wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

�TM

�TV vergisi bir�ok �r�nde y�kseltildi. Bu noktada Ferrari� sini Satan Bilge sanki beni anlat�yor! Ferrarilerimi hemen sat�p ve de yenilerini almay�p bu zamdan etkilenmeyece�im! Merak etti�im, Sinyor Massimo� nun bildirdi�ine g�re bu zam dolay�s�yla zaten milyon y�roya yak�n fiyat�nda toplamda y�z yirmi be� bin y�ro daha art���na ra�men sipari�lerini iptal etmeyen �eyhlerin kim oldu�u? Herh�lde bunlar petrol �eyhleridir diye d���n�yorum�        

T�t�n ve t�t�n �retimlerini kullanmamaya karar verdim. Daha sa�l�kl� ve buradan da te�et ge�iyorum bu zamm�!  

Alkole gelince binde bir, bir neden olacak da ben i�ece�im; hah, g�lerim buna! Malttan �retilmi� bira i�ersem z�zt zam! Taze �z�m �arab�, k�p�kl� veya kuvvetlendirilmi�, bitkiler ve kokuland�r�lm�� �araplar�;  fermente edilmi� di�er i�eceklerin etil alkol ve dam�t�m yoluyla elde edilmi�leri; alkol derecesi y�zde seksenden az olan etil alkol veya dam�t�m yoluyla elde edilmi� alkoll� i�kileri; �z�m �arab� veya �z�m cibresinin ( s�k�l�p suyu al�nan �z�m�n veya meyvelerin posas� ) veya dam�t�lmas� yoluyla elde edilmi� alkoll� i�ecekleri; alkol derecesi hacim itibariyle y�zde on sekiz veya daha az olanlarla cin, vermut ve votkay�; alkol derecesi hacim itibariyle y�zde k�rk be� onda d�rtten fazla olanlar�, lik�rleri, rak�y� ve di�erlerini de i�mezsem v�jt zam! Hi� etkilenmem! Alkol� de b�yle atlatt�ktan sonra ileti�imi ve di�erlerini nas�l halledece�im �zerine izninizle birka� tez d���nd�m. Bir araya kar��t�r�p sunuyorum ��nk� akl�m biraz kar���k �u g�nlerde� 

Bendeniz ev telefonu kullanm�yorum; el telefonu kullan�yorum. Cep, mobil, gsm, cellular phone gibi adlar alt�nda �zerimizden ay�rmad���m�z b�rt� b�cek b�y�kl���ndeki canavar yetiyor can�ma zaten! Her dakika benimle! Ben mi ona, o mu bana ���k hen�z ��zemedim! A�a��daki �nlemleri al�rsam, bay bay telefona da zam! Y�llard�r herkese anlat�yorum ama bug�ne kadar ba�ar�l� olamam��t�m. Bundan sonra olurum in�allah. K�sa konu�uyoruz! �rnek: � sen misin, Ha ben mi, Nas�l, Nerdeyim mi, �ekerim Onun elbisesi�, Can�m o zaten�, O var ya senin i�in�, Sen biraz al�ngans�n galiba�, gibi ifadelerle ba�layan c�mleleri hi� kullanmamak! Ayn� kelimeleri otuz iki kez tekrar etmemek! Ayn� anlama gelen her t�r anlat�mlar� pe� pe�e, nefessiz, yirmi alt� dakika anlatmamak! �ald�r kapat veya g�ncel ad�yla �a�r� at�lmalara hi� kap�lmamak! 

Bu art���n yans�yaca�� di�er �r�nlerle ve bu �r�nlerle ili�kide bulunmu� di�er ki�ilerle, bor� istenece�i olas�l��� g�z �n�nde bulundurularak hi�bir ili�kide bulunmamak; bir yerden bir yere giderken toplu ta��ma ara�lar�yla yan yana y�r�yerek para babas� olmak; al�nabilecek di�er zamdan korunma y�ntemleri aras�na d�hil edilebilir. 

Biraz daha d���msem neler bulurum kim bilir!..

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman,  yak�t sarfiyatlar�n�z� liraya g�re de�il de litreye g�re hesap ettiniz?

:  Alp ARPAD, Ankara, 22 Ekim 2011, 03:55                                                                                   Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t