wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CXVI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

PERFORMANSI D�ZELT�YORUM

� Siz isteyin yeter ki dostum, ben yapar�m...

Bu s�ylemi uzun zamand�r b�ylesine i�itmemi�tim. �ylesine i�tendi ki dostlu�un s�zl�klerde yazmad��� bir ba�ka bi�emde anlat�m�yd�. Her zamanki gibi Cafe Tiyatro' da bulu�tuk. Yazmaya ba�lad���m� duydu�unda �ok sevindi.

� Dolusunuz; ta�madan yaz�n! dedi.

Kendisine �ok g�veniyordum. Tiyatro �evresinde markala�m�� bir isimdi...

�yi bildi�i �eyleri yapmay� denemekten yoruldu�u bir s�rada, yine e�iyle bir iyinin pe�inden ko�arken tan��m��t�k: Denizcilik...

1980 li y�llar�n sonlar�nda ayn� dertten �ekiyorduk: Farkl� ya�larda da olsak, farkl� da olsa �zlediklerimize kavu�amamam�n verdi�i aray��larda Denizcilik ortak noktam�z olmu�tu. Ya��na  kar��n h�l� kaybetmedi�i zek� p�r�lt�lar� g�zlerine vurdu�unda denizin ruhuna uygun �alkalanmalar� �ok rahat g�rebiliyordunuz.

Onu o kadar iyi tan�yordum ki! Yapt�klar� anla��lm�yor hatta �evresine fazla bile geliyordu ��nk� doluydu; dopdolu bir insand�. Dolu insan doluluktan anl�yordu sonu�ta.

Yazmay� ni�in daha �nceki y�llarda d���nmedi�ime �z�l�r�m. Dolduktan sonra m� yazmak gerek, dolmadan m� yazmay� denemek aras�nda hep gidip gelmi�imdir. �kisi de do�ru galiba. �nemli olan ya�am�n size hangisini daha �nce sundu�u!

Hep s�ylerim: Bir insan� bo�ulmaktan kurtarman�z yetmiyor; sudan ��kt�ktan sonra ba�l�yor as�l sorumlulu�unuz, beraberli�iniz. Yard�m�n� almaya ba�lad�m. Bazen evden al�yor, bazen tiyatroda bulu�uyor, bazen merkezi bir yerde randevula��yorduk. Yorulmadan, istekle, b�y�k bir ciddiyetle toplant�lar�m�z�n birini bile ka��rmad�.

Bir g�n " Bir A�k Hik�yesi " adl� �yk�m� tart���yorduk. " Di�erlerinde de dikkatimi �ekti, de�erleri �ok iyi i�liyorsun dostum; kal�c� k�l�yorsun! " dedi, " Yaln�z, �u PERFORMANS kelimesi �irkin kedinin uyumsuz sesi gibi kula��m� t�rmal�yor. Performans pek ho�uma gitmedi!  "

Bazen, aksine emin oldu�umda, hemen itiraz ederim. Emin de�ilsem etmem; uzun uzun d���n�r incelerim. PERFORMANS' daha �nce uzun uzun d���nm��, y�zlerce kelimeye bakm�� ama yerine hi�birini oturtamam��t�m. Yok, olmuyor ve oturmuyordu... Sayg�m o kadar yerle�ikti ki ya�l� dostumu �zmemek i�in kar�� s�ylemde bulunmad�m. Ara�t�raca��ma s�z verdim. Zeybeklerin bir deyi�i vard�r; " Yi�it kime derler? S�z�n� tutana... " Yi�it dostuma aynen kar��l�k verebilmek i�in ara�t�rd�m. Ara�t�rd�m ama sonu� de�i�medi. Bir t�rl� oraya ba�ka bir kelime oturmuyordu; " g�steri.. g��.. g�vde... dayan�kl�l�k... " . Hay�r, hay�r!

G�zel Sanatlar Okulu a�maktan tutun da �zel tiyatroya kadar bir �ok hayali payla�t�k. Bunlar i�in �ehrin �e�itli semtlerini ziyaret ediyorduk. Bir g�n bir yer daha bakt�k, d�n�yoruz, bana d�nerek paniklemi� bir sesle birden; " Biliyor musun " dedi, " Koca a�a� devinimini tamamlayacak ama daha meyvelerini veremedi " !

�retmek, vermek, ba�armak isteyenin i�i �ok zordur; bilirsiniz. �retemeden gitmekten korktu�u sonucuna varm��t�m. Hakl�yd� da! Ak�l yolu birdir; g�m�l� hazine kimi zenginle�tirebilir ki! Arad��� en b�y�k rol� hen�z oynayamam�� olman�n ac�s� d��a vuruyordu.

Bir g�n olsun siyaset konu�mad�k. Bu �ok g�zel ve �nemliydi. Sanat daima a��rl�ktayd�.

Bir�ok refikinin aksine b�y�k k���k demeden verilen her rol� kabul eder ve izini b�rakt�r�rd�. Hat�rlad���m,  en son KOLTUK D��K�NLER�' nde oynam��t�. 

2005 y�l�m sa�mal�klarla ve hak etmedi�im ve etmeyece�im birtak�m sayg�s�zl�klarla ge�ti. Tuhaft�; olmamas� gerekiyordu. 2006 geldi�inde 2005 den sarkan hastal�klar �o�almaya ba�lad�. Hepsi de �l�mc�ld�. Arad���m telefon kanserden bahsediyordu. �ok yak�n�mdan tutun da yak�n olmayan dostlar�ma kadar. Kimini aramaya korktum. Kiminden hi� ses ��kmad�. Bu arada s�k s�k �ehir d���na ��kt���mdan haber dinlemedi�im, gazete okuyamad���m zamanlar oluyordu. 2006 da art�k i�itmek istemedi�im �a�k�nl�k ifadesi, " Alp Bey, gazeteler yazd�. Televizyon verdi. Duymad�n�z m� " !.. Hissetti�im ac�, bo�az�ma d���mlenen yumrunun etkisiyle, "Duymad�m! " diyemiyordum. Ac� isyana d�n��t���ndeyse ortak s�ylemim " Biliyordum... Biliyordum k�t� bir haber alaca��m�, onun i�in arayamad�m" ...

Bu arada tiyatro d�nyas� kay�p �st�ne kay�p veriyordu. Meral TAYTU�LU, �ener �NAL, Ay�en TEK�N, Mustafa ARSLAN, Mehmet AKAN, Baykal SARAN...

Bir gece Kanal B' yi izliyorum. Murat ATAK Bey' in bir program� var. Yukar�daki kay�plar� da sayarken ya�l� dostumun ad�n� da ge�irdi. Dondum...

" Biliyordum... " dediklerimden de�ildi! Aramam��t�m. Aramam��t�. Aylardan Temmuz' du. Erdek' te olurdu. Ankara' daym��. Yaln�zm��; ani bir atak ve son perde...

��te bunu beklemiyordum! Ya�l�l���n �ok yak��t��� bir insand�...

Ko�tum mezar�na. Hen�z �ok tazeydi. Abartmas�z, y�zlerce taze mezar�n aras�ndayd�. Abdullah diye biri yan�ma yakla�t�. Neyim oldu�unu sorarken akrabal���m� sorguluyordu. " Arkada��md� " dedim. " Hay Allah raz� olsun " diye hayk�rd�. Nedense daha bir gayretle at�ld�. Beraberce topra�� d�zelttik. Ba�l�k yapt�k. Sulad�k...

ve...

... ve performans� d�zelttim; rahat uyuyun ya�l� dostum...

Yukar�da sevgiyle, sayg�yla and���m yak�nlar�m, arkada�lar�m ve tiyatro d�nyas�n�n birbirinden de�erli isimleri ve siz Ya�l� Dostum; sahne ���klar� yava� yava� s�ner... Ge�i� ... Allah hepinize rahmet eylesin. Allah' �n ���klar� i�inde yat�n...

KOLTUK D��K�NLER�

                                                Levent �ELMEN       Altan G�RD�M

                                                                                Y�ld�ral AKINCI

           14.06.1939 �zmir - 02.07.2006 Ankara

 

nsan Olman�n Lezzeti... CXVII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, sadece sa�lara de�il kaybettiklerinize de gerekli oldu�unuzu d���nd�n�z?

:  Alp ARPAD, �stanbul, 18 Temmuz 2006, 01:00                                                                          Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t