wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXVIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

VAH�ETE �A�RI

� Ayaklar�n� k�rar�m senin �  ! 

�ocuklar ve b�y�kler, bazen b�yle �a�d���, gayet rahatl�kla vah�etin �ns�z�n� olu�turabilecek bu anlat�mla korkutulur ve bu yaln�zca g�c�n yanl�� kullan�lmas�d�r ki bu da bilgisizli�in kan�t� olman�n yan� s�ra y�ksekli�in de kar��t�d�r! Canl�n�n aya��n� k�rmak? Acaba aya��n� bir kaza nedeniyle k�rm�� ve onun madde ve anlam yanlar�n� bilen biri bu s�ylemde bulunabilir mi? Anne baban�n �emsiyesi alt�ndayken bile istenilebilecek bir �ey de�ildir herhangi bir k�r�k... Kanad� k�r�k bir ku�, aya�� k�r�k bir kedi, aksayan bir k�pek kar��s�nda insan olman�n �zelliklerini ta��yan kim �z�lmez! Biri var ama �yle� 

Kurban bayram�ndaki �fkeli kasap �z�lm�yor! H�rslanm��; elindeki sat�r� yi�itlerin yi�idi bo�an�n dizlerine vuruyor. Buna ra�men y�k�lm�yor Yi�it Bo�a ama art�k y�r�yemiyor; boyu yar�ya inmi� ��nk�! Kesilmi� dizlerinin �st�nde s�r�n�yor� Elleri ve ayaklar� ac�yla k�vranan bo�a sonunda ba�ka bir kahraman taraf�ndan kementle �ehrin ana caddesindeki ana dire�e ba�lan�yor. Sat�rdan sat�r kasap, �fkesinin aciz bir esiri olarak son darbeyi Bo�a� n�n bo�az�na l�y�k g�r�yor! Ya�lar� on ikiyi ge�meyen �ocuklar insanl�k d��� olay� seyredip �z�l�yor; �z�l�yor ��nk� onlar hen�z �ocuk! Ac�mas�z hayat�n kirletemedi�i b�y�kleri gibi duyabiliyorlar... 

KURBAN BAYRAMI HAYVANLARA VAH�ET UYGULAMAK DE��LD�R! B�YLE OLMAMALIDIR! 

Bu olsa olsa Jack London� �n unutulmaz yap�t�n�n ad�, " Vah�ete �a�r� " d�r... Orada bile d�nyan�n en iyi kalpli, en yi�it k�pe�i do�aya d�n�p vah�i hayatta ya�amay� ye�ler! 

E�er l�y���yla yapam�yorsak g�revimizi; kanlar� sokaklara ak�tmadan, verdi�imiz vek�letle bizim ad�m�za ama sokaklar� ve beyinleri vah�ete bulay�p insanlara ve �zellikle �ocuklara �ok k�t� �rnek olmadan, y�ntemine g�re yerine getirebilecek �nemli say�da �a�da� kurulu�lar da var. B�ylelikle hem g�revimizi yerine getirmi� olup hem de dolayl� yoldan belki de �lmek �zere olan bir �ocu�a hayat veya bir hastaya �ifa sa�layabiliriz.

Kurban bayram�n�z kutlu olsun...

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXIV' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman; hayvanlar� sevmeyenlerin insanlar� hi� sevemeyece�ini d���nd�n�z?

          

Not: Bir insan olarak ayr�nt�lar�n� ve fotograflar�n� koymaya g�nl�m� raz� edemedi�im haberi �u kelimelerle internetten taratabilir, ba�lant�s�ndan izleyebilirsiniz:

Kurban�n aya��n� canl� canl� kesti / Kurban�n canl� canl� aya��n� kesti / Hangisi hayvan hangisi insan

 

: Alp ARPAD, Ankara, 05 Kas�m 2011, 00:34                                                                           Di�er bir  �OL... "   i�in  

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t