wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... XCV

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

�K� �L�M B�R D���NCE

�kisi de �ok g��l� insand�...

Her ikisi de ya�amlar� boyunca egolar�n� bast�rarak ailelerini d���nd�ler. Tam anlam�yla iki ayr� yeti�menin karma��k bilinmezlerinin getirdi�i s�k�nt�lar� ya�ad�lar. Zaman zaman ezik, zaman zaman k�kreyerek...

Belki birinin �zlemini �ekti�ini bir di�eri �ekmedi. �kisi de yeteri kadar eksik, yeteri kadar fazlayd�lar. �kisinin de yeteri kadar sofra ve seyahat dostlar� vard�. Dostlar�yla ac�l�, kederli, sevin�li, mutlu y�llar ge�irdiler. �ocuklar�n� en iyi �ekilde yeti�tirdiler.    

�kisi de babam say�l�rd�. Birisi elinden geleni isteyerek yapt�. Di�eri elinden geleni istemeyerek yapt�. �kisine de , nur i�inde yats�nlar...

 

�nsan Olman�n Lezzeti... XCVI' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, ya�l� veya gen� kimsesizler yurdundaki birisinin size ihtiyac� oldu�unu d���nd�n�z?

:  Alp ARPAD, Ankara, 29 May�s 2004 Cumartesi, 04:47                                                                                Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t