wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

  K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD*

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CVIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

EDALI MET�N

Nas�l da s�k�nt�l� oldu�um bir g�nd�!.. ama i�te, Tanr� iyile�tirece�i hastan�n aya��na doktoru getirir ya bazen; her zamankinin aksine taksi �of�r� olmas� gereken gibi ve masum radyonun sesiyse dinlenebilirlik �l��lerindeydi.  

Ba��n� ka��rd���m �ark�n�n ikinci yar�s�ndaki tekrar ana temas� bir girdi... giri� o giri�... pir girdi g�n�lda�lar�m; pir girdi! Ne oluyorum, nerdeyim dedim...

Hani maddi ve manevi s�k�nt�lar�n�z vard�r; �z�nt�leriniz, h�z�nleriniz, ac�lar�n�z, bast�ramad�klar�n�z, �aresizlikleriniz; birdenbire �zerine ��ken renksizleriniz, anlams�zl�klar�n�z; �fleriniz, amanlar�n�z, yeter art�klar�n�z vard�r ya; i�te o an birden bir �ey sizi ya�ama geri d�nd�r�r... Sizi al��t���n�z yerden, ya�ad���n�z �ehrin monoton zamanlar�ndan, sepya duvarlar�ndan uzakla�t�r�p ye�illere, mavilere, sulara, sazlara, hazlara, huzurlara do�ru g�t�r�r. Bu kez, o �ark�yd� i�te...

S�YLE BAR� SON S�Z OLSUN
KIZMAM BUNDAN SONRA SANA
DOSTUZ ARTIK GE�M�� OLSUN

ANLAT, SAKLAMA NE VARSA

K�M B�L�R K�MLER AKLINI �ELD�?
G�RD���NE SEV�NMED�N M� BEN�?

K�M B�L�R K�MLER AKLINI �ELD�?

G�RD���NE SEV�NMED�N SEN BEN�?
�� G�NL�K AYRILIKTA NELER, NEDEN DE���T�?

UNUTULMU� MUYDUM? ALI�IYOR MUYDUN?
YAVA� YAVA� YOKLU�UMA
BEKLENM�YOR MUYDUM? KALB�N� M� YORDUM?
BUNCA �� G�� ARASINDA

Bolero tarz� s�r�kleyici, romantizm dokulu ve her bir notas� �ahsiyet dolu m�zi�ine kap�lm��ken bir de bu s�zleri duyunca s�ra d��� bir i�le kar��la�t���m� anlad�m. Bu ne kadar g�zel, albenili, ince bir sitemdi b�yle! Belki de icra eden usta ses m�zikteki yumu�akl�kla yar�� i�indeydi. Birbirlerini tamaml�yorlard�. Yetmedi dostlar�m, yetmedi! Nas�l da seviyeli, uluslararas� t�n�da k�sa bir piyano motifinin �l��l� ve �ekici e�li�ini duydum o s�rada. Nefesli t�n�larsa suya inat sessizlikteki ku�ular gibi y�z�yordu melodinin i�inde; g�r�lm�yor, hissediliyordu... 

��km�yordu akl�mdan; Beklenmiyor muydum? Kalbini mi yordum?... Kalbinizi mi yormu�tum eskilerim, ha? Beklenmiyor muydum i�te g��te ayr� d��t�klerim, ha? Al���yor muydunuz yoklu�uma bilgisizler, cahiller, densizler, ha? 

Bunlara, hepinize bo� verdim bo�!... ama kalbini mi yordum g�nl�m? Hem de bunca i� g�� aras�nda? ...

Taksi �of�r�ne hayret ettim! �lk defa dinledi�ini s�yledi�i �ark�da da duydu�u ilk bolero oldu�una emindim ama arabay� sarsmadan, nas�l da bolero gibi  kullanabiliyordu? Bu m�zi�in herkeste ayr� bir kuvveti vard�...

Nazland�r�yor, k�zd�r�yor, s�r�kl�yor, hazland�r�p dinlendiriyordu... Ad� olsa olsa, " Kadife �syan " olabilirdi.  

 

Aradan epey zaman ge�ti. O g�n taksi �of�r�n� sorguya �ekti�im gibi bug�ne kadar tan�d���m, bilebilecek herkesi sorguya �ektim. Sonunda biri Kadife �syan' �n " UNUTULMU� MUYDUM " olabilece�ini s�yledi ve o ��kt�...

Eda �Z�LK�' y� oldum olas� severdim. Tan�d�k�a Metin �Z�LK�' y� de sevdim ama Eda Han�m yazd���nda, Metin bey s�yledi�inde bir ba�ka oluyormu�. Daha do�rusu Edal� Metin �ok g�zel olmu�. Nice yeni �r�nlere, nice y�llara...

Hemen dinlemeye koyuldum.  Par�a ba��ndaki ve aras�ndaki �iirin o zaman fark�na vard�m. �iirsiz h�lini �ok arad�m. Metin bey; kur�un ve pasl� makas�n, b�ylesine muhte�em g�n�l ok�ayan bir m�zikle, b�ylesine gelmi�e ge�mi�e dinleyene hitap eden bir �ark�yla, b�ylesine zevkli bir t�n�yla hi� ilgisi yok! L�tfen!.. Burada ku�, ku�um; paslanmayansa a�k olsa neyse...

Sadece melodisi bile ��r�l ��r�l akan su gibi �iirle dolu; s�zleriyse en az �ok g�zel melodisi kadar ak�c� ve de�i�ik bir �iir. Ba�ka �iire ne gerek var?

Eda Han�m, Metin bey; �u anda har�l har�l, b�y�k bir umutla, �nternet' teki arkada�lar�mdan hen�z bilmedi�im bir teknolojiyi soru�turuyorum: �ark�n�zdan �iirli k�s�mlar� ��kartarak, yaln�zca geri kalan her �eyi bana dinletebilecek bir teknolojiyi... ya da geri kalan her �eyi belki sizden duyar�m, ne dersiniz?

Neyse ki bu d���ncelerimin arkas�ndan usta ses inan�lmaz yumu�ak egemenlikle, muhte�em g�zellikteki kendine �zg� dingin feryad�yla ilk �� k�tay� ge�ti... yine beni de al�p, yine beni bir yerlere g�t�r�rken...

KISA B�R H�Z�NDEN SONRA
GELD�M GER� D�ND�M SANA
SEV��T�N M�? DE���T�N M�
BEN� YEN� B�R UMUTLA?

K�M B�L�R K�MLER AKLINI �ELD�?
G�RD���NE SEV�NMED�N M� BEN�?

K�M B�L�R K�MLER AKLINI �ELD�?

G�RD���NE SEV�NMED�N SEN BEN�?
�� G�NL�K AYRILIKTA NELER, NEDEN DE���T�?

UNUTULMU� MUYDUM? ALI�IYOR MUYDUN?
YAVA� YAVA� YOKLU�UMA
BEKLENM�YOR MUYDUM? KALB�N� M� YORDUM?
BUNCA �� G�� ARASINDA

Sevi�tin mi? De�i�tin mi beni yeni bir umutla?.. Neler neler s��maz ki bu tarifin i�ine? Doluya koysan�z dolmaz, bo�a koysan�z olmaz...

Saz�nda, s�z�nde, d�zenlemesinde, son h�le gelmesinde eme�i ge�enlerin t�m�n�n g�nl� bol olsun. G�receksiniz; Yunan, �talyan, �spanyol, birisi bu �ark�y� repertuar�na alacak...

 

                 Eda �Z�LK� ve Metin �Z�LK�; Kalbiniz hi� yorulmas�n...

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti� CIX' da g�r��ene dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, ba��n�z� yast��a koydu�unuzda, uyumadan �nce, son y�llar �zeti yapt�n�z ?

:  Alp ARPAD, Ankara, 14 Nisan 2005, 02:27                                                                                      Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t