wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXVIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

YABANCI DOKTOR

 

Bir gazetemizin haberi aynen ��yle: Kararname ile 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 say�l� Tababet ve �uabat� San�atlar�n�n Tarz� �cras�na Dair Kanun�un 4��nc� maddesinin birinci c�mlesindeki "T�rk hekimlerinin" ibaresi "hekimlerin " �eklinde de�i�tirilerek yabanc� hekim ve hem�ire �al��mas�n�n �n� a��lm�� oldu�

Bu i�e biraz akl�m yatmad�. T�bb�n ve tababetin ileri gitmi� oldu�u �lkelerdeki doktorun buraya gelip �al��mas� i�in cezp edici yani cazibeli bir �eyler olmas� gerekli. Haydi, diyelim ki bir �ngiliz, iki Amerikal�, �� Alman, biraz daha fazla Frans�z, b�y�k �ehirlerimizdeki veya k�y� kasabalar�m�zdaki C�zibe Han�mlar� �n cazibesine kap�ld�klar�ndan geldiler; s�nnet oldular ve yerle�tiler! �tekiler ni�in gelsinler ki! Adamlar�n paras� bizimkinden �ok daha de�erli? Kendi doktorlar�m�za veremedi�imiz bir tomar paray� onlara hi� veremeyece�imize g�re! Korkar�m gele gele yine ge�im zorlu�u �eken �lkelerden gelen doktorlarla iyile�meye �al��aca��z:

� Ello� Muy doktore Maley�ia. H�?
� Vay be adama hel�l valla! D�nyan�n �b�r ucundan gelmi�� �uram a�r�yor doktor. Sanki etimi c�mb�zla �ekiyorlar!
� Huy huy muy. Tak ti sana guy. Asprinh�!
� A, bu da asprin verdi!

Kons�ltasyon yaparlarsa biraz daha kar���k gibi:
� Sel�mun aleykum. Ena tabiba t�p Amid Suriya! Es ve l� tabiba t�p Fawaz Iraki! Ha da tabiba Khalil Misira! Ayva?
� Hastabak�c� Murtaza a�bi, sen Arabistan� da i��iydin. Ne diyor bu?
�Diyor ki: Sel�m�n Aleyk�m ey hasta milleti. Ben Suriyeli t�p doktoru Hamit, bu Irakl� t�p doktoru Feyyaz, bu da M�s�rl� t�p doktoru Halil!
� Ya, t�p doktoru olduklar�n� anlad�k Murtaza a�bi. Buras� hastane zaten! Hem bir kere s�ylesen yeterliydi. Niye �� kere t�p doktoru dedin?
� Lan ne bi�im hastas�n sen be? Kodum mu oturturum bak! Herifler �yle dedi, bennu didim�
� Havalara girme bak, hasta haklar� diye bi �i var �imdikin art�k�n! Valla s�rd�r�m seni �b�r u�taki hastaneye! Yol paras� vermekten s�r�n�rs�n sonra! En son ayva m� yesin dedi?
� Yok, lan iyi misin diye sordu!
� �yi olsam burda i�im ne? S�yle ona midem kaynama yap�yor her ak�am. Her sabah g�z�mde �im�ekler �ak�yor. ��im g�c�k oluyor. Beynim didi�iyor. D���me yel girdi. Ayaklar mayas�r m� ne. C�rc�r oldum�
� Yeter lan yeter! Benim o kadar Arap�am yok. Dur hele bi yol �unlar� halledelim� El doktor, vaziyet-�l fena adam olacak meft�. Mide-�l fesat, kafa- �l ha�at, aynlarda �im�ek-�l ���k, dah�l� ve dahi kend� g�c�k, sine-i yel ser-� kel�
� Yalah yalah yalah� Ayva�
� El aman, el aman, el aman, ayva�
� Mafi�, maazallah� ayva�
� Dur sonucu ben kendi kendime s�yleyeyim. Ayva yerse nazar de�mez in��llah�

�imdi tabii kom�ulardan da gelenler olabilir:
� Da, doktork�i Simovi�ski, neyin varski?
� Kom�u yatak Necmettin a�abey, senin han�m Rus. Ne dedi bu doktor?
� �imdi do�al olarak bununki Kuzey Ru��a. Biraz cahil olur bunlar ama merak etme. Ben hallederim. Ben �ahsen doktor Simovi�ski, neyin var hasta, dedi.
� Affedersin Necmettin a�abey, kam��tan su geliyor. Popomda meme ��kt�. Ap�� aram ka��n�yor�
� Makineski Volga, poposki basuroski, edepski yerski b�yle b�yle ka��novski.
� Yaparsken iyiski, �imdi aman dosktorski da?
� Ne dedi Necmi a�abey?
� �ey dedi. Ya bana ni�in hep b�yle hastalar sark�yor? Hi� normal bir hasta yok mu bana ba�vuran dedi!
� Doktorun kaprislisi de bana rastlad� desene!

Hani hastalar�m�z, cazibecilerle de ortak dil olarak �ngilizce konu�salar o da ayr� bir risk ta��yor:
� Hello. Good morning, nass�n diyo� siz T�rkle�, has� has� has� hastala�. (Merhaba, g�nayd�n, nas�l diyorsunuz siz T�rkler, has� has� hastalar. �ngilizce biliyor musunuz ) Du yu spik Engli�?
� No fini�, ayeme Turki��
- Uh haa.. hah hah ha� You joking! It means you so vel . nass�n diyo�la�, buyun git ya��n ge� ( Ha ha ha� dalgan� ge�iyorsun! Bu demektir ki �ok iyisin, sen i�ini bilirsin. Seni taburcu ediyorum. Bug�n git yar�n gel ) .

En iyisi, siz  beni yine de l�tfen T�rk doktorlar�na emanet ediniz�


�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXXIX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.
�lk not: En son ne zaman; sabr�n kapasitesinin ne olabilece�i �zerinde d���nd�n�z?

: Alp ARPAD, Ankara, 10 Aral�k 2011 Cumartesi, 01:20                                               Di�er bir  �OL... "   i�in  

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t