wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXV

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

YARI�MA!

G�ncel olarak Futbol Yar��mas� �d�l� tam 14.ooo.- TL ama Edebiyat Yar��mas� �d�l� ortalama 1.000.- TL� Sak�n yanl�� anlamay�n; ben liras�nda de�ilim! 

Edebiyat, insand�r. �nsan neye sahipse edebiyat da ona sahiptir hatta daha �tesine de! O h�lde Edebiyat Yar��malar� belki de yar��malar�n en �nemlisidir. B�ylesine �nem verdi�im bu yar��malardaki baz� eksikliklerden rahats�zl�k duydu�um da bir ger�ek� 

Yar��ma �artlar� aras�nda bulunan kazanan yap�tlar�n her t�rl� yay�n haklar�n�n yar��may� d�zenleyenlere ait olmas� maddesi elbette d�zenleyenlerin tasarrufundad�r. Kabul eder ve kat�l�rs�n�z veya kabul etmez ve kat�lmazs�n�z. Bu da sizin tasarrufunuzdad�r. Evet ama siz �ocu�unuzun b�t�n haklar�n� bir ba�kas�na teslim edebilir misiniz? Bu maddeyi koymay� ye�leyenler, ��yle bir ortak bir g�r�� �zerinde birle�ebilir mi acaba: Yar��may� kazanan yap�tlar�n � dal�ndaki ( yar��man�n yap�ld��� daldaki; �rnek: �yk�� ) yay�n haklar� yar��may� d�zenleyenlere aittir.

Liras�nda de�ilim demi�tim ve gelecekte de olmayaca��m! Bunun yan�nda baz� Edebiyat Yar��malar�� nda telif hakk� �denmiyor ya da baz�lar� var, �ste para istiyorlar! Bunlar�n ciddiyetinden veya konuyu tam anlad�klar�ndan emin de�ilim. Telif Hakk�� n�n sahibine yani hak edene teslim edilmesini,  nefes almak kadar do�al ve elzem g�rmekteyim. Bir kere, bedeli �denmeyen bir �eyin de�eri de bilinmez; bu bedel az da olsa! Olmas� niceli�inden �nemlidir...

Sanki bir denetim �art gibi! Edebiyat Yar��malar�' n�n K�lt�r Bakanl��� veya ba��ms�z ama g�venilir bir kurulu�un denetiminde olmas� daha m� iyi olur? Bunu uzun uzun tart��mam�z gereklili�ine inan�yorum...   

Yar��maya kat�lmak i�in verilen g�n ve saatte elden veya ileti olarak teslim al�nan yap�tlar�n sahibine MUTLAKA ama MUTLAKA eserlerinin teslim al�nd���na dair verilecek fiziki bir belge ve dahi bir sonraki ad�mda j�ri �yelerine ula�t���na dair en az�ndan bir e haber, insanlardaki g�veni ve i�ten gelen iste�i artt�racakt�r. Baz� de�erbilir insanlar yar��may� kazanmasalar bile g�sterdikleri kat�l�m y�reklili�i i�in bu belgeleri �m�rlerinin sonuna kadar saklayabilirler. 

Yar��may� d�zenleyenlerden herhangi birisi, ad�na yar��ma d�zenlenen ki�inin ailesinden herhangi bir ki�i, yay�nevlerinin herhangi bir g�revlisi hatta m�mk�nse edebiyat d�nyas�ndan birisi j�ride g�rev almamal�d�r. Yazarlar hi� g�rev almamal�d�r! Bunun nedenini Ernest Hemingway a��k y�reklilikle anlatm��t�r: ( � ) E�er siz iyi bir yazarsan�z, eseriniz de iyiyse, sizden ve eserinizden nefret edece�im! Hay�r, iyi de�ilseniz, her ikinizden de zaten nefret edece�im! 

J�ride; mesle�inde kendisini ispat etmi� emekli T�rk�e ve Edebiyat ��retmenleriyle, �niversitelerin T�rk Dili ve Edebiyat� � b�l�m�nden ve ek olarak di�er dillerin edebiyat� b�l�mlerinden se�ilecek emekli akademik kariyer sahipleri kesinlikle bulunmal�d�r.

Asl�na bakarsan�z, yazar� hi�bir �l��te sahip olmadan �l�me yetisine ancak ve ancak son okuyucu sahiptir! Son okuyucuda yazardan daha bilgili, daha g�rg�l�, daha yetkili olmas� aranmaz! Aranmamal�d�r ama bu da ya�amdaki yar��mada s�z konusudur.          

Yar��maya kat�l�m� takip eden g�nlerdeyse yar��maya kat�lanlara, MUTLAKA ama MUTLAKA kat�lanlar�n tamam�n�n ve yap�tlar�n�n adlar� bildirilmesi gerektir. Kazananlar�n da ayn� y�ntemle bildirilmesi elzemdir. G�n�m�zdeki ileti�im olanaklar� sayesinde, bu i�lemler �ok emek ve zaman almayacakt�r ama insanlardaki g�veni ve i�ten gelen iste�i artt�racakt�r. 

Edebiyat yar��malar� kimlere a��k, ama�lar� ve faydalar� nedir gibi sorular�n yan�tlar� �ncelikle edebiyat�n kendisi sonra da kat�l�mc�lar i�in �ok �nemlidir. Elbette, bu durumda d�zenleyenler i�in de �nemli olmal�d�r. 

Esasen Edebiyat Yar��malar�� n�n tek amac�, yar��man�n ger�ekle�tirildi�i �lke ve d�nya edebiyat�na, yeni yap�t ve yeni yazarlar kazand�rmak olmal�d�r�    

Edebiyat yar��malar�nda ya� s�n�r� olmamal�d�r ama �ncelikle edebiyat, ticaretten ve siyasetten uzak olmal�d�r! Duygularla ticaret ve siyaset zaten yap�lmamal�d�r. �kisi de ger�eklerle ve insanl�kla yap�l�r; yap�lmal�d�r. Edebiyat daima ve daima olgunla�maya neden olaca��ndan her ikisinin de i�ine yarayabilir ama edebiyattaki herhangi bir yap�ta bu ikisi egemen olmamal�d�r. Kar��mamal�d�rlar! Ya� s�n�r� olmamas�n�n gereklili�inin de en b�y�k nedeni budur! Elbette yetenek edebiyatta en �nemli g��t�r ama edebiyat�n yap�lmas�ndaki en b�y�k itici g��, ya�anm��l�ktan s�z�len ��kelti veya di�er bir deyi�le deneyimdir de diyebiliriz. Ger�ekten sizi bir piston gibi iter. Sanc�lan�rs�n�z. Yetenek de itenekten sonra o ��kelti burada devreye girer ve sizin edebiyatta bir �eylere imza atman�z� sa�lar. Sa�larla, sa�layabilir demek istedim herh�lde! 

Bir toplant�day�z. Gereksizce �ekilen setleri a�abilmi� �ansl� bir yazar�m�z�n ayn� zamanda bir yay�nevinde de en ba�ta g�revi var. Ara s�ra j�ri �yeli�i de yap�yor! Anlatmaya ba�lad�. Can kula��yla dinliyoruz. Bir ara �yle bir l�f etti ki yar��malarda gen�lerin daha �ansl� oldu�u hatta ya�l�lar�n hi� �ans� olmad��� sonucu ��kt� ortaya. �rperdim! Bir s�r� �ey sormak istedim ama sormaktan vazge�tim! �kisi �uydu: Birincisi, kendisinin de ya�land���nda �retimden vazge�ip vazge�meyece�iydi. �kincisiyse Say�n Ayd�n Boysan� �n ka� ya��ndan sonra yaz�p da edebiyat�m�za kazand�rd�klar�n�n taraf�nca g�z �n�ne al�n�p al�nmad���yd�? Ayd�n Bey gibi d�nyada da bir�ok �rne�i var.! Yar��maya m�; insan istedi�i ya�ta kat�lmal� ve hak ediyorsa kazanmal�! Do�umdan �l�me kadar, edebiyata katk�s� olaca��n� hisseden herkes kat�lmal� bence�  

B�t�n bunlar her t�r yar��ma i�in ge�erli kurallar asl�nda. Hani �rnek olmas�n ama baz� yar��malar�n da garip bir tad� vard�r! Zekinin zekisi, filmlerinde ses ��kartmadan her �eyi anlatabilen �ngiliz �arlo, ger�ek ad�yla Sir Charles � Charlie - Spencer Chaplin Amerika� da me�hur olup d�nyay� sarsar. �leriki y�llarda Avrupa� ya gitti�inde kimli�ini a��klamadan Geleneksel �arlo Benzerleri Yar��mas�� na kat�l�r. S�k� durun; kendisine en �ok benzeyenin se�ildi�i yar��mada ���nc� olur! J�riye sel�m, yar��maya devam�  

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXVI' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman; insanlardan daha fazla bir �eyler ��renebilece�inizi d���nd�n�z?

          

 

: Alp ARPAD, Ankara, 19 Kas�m 2011 Cumartesi, 00:43                                                             Di�er bir  �OL... "   i�in  

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t