wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CIV

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

CANDAN ER�ET�N' in KED�S�' nin HATIRLATTIKLARI; B�R �YK� NASIL YAZILMALI

" A�t�n�z m� �ark�y�? ' Bahane ' yi? D�nd�rmeye ba�lay�n l�tfen, �als�n dursun yineleyerek �ylece.. "

�nce kap� biraz gizemli a��lacak, kedi kafas�n� sokacak. Sonra afacan kedi t�r�s t�r�s, pamuk z�play���yla kalbi t�rmalayan tatl� bir m�r�lt� e�li�inde i�eri girmeli. Daha sonra tak�lgan bir �ekilde odan�n i�inde cazibeli cazibeli, z�p z�p tur atacak. Siz tam ne oluyor derken merakl� bir s�rna�ma �a��rtacak sizi;

- Ben �zlemedim ki seni, " kedi " �zledi!...

Giri�i iyi yapt�n�z. Vurdunuz. Okuyucu merak ediyor �imdi, " �imdi ne olacak " diye. Devam, dikkat ederseniz g�zel olabilir �yk�n�z. Olaylar� geli�tirmeye ba�lay�n �imdi; kedi, kal�a bir sa�da bir solda, kuyruk turlamada dola��yor odada;

- �ok severmi�sin onu / doyamaz �permi�sin / sar�l�p uyurmu�sun / nas�l �zlemesin ki seni...

Allahh, mahvettiniz okuyucuyu! Flashback bundan daha g�zel yap�lamazd� hani! Okuyucu k�vran�yor �imdi. Hele ki o an�lar d�n�lesi an�larsa!.. Kedi sanki fark�nda de�ilmi� gibi k�� k�v�rarak, kuyruk sallayarak dola��yor odada h�l�. Sizi ve okuyucuyu k��k�rt�p duruyor. Siz hi� oral� olmay�n yazman�za devam edin. �yk�n�n geli�mesinin giri�i de bu kadar olur, daha fazla olmaz yani.

- o da �ok severmi� hani / derdinde yan�ndaym�� / sevincinde o da mutlu...

�ff, yakt�n�z; ��ra gibi yand�rd�n�z okuyucuyu! Kedi takdir etti sizi. Size �yle bir anahtar t�mce verdi ki �yk� ancak b�yle �yk� olur zaten. Sevince onla mutlanmak, derdinde yan�nda olmak!.. ��te size yaln�zca �yk� de�il, roman, tiyatro, sinema ve neredeyse edebiyat�n b�t�n dallar�na konu. Kedi ba�arm�� ama bunu. Okuyucu da ba�ar�r. Siz yeter ki yaz�n, bu b�l�m� iyice geli�tirin. Kedi sanki fark�nda de�ilmi� gibi kal�a k�v�rarak, kuyruk sallayarak dola��yor odada h�l�. Okuyucu sersemlemi� durumda.

- sen �zlemedin mi onuuu ?...

Yapmay�n, bu kadar� da yap�lmaz okuyucuya! Yukar�da zaten do�du�una pi�man etmi�tiniz. Galiba siz iyi bir �yk� yazar� olmaya niyetlendiniz. �zlemez olur musunuz? Al�ak kedi! Bunu �yle bir soruyor ki!. Karde�im kedi hi� duda��n� ileriye do�ru ��kararak, k�sk�n, narin nazenin, davetk�r olarak soru sorar m�? Nas�l buldunuz bu tuza��, nas�l kaleme d�kt�n�z bunu? Oluyormu� i�te! Oluyor oluyor, devam. Okuyucu sizden yana, ilgiyle, pi�manl�kla ama bir o kadar da umutla takip ediyor �yk�y�. Kedi h�l� m�rnav m�rnav, yava� tempo z�p z�p...

Aferin, iyi geli�tirdiniz �yk�y�. Ellerinize sa�l�k. �imdi ini�e ge�elim. Yaln�z, dikkat kuyru�u k�sm�� gibi yap�p hi� belli etmeden vurucu ya da anlaml� bir sona haz�rlay�n okuyucuyu. Bunun i�in �imdiden �nleminizi al�n.

- ben istemedim ki gitmeni / kedi istedi...

Okuyucu yorgun, okuyucu iyi d���nemiyor ��nk� onu �yle bir hale soktunuz ki yukar�da! Size itiraz edemiyor ve �imdi onu bir de pi�manl�k duygusuyla ba� ba�a b�rak�yorsunuz. Siz dahil kimse karar veremiyor, belki de bo�una gittiniz! Hel�l olsun size! �yk� bir t�rl� temposunu terk etmiyor. �o�al�yor, azal�yor ama kalbiniz hep p�r p�r. Zaten o umutlu p�r p�rlamalar de�il mi �yk�y� �yk� yapan? Siz becereceksiniz bu i�i, yazmaya devam l�tfen. Kar��t�r�n biraz, bakal�m niye istemi� kedi?       

- �ok pi�man�m diye bana kendi s�yledi...

Tamam, zafer sizin. Umar�m bir par�a rahat etmi�sinizdir. Okuyucu da kendine geldi, nefes ald� burada biraz. Kedi itirafta bulundu ama hala cinlik yap�p m�r m�r, yava� tempo z�p z�p �ekici dola�mas�n� s�rd�r�yor odada. ��te bu da okuyucuyu iki arada bir derede b�rak�yor. G�z� kedide, akl� nerde? Bak, g�rd�n�z m� ustala�maya ba�lad�n�z bile. �yle bir ifade se�mi�siniz ki burada, kaleyi esir ald�n�z ama ruhlara, benli�e egemen olmad�n�z. Galiba sevginin g�c�n� vurguluyorsunuz burada. Eh, i�te, �yk� dedi�in b�yle sevgiyi anlatmal�, sevgi dolu olmal�.

- belki de her kedi gibi biraz bencildi...

Yahu bravo size, okuyucuyu gev�etip g�l�msettiniz. Adi kedi bencillik yapm�� ama h�l� odada o vazge�ilmez bak���, kal�a k�v�r���, kuyruk sallamas�yla z�p z�p dola��yor.  okuyucu bir t�rl� b�rakam�yor �yk�y�. E, zaten ne demi�ler; �yk� s�r�kleyici olmal�.. Hadi ama devam, sona yakla�t�n�z. ��yle vurucu bir ��k��la okuyucunun dikkatini toplamas�na yard�m edin. Adrenalin y�kseltin. Yukar� do�ru s�r�kleyin �yk�y�.

- sen de itiraf et hadi / su� biraz da senindi...

��te oldu.. Odaya girdi, ge�mi�e g�t�rd�, seni - sen diyorum; �nemli bir �ey payla�t�k senle, art�k kaderda��z - heyecanland�r�p �mitlendirdi, pi�man�m dedi, fark�nda olmadan bencillik yapt�m dedi. Daha ne istiyorsun? Okuyucuyla beraber gev�edik�e gev�ediniz. ��mard�n�z? Su� iki tarafl�d�r. Sen ni�in kendi yapt�klar�n� hesaba katm�yorsun ? Okuyucular�n hepsi mi masum? Bunu itiraf edemezler kendilerine. Yard�mc� ol biraz, bunlar� da koy �yk�lerine. Tamam o da gere�inde �ok g�zel t�rmalar ama durup dururken mi bunu yapar? �yk� dedi�in biraz inand�r�c� olmal�; ona g�re d���n buralar� �yle yaz. K�zd�rma kediyi, s�yletme k�t�y�...  

- dayanam�yorum de hadi / �ok beklemesin bu kedi

�tiraf ettir okuyucuya burada. Do�ruyu s�ylemek kadar g�zeli var m�? �nsan, hele sevdi�ine i�ten olamazsa, direnmenin ��r�tmekten ba�ka neye yarar� dokunur ki? El ele verin, sevgi �retin. �retti�iniz sevgi �evrenize ���k yays�n. Burada i�te bunlar� yaz �yk�ne. Nas�l da dolan�p duruyor odada �yle, bir i�aret bekliyor gibi. Hadi hadi, �ok beklemesin kedi..         

- sen bilirsin bu kedi, kar��l�ks�z sevdi seni.

��te g�rd�n m�? Restini de �ekti! Okuyucu da senin arkanda, b�t�nle�mi� senle. Ne okuyucunun ne senin direnecek haliniz kalmad� asl�nda. T�rk filmlerindeki gibi yava� �ekim yakla��n birbirinize. Hel�l olsun �u kediye de! K�v�r k�v�r, m�r m�r, z�p z�p temposunu bozmadan nas�l da a��r �ekim ba�ar�yor. Hah evet. Yaz! Sar�ls�nlar burada birbirlerine. S�k� s�k�.. Vurgula bunu burada. �imdi yava�, sessiz ol. Hi���...

 

��te g�rd�n m�, ne g�zel oldu! Sen de yazd�n bir �yk�. Ama bunu biraz da, hatta �ok daha fazla Candan ER�ET�N ve ekibine bor�lusun! D�n�p onlara y�rekten bir te�ekk�r eder misiniz? Evet her ikiniz de; hem sen, hem de duman renkli kedin! S�z  yazar� Aylin ATALAY' � da unutma. Alper ER�N� de ne bi�im d�zenlemi� de�il mi ama; Hel�l olsun valla ! �kinizin de, Candan han�mdan, fl�t��s�nden, bateristinden, gitaristinden, k�saca ekibinden �unu ��renmeniz gerekiyor; Fl�tle, bateriyle, gitarla, seslendirmesiyle, d�zenlemesiyle, bir kedinin odan�n kap�s�n� a��p i�eriye girip dakikalarca s�ren t�r�s t�r�s, m�rnav m�rnav, z�p z�p, kal�a k�v�r�p kuyruk sallayarak davetk�r hareketini nas�l bu kadar g�zel anlatabiliyorlar? Bu nas�l bir yetenektir ki sesle resim �izebilsin? 

Ha unutmadan, �yk� dedi�in bir de; kuyruk sallamal�. ��k�r ��k�r olmal�... 

ben �zlemedim ki seni
kedi �zledi
�a��r onu gelsin diye
bana kedi s�yledi

�ok severmi�sin onu
doyamaz �permi�sin
sar�l�p uyurmu�sun
nas�l �zlemesin ki seni

o da �ok severmi� hani
derdinde yan�ndaym��
sevincinde o da mutlu
sen �zlemedin mi onu

ben istemedim gitmeni
kedi istedi
sonra pi�man�m diye
bana kedi s�yledi

�ok pi�man�m diye
bana kendi s�yledi

sen bilirsin bu kedi kar��l�ks�z sevdi seni
belki de her kedi gibi biraz bencildi
sen de itiraf et hadi su� biraz da senindi
dayanam�yorum de hadi �ok beklemesin bu kedi
dayanam�yorum de hadi �ok �zlemesin bu kedi

S�z: Aylin ATALAY
M�zik: Candan ER�ET�N
D�zenleme: Alper ER�N�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CV� de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, dedi�iniz gibi davranmad���n�z� g�rd�n�z? G�r�nce g�l�mseyip, oldu�u gibi kabullendiniz?

:  Alp ARPAD, Ankara, 20.09.2004, 15:52                                                                             Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t