wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 �NCELD��� YERDEN KOPMASIN

Sil�h� hi� sevmemi�imdir ama do�ru �ekilde kullan�lan yasal kullan�mlar�n� da kutsal sayar�m. Yasal kullan�m d���nda hi�birisini, avlanma t�rlerini bile hak�a bulmam. D�nyan�n baz� yerlerinde g�r�len, d���nlerde, kutlamalarda at�lan�naysa akl�m hi� ermez! 

Okumu� ama e�itilememi�, okumam�� oldu�undan e�itim g�rmemi� bu beyinleri hakl� k�lacak nedenler d���n�r�m hemen. Bulabildi�im tek neden, �ocuk beynine sahip olduklar�d�r ki bu da onlar� hakl� k�lmaz! 

�ocukken sokaklarda mantar, kestane, �atapat, maytap, f�ze, k�z kovalayan patlat�rd�k. B�y�k keyif al�rd�k. Tehlikelerini ve verdi�i rahats�zl��� d���nmezdik ��nk� �ocuk bilmezli�i i�indeydik. �ok b�y�k iki tehlikesinden birisi, g�ze geli�te g�z� kaybettirmesiydi. Di�eriyse ya�l�lar�n ve hastalar�n ani tepki vererek hayatlar�n� kaybetme olas�l���yd�. D���n�nce; incelik, estetikten yoksun bu beyinlerin �ocuklu�umuzdaki kadar hatta daha da cahil kalm�� olmas�n�n, iki bin sekiz y�l�na uyumsuzlu�u bir yana aymazl��� da b�kk�nl�k veriyor. 

San�r�m, Psikiyatri alan�na giren rahats�zl�klar�n d���nda bir �ey bu! Buna e�itim ��z�m olmayabilir. Yeterli kanunlar �nleyebilir ama yok edemez. Bu, �NCELEMEME meselesidir. ��z�m yine de bilimin dallar�nda, a��rl�kl� olarak e�itimdedir. As�l olarak bu k�klerin �rnek al�nacak kabul ettikleri ki�ilerdedir. Bu ayn� zamanda da e�itime ve bilime bu konuda destek verecek, zaman kazand�r�c� k�sa bir yoldur.  

Televizyonda g�rd���mde irkildim; G�ney Do�umuzda, medeniyetin erken u�rad��� illerimizden birinde bir adam profesyonel bir t�fe�i eline alm��, d���n kalabal���n�n aras�ndan havaya ate� ederek anlams�z bir �ekilde y�r�yor. Sanki davetlilere d���n helvas� ikram ediyor. Havaya kur�un ya�d�rmada yaln�z da de�il! Bir s�r� d���n arkada�, �ok veren maldan az veren candan �rne�i tabanca ve uzun namlulu t�fek yelpazesindeki �e�itlerle, ne bulduysa onunla e�lik ediyor. Bir parti ba�kan� da orada, �yle, sadece seyrediyor! Yapaca�� �ok k���k bir harekete b�t�n �lkelerin gereksinimi var: Yapabiliyorsa adamlar� vas�tas�yla, de�ilse kendisi engel olmal�d�r. Hemen arkas�ndan, d���ndekilerin �a�k�n bak��lar� aras�nda davetlilerin t�m�ne, kabul edilebilir ama�lar d���nda sil�h kullanman�n yol a�aca�� k�t�l�kleri de iyi se�ilmi� ama olabildi�i kadar az kelimeyle a��klamal�d�r. Orda, hemen, �ylece� Birilerini su�lama, oy, t�re, y�re kalkanlar�n�n arkas�na s���n�lmamal�; �ok k���k ama �ok etkili bu yolla, bu tarza s�reklilik kazand�r�lmal�d�r� 

Bazen de tersi olabiliyor! �rnek olacak olan, bunlardan �rnek alabiliyor. L�f�n�n nereye gitti�ini, �lkesini, kendisinin ve i�inde ya�ad��� toplumun gelece�ini hi� d���nmeden yaz�s�na ba�l�k atabiliyor; dili s�r��p gaf yaparak yarars�zca, � kendi kalesine gol atan � bir lider aday� i�in, tabanca t�fek literat�r�nde en i�ren� buldu�um fiili kullanarak, � Fil�nca baca��na s�kt�! � deyip a����n� yakalad���n� sand���na benzer, kendi kalesine �ok zararl� bir gol at�yor! ��te bu nokta, s�z�n bitti�i yer, tuzun koktu�u evre oluyor! Acaba feraset haznesi mi k���k?

Yine de do�ruyu savunmaktan vazge�memeliyiz. Denizy�ld�zlar�n� kurtaran adam �yk�c���ndeki gibi, � kurtarabildi�imizi � kurtarmal�, toplumun ve kanunlar�n do�ru, iyi kabul ettiklerini ��retmeliyiz. 

L�tfen istemediklerinizi yapt�klar�nda �evrenize y�z�n�z� ek�itiniz!

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, ka��nc� olursa olsun yola devam etme karar� ald�n�z?

 

  :  Alp ARPAD, 13 May�s 2008 12:11:00                                                                         Di�er bir  �OL... "   i�in

                                     

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t