wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 KL�S�KLER

�ok iyi gelir getiren bir i�e sahip olman�n yan�nda birden fazla �niversite bitirmi�seniz dahi d�nya anlamlar�na ve ya�am s�rlar�na varmayabilir, d�nyayla uyum sa�layamayarak kendinize, ailenize ve �lkenize faydal� olamayabilirsiniz. G�n�l doygunlu�unaysa hi�bir zaman eri�emeyebilirsiniz�  

Daha fazla insan olman�n, en b�y�k gereksiniminiz oldu�unu, y�llar� yakmadan da anlaman�n yollar� vard�r! 

Sahip olduklar�n�z�n size ve �evrenize yarar getirmesinin olmazsa olmaz tek yolu, � Kl�sikler � den ge�er � 

G�nl�k i�lerinizin yan�nda, bir g�nde iki y�z sayfal�k bir kitab� hazmederek okuman�z olas� olsayd�; yedi ya��ndan ba�layarak toplam altm�� �� y�l kesintisiz okuyabilseydiniz, toplamda 22. 995.-  adet kitap okuyabilirdiniz. Yani, d�nyada bir g�nde bas�lan kitaplar�n binde biri bile de�il! Ko�u�turmalar�n�z�n yan�nda, temponuzu hi� aksatmadan bir g�nde bir kitab� anlam�na vararak okuman�z da olas� de�il! O h�lde yap�lmas� gereken kitap okumaktan �ok, � yazar ve / veya yap�t okumak � t�r. ��e kl�sikleri okuyarak ba�laman�z, ka��n�lmazd�r� 

Shakespeare okuman�z, kelimelerin b�y�s�n� anlaman�za yard�mc� olacakt�r. �Gelmek� kelimesinin, gelmekten �ok daha fazla anlamlara hatta sihirlere sahip oldu�unu g�recek, sizde b�rakaca�� derin izlere �a��racaks�n�z� Tarih bilgilerinizle birle�ti�inde asl�nda her yap�t�n bir �ahit oldu�una tan�k olacaks�n�z. �a�lar� ve sosyalliklerini anlaman�z, mant�k �er�evesinde d���nebilmeniz; sab�rda, iyilikte, k�t�l�kte, ilgin�likte, enginlikte, basitlikte ve y�celikte s�n�r tan�maz insano�lunun do�al, g�nl�k ser�venleri i�in Sophokles, Efl�tun, Makyavel, Dante, Balzac, Hugo, Goethe, Moliere, Dostoyevski, Daudet, Turganyev, Twain, Gogol, Steinbeck, Hemingway ve di�erlerini okuyacaks�n�z. �lkenizi ve dilinizi anlamak i�in Mare�al Gazi Mustafa Kem�l Atat�rk� �n Nutuk� unu, Nurullah Ata�, Nam�k Kem�l, �inasi, �mer Seyfettin, Cenap �ahabettin, Halit Ziya, Falih R�fk�, Beh�et Kem�l, Yahya Kem�l, Orhan Kem�l, Refik Erduran, Orhan Veli ve sayamad���m di�erlerini okuyacaks�n�z. Bunlar� okuduk�a kendinizin, ya�ad���n�z d�nyan�n ve olaylar�n �ok farkl� oldu�unu ve ya�am�n al���ld�ktan �ok daha farkl� oldu�unu anlayacaks�n�z; bilmekten mutluluk duyacaks�n�z�     

Kl�sikleri dinlemeniz sizi ancak y�celtir. Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Paganinni, Schubert, Brahms, Vivaldi, Ravel, Bach, Puccini, Tchaikosky, Rachmaninov, Rossini, Handel, Korsakov, Mendellsohn, Dvor�k, Bizet, Saygun, S�dal, Rey Karde�ler, Sultan III. Selim, Kaynak, Dede Efendi, Itr� Dede, bir�ok meslekta�� gibi �l�ms�z Sel�uk ve buraya s��d�ramad���m di�erlerini hatta �a�da�lar�n� mutlaka dinlemelisiniz. �nce zor gelebilir. Sabredin; az sonra onlardan ayr�lamazs�n�z! Beethoven ve Mozart, Mehter Mar�lar�n� anlaman�za neden olabilir! Dede Efendi� den hangi yabanc� bestek�r�n nas�l ve ni�in etkilendi�ini kolayca bulabilirsiniz! En �nemlisi; keman�n, piyanonun, mandolinin, nefeslilerin, vurmal�lar�n; tan��t�k�a say�lar� artan enstruman seslerinin sihirlerini, nerelere ula�t���n� anlad�k�a �a��racaks�n�z! �nsan�n neler yapabilece�ini, kendisini nas�l kontrol edebilece�ini, insan m�kemmelli�inin ne oldu�unu anlayacaks�n�z. D���nmenin, bulman�n, ��zmenin, ba�arman�n, kar��la�t�rma yap�lamayacak benzemez hazz�n�, her h�crenizde ayr� hissedeceksiniz. Ruhunuzdaki, daha �nce hi� bilmedi�iniz, tan�mad���n�z seslerin varl���na inanamayacaks�n�z. Derinlere dal�p y�kseklere t�rmanacaks�n�z. Bendinizi a��p fazlas�n� yapmak isteyeceksiniz. Sonra dinginle�ip huzuru bulacaks�n�z�         

Ni�in dinlemeniz gerekti�ini asl�nda Beethoven �zetlemi�tir: � D�nya, evrenin havada u�u�an s�rlar�yla doludur. Benim yapt���m, onlardan bulabildiklerimi bir araya getirip size sunmaktan ba�ka bir �ey de�ildir� � 

Beh�et Kem�l �a�lar da �ok g�zel eklemi�tir: � Bestek�rlar, d�nyan�n Tanr�' ya en yak�n kullar�d�r. Duyarlar; i�lerine sindirirler; duyururlar ve ya�at�rlar� � 

Kl�sik m�zi�i konser salonunda, do�al sesleriyle, �ks�rmeden, bo�az�n�z� temizlemeden ( bunu topyek�n, ba�lang�c�n tam �ncesinde sessiz gelen bir i�aretle yapars�n�z ), yokmu��as�na nefes almadan dinlemeniz bile sizi ayr�cal�kl� yapar; geli�iminizi tamamlar. Notalar�, birbirinden usta ellerden kulaklardan dinlemeniz, orkestra �efli�inin �lke y�netmekten daha zor oldu�unun anla��lmas�, belki de �m�r boyu yapt���n�z her i�te k�lavuzunuz olacakt�r. Bunun yan�nda b�rakt��� zevk de cabadan �ok �te�  

Kl�sik eserler, tiyatronun temel ta�lar�d�r. Seyrediniz� Tiyatro, sizi size, beden ve ruhla anlatmakt�r! Hareketler, mimikler, s�zler, y�cele�ir; yukar�ya do�ru y�kselir. Havaya as�l�r ve orda �a�lar boyunca kal�r. Beethoven� �n da g�sterdi�i gibi; ama siz ama sizi size sunanlar, gerekti�inde onlar� ordan al�p ayakta kalmaya �al���rs�n�z�  

Kl�sikle�mi� danslar� yapabilmekse sanat�� olmaya e�de�erdir. ��inizdeki �ocuk ve olgun, sava���, ekme�ini kazanan i��i, ya�am�n� s�ren beyefendidir.      

Kl�sikler, nitelikli ya�am�n ta kendisidir�   

Neler s�yledim? En temelleri s�yledim! Bunlar� kime s�yl�yorum? Tabii ki ileriki ya�larda uluslararas� arenada beyin beyine �arp���p �lkemizin y�ksek ��karlar�n� ba�ka �lkelere kapt�rmayacak zek� ve ak�ll� gen�lere ve onlar�n daha gen�lerinin �imdiden haz�rl�k yapmas� gereken anne babalar�na�  

� hayat� yakalad��� yerden ya�amaya ba�layanlara da� 

� unutmadan; bir de talih ku�unun yaln�zca Mill� Piyango� da oldu�unu sananlara�

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXIII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, Mill� Piyango' nun da toplumsal supap oldu�unu d���nd�n�z ?

 

  :  Alp ARPAD, 03 Eyl�l 2008 �ar�amba 11:53                                                      Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t