wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLV

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 ��MD� UZAKLARDASIN

� G�n�l hicranla doldu� � 

diyor Zeki Bey. Bu ne kadar g�zel, ne m�kemmel bir beste ve g�ftedir! 

Ya� kem�le erdi�inde Gazi Mustafa Kem�l Atat�rk�m� hicranla anarak dinledim. Hele o �l��s� iyi ayarlanm�� mey�n� var ya; � Sevda bah�elerinin �i�ekleri hep soldu / �i�ekleri hep soldu� �  

Sevda bah�eleri! � �mr�n� �lkesinin, ulusunun korunmas�na, geli�mesine, uygarla�mas�na adam��; varl�k edinmemi� ama olan� da manevi de�erlerle birlikte ulusuna miras b�rakm�� bir lider i�in � Sevda Bah�eleri � ne anlam ta��r � diye d���nd�m. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, insan sevgisinde karar k�ld�m.  

Her on y�l� bir nesil farz etsem, ben ���nc� nesildim. G�rmedim ama hicranla yani ayr�l���n neden oldu�u onulmaz ac�yla anabiliyordum ��nk� b�rakt�klar� s�radan bir insan �mr�ne s��mayacak m�kemmelliklerdi. Aynaya bakt���mda medeni g�r�n���m� az bulup ona l�y�k olmaya �al���yordum zira her �eyi ona bor�lu oldu�umu �ok ama �ok iyi biliyordum. 

Her yer ayd�nl�kt�� Hava durumu ne olursa olsun kom�ular, mahalle, okul, �ehir, p�r�l p�r�ld�. 1937 de u�ak yapan bu ulus, �ok gecikmesine ra�men 1960 da otomobil yap�yordu. Ele�tirilecek yanlar�m�z, eksiklerimiz �oktu ama her yer ���l ���ld�...  

Sonra birden bir de�i�im ge�irdik. Baz� ki�ilerde madde, man�n�n �n�ne ge�meye ba�lad�. Alt�nc� nesille biraz ayr� d��t�k ��nk� akustik m�zi�in de�erini pek bilemediler! Ya�am gittik�e metalle�meye, s�zs�z toplum kanunlar� etkisini kaybetmeye, s�zl�lerse daha �ok d�zg�nler i�in ge�erli olmaya ba�lad�. Sonu�ta baz� yerler karanl�kta kald�� 

Birden bir sars�nt� daha ge�irdik. Sekizinci nesil, en az�ndan yedinci nesil kadar bile bilemiyordu ��nk� bilmek istemiyordu. H�l b�yle olunca bilmesi gerektiklerinin neler oldu�unu da hi� bilemiyordu. Yemek, cep telefonu, bilgisayar in be karde�im in oldu, di�erleri de defol be defol! 

Eski de�erler fosfor gibi, ����� kendinden kaynakland�r�yordu. Yenileriyse muhakkak bir enerjiye gereksinim duyuyordu. N�fus art��� daha fazla enerji t�ketti�inden baz� yerler daha karanl�kta kald��  

Bu arada ben de ya�lanm��t�m. Anam, babam, akrabalar�m, dostlar�m� Hen�z haber verdiler; �ok iyi kalpli ve �ok d�zg�n bir insan olan liseli sevgilim bile gitmi�ti� 

Hi�birini geri getiremezdim. �ark�y� sahibinden, rahmetli Zeki M�ren� den dinlemeye ba�lad�m. Dokundu. Ben de rak�ya dokundum� 

Birden g�rd�m! �ark� her ne kadar tekrar kavu�ulamayaca��n� anlat�yorsa da �ark�n�n kendisi hi� ayr�lmad���m�z� anlat�yordu! Bestelendi�i y�ldan bu yana s�ylemeyen kimse, s�ylenmedi�i yer kalmam��t�!  

Ayd�nl�k odamdan bile karanl�kta, uzaktaki fosfor, net olarak fark ediliyordu�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLVI' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, nak�� nak�� i�lenmi� bir T�rk Sanat M�zi�i �ark�s�n� i�inize sindirdiniz?

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 06.06.2008 23:42:00                                                              Di�er bir  �OL... "   i�in

                

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t