wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXI

 Thanks Allposters

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

KIZMA B�RADER

�yk�de ad� ge�en yerler ve kahramanlar ger�ek de�ildir! �yk�seldir...

Gazetelerde iki haber; ��yle oluyor:

Sahne 1... D�nyan�n do�usunda bir �ehrin  sokaklar�. G�nlerden bir g�n Ramazan g�n�... K�z sigara i�iyor. Vay nas�l olur? Delikanl�n�n biri k�za tokat at�yor! Delikanl� derken ya��n� kastetmedik herh�lde...

Sahne 2... D�nyan�n bat�s�nda bir �ehrin bir otob�s�. �kinci k�z�m�z mill� bir sporcu ama bunun ne kadar de�eri var kar��s�ndaki i�in; tart���l�r! Antrenmandan ��km�� �ortuyla evine gidiyor. �ort dediysek filmdekiler gibi de�il. �nsanca giyilen yazl�k bir giysi. Hepsi bu! Bu ama ona bu de�il! Ona g�re tahrik �leti! Yani su� �leti gibi bir �ey! O da ikinci k�za tokat at�yor.

Bundan sonra nelerin ne olaca�� da belli de�il ��nk� adam kendinde kar��ma yetkisi buluyor. Nerde neye kar��aca��na da kendisi karar veriyor. �ok �zg�n�m ki ka�m��. Yok! Kimse bulam�yor. Bulsak soraca��z: Bug�n �ehrin merkezinde bir i�im var; acaba ne giymemi tavsiye edersiniz? Yar�n su kenar�nda �ay i�ece�im; bir mahzuru var m�? Elektrik su paras� yat�raca��m; m�mk�n m�?..

K�zlar da her ikisine �unu soracaklar san�r�m: Beyler bug�n hangi sokaklardan ge�meyeceksiniz? Hangi otob�se binmeyeceksiniz? Oralarda tak�lal�m...

Haberlerden sonra herkes televizyonlara ��k�p en ilm� yorumunu yapm��! Medya �ak�r �ak�rm��!  Otob�sten inip ka�an bu delikanl� adam�n arkas�ndan ba��ran Otob�s Yolcusu Vatanda� Neycatti' nin en ilm� olmamakla birlikte en hakiki yorumunu parlatmak, hi�birisinin akl�na  gelmemi� ama:

- K�zma birader! Nazar etme ne olur, �al�� senin de olur! 

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXVII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, Sakall� Cel�l Efendi' yi d���nd�n�z?

 

:  Alp ARPAD, Ankara, 07.02.2007, 04:41                                                                                   Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t