wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CXXIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

A�LATANLAR da A�LATIR

Nedense bazen bildi�imiz, kulland���m�z kelimeler yetmez. Duygular�m�z� daha yakla��k, bir �nceki kelimeden daha kuvvetli oldu�una inand���m�z kelimelerle anlatmaya �abalar�z. Emin de�ilim ama a��l�ml� konu�mak istemedi�imizden midir acaba! Bilim veya sanat alan�nda �st�n bilgisi ve yetene�i olan kimseyi anlatmak i�in bu kelime �o�u kere �stat oluyor.  

�stat, tart��mas�z �st�n yetenekli ve bilgili, dahas� da var olan bir insand�.

Kimleri yeti�tirmedi ki! Safiye Ayla, M�zeyyen Senar, Hamiyet Y�ceses, Zeki M�ren� e e�lik edip onlar�n ba�kemanc�l���n� yapt� ama onlar hari� bildi�iniz b�t�n hepsini onun yeti�tirdi�i s�ylenir. ��yle bir saymam gerekti�inde kimlerde eme�i yok ki; De�erli sanat��lar; Muazzez Abac�, Emel Say�n, B�lent Ersoy, Muazzez Ersoy, Safiye Soyman, G�n�l Yazar, Ne�e Karab�cek, El� Alt�n, Samime Sanay, Se�il Heper, � Bas�nda ��kan haberlerde bak�n ne demi� �ok de�erli Emel Say�n: " B�t�n bildiklerimi bana o ��retti. �zerimde �ok eme�i olan bir insand�r ama her �eyden �nce �ok iyi bir dostumdu, Ankara Radyosu' nda birlikte �al��t�k ve bana �ok b�y�k destek oldu... �  

Heyecandan a�z� kurumas�n diye sanat��lara tuz yalatmak, elma yedirmek hangi ��retmenin akl�na gelir ki! 

M�zik d�nyas�nda sayg�de�er bir yeri vard�; san�r�m bunu otuz alt� y�l g�rev yapt��� Ankara Radyosu' nda �al��m��l���yla, Ankara Devlet Kl�sik T�rk M�zi�i Korosu� nu kurmas�yla, �efli�ini �stlenmesiyle, buralardan onlarca �ef, korist ve sanat�� yeti�tirmesiyle per�inledi.  

Sanat�n� tam elli be� y�l s�rd�rd�. Sonra noktalad� ve dinlenmeye �ekildi ama dinlenmedi! Eski bestelerini yeniden elden ge�irip d�zenledi. Yeni besteler yapt�. Yeni �al��malar yapt�. Kendi deyi�iyle; � ... bildiklerini yeniden ge�ti�. B�t�n bunlar� yaparken biricik o�lu Rahman� �n yard�mlar�n� almaktan b�y�k bir mutluluk, as�l olarak b�y�k bir gurur duyuyordu. O�lu besteleriyle, sinema ve rekl�m filmlerine yapt��� m�ziklerle, yurtd���nda ald��� �d�llerle bir isim h�line gelmi�ti. 

Yetmi� sekiz ya��ndaki T�rk Sanat M�zi�i E�itmeni �stat �zer Alt�n� � 2007 Mart�n�n son g�n� kaybettik. Allah rahmet eylesin. Nur i�inde yats�n. Cenazesini kald�ran Ankara Kocatepe Camii Ba� �mam� �smail Co�ar, cenaze namaz�n� k�ld�rmadan �nce �stat �zer Alt�n' �n b�y�k bir sanat�� oldu�unu, kendisinin ondan ilham ald���n� s�yledi. Yaln�z o mu? Camiye gitmeden �nce Atat�rk K�lt�r Merkezi� nde Ankara Radyosu ve K�lt�r Bakanl���nca bir t�ren d�zenlendi. �lgililer, Sayg�de�er Cemile Kutg�n ve �st�d�n ��rencileri konu�tular. Bir ��rencisi onu kaybetmenin ac�s�yla yere d��t�. Amb�lansla hastaneye g�t�rd�ler� 

Kaybettikten sonra bir s�re T�rk Sanat M�zi�i dinleyemedim� 

Rahman� �n babas� i�in yapt��� �ok �zel bir kayd� dinledim. E�i yok! Piyasada bulunmaz, aile aras�nda gezen kay�t. �stat �al�yor. Arada bir de dayanamay�p birbirinden de�erli eserleri a�latt��� keman�yla, i�inden a�layan sesiyle, benzemez bi�emiyle ge�iyordu: 

" Benzemez kimse sana, tavr�na hayran olay�m "  ...

Kim neye benzemez, art�k o duygu yo�unlu�u i�inde siz de kar��t�r�yordunuz. Ge�en y�llara m�, ya�ananlara m�, geri d�n�lemeyeceklere mi, ruh zenginli�inin getirdi�i ula��lmazl�klara m�? 

Emeklilik g�nlerinde m�zikli bir toplant�dayd�k. ��rencileri, dostlar�, b�y�kleri ve k���kleri �al�yor ve s�yl�yorlard�. �nl� bir kemanc� bir eser icra ediyordu. Dayanamad�. Kalk�p yan�na gitti. Yetkeyle f�s�ldad�:

� Buralarda a�lat! Keman�n� a�lat! B�rak a�las�n; keman a�las�n! 

H�ng�r h�ng�r a�latt��� keman�n� dinlerken biraz �nce, i�te b�t�n bunlar� hat�rlay�verdim�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CXXIV' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, Johann Strauss ile �smail Dede Efendi' nin ayn� duygular� payla�ma olas�l���n� d���nd�n�z?   

: Alp ARPAD, Ankara, 21 Ekim 2007, 21: 22                                                               Di�er bir  �OL... "   i�in

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t