wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�
 

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... DVII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

�M�D�M

Sak�z Cikleti!.. adl� 506. �OL� �mde demi�tim ki, � Vagonlarda sayg�l� insanlar bulmak gittik�e zorla��yor! Sayg�l� insanlardan kast�m �ocuklar�n� �a�da� ve iyi temellerle yeti�tirmi� anne babalar ve �evreleri� �  

Tam umutsuzlu�a d��t���mde bu sayg�l� insanlar birden kar��ma ��k�yor ve beni yeniden ya�ama ba�l�yorlar. Gen� ya��nda, y�z� sorumlulu�u alg�lam�� p�r�l p�r�l bir gen� k�z; olana bitene bir t�rl� ak�l erdiremeyen ar� delikanl�; kendisine gem vurmay� ba�arm�� gen� adam; i�te o sayg�l� insanlar�n �r�nleri�  

B�t�n kararl���ma kar��n y�lm�yorlar; beni oturmaya ikna ediyorlar. Y�zde sekseninde onlar� g�n�llerini almak i�in oturmay� kabul ediyorum. Oturaca��mda, otururken ve kalkarken, yetmi� milyona �rnek olmak istercesine onlara kana kana dilekte bulunuyorum. Te�ekk�r�m� takiben en birincisi: Yer verenleriniz �ok olsun... 

B�yle yapmama en b�y�k neden; bu g�zel insanlar�n, bu g�zel �lkenin gittik�e ilerleyerek sonsuza dek ya�ayaca��na dair inanc�m� yerine koyduklar�d�r. �o�alan �oraktaki cins cins meyve bah�esi, k��tan ba��n� kald�ran ye�ilba�l� bahar, gecenin matemini atan sabaha kar�� b�lb�l� gibiler...  

Her yerde varlar. Lumpen apartmanlar�n aras�nda seyrek rastlanan peyzaj gibiler. Birden ��k�yorlar; tam karamsarl��a kap�lm��ken� Daima iyi bir �eyleri an�msat�yorlar� 

E�itilmi�li�i, g�rg�y�, ahl�k�, erdemi; ileriyi, ayd�nl�k gelece�i g�r�yorsunuz. Sizde g�ven sa�l�yorlar.  

Sayg�s�zlara kar�� emniyet supab� gibiler; bunald���n�zda kar��n�za ��kan bir tanesi bile patlaman�z� �nl�yor. Al�ak g�n�ll�ler ve bilgi�lik taslam�yorlar. ��renme ve ��retme kap�lar� da a��k� 

Gev�etti�iniz i�in biraz daha uzam�� ipi tekrar geriyorsunuz. Sabitleyip iki ad�m ileri at�yorsunuz. B�ylece ipin di�er ucundaki ya�ama biraz daha yakla�m�� oluyorsunuz.   

Nas�l anlatsam� 23 Nisan �ocuklar� gibi reng�renk; p�r�l p�r�l, ���l ���l; c�v�l c�v�l ve en �nemlisi, ar�lar�

 

�nsan Olman�n Lezzeti... DVIII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.
�lk not: En son ne zaman; 23 Nisan' �n her �ocu�a verilen, onlar�n ya�am�ndaki ilk en b�y�k de�er oldu�unu d���nd�n�z?

 

 

:  Alp ARPAD, �ncek, 21 Nisan 2012 Cumartesi, 02:17                                             Di�er bir  �OL... "   i�in

 

 

    

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t