Yabanc� veya yerli bir m�zi�i, bir opera, bir bale, bir tiyatro eserini, bir filmi, bir roman�, bir �yk�y�, bir masal� anlat�rd�n�z. Belli ki �ok etkilenmi�tiniz. Etkilenmek ne demek, hatta bir par�as� olmu�tunuz. Beraber gitmi�seniz ne �l�; vapur, dolmu�, otob�s inlerdi�

Hay�r, minib�s olamazd�! B�t�n sihri al�r ve g�t�r�rd�!

�nlerdi sizle beraber; vapur meltemsi dalgalar�yla, otob�s sinsi bir k�skan�l�kla, dolmu� h�rsl� bir zorunlulukla kat�l�rd� anlatt�klar�n�za. Hepsi de es ge�mez, kulak kabart�rlard�. Gitmeseler de gidemeyeceklerse de ilgilenirlerdi. Tabii siz o an ba�ka bir d�nyada ya�ad���n�zdan anlat�r, anlat�r, anlat�rd�n�z�

Belki de sizin o h�liniz dinletir, dinletir, dinletirdi�

Beraber gitmemi�seniz ko�arak d�nerdiniz; mahallenize, piyasa yapt���n�z semte, onu bulaca��n�z yere�  

Bir de buldunuz mu, bir yap���rd�n�z ki tutkal tesirini milyonda bir azaltsa kar��daki b�t�n kuvvetiyle hayk�racak, � Sen ve Ben ne kadar da b�y���z � diyecekti sanki. Yakalanmak isterdi ki siz anlatas�n�z diye! �nemini hissederdi yakaland���nda da...

Anlat���n�z �ylesine �ekiciydi ki dinleyenin h�li, yemekten hen�z kalkm�� birisinin dayanamay�p sizin yediklerinizden bir kez daha doyas�ya yemesine benzerdi.  

Sonunda yorulurdunuz. Yorgunluk �e�itli �ekillerde sonu�lanabilirdi ama ne gam, hepsi de birbirinden g�zel, birbirinden de�erliydi.

O mesut, siz mutlu evinize d�nerdiniz; kocaman yetkili b�sb�y�k iki insan gibi�    

Yukar�daki foto�raflar� hat�rlad�n�z m�? Kaybolmu�tur; arasak bulur muyuz?

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... XCIV' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman; sar� leblebiyle beyaz leblebi aras�nda s�k���p kald�n�z?