wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXIII

 Thanks Allposters

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 

TATLI B�BER

 

Halk aras�nda a��zdan a��za s�ylenen ama bu konuda hi�bir �nlem al�nmadan �ik�yete devam edilen yabanc� tohumlar�n zararlar� m� biberlerimizi b�yle ac� yapt� acep?

Bir kere, �mer Seyfettin� in Y�k�e �k�eli Nal�nlar� � gibi d�r�stl�k ibresi sanki:

� Sat�c� merhaba, biberler...

� Tatl� a�abey, bal gibi!

� Ye bakal�m bir tane?

� Deli miyim, zehir gibi!

�yi k�t�, kald��� kadar bir a��z tad�m�z kalm��t�; onu da bozdu bu! Tad�n� dama��n�zda duymak istedi�iniz lezzetin yan�na bir de kokusuyla gevrekli�ini eklemek istedi�iniz biberi ��t�rdatt���n�zda d�nyan�z �a��yor. Yeme�in lezzeti kalm�yor. Eski kokusu da yok ayr�ca!

Biber dedi�inizin kokusu genzinizi a�mal�. Bahar� yaz� tatt�rmal�. G�n�l delen �ark�lar� hat�rlatmal�. Taze kalm�� an�lar�n�z� tekrar tazelemeli� Gen� hissettirmeli. �mr�n�z�n sonuna kadar i�inizde ��t�r kalan her �eyin simgesi olmal�!

Renkleri adam� ��ld�rtmal�; ye�ilin tonlar�, sar�dan k�rm�z�ya ge�i�teki yelpazenin kanatlar�, insana hep canl� kalmay� anlat�yor zaten�

Ya cinsleri! Ye�il, K�rm�z�; Dolmal�k, �nce, K�l, Sivri; Tatl�, Ac�; �arliston, Konik, Domates Biberi; do�ada k�p�rdayan her �eyin ne kadar de�i�ik t�rleri oldu�unu vurgulam�yor mu?

Baz�lar�ysa tatl� ba�lar ama ac�tarak devam eder; bunlar� hi� sormay�n!

Do�al tohumlu biber dedi�iniz insanlara ne �ok benziyor de�il mi? Ac�s� da var demi�tik ama genelde tatl�! Genelde renkli! Genelde haz verici�

��kar�n �u yabanc� ac� tohumlar� hayat�m�zdan; insan kalal�m�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXIV' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, insanlar�n �o�u kere kendilerine verilen de�eri ni�in anlayamad���n� d���nd�n�z?

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 27 A�ustos 2011 Cumartesi. 10:10                                       Di�er bir  �OL... "   i�in

 

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t