wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CXXII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 S�S DA�I' NIN BA�LARI

Ali�imin ka�lar� kare / Sen a�t�n sineme yare /  Bulamad�m derdime �are / G�rmedin mi ah civan Ali�imi Tuna boyunda / Sarmad�n m� ah arslan Ali�imi Tuna boyunda... Ya�lanmayan s�fatl�, taze kays� sesli bir �ant�r�m�z bunu bir s�yler ki hayranl�kla dinlememeniz olanak d���. Do�ru mu? Hay�r! En iyisi, bunu Ali�' e hayranl�k duyan sevgilinin ayar�nda bir han�m sanat��n�n s�ylemesi. Ali� arslan gibi Tuna boylu bir civan. Y�llar boyu g�zelim Balkan k�zlar� Tuna k�y�s�nda hal� d�verken suya okumu�lar. O g�nden bug�ne, korolar tek ses h�linde, kad�n sesiyle ge�mi�ler. Ya Ali�' e ya da Ali�' in �ahs�nda bir delikanl�ya yak�lan abay� anlatan k�kl� Balkan i�lisi. Safiye AYLA, M�zeyyen SENAR bir s�yler ki bu kl�si�i; Peh, peh! �zel olarak da icra etmi�ler B�y�k �nder' imize. Ayn� Yan�k �mer gibi. �ok severmi�. 

L�leburgaz t�rk�leri vard�r; Dere Geliyor Dere, Ah Tren Kara Tren, Haticem. Ah Tren' de kumral y�rine s�yler. Sanki, erkeklerin s�ylemesi daha do�ru. Dere Geliyor Dere' yi kesinlikle kad�nlar�n s�ylemesi gerek. Mendile isim i�liyor ��nk�; y�rinin ismini! Haticem! Kesinlikle erke�in ����rmas� gerek. Adam ba�lanm��, gidemiyor Hatice' nin oldu�u diyardan. Yaln�z... bir L�leburgaz derlemesi var ki onu hangi cinsin s�yleyece�ine hen�z karar veremedim: " Ev �st�nde saz�m var / Sana iki s�z�m var / s�ylemeye s�k�ld�m / Ablanda g�z�m var " ... Buraya kadar �ok g�zel. Delikanl�, ablas�n� isteyecek; haz�rl�k yap�yor. Bundan sonras� hafif kar���k: " Elma att�m nar geldi / Mendil cebe dar geldi / Y�rim Kore' de �lm�� / Ak�am k�nyesi geldi ". Siz ��zedurun; ben gidiyorum.

Pencereme Ay D��se! �smi bile �yle g�zel ki. Koskoca ay gelecek, senin pencerene d��ecek? Bazen d���yor ama, hem de �ylesine d���yor ki sadece senin san�yorsun! Murat HASARI da �yle d��lemi�: �ki g�z bir araya gelebilse / Kelimeler anlam�n� yitirse / Olmayacak dua de�il bu / Birileri he dese / Pencereme bu gece ay d��se!.. Yavuz B�NG�L de bir g�zel yorumlam��. Keman ve piyanonun nefis birlikteli�i. Erke�in az l�fla yo�un romantizmi. Sak�n ola bir kad�n yorumlamaya!         

Ankara t�rk�s� �ak�r Eminem! Baz� kad�n sanat��lar s�ylemeye can at�yorlar. Anlamak �ok zor! Onlarca okunacak t�rk� varken... Duriyemin G���mleri! Safranbolu T�rk�s�. Bursal� m�s�n Kadifeli Gelin! �smi �zerinde, Bursa T�rk�s�. Z�leyha, Urfa T�rk�s�...

Reyhan! Da�lar K�z� Reyhan. Rashid BEHBUDOV g�fteleyip bestelemi�. Ne gozelsin ay g�z, bir �i��eksin ay g�z / bir tanesin ay g�z, d�rdanesin ay g�z... �lk kimden duymu�tuk biliyor musunuz? K�muran AKKOR ve R�n� ALAG�ZDEN!

Pireli �ark�! Orhan VEL�' nin �iirinden yap�lm��t�r. Nedense hep Timur SEL�UK s�ylemeli gibi gelse de isteyen, sesi yak��an s�yleyebilir. Cinsiyet hi� �nemli de�il burada. Hamlet �ntikam Mele�i filminde, Oyun ��inde Oyun sahnesinde Fatma G�R�K bile s�ylemi�tir. Ruhi SU ve Timur SEL�UK bestesi olmak �zere iki ayr� s�yleni�i vard�r. Art�k hangisini se�erseniz.   

Asiye! Favorim olan bu t�rk�n�n �ylesine h�zn�n tam tarifi bir ezgisi var ki...  A�asar�n Bal�n� Da Gel Sal�n� Sal�n� / Adam Cebinde Da��r Da / Senin Gibi Gelini / O�ol Memedim   O�ol
Oy Asiye Asiye / T�t�n Goydum Kesiye / Anan Seni Veriyi De / Bir Ba� Pirasiya ( Bir Evlek/ Emlek Pirasiya ) / O�ol Memedim   O�ol
Sis Da��n�n Ba�lar� Da / Kesme Kesme Da�lar� / Adam� �ld�r�y� / Nazl� Y�rin Ga�lar� / O�ol Memedim O�ol
Oy Asiye Asiye / T�t�n Goydum Kesiye / Anan Seni Vereyi De / Bir Ba� Pirasiya ( Bir Evlek / Emlek Pirasiya ) / O�ol Memedim   O�ol
Sis Da��n�n Ba�lar� Da / K�f�r K�f�r Esiyu / Baban Bu Y�l Gurban� Da / �ifter �ifter Kesiyu / O�ol Memedim O�ol
Oy Asiye Asiye / T�t�n Goydum Kesiye /Anan Seni Verecek De / Bir Ba� Pirasiya ( Bir Evlek / Emlek Pirasiya )...
Giresun G�rele' ye ait bu t�rk�y�, Trabzon a�z�yla okurlar. Olas� ki,  �alpazar� il�esinin Trabzon' a ba�l� olu�undand�r. "A�ASAR " �alpazar� halk� i�in kullan�lan bir terimmi�. D�rt farkl� s�ylentinin ilkine g�re, �epni T�rk' lerinin gen� a�as� y�renin en g�zel k�z�yla birbirlerine sevdalan�rlar. Muhte�em bir d���nle evlenirler. A�ay� �ok seven gelin, a�aya s�k s�k " A�a sar, A�a beni sar, sar�l!  " �eklinde maniler s�yler. B�ylece, " A�ASAR " y�renin ad� olarak an�l�r. Ba�ka birine g�re de y�rede ya�ayan a�an�n aya��n�n aksamas� nedeniyle " A�a aksak, A�a aksar� " kelimeleri zamanla " A�asar " olarak de�i�ime u�rar. A�asar y�renin ad� olarak kal�r. Di�er biriyse, k�rk civar�nda aile y�reden g��erken onlara Be�ikd�z�, Takazl� mevkiinde ka� ki�i olduklar� sorulur. Onlar da "A�a say " derler. Bu ifade zamanla A�asar' a d�n��m�� ve yer ad� olarak kal�r. Sonuncusuysa, A�asar s�zc���n�n Akhisar ( Akhisar vadisi Trabzon' dad�r. Akhisar deresi �alpazar� i�inden ge�er. ) s�zc���n�n de�i�tirilmi� �ekli oldu�u da s�ylenebilir. Ho�, G�rele ve �alpazar� birbirine yak�nd�r... Ankara' da bir etkinlikten �a��rm��lard�. Ertesi g�n �nemli bir ameliyat ge�irecektim. �ki binlerin ba��yd�. TRT' de de g�rev yapm�� - �ahs�ndan hassaten �z�r dilerim; bir g�n bulaca��m - ismini hat�rlayamad���m bir saz sanat��s� davetliydi. Saz' la Ba�lama aras�ndaki fark� g�stererek, icra ederek anlatmaktan tutun, Cura' larla yapt��� g�sterilere kadar bizi kendisine ' a�z� iki kar�� a��k '  b�rakm��t�. En son eline kemen�eyi ald�; " G�relim bakal�m ne yapabilir bu kemen�e " diyerek delirdi! Ger�ekten o kemen�eden o sesler nas�l ��kt�? Neresinden ��kt�? G�r�lenin aksine ne kadar b�y�km�� kemen�e denilen enstr�man? As�l b�y�kl���n� birazdan g�rd�k ama! " Bu kemen�e �ok uslu bir �ocuk, derin bir ���k ya da a�layanlar�n sesi olabilir " dedikten sonra, " Uy Asiye' ye girdi. Aman Allah' �m! O ne yorum? Dingin, derin, devasa! Kemen�e �al���n� m�, yoksa Asiye' yi s�yleyi�ini mi anlatsam? �kisi de birbirinden daha fazla methedilmesi gereken, ola�an�st� h�nere ve yetene�e sahip �zelliklerdi. Alk�� az kal�rd�! Asiye' ye ilk dinledi�imde ben de vurulmu�tum ama o �ok de�erli sanat��m�zdan sonra sevginin �ok kuvvetli ifadesi Asiye, bendeki vazge�ilmez yerini ald�. Ba�kas�na verilen Asiye k�z�n yan�k sevgilisi Mehmet' in annesinin yakt��� bu t�rk�n�n G�releli bir �oban�n saz�nda tellenmi� oldu�unu ��renmek benim i�in �ok �a��rt�c�yd�. Baba da yanabilirdi bu t�rk�yle, ana da... T�rk�eyi aksans�z, kusursuz konu�an sanat��m�z�n y�resel a��zla, " A�asarin balini da... ve Sis da�inin ba�lari da / K�fur k�fur esiyu.. " deyi�indeki ses t�n�s�n� unutam�yorum. Ancak bu kadar g�zel s�ylenir! Bir ezgi ancak bu kadar �al�n�r! Bir ezgi ancak bu kadar g�zel olabilir! �n yarg�yla girdi�im salondan hayranl�kla ��km��t�m. Ertesi g�n hastahaneye canla ba�la gittim. Asiye, daima iyi icra edilen kemen�e e�li�inde, yava� tempoda ge�ilmelidir; Bir de yan�nda senfonik orkestra olursa d�nyadan ses getirir. Sanat��m�z�n kendisini ar�yorum. Bulunca muhakkak SiZlerle de tan��t�raca��m. Asiye' nin �ok  �nemli �yk�s� var anla��lan. Ara�t�r�yorum. �lgin�le�tik�e payla�aca��m. Dizilerden �ok daha �nce kim g�ndeme getirmi�ti bu t�rk�y�? ��kriye TUTKUN. Ben h�len, Asiyeleri, onlar�  hak eden delikanl�lar�n almas� taraftar�y�m! 

Denizli T�rk�leri! Hayata ba�l�l���n, ya�am�n tad�n� ��karman�n, istedi�ini en basitle anlatman�n yan� s�ra alayc� yanlar�yla da edebiyata, g�lmeceye katk�da bulunurlar. Kim yakarsa yaks�n, ����r�rken yakan�n fark�n� �ok iyi ortaya koyan, rahmetli �zay G�NL�M taraf�ndan yorumlanmal�d�r gibi geliyor!..

Kahramanl�k t�rk�lerimiz var. B��k�n t�rk�lerimiz var. Ac�kl�lar�m�z var. Yan�kl�lar�m�z var. Her t�rl�s� var. Ba��rdan kopup gelenler azalmaz de�erlerini �zerlerinde sakl�yor.

T�rk� veya �ark�! �yi yorumland�ktan sonra kim s�ylerse s�ylesin. Yeter ki cinslerde kar��tl�k olsun. Aksini neye benzetiyorum biliyor musunuz; k�z k�za, erkek erke�e dans etmeye! Sanki bunun neticesi her iki taraf da birbirlerinin sahas�na sark�yor.

Her �eyin tabiat�na uygun olmas� en g�zeli...    

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CXXIII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, adlar�n anlamlar�n� merak edip ara�t�rd�n�z?

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 155. haftan�n 10.09.2007 / 16.09.2007  konusu: KADIN ya da ERKEK, K�M�N TARAFINDAN YAKILDI�I D�KKATE ALINMADAN S�YLENEN T�RK�LER �zerine

:  Alp ARPAD, Konya, 15 Eyl�l 2007, 01:24                                                                           Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t