wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... XCIV

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

Mizah Yazan Yok adl� 62. �OL� �mde gittik�e gerileyen bu eksikli�imizden dem vurmu�tum. Mizah� yok eden bir s�r� nedenin yan�nda yeni g�n�n bir �ncekinden daha az mizaha sahip olmas� da etkenlerden �nemlisidir. 

Mizah kullan�lmamaktan unutulmaya y�z tutar. Neden kullan�lmaz; bal�k yerine kebab�n �imdilik daha �ok ye�lenmesinden mi? �sterseniz bir de tersten bakal�m: Mizah� ne do�urur? 

Mizah yani g�lmece; e�lendirme, g�ld�rme, bir kimsenin davran���na incitmeden tak�lma amac�n� g�den ince alay demektir. Ho�g�r� gerektirir. Ho�g�r� de ak�l ya da zek�yla veya ak�lla birlikte zek�yla g�sterilebilir. �uras� mutlakt�r ki zek� as�l malzemedir. Espriyi yani ince s�z� i�te bu zek� do�urur. Bir insana ince, anlaml�, d���nd�r�c�, �akal� s�zle verece�iniz yan�t ama olumlu ama olumsuz daima yerini bulacakt�r. Kap�y� kapamamak i�in de tart��malarda b�yle yan�tlar �artt�r. 

Biz o h�le gelmi�iz ki d���nm�yoruz bile! Hemen giri�iveriyoruz kar��m�zdakine. Hak etti�ini d���nsek bile o zaman da donan�m� yetersizdir. O h�lde donam�n� yetersize ni�in giri�iyoruz? Ni�in sa�l���m�zdan oluyoruz?  

Ele�tiriye de kapal�y�z! G�n�m�zde bile hi�bir yazar�n, senaristin g�n�l rahatl���yla topluma k�lavuz olacak d���ncelerini bir metinde toplayabildi�ine emin de�ilim. G�zlemlediklerimden: Kap�c�lar�n, doktorlar�n, avukatlar�n, eczac�lar�n ele�tirildi�i televizyon dizilerini takiben bu kurulu�lar�n temsilcilerinin yapt�klar� a��klamalar� Her toplumda her meslekten yanl�� yapanlar olmas� olas�d�r. �nemli olan ilgili yapt�r�mlarla bunlar� yanl��lar�ndan d�nd�rebilmektir. Topyek�n savunmak demek, asl�nda iyiyle k�t�y� de ayn� kabul etmektir ve bu da k�t�ye prim verip dolay�s�yla iyiyi de k�t� yapmak demektir. Daima ama daima b�kmadan k�t�n�n kar��s�nda olmak gerekir. Bunun en g�zel yolu da g�ld�r�yle ele�tirmektir.  

Duruma ho�g�r�yle yakla��labilir hatta kendimizi, kendimiz ele�tirebiliriz: Amerikan mahkemesi h�kimlerinden John Marshall emekli olup evine �ekilmi�. Kitapl���n en �st raf�nda �al���rken merdiven devrilmi�. Kitaplar yere d��en yarg�c�n �zerine y���lm�� G�r�lt�ye hizmet�isi ko�up gelmi�:

� Aman efendim, ne oldu? Yarg�� kahkaha atarak:

� Y�llardan beri onlar� �i�nedim; �imdi onlar beni �i�niyor! 

B�t�n bunlar say�sal �o�unluk meselesi! Etraf�n�zdakilerin hangi basamakta oldu�u �ok �nemli ��nk� ister istemez onlar size y�n veriyor. Mevl�na� n�n dedi�i tam da burada devreye giriyor: Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin kar��ndakinin anlayabildi�i kadard�r! Bu noktada da mutlaka siz kaybediyorsunuz ��nk� var olan inceliklerinizi k�smen bile olsa size kulland�rtm�yorlar. Sizi k�zd�r�yorlar� 

K�zg�n zek�ysa d���nemiyor. D���nemeyince bulam�yor. ��z�m �retemiyor. �retim yapam�yor. �retim yoksa ya�am da yoktur felsefesi �zerinden gidersek; geriye kavga eden, zaman� gelince yemek yiyen, her zaman t�keten bir canl� kal�yor� 

H�lbuki oyna�an kedileri, k�pekleri veya do�adaki di�er canl�lar� dikkatle seyrederseniz; zek�yla yumu�at�lm�� o oyunlar�n�n i�inde belirgin olarak seyreden mizah duygusunu hemen alg�lars�n�z�

 

�nsan Olman�n Lezzeti... XCV' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, g�lmenin ayakta kalmak oldu�unu d���nd�n�z?

       : Alp ARPAD, Ankara, 22 May�s 2004 Cumartesi, 05:05                                                                         Di�er bir  �OL... "   i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t