wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXV

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 

LCV

 

Bir�ok aksayan�n nedeni bu olabilir. Anlayanlar anlamayanlara anlats�n demi�; ne g�zel ne b�y�k bir l�f etmi� Nasreddin Hocam�z! Bu �OL... �m� burada bitirsem bile yeterli oluyor anlatmak i�in� 

Bunun yan�nda do�al olarak i�imi d�kece�im. Belki bir ki�i anlar ve g�le at�lan ta��n halkalar� gibi ba�layan ilgiyle, LCV belki bir g�n l�y�k oldu�u �neme kavu�ur� 

LCV� nin �nemine var�lm�� yerlerde hayat su gibi akar. Zamanlar bo�a harcat�lmaz. Kendisine duyulan sayg� hemen sahibine iade edilir. Bu �ok �e�itli yollarla yap�l�r ama at�lan her ad�mda g�sterilen �zen bunun g�stergesidir. Bu hayat�n her alan�nda hissedilir� 

Hi�bir yerde hi�bir aksakl�k olmaz desem yeridir. Olacak olanlar hemen �st�ne gidip normallerine derh�l kavu�turulaca�� i�in huzur yerini al�r. B�yle bir ortamda arkan�zda m�thi� b�y�k bir g�� hissedersiniz. Somut olmay�p soyut olsa da sizi �retici k�lar ��nk� g�ven duyan insano�lu �retime neden i� huzuruna da sahiptir. Bilirler ki insana verilen de�er, s�ylenerek de�il yap�larak g�sterilir. Yap�p yap�p dur; binan�n, yolun, k�pr�n�n, liman�n, demiryolunun en iyisini yap! En g�zelini yap! En esteti�ini yap! En i�levlisini yap? 

Her �eyi insana sayg� esasl� olu�tur. En az bekletip en �ok mutlu olduracak sistemleri devreye sok. Doygun insanlarla �r toplumu. Bunlar da LCV notuyla ta�land�r�lm�� bir davet al�nca hemen gereklerini yerine getirsinler�  

L�tfen Cevap Veriniz dendi�inde olumlu veya olumsuz yan�tlar�n� versinler. Bunu orada belirtilen s�re i�inde yaps�nlar. Kar��l�kl� sayg�n�n h�k�m s�rd��� organizasyon b�ylece tamamlanabilsin�   

��te bunun i�indir LCV� nin �nemine var�lm�� yerlerde ya�am�n su olup akmas��  LCV� nin gerekleri yerine geldik�e daha mutlu olaca��z�            

E�er size bir LCV gelmi�se deliler gibi sevinin! 

2011 y�l�nda h�l� say�l�yorsunuz! Seviliyorsunuz! De�er veriliyorsunuz! Sizi d���nen birileri var! Sizi yan�nda g�rmek isteyen birileri var! De�erlerin h�l� devam etti�inin bir belgesini ald�n�z!

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXVI' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, yapmad�klar�n�z�n sizi anlatan kelimeler oldu�unu d���nd�n�z?

 

 

:  Alp ARPAD, Ankara, 10 Eyl�l 2011, 00:45                                                                                                      Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t