wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXVII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

88. YIL

Bu y�l sekiz a�ustosta kaybettim! Cumhuriyetten yaln�zca �� ya� b�y�k ilk okul annem, ilkokuldaki ilk ��retmenimle son bir s�r� y�lda f�rsat bulduk�a g�r��t�k. Son ana kadar bilinci, kontrol�, kadife otoritesi, erdemi ve han�mefendili�i yerindeydi. G�r��emedi�imiz zamanlarda da s�k s�k telefonla��rd�k. Milli ve dini bayramlarda mutlaka sabah dokuza biraz kala arard�m. Sadece on kas�mlarda sekiz bu�ukta! Mill� bayramlarda do�a�lama ve de�i�mez payla��m�m�z, telefonlar�m�z� kapat�p televizyonun ba��na ge�mekti. Dokuzda ba�layan t�renleri y�lda be� kez seyretmek anlat�lamayacak kadar b�y�k bir rit�eldi / al��kanl�kt�. Atalar�m�z�, �ehitlerimizi, gazilerimizi; �lkemizi ayakta tutan rahmetli veya sa�lar� sayg�yla anman�n yan�nda mill� duygular�m�z l�y�k oldu�u yere, en y�kse�e t�rman�rd�. B�ylece gurur dolu insan taraf�m�z daha bir anlam kazan�rd�. � Alp � derdi, � G�zya�lar�m� tutam�yorum � �

Bu 29 Ekimde bunu yapamad�k! T�renler iptal edilmi�ti�

Seksen sekiz y�l olmu� y�l olmu�. Ne garip, sanki d�n gibi! Duman� �st�nde... Duman� t�t�yor hen�z... Cumhuriyet Bayram�m�z�n seksen sekizinci y�l� hepimize kutlu olsun. Gittik�e artan co�kuyla nicelerine...

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXIII' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman... d���nd�n�z?

Cumhuriyet, y�ksek ahl�ki de�er ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir ( erdemdir ). Mare�al Gazi Mustafa Kem�l ATAT�RK, 14 Ekim 1925 , �zmir K�z ��retmen Okulu

:  Alp ARPAD, Ankara, 29 Ekim 2011 Cumartesi, 02:24                                                  Di�er bir  "  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t