wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 Z�FT

Ortal�k kirlilikten ge�ilmiyor; bilgi kirlili�i her konuda etrafa yay�l�yor. Say�n I��k Kansu� nun deyimiyle baz� � a�z� kalabal�k ama akl� tenha � ki�iler, hi�bir dikkat g�stermeden yaz�p konu�maktalar. Konu�an ve yazana en az bir ki�i inanabilir! O h�lde bu durumda olan ki�iler a�z�ndan ve kaleminden yaln�zca iyileri, do�rular� ��karmak zorundad�rlar. Bu, Allah kat�nda ve insanl�k ad�nda �denmesi gereken bir bor�tur. Aksi takdirde, saikleri ne olursa olsun bor�lar�n� kapatmaya yetmeyebilir ��nk� B�y�k Allah, � Bana kul hakk�yla gelmesinler � demi�tir. Okuyucu ve dinleyici olarak do�ruyu, iyiyi ay�rt etmek, biraz da dinleyen ve okuyana d���yor. Dinginlik, daha fazla d���nmek, bunun i�in yeterlidir. Akl�n yolu birdir derler... 

Bu konunun incelenecek �ok say�da yan� vard�r. Belirli bir noktada yolda y�r�yen insan say�s�n�n y�r�meyenden �ok fazla oldu�u sav�yla hareket etti�imizde say�ca fazla olan insanlar� ilgilendiren yan� ele almak daha do�rudur san�r�m. 

G�nl�k ya�amda a�z� kalabal�k akl� tenha ki�ilerle kar��la�man�z size b�y�k zararlar getirebilir. Hatal� �evrilen bir d��me, di� kapt�r�lan bir vida - hele bu bir ta��ttaysa - , yanl�� tarif edilen yol, hayat�n�z� bile kaybetmenize neden olabilir. �nsan onurunun en �st derecede olmas� gereklili�i, tek ba��na yeterli olmal�d�r asl�nda; bir �ey kaybetmeniz de gerekmez. Bilin�sizce yap�lan g�stermeler, onurla oynamakt�r; aldatman�n ta kendisidir! Bunun bilincinde olan toplumlarda b�yle yanl��l�klar�n da yap�lmamas� gerektir; cezas� �ok b�y�kt�r. Her �eyden �nce yaz�l� olmayan kurallarla, yani etraf�n sizi d��lamas�yla verileni en b�y���d�r�

��renilmesi gereken �ey; yetersizli�in kendini g�sterdi�i noktad�r. Gerek ego, gerekse insana has zay�fl�klar ve eksiklikler a��r bast���nda, yanl��l�klar da bu noktada ba�lar. Bu noktay� belirleyebilen sa�duyulu insanlar orada durup ileri gitmezler; bileni i�aret ederler ��nk� sizin kaybedebilece�inizi de hesaplarlar. B�y�k bir olgunlukla, �zveriyle sizi korumaya al�rlar ki bu da asl�nda kendilerini ve geleceklerini korumaya almakla e�de�erdir� 

Di�erleriyse bunun tam aksini yapar. Bu tipler etrafa nas�l zarar verdiklerinin ya fark�nda de�ildirler ya da fark�ndad�rlar! Baz�lar�ysa sizi yan�ltmaktan haz duyarlar ki bunlar fark�nda olanlardand�r. Mah�er Midillileri� ne ula�maya farklar�, sadece bir boydur. Sevgi ve sevecenlikten yoksundurlar. Hangi insansal ��kar kar��s�ndakini zor duruma d���rmekten daha �nemli, daha zevkli olabilir? Bunlar nas�l insanlard�r ki yere d��en bir insan�n aya�a kalkmas�na yard�m edenlerin duydu�u hazdan daha b�y�k bir hazz�, d���rd�klerinin i�inde bulundu�u h�lden almaktad�rlar? 

�imdi ben b�yle yazd�m diye bunlar birden yan�ltmay� b�rakacak de�iller�  

Red Kit ( Lucky Luke ) okuyanlar bilir: kasaba halk�, pokerde veya kasaba halk�na kar�� bir �ekilde hile yapanlar� katrana bulay�p �st�ne t�y dikerek atla, y�k veya posta arabas�yla, dekoville, bir yolla kasaba d���na ��kart�rlar. A�z�nda purosuyla janti g�r�n��l� hilek�r da �b�r kasabadaki jantil ve ana� g�r�n��l� kad�n Anabel� in banyosunda, onun do�ru yolu g�steren ���tleri e�li�inde kirlerinden ar�nmaya �al���r�  

Zaman ilerledi, teknik geli�ti. �imdilerde bunlar, kendilerini zifte bulamakla yetinmeyip bir de �st�ne t�y dikiyorlar ama �b�r kasabada bir Anabella bulurlar m� bilmem!  

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, seviyeli bir g�lmecenin toplumsal supap oldu�unu d���nd�n�z ?  

  :  Alp ARPAD, 20 A�ustos, �ar�amba 10:34                                                                         Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t