wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... XCIX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 MUTLULUK

� Ak�ll� ki�i, zevkin de�il de ac�s�zl���n pe�inde ko�ar �  diyor Aristoteles. Burada, � Zevk mutluluk mu verir � sorusunu da ben soray�m. Elbette denilebilire �ok yak�n bir yan�t� olsa da bu kez zevkin tarifini yapmak gerekecek. Mutluluk herh�lde sadece zevkle ba�da�maz! 

Uzun y�llar sonra bir insana, � Mutlu musunuz � diye sorulsa �l��t olarak neleri alacak? Geneli mi, �zeli mi alacak? B�t�n� m�, belirli bir yerdeki par�ay� m� alacak?

Ger�ek mutlulu�un �ok par�al� bir bile�im ve �ok k�sa s�ren anlardan olu�tu�unu san�yorum. Bunlar�n toplam� sonucuna uygun olumlu veya olumsuz yan�t verilebilir.  

Duyusal ve manevi sevin�ler, elbette mutlulu�un bu par�alar�ndan �nemlisidir. Ba�ar�yla gelen haz da buna d�hildir. Bunlar da verilecek yan�tlarda �nemli rol oynarlar. 

Arthur Schopenhauer ise bu konuda biraz karamsar. Bak�n ne diyor, � D�nyan�n sunabilece�i en iyi �ey ac�s�z dingin katlan�labilir bir hayatt�r. En iyisi hayat� bunlarla s�n�rlamakt�r. Daha �ok mutsuz olmaman�n en iyi yolu daha �ok mutlu olmamay� istememekten ge�er � . Mutlu olmay� istemek bir yana, mutsuz olmamak da bir mutluluktur gibi bir �ey bu. 

Eskilerin mutluluklar� bak�n nerdeymi�: Do�an Kuban, � ( � ) Oysa bug�nk� bilim ve teknolojiye sahip olmadan, bug�nden daha mutlu ya�ayan topluluklar her zaman oldu. �nsanlar evlerinde bug�nk� kadar korkmuyorlard�. Kafalar�na ans�z�n f�zeler d��m�yordu ve evlerinde ne konu�tuklar�n� kimse bilmiyordu. D�nya n�fusu bir milyar olmadan insanlar mutlulu�u biliyorlard�. Baz�lar� mutlu ya��yordu hatta mutluluk i�in ���tler bile veriyordu. ( � ) � diyor. Tabii bu da uygun bir d���nce.

Mutluluk, galiba yapabileceklerinizin tamam�n� yapabilece�iniz zamanda yap�p yapabileceklerinizi yapamad���n�zda da yapacak yenilerini bulmakta. Hangi anlamda al�rsan�z al�n, mutluluk �retmektedir� 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... C' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, bir neden yokken belki de kendinize demet �i�ek ald�n�z?

:  Alp ARPAD, Antalya, 26 Haziran 2004 Cumartesi, 01:07                                                             Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t