wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CXVIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

Y�REKL� DOSTUM...

Ben tan�d���mda sayg�n ve sevilen bir Tiyatro Adam�yd�. Kendisini �ok sevdim. " Dost art�k kolay bulunmuyor " bir yana belirli bir ya�tan sonra �ok zor bulunuyor. Her �eyden �nce siz daha se�ici olmaya �aba g�steriyorsunuz. Bak�n dostun anlam� i�in ne diyor TDK' n�n s�zl��� - en ba�takini ald�m; zaten o gerek - : Sevilen, g�venilen, yak�n arkada�, g�n�lda�, iyi g�r���len kimse...

 

SiZedebiyat, kuruldu�unda tan��t�rd� bizi...

 

�lkokulda bir ara �stanbul �ocuk Radyosu' nun programlar�nda yer ald�m. Annemin K�z Enstit�s�' ndeki idari g�revinden ba�ka �stanbul Radyosunda program� vard�. E, baba da i�te oluyordu. Mahallemizden Gaye Abla ( L�le BELKIS Han�m�n ye�eni ) da �ocuk saatinde. Elimden tutar, g�t�r�rd� kar�� yakaya beni.  �lk okuttuklar� �iirin iki dizesi akl�mdan hi� ��kmaz; kay�tta �ylesine korkmu�tum ki olanca g�c�mle, �stikl�l Mar��m�z� il�h� bir g��le okunmas� gereken gibi okuyarak hepimizi a�latan Su�ra' dan beter hayk�rd�m: Camda kocaman bir ar� / v�z�ld�yor sar� sar�... Tamam�n� hat�rlamay� �ok isterim ama... St�dyolara, Arkas� Yar�nlara, Radyo Tiyatrolar�na, Ske�lere, Parodilere �abucak al��t�k daha sonra. Onlarla b�y�d�k; onlar bizim, biz onlar�n bir par�as�yd�k. Tayfun bunu hemen hissetti ve ni�in �imdiye kadar bir �eyler yazmad���m� sordu. " Olmad� " dedim,  " olmad�. Ben hayat� bilemedim! "  Anlad�...

 

Nas�l anlamaz! Bir adam d���n�n ki binlerce yaz��ma aras�ndan ald���n�z yaz�lar�nda sizin yakalad���n�z d���nceleri yakalam��. Noktay�, virg�l�, �nlemi ayn� yere koyuyor; ayraca, paranteze, t�rna�a aynen sizin gibi yer veriyor, betimlemelerinde kulland��� kelimeler ayn�... bu bak�� a��lar�n�z�n ayn� oldu�unu g�sterir. Bu da �ok �nemli bir �eyin, �� a�a�� be� yukar�  de�er yarg�lar�n�z�n ayn� oldu�u demektir. Bir dostta aranacak en �nemli �zellik. Ayr�ca, d�nya ehli olan birbirinin h�linden anlar. Ge�im derdinden, g�nl�k d���n�r olmu�tuk. Bilseydim, her �eye ra�men kalem k���ttan ba�ka tezg�h�m, �yk�lerim, tiyatrolar�mdan ba�ka �r�nlerim olmazd�.

 

�lk radyo oyunu oynand���nda yurtd���ndayd�m. 1970 - 1980 aras�ndaki on y�l�m kesik kesik de olsa �lke d���nda ge�ti. O y�zden tam toparlayamad�m. Sonradan bir araya getirdi�imde Radyoda da �ok �nemli bir isim oldu�unu hat�rlad�m. �stelik ayn� yakan�n hem�ehrileriydik. Ayn� k�lt�rle b�y�m��t�k. Usta bir gazeteci, k�demli bir bas�n dan��man�yd�. Gencay Han�m ile Tiyatro �stanbul' da mesle�inin zirvesine ��kt�. Asl�nda tiyatro d�nyas�n�n yak�ndan tan�d��� bir isimdi. Tiyatro ve Radyo d�nyas�ndaki �nl� �ns�z sanat��lardan, oyunlar�n�, ske�lerini, bayram parodilerini, arkas� yar�nlar�n� seslendirmeyen yok gibiydi. �ocuk Bah�eleri hep onun oyunlar�yla �enlendi. Yazmaktan �ok b�y�k bir keyif al�yordu.

 

Yaz� d�nyas�yla ilgili konularda ba�layan konu�malar�m�z, dertle�meyle sona eriyordu. Yazmak galiba bizi ayakta tutuyordu. Birlikteli�imizde g�rd�m ki yard�m etmeyi �ok seviyor. G�zel �lkemizin bir�ok okulunda onun oyunlar� ��retmenleri kurtar�yordu. Sadece SiZedebiyat' tan bu konuda yard�m isteyen, ona y�nlendirdi�imiz  ve oyunlar�n� sahneleyen okul say�s�n�n k�rk�n �st�nde oldu�unu biliyorum. Anlat�rd�; ��retmenden ��retmene derken oyunlar yay�l�yordu. Maddi bir kar��l��� olmayan bu al��veri�ten ald��� mutlulu�u, duydu�u hakl� gururu, konu�malar�nda saklayamazd�. Ben de anlat�rd�m. Hi� bilmedi�i konularda s�z�m� kesmeden dinlerdi. Defalarca, baz� konular� sadece dertle�mek, �zerimden atmak amac�yla anlatt���m� tekrarlamama ra�men yard�mc� olamaman�n �z�nt�s� ya�ad���n� s�ylerdi. Asl�nda tek istedi�im dinlemesi, bana en b�y�k yard�m�yd�. Tayfun T�RK�L�, ��k bir insand�...

 

De�erli dostumun bende b�rakt�klar�n�, kim oldu�unu, dostlu�umuzun derecesini anlatmaya �al���yorum. Ki�isel sayfas�nda da daktilo hareketlisine basarak gidip okuyabilirsiniz ama...  san�r�m bir g�n bilgisayar�ma d��en k�sa bir mektubu anlatsa daha iyi olacak: " Sevgili ARPAD; �yi y�rekli dostum neler yap�yor diye Enstit�' ye bir gireyim dedim. Yoku� FM' e bay�ld�m. Nereden akl�na geldi yahu? Harika bir nostalji yaratm��s�n. Elli y�l geriye g�t�rd�n beni. Nicedir bakmay� unuttu�um, o s�z�n� etti�in - rahmetli babamdan kalan - l�mbal�, ah�ap Philips radyonun fi�ini prize takt�m. Tabii parazitten ba�ka bir ses ��kmad� ama beni maziyle y�zle�tirdi. Zaman zaman h�z�nlendim, zaman g�l�msedim. Eline, beynine ve kalemine sa�l�k sevgili dostum. �retime devam, Tanr� yazmaktan al�koymas�n dile�iyle. 16.11.2005... "

 

��te, bir b�y�k �d�l daha alm��t�m: �Y� Y�REKL� DOST' tum art�k. Do�rusu �ok yak��t�rd�m kendime. Hep �zerimde ta��maya �al��m��t�m ama Tayfun karde�im g�rebilen g�zlere sahipti... �yi y�rekli dost... Ya yazd�klar�!..

 

�lerleyen zaman i�erisinde �evresine yard�mlar� daha da artt�. Anlatabilmek i�in s�yl�yorum; yard�m etmedi�i insan yoktu! Bir taraftan ge�en zamana paralel olarak yap�tlar�na daha �ok v�k�f oldum. Yap�tlar�n� dinledik�e, dostlu�umuz ilerledik�e, hayat m�cadelesine �ahit olduk�a sevgili karde�imin de ismi belli olmu�tu: Y�rekli Dostum...

 

Tayfun T�RK�L�, y�rekli bir insand�...

 

Onun bir�ok yapt��� bana �rnek olacakt�r; hi� ku�kunuz olmas�n. Bakal�m radyoda onun izinden gidebilecek miyiz? F�rsat yakalad�k�a radyo oyunlar�n� dinleyin, tiyatro yap�tlar�n� seyredin ve g�rmeye �al���n i�indeki cevheri. Tan��t�ktan sonra SiZedebiyat' taki d�zeltmeni bendim. D�zeltmemeye �al���rd�m! Yine de d�zeltilmesi elzem yerler oldu�unda b�y�k bir al�akg�n�ll�l�kle kar��lard�: " Bu i�i sen benden daha iyi biliyorsun iyi y�rekli dostum, bildi�in gibi yap!.. " Bildi�im gibi yapard�m ben de. Biliyordum ki SiZedebiyat' �n, okuyucular�n�n, yazanlar�n�n, Y�rekli Dostumun ve kendimin iyili�i i�in olan ne varsa zaten o benim bildi�imdir...

 

Bu deneyimlerin sonucu bir g�n hayk�rd�m: " Sen burada kar��lar�nda duruyorken, ni�in Ray COONEY, Sam SHEPHARD, Neil SIMOn, Dario FO ararlar sahnelemek ni�in? Yap�tlar�n onlar�nkini aratm�yor ki hatta daha bizden!"

 

Do�al olarak isyan�m sayd���m de�erli yazarlara ve onlar�n de�erli eserlerine de�ildi...  

 

En son 2006' n�n Mart ay�nda g�r��m��t�k. Uzun bir s�re �ehir d���nda oluyordum. Martta y�l�n en b�y�k kayb�n� vermi�tim. Buras�n� daha iyi anlatabilmem i�in isterseniz bir de " Performans' � D�zeltiyorum " �OL' �m� okuyun. �z�lerek s�yl�yorum ki ortak noktalar� da �ok! Nisan, May�s, Haziran... Tayfun' dan bir haber yok! Telefonuna bir mesaj att�m. Bekledim. Aramak istemedim!..

 

Sonra bir mesaj daha... Yaz tatilinde olmas�n� umuyordum. Sonra bir e - posta daha... Hi�bir �ey konduram�yordum. Bazen hepimize olur; ruh h�limiz uygun de�ildir, en sevdi�imizi bile arayamay�z. Olur a! Bir e - posta daha... son bir telefon mesaj� derken a�ustosu bulduk... Dayanamad�m ve telefonunu uzun uzun �ald�rd�m...

 

Sayg�de�er e�i ��kt�... yukar�da okuman�z� istedi�im yaz�mdaki ayn� ifadeyle kar��la�t�m. Ayn� tepkiyi verdim...

 

Y�ce Tanr�m' �n mutlaka bir bildi�i vard�r; 2006 da bir�ok arkada��m�n kayb�n� bana �ok uzun g�nler sonra duyurdu...

 

Ac� duydum; sadece ac�! Babam� kaybetti�im zaman en yak�n arkada��n�n duydu�u ac�n�n ayn�s�ndan... hepsi nur i�inde yats�n bizden daha �ok a�layan G�ltekin G�naltay amcam�z sordu�umuzda ��yle demi�ti: " Siz baba olacaks�n�z! Sizin �n�n�zde koca bir hayat var dayanman�z� sa�layacak. K�sa kalan �mr�mde ben bir Beh�et daha bulamam; bulmak da istemem ki! Arkada�s�z kald�m!.. "

 

Tayfun arkada��m� ge� buldum; birbirimize kenetlendik ama erken kaybettim...

 

M�mtaz SEV�N�' i kaybetmenin ac�s�yla bir an�m� kaleme alm��t�m. Tayfun onu okumu�, bana mektup yollam�� yine: " Gecenin bu saatinde i�ime h�z�n kondurdun sevgili Arpad:  Bir �l�m�n ard�ndan yaz�labilecek en g�zel edebiyat yaz�s�... Ke�ke seni bu sitenin s�n�rlar� d���nda da okuyabilsek. Ellerine sa�l�k dostum. �u anda saat gecenin ikisi... Ba�ka yazacak kelime bulam�yorum. Sen sa� kal. Yazanlar sa� kals�n, ne diyebiliriz ki. 30 Ocak 2006. "

 

Evet Tayfun! Senin se�kin deyi�inle, " Bir �l�m�n arkas�ndan ard�ndan yaz�labilecek en g�zel edebiyat yaz�s� " n� zaten yazm���m? O h�lde senin arkandan ne yazaca��m Y�rekli Dostum?..

 

Ne M�mtaz bey, ne de sen! Yazaca��m ak�lma gelmezdi ki!.. 

 

Yazabildiklerim burada, yazamad�klar�m y�re�imde...

 

De�erli dostum, sen Y�ce Allah�m' �n I��klar� alt�nda rahat uyu; ' Yazanlar sa� kals�n! " deyi�inin yan� s�ra en az bunun kadar �nemli ve �ok g�zel bir deyi�ini daha ya�atmaya �al��aca��m:

 

TANRI B�ZLER� YAZMAKTAN ALIKOYMASIN!

 

    

 

nsan Olman�n Lezzeti... CXIX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, " Dur hele bi yol...   " demeden akl�n�za geleni yapt�n�z?

: Alp ARPAD, Ankara, 29 Ocak 2006, 02: 18                                                                               Di�er bir  �OL... " i�in

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t