wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�
 

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... DVI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

SAKIZ C�KLET�!..

Ad� ba�ka ne olursa olsun, YAT� lar� yani Yer Alt� Trenleri� ni Avrupa� da deneyimledim. �ok memnun kald�m. O g�n bug�nd�r, bir �ehir i�in vazge�ilmez ve en �nemli toplu ta��m arac� oldu�u inanc�m katlanarak b�y�yor. San�r�m bir i�e daha yar�yor: Vagonlar� sanki YSKGVYA! A��yorum hemen: YETENEK SINAMA KEND�N� G�STERME VE YARI�MA ALANI! 

��te YAT� lar��n b�t�n vagonlar�yla YSKGVYA uygulama sahas�na d�n��mesinin bir an meselesi oldu�una dair inanc�m peki�ti�inde, bu �ok �nemli meseleyi ele almaya karar verdim! 

�lk tespitimiz: Sak�zlar ikiye ayr�l�r ve iki �ekilde adland�r�l�r! A) Sak�z olanlar, sak�z diye olarak adland�r�l�r. B) L�net N�let olanlarsa, Sak�z Cikleti olarak tel�ffuz edilir! 

A) Sak�z�n yararlar� vard�r. Bak�n�z BBK. ( B�t�n Bilgi Kaynaklar� ) 

B) Sak�z Cikleti yo�urman�n ne gibi yarar ve zararlar� oldu�uysa bu peri�an �OL� �m�n inceleme konusudur� Ah� 

M�sabakalar�n, 1) YO�URMA 2) BALON PATLATMA kategorilerinde yap�ld���na inan�yorum. Hen�z, balon patlama �ncesindeler. Balona ge�memelerinin nedeni, san�r�m, �imdilik utan�yorlar da ondan!.. 

YAT� lar�n b�y�k bir sak�ncas� var; istasyonlarda �ok k�sa duruyorlar! Bu y�zden faaliyetsiz bir vagon se�emiyorum. Kaderden �te bir h�l almaya ba�lad�; her vagonda en az iki taneler! 

Vagonlarda sayg�l� insanlar bulmak gittik�e zorla��yor! Sayg�l� insanlardan kast�m �ocuklar�n� �a�da� ve iyi temellerle yeti�tirmi� anne babalar ve �evreleri� �u renkler �u ki�ilere ayr�lm�� denilen yerlerde hep onlar�n �ocuklar� umursamazl�kla oturuyor. Baz�lar� yo�urarak oturuyor� 

Erkek kad�n fark etmiyor. Ayr�ca, kim demi� �irkin kad�n yoktur diye? Neyse, kendilerini �ok �nemsiyorlar; hepsi iftiharla yo�uruyor! �i�neme �ekillerine g�re tiplemek gerekirse:  

HAMURCULAR� �nden arkaya hamur yo�urur gibi y�z�n� b�kebilme yetene�ine sahipler. Biraz ac� �eker gibi h�lleri var ama as�l kar��s�ndakilere ac� �ektirdiklerinin bilincindeler� 

DOLMACILAR� biber dolmas� doldurur gibi dudaklar�n� �ne itiyorlar. Be� dakikal�k yolculuk i�inde ka� kilo dolma doldurduklar�n� hesaplayam�yorum bile; dereceye girebilirler� 

ASMACILAR� yaprak sar�yormu��as�na zarif hareketlerle �st dudaklar�n� alt dudaklar�n�n i�ine b�k�p ikisini yuvarl�yorlar. Zarif ��nk� hani ne kadar k���k sararsa i� malzemesini o kadar az sarf edece�ini bilip de bunu marifetmi� gibi g�stermeye �al��an haz�r sarmac�lar var ya, i�te onlar�n yaprak sarmalar� gibi incecik. J�riyi zorlarlar�


FASILACILAR� iki �i�neyip �� duran tipler. Genelde f�rsat�� intikamc� sat�c� bak��l�lar. Durduklar�nda, � Ben g�zelim, ak�ll�y�m, anlad�n m� � � bak��lar�yla g�zlerinizin i�ine tecav�z ediyorlar� Yar��madaki �anslar� k�t� adamlarla kurduklar� iyi ili�kilerle orant�l�� 

KADERC�LER� karakter olu�turmak i�in toplu ta��m ve sokak a��mlar�yla bir yere geleceklerini sananlar. Dudaklar�n� kapal� ve d�z tutup a��zlar�n� s�ras�yla birincisinde g�ney, kuzey, do�u ve bat�; ikinci hamlede tersi y�nleri izlerler. Bilmedikleri Kadir �nan�r olmak sak�z �i�nemekle olmuyor� 

TEFERRUAT�ILAR� �enelerini a��z �evresinden doland�r�p burunlar�n�n �st�ne kadar getirebilenlerdir. Y�zeylerde k�vr�m g�rmemi� yer kalmamas�na �zen g�sterirler. Yapt�klar� i�e �ok �nem verirler. Yeme�e ba�lamadan �nce sininin �st�ne sak�z�n� yap��t�ran bir davetliye, Nasreddin Hocam�z�n sak�z� oradan al�p adam�n burnuna yap��t�rmas� �zerine merakl� bak��lara verdi�i yan�t uygundur: Ne olur ne olmaz! Bu adam�n mal� k�ymetlidir. Her zaman g�z�n�n �n�nde bulunmal�!.. �lk ona girebilirler� 

BULANTICILAR� midesi bulan�yormu� gibi �st duda�� �ste, alt duda�� alta do�ru hareket ettirebilenler. Yolculu�unuzu mahvediyorlar. Her an �st�n�z ba��n�z kirlenecekmi� gibi� Bo� verip karanl�k duvarlar� seyrediyorsunuz. Nasreddin Hocam�z�n, �  bir mahzuru yok ama " � diye yan�tlad��� anekdotunun bunlar i�in de uygun oldu�u g�r���nde olanlar var. J�riyi de bulant�ya s�r�kleyeceklerinden yar��mada hi� �anslar� yok�   

C�KLET��LER� bunlar �i�nediklerini ciklet olarak adland�ran ve ad�yla m�semma tiplerdir. En �ok da onlar �i�niyor zaten� Geli�tirdikleri bir �i�neme �ekli yoktur ama seyrederken ve ��kard�klar� seslerden san�rs�n�z ki �i�nedi�ine azap veriyor. � Di�erlerini de bunlar al��t�rd�; bu hastal��� soka�a da her yere de bunlar bula�t�rd�; vagonlar� bunlar antrenman yeri h�line �evirdi � diye bir s�ylenti bile vard�r. Zaman zaman, herkesin i�inde yere t�k�rd�kleri sak�z�n renklerine bak�p sak�zlar�n utan�tan k�zard���na ba�l�yorum!.. �smiyle m�semma g�rg�s�zl�kleri neticesi bunlar�n birincili�e oynad�klar�n� s�yleyebilirim.

Sak�z�n di�er iyi h�lleri, faydalar�, �i�neme yolu ve yordam� ve �i�nenme yerleri, i�inden ��kan fallar; bu yar��mac�lar�n dikkatinde bile de�ildir. Bu nedenle varsa yar��may� d�zenleyenler taraf�ndan, acilen bunlar�n bir kurala ba�lan�p serbest �i�nemeden kurall� �i�nemeye ge�i�i gerekli midir, bilmiyorum? ��z�m yolu bulununcaya kadar; atalar�m�zdan kalan yaz�l� olmayan ama yapt�r�m g�c�n�n h�len var oldu�una inand���m, k�t� k�t� bakarak rahats�z etmeye �al��aca��m. Kendilerine hayatta ba�ar�lar dilerim!

 

�nsan Olman�n Lezzeti... DVII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.
�lk not: En son ne zaman, ahl�k�n kilit ta�� oldu�unu d���nd�n�z?

 

 

:  Alp ARPAD, �ncek, 14 Nisan 2012 Cumartesi, 01:21                                             Di�er bir  �OL... "   i�in

 

 

    

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t