wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 HASTALAR NE �STER ?

Okuman�z�n b�y�k yarar getirece�i iki k��e yaz�s� var:

1-     Dr. Murat K�n�ko�lu� nun 15 �ubat 2005 tarihli Ak�am Gazetesindeki k��esinde yazd��� � Bir doktor hastas�ndan ne ister � ba�l�kl� yaz�s�,

2-     Dr. Yank� Yazgan� �n 17 Mart 2008 tarihli Ak�am Gazetesindeki k��esinde yazd��� � Doktorlar ne ister? � ba�l�kl� yaz�s�, 

Murat Bey ger�ekten hasta olman�n p�f noktalar�n� iyi yakalam��. Hastalar�na yap�c� bir yakla��mla yakla�an olumlu bir doktorun g�z�nden ger�ek�i deneyimlerini esprili diliyle a��klam��. 

Yank� Beye yazarak, uygar cesaretini kutlad�m. Doktorlar�n zorluklar�n�, yapt�klar�n�, yapamad�klar�n�, metamorfozlar�n� ve arzulad�klar�n� a��k�a dile getirmi�. 

Uzmanlar�n bu de�erli g�r��lerini okudu�umda di�er taraf uzman� olarak yaralar�m depre�ti. Her ne kadar Yank� Beye, � Bir di�er yaz�n�zda  � Hastalar Ne �ster � i i�ledi�inizde hissettiklerimi size aktarmaya haz�r�m � dediysem de d���nd�m ki bu konuyu anlatmas� gereken uzman bendim! 

Evet, hastalar ne bekler? �ncelikle bunu �nem s�ras�na g�re anlatmam� bekler! 

Hi� hastalanmamay� �mit eder! 

Hastahaneye hi� gitmemeyi, gerekliyse gitmeyi tercih edece�inden doktoruna yirmi d�rt saat boyunca ula�may�; gerekti�inde doktoru evinde uzand��� yatakta g�rmeyi ister.   

Bir u�tan di�er uca tertemiz, sa�l�kl�, estetik ve ak�ll�ca in�a edilmi� bir binaya sahip, �evresi her t�rl� hastay� iyile�tirecek kadar sessiz ve iyi d�zenlenmi�, peyzaj�yla tablolardaki do�ay� k�skand�racak, g�r�n��� g�ven veren bir hastahane binas� hay�l eder. 

Sokaktan ba�lay�p i�eriye girdik�e artan, kar��layan �a�da� giyimli, uygar g�r�n��l�, �abuk kavrayan, �evik, bilgili, gerekli olgunlu�a eri�mi� sayg�l� g�revliler umar. 

Temizlik, ar�nd�r�lm��l�k, sa�l��a ve her �eye kar�� g�ven kokan koridorlara girdikten sonra kendisini doktorlara teslim eden bir �st paragraftaki g�revlilere olabildi�ince g�ler y�zl�, te�ekk�r dolu bir bak�� atmak ister.  

K�kl�, geleneksel ve �st�ne eklenen t�p bilgileriyle donanm��, hizmet i�i e�itimlerle, kongrelerle, uygulamalarla beslenen; daha da ilerlemek i�in ara�t�ran, bulu�lar�n� t�p literat�r�ne ekleyen, s�reklili�i, dinamizmi, g�ler y�zl�l���, sayg�y� prensip edinmi�;  hastaya yaln�zca siz diye hitap eden ayd�n, sevecen doktorlar taraf�ndan teslim al�nmak �ok ho�una gider. 

Doktorlar�n da kendisini, sayg�, sevgi, g�ler y�zle kar��layan, �abuk kavrayan, h�zl� hareket eden, bilgili, gerekli olgunlu�a eri�mi�, hastaya hizmet i�in orada var oldu�unun bilincindeki, hastaya yaln�zca siz diye hitap eden sevecen hem�irelere teslim etmesini d��ler. 

Tertemiz bir yatak, grile�memi� beyaz �ar�aflar, yukar�da �izilen atmosfere uygun oda, bal d�k yala tuvaletler, tarak � �ampuan � sabun � s�nger - f�r�a � tra� aleti gibi bir kez kullan at malzemeleri bekler.

 

Gerekti�inde gitmek i�in d�nyan�n en ileri t�p cihazlar�yla donat�lm��, d�nyan�n en sa�l��a uygun ameliyathanesini ister.  

Kendisinin ve bakmakla y�k�ml� olduklar�n�n sa�l�kl� olmas�n�, tedavilerini, paran�n s�z�n�n bile edilmedi�i bir sa�l�k sistemi g�vencesinin alt�nda g�rmek ister. 

Eve ��k�nca���. 

B�t�n bunlar� sevecen doktorlardan bekler. Okul kitaplar�ndaki tonton fig�rl� doktor beylerinden ve doktor han�mlar�ndan bekler ki onlar� Allah ba��m�zdan eksik etmesin�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLIV' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, ger�ek bir fakiri sevindirdiniz?

 

  :  Alp ARPAD Ankara, 19.04.2008, 03:57                                                                        Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t