wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... XCI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

�OK MU�

Bir kasaba ama en ufak bir p�r�z� yok! 

Giri�i, ��k���, �evresi, i�i, estetikten nasibini fazlas�yla alm��. Tertemiz. Yemye�il. Ye�il o kadar yayg�n ki her biri sahibini yans�tan ayr� karakterde, ayr� mimaride ama ayn� sadelik ve yeterli b�y�kl�kte ve do�aya uyumlu, ba��ms�z evlerin bir k�sm�n�n baz� duvarlar�n� kalplemi�. Kasaba �im kokuyor. �am kokuyor. Her mevsim �i�ek kokuyor. Bal kokuyor� 

�nsanlar� birbirinden yeteri kadar uzak, yeteri kadar yak�n. Kimse, kimsenin hakk�nda bilmesi gerekenden fazla bilmiyor. Kimse, kimseye yard�m etmekten �ekinmiyor. G�rg�l�, sayg�l�, ��k insanlarla dolu bir kasaba� 

Sokaklarda bir tek ��p yok! Ho�, kasaba ��pl���n�n de nerede oldu�unu bilen biri yok. Bu ��pler soka�� g�rmeden nereye gidiyor, ne oluyor diye d���n�yorsunuz.     

Mimarinin, m�hendisli�in, ilimin ve bilimin sarma��klad��� bir kasaba. Alt yap�s� tamamlanm��. Do�algaz�, telefon �ebekeleri, i�ilebilir ve kullan�labilir suyu, elektri�i, kanalizasyonlar�, kald�r�mlar�, yollar�, her �eyi yerli yerinde.  

Asfalt o derece temiz ki toprak orman yolundan ��kan arabalar bile her nas�lsa kirletemiyor. Yollar! Ah o yollar! Y�r�yerek veya ara�la kat etmeye doyam�yorsunuz. Bir tarafta denizle do�a birle�mi�, di�er tarafta do�a egemenli�ini il�n etmi�. 

Kasaban�n lag�nlerini; yolcu ve y�k gemilerinin �en merhabayla gelip a�lamakl� d�d�kle ayr�ld��� liman�n�; �st�ndeki trene birer birer g�sterircesine denizi do�ay� ve karayolunu alt�na alan yama�lardaki raylar,  do�an�n k�vr�mlar�yla arkada� olup kasabaya valsle ak�yor sanki.        

Postac�n�n karayolundan, makinistin raylardan dost�a sel�mla��p d��manca yar���p kasabaya giri�lerini seyretmek bir �mre de�er�       

Desibeli �ok normal �l��lerde, do�al seslerden olu�an bu kasabada �rnek olarak a��k mavi deniz, r�zg�r ve tabiat canl�lar�n�n olu�turdu�u o koroyu dinleyebilmek i�in kasabal� neredeyse f�s�lt�yla konu�ur. Ak�amlar ���l ���l ve reng�renktir�  Parlayanlar; ay, yakamoz ve iyi niyetli insanlard�r�  R�yalar en ge� �� g�n i�inde ger�ekle�ir bu kasabada�  Allah her �eye ve herkese yard�m eder bu kasabada� sanki �izgi filmlerdeki gibi�

��te bu kasabada ya�amak istiyorum. �ok �ey mi istiyorum?

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... XCII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman; mutlu olman�n m� yoksa mutlu etmenin mi daha �ok mutluluk verdi�ini d���nd�n�z?

      

  : Alp ARPAD, �stanbul, 01 May�s 2004, 01:01                                                                         Di�er bir  �OL... "   i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t