wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXIV

 Thanks Allposters

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 

 �� S�L�H�ORLAR

 

Ad�n� vermek istemedi�im ��l�! Bu ��l� kullan�m s�ralamas�nda birinci gelmi�. Bana da sorsalar, Bu ��l� derdim...

�nternet g�n�m�zdeki vazge�ilmez yerini ald� bile. Bu ��l� vazge�ilmez bu d�nyan�n vazge�ilmez e - posta ve arkada�l�k payla��m siteleri. Yararlar�na y�rekten inan�yorum. Zararlar� da yok de�il ama bu asla onlar�n su�u de�il. Otomobil firmalar�, otomobillerini kazalara kar��s�n diyerek �retmez! �nsanlar� ve y�klerini bir yerden bir yere g�ven i�erisinde rahat�a iletmelerini sa�lamak ama�lar�d�r. Direksiyon ba��ndaki s�r�c�yeyse hi�bir �ey yapamazlar! Dikkat ederek �rettikleri bu arac�n iyiye veya k�t�ye neden olmas� tamamen kontrol edemedikleri birisine ba�l�d�r. Bu a��dan bak�ld���nda Bu ��l� daha �ansl�d�r.

Kontrol ve y�netme d�zenekleri geli�mi�tir. Nereye kadar derseniz, i�te insanda ula�mad�klar� o yere kadar: Kullan�c�n�n iyiye veya k�t�ye kendi karar verece�i yere kadar!

H�l� mektup, tebrik kart�; k���t ve kalemin ileti�imde esas oldu�una inan�yorum ��nk� be� duyudan be�ini ama en az d�rd�n� kulland���na inan�yorum. Yan�ltma paylar� da sanal ileti�imden �ok daha az. Bu y�zden kolayc� kullan�c�n�n kendine verdi�i zararlardan bir tanesi de bu: eski ileti�im yollar�n� terk etmek! Kanunlar terk edemedi; edemeyecek; h�l� belge esas�

D�r�stl�kten ay�rmas� da s�k kar��la��lan bir zarar! Hatal� hatta yanl�� bilgiler verilebiliyor: Durumun bundan ibaret oldu�u, bir ba�ka yerde oldu�u, ya��n�n �u oldu�u, fotograf�n�n bu oldu�u, cinsiyetinin b�yle oldu�u gibi�

Belirttiklerim en �st s�radaki iki zarar. Biz d�r�st kullan�c�laraysa belki de iyi niyetle istemeden verdikleri hi� akla gelmeyen bir zararlar� var: De�i�iklik!

�yilik, g�zellik, temizlik pe�inde bir �m�r s�rd�ren insanlar �o�unlukta! Bunlar�n cinli�e pek ak�llar� ermedi�inden hayat� ve gere�lerini d�z kullan�rlar. Kolayl�k esast�r ve ya�am�n da esas�d�r. Karma�alar� ��zmeleri biraz zaman alabilir ama ��zerler. Al���rlar ve di�er kullan�m kolayl�klar� �zerinde d���nmeye ba�larlar. ��te tam bu s�rada birileri al���lan� de�i�tirirse! Bu insanlara b�y�k k�t�l�k yap�lm�� olur�

Soldaki i�aret sa�a, toplu g�r�n�m da��n��a, b�l�mler i�aret alt�ndaki se�eneklere, iyi k�t� al��t���n�z yaz�lar g�r�nmezli�e ve istenilmeyen renklere, basitlik karga�al��a, bilinirler bilinmezli�e�

Eskiden olan bir �zellik yok; olmayan var ama o da eskiden olan kadar fonksiyonel de�il ya da i�e yaram�yor! D��melerin ne i�e yarad���n� ve eskilerin yerlerini bulmakta zorlanmak yeni u�ra��n�z� B�t�n bunlar size g�nlerce �st�rap verebilir. Filmlerde ba�kanlar�n odas�ndaki d�nyay� havaya u�uracak k�rm�z� d��me hari� yanl�� t�klaman�n ger�ek ya�amdaki yeri �nemli kay�plara yer a�mayan olsa da sanal ortamda asla onar�lamaz, geri d�n�lmeyecek kay�plard�r. Bu arada aman, de�i�iklikle yenili�i birbirine kar��t�rmayal�m! Programc�lar; ellemeyin, eskisi gibi kals�n her �ey! �nternette biraz tutuculukta fayda var san�r�m. Ayarlar�nda D�z Kullan�c�� y� rehber olarak almal�lar. Elverir ki eksiksiz b�t�n �nemli kurulu�lar da kullan�m �zelliklerini bu insanlara g�re ayarlayabilseler�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXV' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, el de�memi� bir k�y�n kenar�nda sak�z gibi �ar�afta su ��r�lt�s�yla uykuya dald�n�z?

 

 

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 03 Eyl�l 2011. 00:18                                                                Di�er bir  �OL... "   i�in

 

               

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t