wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXXXVI

 Thanks Allposters

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

�� YA�INDA...

Onlar� m�zeye g�t�r�yorlar. Tek bir resme �� saat bakt�r�yorlar. Yan�ndaki b�y�k de konu�uyor: Bayan Nazl��i�ek, Bay Y�lmazer, ne g�r�yorsunuz? I��k neyi anlat�yor? G�n�n hangi saati olabilir? Sizce g�ne� do�uyor mu, bat�yor mu? Hava ya�murlu mu, a��k m�? Ni�in bu renkler kullan�lm��? Neyi anlat�yor bu renkler? Dikkat edip de g�rmedi�iniz nesneler var m� tabloda? Onlar neyi simgeliyor? Mant���n�za ayk�r� gelen �eyler var m�? Orda bir ku� var; ku� oturarak u�maz de�il mi Bay Y�lmazer? Bununla anlat�lmak istenen nedir? Baz� yerler parlak baz� yerler de�il; ni�in? Mevsimlerden hangisi? Ordaki �i�ekler hangi mevsimde s�rer? S�z konusu sokaklar sizce eski mi yeni mi? Dere ak�yor yandan; derenin suyu nas�l? Temiz mi? Y�kan�labilir mi? Sulama da kullan�labilir mi? Sandalyeler tuhaf de�il mi? Sizin evdekilerden farkl� Bayan Nazl��i�ek; neyi anlatmak istemi� bununla ressam�m�z? Resimde en ufak bir fazlal�l�k g�rebiliyor musunuz? Her �ey olmas� gereken kadar. Bu da tabloyu temiz tutuyor; i�indeki kompozisyonu da! G�n�m�zde �evremiz de b�yle de�il mi zaten? Acaba o binan�n �st�ndeki y�pranma asl�na uygun mu? Resmi i�leyen yarat�c�l���n� m� vurgulamak istemi� yoksa? Resim canl� m�? Cans�z m�? Durgun mu? Ya�ayan neler var bu kompozisyonda? Camlar ya��yor mu �rne�in? Ni�in bir sokak kare ta�� da di�eri parke ta��? Masan�n aya�� ni�in �yle d��a ��k�k? Tamir edilmi� de o kadar yap�labilmi� anlam� m� ��k�yor bundan? Hi� b�yle g�zel kanopi g�rd�n�z m�? Ressam�n d��� neticesi olabilir mi? Gemi evden k���k ama siz onu asla ev b�y�k gemi k���k diye alg�lamad�n�z hatta tersini d���nd�n�z; neden? K�pe�in, evin �ocu�unu �ok sevdi�i hakk�nda hemfikirsiniz; bunu �izgilerden mi ��kard�n�z? Size bu duyguyu nas�l verdi o �izgiler?.. 

�er�evesi uygun olmu� mu tabloya? Tablonun as�ld��� yer do�ru mu? Hi�bir e�rilik de yok �stelik, de�il mi? Duvarlar ne kadar uyumlu renk ne kadar temiz! 

Evet, bunlar� �� ya��ndaki �ocuklar�na i�liyorlar� 

Bir t�rk�c�n�n televizyon program�nda �� d�rt ya��nda oldu�unu tahmin etti�im, �stelik de bir k�z �ocu�u f�rlad� sahneye ve g�bek atmaya ba�lad�. T�rk�c�n�n, � G�z, yirim seni � ba��rmalar� e�li�inde herkes tempo tutmakla kalmay�p oynatt�rd�lar da... 

��te o zaman, en yukar�da �izgilerini �izmeye �al��t���m onlar�n ayn� ya�taki �ocuklar� hakk�nda g�rd�klerim akl�ma geldi; kahroldum...

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLXXXVII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, i�inde bulundu�unuz tarladaki g�lgeli�in korudu�u emme basma tulumban�n buz gibi saf suyuyla y�kanm��, tulumban�n hemen yan�nda yeti�mi� domates, biber, salatal�k, maydanozu al�akg�n�ll� ��le yeme�inize kat�k ettiniz? 

:  Alp ARPAD, Ankara, 25 �ubat 2006 Cumartesi, 01:00                                                                        Di�er bir  �OL... "   i�in

               

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t