wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

��FTL�K

D���nen bir insan i�in bu d�nyadaki problem say�s� d���nebildi�imden �ok derken d�nk� Milliyet� in birinci sayfas�ndaki bir ba�l�k yang�n�ma k�r�kle gitti: OECD� nin, - Ekonomik Kalk�nma ve ��birli�i �rg�t�/ Organisation for Economic Co-operation and Development � Hayat Nas�l ara�t�rmas�na g�re hayat�m�zdan memnun de�ilmi�iz! �ahs�m i�in hemen �nlem almam gerekti�ini d���nd�m! Hi�bir �ey d���nmek istemiyordum ya da huzur i�inde �ok �ey d���nmek! Peki ama nas�l?

Birden akl�ma geldi ki Ali Baba� n�n var! Old MacDonald� �n da var! George Orwell� �n da var! �yi k�t�, Bremen M�z�kac�lar�� n�n da! Benim? Uzand�m Kelo�lan gibi �ay�ra; d���nmeye ba�lad�m ( e, d���nce kelimesini bu kadar �ok kullan�rsam olaca�� bu ) :

Derin K�pek� i hep kap�c�lar gezdirmi�; ana caddelerde, iterek �ekerek, egzoz duman� ve g�r�lt� sa�ana�� alt�nda� yerini g�sterdim... Kurba�a Yayl�, b�y�k�ehir �artlar�nda z�plamay� unutmu�tu� yerini g�sterdim� Bal�klar Grup Unutkan, kendinden �midi kesmi�ti� sular�na koydum� A�ustos B�ce�i K�r�ktel, ba�ar�s�zl���n kitab�n� yazm��t�... yerini g�sterdim� �nek Kesiks�t, eve girmeye �al��t�� yerini g�sterdim� Horoz Il�man ile Tavuk Dominant bavullar�yla geldiler; durup dinlemediler bile� yerlerine gittiler� �rdek Sudankorkar, �a�k�n �a�k�n Yayl�� ya bak�yordu� yerine iteledim� Papa�an Eskilerden, pencerenin denizli�inde nutuk atarken uyuyakal�p d��t�� yerine g�t�rd�m� 

Hepsinin �st�n� �rtt�m. �n�m�z deniz, yan�m�z dere, arkam�z g�l, gece ayaz� ben de �ektim yorgan� �st�me� ���meyelim� 

Her �eye al��mam�z bir y�la yak�n bir zaman ald�. Gazete, televizyon, radyo, haber, barbar, vandal, sarho� sandal yok; internet hi� yok! Uyan�p do�ay� i�imize �ekip karanl�k bas�nca birbirimizi g�rm�yoruz...   

Hepsi ger�ek dostum. Hepimiz ger�ek dostuz. Ger�i kimsenin kimseyi tan�d��� da yok ama ben �ok e�leniyorum�

Her sabah, inanmasak da �ark�m�z� ge�iyoruz: Sa�l�kl�y�m, ba�ar�l�y�m, vars�l�m, mutluyum, huzurluyum... ��k�rler olsun... 

�nek Kesiks�t ge�en g�n kayboldu. Kom�u �iftli�in ine�inden �d�n� s�t alm��, benim s�t�m diye bize i�irdi. �nanmayana bozulup k�zg�n bo�a taklidi yap�yor. �rdek Sudankorkar kurba�ay� yavrusu san�p y�zme ��retmeye �al���yor. Kurba�a Yayl� g�peg�nd�z v�raklay�p ak�amlar� sustum oynuyor. Papa�an Eskilerden, � Bir elinde ayna bir elinde c�mb�z; M�jg�n�m, Aytenim, guguk ku�um benim� neydi o, neydi o � deyip uykuya dal�yor. Horoz Il�man genelde ��leden sonra ��te �r�l�meye ba�l�yor. Tavuk Dominant ikinci d�nya harbini g�rm�� �emsiyesiyle onu koval�yor. Sorunca, � Ne yapt���n� unuttum ama kabahatli o �  diyor. Bal�k Grup Unutkan tutturdu ge�en g�n iki haftal�k, � Karayoluyla Memleketini Tan� � turuna kat�laca��z diye; zor vazge�irdik! A�ustos B�ce�i K�r�ktel, konservatuara gitmi�mi� de hakk�n� yemi�ler de yeniden YKS� ye yani Yetenekli Kanat Se�melerine kat�l�p virt��z olacakm�� diye provalar�n� dinlememiz i�in hepimize bask� yap�yor. Bir tek Derin K�pek ak�ll�; dostlara havlay�p d��mana eski kemiklerinden ikram ediyor! San�r�m matuh emeklili�ini sa�lama almak istiyor. Ben onlar� seyrederken dal�p gidiyorum. Hi�bir �ey d���nm�yorum!  

Ge�en g�n tabel�m�z� da giri�teki a�aca ast�k: ��FTL�K BUNAK  

Merak edip ziyarete gelenlere �iftli�imizi, bilmedi�imiz �ift�ili�imizi ve her t�rl� kirlilikten uzak do�al ya�am�m�z� anlatan bir kitap��k uzat�yoruz. ��yle bitiyor: Hepimiz bunad�k ama mutluyuz! �yle mutluyuz ki�

S��ray�p titreyerek uyand�m. S�rt�m a��k kalm�� bir ���m��, bir ���m���m...

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, evcillerin insan hayat�ndaki yerinin �nemini d���nd�n�z?

 

:  Alp ARPAD, Ankara, 15 �ubat 2011 Cumartesi, 00:49                                                                  Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t