wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 KUM TORBASI

Uzun zamand�r Lumpen ve Lumen �zerine yazmak istiyordum. Yine, 21.yy D�nya Devleti nas�l olmal�d�r ve buna ba�l� olarak hangi �lkede olursa olsun uyguland��� zaman o �lkeye b�y�k faydalar getirece�ine inand���m yeni bir diploma sistemi �zerinde, sizinle bir denemeyle konu�mak istiyordum ki ac� oldu�u ger�ek bir haber Tuzla, �stanbul� dan geldi. Tersanede onar�m� yap�lan tankerin batmayan can kurtarma botunun a��rl�k testi i�in on dokuz can kullan�lm��. Zor durumdaki gemi, can kurtarmak istedi�inde emniyet kemerleri ba�l� insanlarla dolu flikay� g�verteden denizine atacak, suya giren bot �ok k�sa zamanda y�zerek canlar� kurtaracak. B�yle yap�lm��. Sonu�: 3 �l�, 16 yaral�! Neden, bo�ulma ve ezilme! K�y�ya ba�l� bu tankerin halat�na tak�lan � kimi haber kaynaklar�na g�re botun halat� kopmu� - flika ters d�nerek denize d���p camlar� k�r�lm��, s�nama trajediye d�n��m��. O anda orada �al��an i��ilerden al�nan deneme grubundaki baz�lar� da y�zme bilmiyormu�!    

Suyun i�inde ba� a�a�� bir tekne, emniyet kemerleri ba�l� ba� a�a�� insanlar, k�r�lan camdan i�eriye dolan su, birdenbire t�kenen hava!   

Medeniyetin �l��s� �let kullanmaktan ge�er diye bir �ngiliz atas�z�n� hat�rlad�m. Kl�s kontrol�n�n bu evresinde safra kullanmak varken ni�in insan? Bu deneme insan�n can g�venli�i i�in yap�lm�yor mu? Otomobil �arp��ma, can g�venli�i ve hasar belirleme deneyimlerinde manken yerine insan kullanmaya e�de�er de�il mi?    

A��kta yap�lmas� gerekmez mi? A��kta, geminin az �tesinde konuyla ilgili sa�l�k, kurtarma, g�zetleme teknelerinin e�li�inde b�t�n �nlemler al�nm�� olarak yap�lsa daha do�ru de�il mi? 

Ge�ti�imiz g�nlerde hasta olarak Acil� e gittim. Eski g�nlere g�re olduk�a temiz bir hastaneydi. �� yata��n ortas�ndakine yatmam� s�ylediler. G�zel, mavi, kirli olmayan bir �rt�s� vard�. Dolu olan iki yataktan solumdakinde bulunan hem�ireye, kullan at k���t yatak �rt�s�n�n olup olmad���n� sordum. Mimikleriyle �z�lerek yok oldu�u s�yledi ama �ember sakall� hastas� l�fa at�ld�: 

� Buralarda b�yle �eyleri aramayacaks�n�z! 

� Olur Naoksijen Bey, 2008 y�l�nda da olsa Hastahane Mikrobu� ndan y�zlerce insan �l�m �l�m �ekerken, virutik, mikrobik ortamlarda bu �ok gerekli, belki de hayati �nlemi aramam; tertemiz ortamlarda arar�m! � demek geldi i�imden. Anlatmak istedi�im bu de�il do�al olarak: E�er bu zat o anda orada olsayd� can kurtarma botuna binmeyi kab�l edecekti; t�pk� o on dokuz ki�i gibi!    

Sorunun iki y�n�nden birisi de bu i�te! On dokuz i��i bunu kab�l etmi�. Kim bilir, kendilerine g�re hakl� nedenleri vard�r ama yine de kar�� ��kabilirlerdi. �nsan�n can g�venli�i i�in yap�lacak s�namay� insanla yapmas�n�n, i�in mant���na ayk�r� oldu�unu d���nerek! Bakmakla sorumlu olduklar�n�n bilincinde olarak! Canlar�n� hesap ederek�  

Konunun ���nc� ve en d���nd�ren yan�ysa bu kadersizlik, �ok okunan haberlerde ya yok ya da �ok alt s�ralarda� 

� h�lbuki insan ya�am� s�recinde bu i� ekmek peynir kadar g�ncel ve ya�amsal! Armat�rleri, Gemi Yap�m �irketini, kesinle�mi� sonu�lar olmadan su�laman�n yersiz oldu�unu d���n�yorum. ��kar diyorsan�z, �al��t�rd�klar�n�n �l�m� de�il de ya�amas� ��karlar�nad�r. As�l sorgulanmas� gereken; nerede olursa olsun, neredeyse insanl�k tarihi kadar eski olan deneyimlerden yararlanamayan, bilime ilime ve onlar�n uzun ara�t�rmalar sonucunda kurulmu� kurallar�na bire bir uymayan, iyiye y�nelik inisiyatif kullanamayan, egolar�na yenik d��en, iyi d���nemeyen, Kum Torbas� = �nsan anlay��lardad�r� 

� ki d�zeltilmedik�e bug�n burada, di�er bir g�n ba�ka bir i� kolunda, ba�ka bir yerde hep kar��m�za ��kacakt�r�          

NOT: Sayg�de�er Kemah, Erzincan �ehitlerimiz� De�erli Yarbay�m� Allah�m�n ���klar� i�inde yat�n. Huzur i�inde yat�n. Bak�n, sizler sayesinde biz de huzur i�inde yat�yoruz!

Sava� �yle de olsa k�t�, b�yle de! Nezdinizde b�t�n �ehitlerimize g�n�l borcumu ve dualar�m� bildirirken, �u anda sava�an d�nya uluslar�na sa�duyu ve ivedi bar�� dilerim� � Yurtta sulh cihanda sulh �, b�t�n d�nyan�n ya�am d�sturu olsun�

 

 

nsan Olman�n Lezzeti... CLXI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, en g�zel mavinin nerede oldu�unu d���nd�n�z?

  :  Alp ARPAD, Ankara, 12 A�ustos, �ar�amba 09:15                                                      Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t