wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXII

 Thanks Allposters

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 

UYGARCA BA�IRTILAR

 

Yabanc� bas�ndan bug�nk� bir gazetenin ekonomi sayfas�. Ortas�nda renkli bir fotograf. Geli�mi� bir �lkenin ba�kentinde �ekilmi�. Fotografta sadece giyili alt�n sar�s� bir ti��rt g�z�k�yor. �st�nde, " We Buy Gold / Alt�n Sat�n Al�r�z " yaz�yor. Alt�ndaki a��klamas�nda, co�an piyasa kar��s�nda bir kuyumcunun buldu�u i�lerini geli�tirme �abas�n� anlat�yor. Ti��rt�n�n �st�nde bunlar yaz�l� oldu�u h�lde g�remedi�imiz �ahs�n kuyumcunun d�kk�n� �n�nde bir a�a�� bir yukar� dola�mas�n�n nedeni, ba��rmadan duyuru yapmas�! Zaten o �lkelerde �n�ne ve arkas�na giydi�i rekl�m panolar�yla caddelerde dola��lmas�n�n nedeni de ba��rmamak!

Bu fotograf�n spek�l�tif olabilece�i olas�l���n� da g�z �n�nde bulundurdu�um h�lde �ngilizlerin bir atas�z�n� �a�r��t�rd�m: Medeniyetin yolu �let kullanmaktan ge�er...

Bu �let tan�mlamas�n� al�n uygulay�n her �eye...

�rnek olarak ba��rmak yerine ge�en bir bak��! Elinizle m�dahale yerine ma�a kullanmak! ��plak ayak yerine aya�a giyilen koruyucu bir k�l�f! Kavga yerine ��rendiklerinizi kullanarak ��z�me ula�may� denemek!..

Al��veri�te ba��rmak �a��rmak size renklilik gelebilir ama bir �tesinin kolundan tutup d�kk�na sokmak oldu�unu da unutmaman�z gereklidir. Di�er bir deyi�le had a��m�! Tan�mad���n�z bir insana ne olursa olsun dokunmak insan onura kar��, insan onurunun �i�nendi�i bir davran�� �eklidir ama o da ba�ka bir �OL... konusu olabilir.

�nsan�n bilin�li oldu�u yerde, insanlar�n birbirlerini rahats�z etmemeye �zen g�stermesi birinci �ncelik san�yorum. B�ylece g�nl�k ya�am�n�z� en verimli bir �ekilde tamamlayabiliyorsunuz. G�nl�kte her �ey bu �ablona g�re �izilmi�. �m�re yay�lm��. Bilin� sorumlulu�u do�uruyor; sorumluluksa ak�l�! Ak�l da kendi g�rebilece�i veya g�remeyebilece�i ileriye d�n�k ad�mlar at�lmas�n� sa�l�yor. Atalar� torunlar�na geni� olanaklar sunuyor; torunlar da atalar�na dualar�n�...

Bir zamanlar bizde de b�yleymi�:

Yavuz Sultan Selim �ald�ran seferine giderken m�lk�n verimli topraklar�ndan ge�er. Bir dede u�ra��p oflaya puflaya bir �ey dikiyor. Sormu� ne yapt���n�:

- Elma, Erik; meyve fidan� dikiyorum padi�ah�m...

- Dede Bey ya��n�z ka�?

- Doksan yedi y�ce devletlim...

- Ka� y�l sonra meyve verir bu?

- En iyi ihtim�lle �� be� y�l...

- Doksan yedi? �� y�l? G�rebilecek misiniz sizce?

- O �nemli de�il efendim! Dedem dikmi�ti, ben yedim; ben dikiyorum, torunum yesin!

 

Sonra ne oldu? Hi�! Matbaa bize �ok ge� geldi...  Al�n uygulay�n her �eye...

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXVIII' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, ilerlemi� toplumlarda ve ilerlemek i�in bireylerin birbirinin ��retmeni oldu�unu d���nd�n�z?

 

,

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 20 A�ustos 2011. 10:10                                                                Di�er bir  �OL... "   i�in

 

               

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t