wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�
 

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... DIX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

CENNET VATAN

Her ak�am bin dertle iki bin d���nceyle yat�p her sabah bin bir i�letme kurard�m. ��te onlardan birinde, bir inceleme i�in �niversiteden sayg�de�er bir asistanla cennet �znik� e, topra��ma gittik. Gerekli inceleme ve insan� onurland�ran a��rlanmadan dolay� sarho� olarak otomobilimize bindik. Bagaj ve sa��m�z solumuz, cennet topraklar�n cennet meyveleriyle dolu d��t�k d�n�� yoluna� 

Gerek ben gerek asistan y�kayarak yan�m�za koydu�umuz ve biraz �nce dal�ndan toplanm�� meyvelerden sebeplenmek i�in can at�yoruz. A��l��� yapmak �zere giri�imde bulunmadan �nce �ns�z�m� s�yledim:

� L�tfen, yol boyunca yedi�imiz meyvelerin �ekirde�ini �u g�rm�� oldu�unuz kaba biriktirelim! �evrecili�ime hayran bir ifadeyle yan�tlad�:

� Olur, peki� Gerekli lezzet beynimizin k�vr�mlar�na yeterince yay�lm�� olacak ki birazdan sordu:

� Herh�lde naylon bulamad�n�z. Bu kap o nedenle burada de�il mi?

� Hay�r, o nedenle de�il! Eve varmadan �nce �orak topraklar�n i�ine girece�iz. ��te o zaman biriktirdi�imiz bu �ekirdekleri sizinle birlikte do�aya hediye edece�iz!

- ?

� Yol kenarlar�na, yolun ortas�ndaki topra�a ak�ll� bir �ekilde f�rlataca��z.

� Bunu neden yap�yoruz?

� Yaln�zca vermekle y�k�ml� olan tabiat�m�za biraz yard�mc� olabilmek i�in! San�r�m tabiat da yaln�zl�ktan mutlu de�il. �orakta seyrettiklerimde y�z�n�n g�lmedi�ini hissetmi�imdir. Belki bu �ekirdek bir a�a� olur. O a�a� dibine �evresine tohum verir. Zamanla orman bile olabilir� Akl� bu i�lere eren bir ��retim �yesi merak�yla sordu:

� Nas�l?

� Ak�ll�ca f�rlataca��z derken bunu kastettim. M�mk�n oldu�unca eri�ebilirlikten uza�a f�rlataca��z. Hava �artlar�n� da d���nece�iz. M�mk�nse �ukur yerlere f�rlataca��z. Gerisini Y�ce Tanr�m�za b�rakaca��z. �st�n� �rtecek. Ya�mur verecek. Filizlenecek. Dikkatlerden ka�acak. Fidan olacak. A�a� olacak�

� �nan�yor musunuz?

� �nan�yorum. Hem de kuvvetle! Bu �ekilde bir tek a�a� bile yeti�se ben amac�ma ula�m�� olaca��m. Bakars�n�z bir de�il de �� olurlar yani �� nefes!

� Ku�lar ne olacak?

� R�zg�r, ku�lar, f�rt�na� do�al ta��y�c�lardan bahsediyorsunuz. Do�al seleksiyon bir �e�it. Dedim ya, Allah�m�n yard�m�yla onlar da toplad�klar� �ekirdekleri g�� yollar�na b�rak�rlar. Bir yerde tutsun da� �i�ekler de b�yle yay�lm�yor mu? Bitki �rt�s� b�yle olu�muyor mu? �zellikle kat�ks�z do�al �ekirdeklerle yani tohumlarla�

� Do�ru�

� Siz biriktirin ve at�n �ora�a. En akla gelmez �ekirde�i bile d���nmeden at�n. Belki ku�lar do�ru yere ta��r. Tutar ya da tutmaz� �ekirdekler i�in yapabilece�iniz en do�ru harekettir bence. Tutar ama tutar; inanc�n�z var ya! Bir tane bile olsa�

� Bunu bize hi� kimse ��retmedi! Ke�ke herkes sizin gibi d���nse! Bunu b�t�n n�fusa nas�l anlat�r�z? Belki T�rkiye� de bo� yer kalmaz�

� Tutar, tutar� Ad� bo�una m� Toprak Ana! 

Bu konu�may� hi� unutmad�m. Beni hep daha �ok biriktirmeye itti. O g�nden bu yana g�revimi hi� aksatmad�m. Yaz, k�� demeden� Haydi, siz de g�reve� 

�ekirdek deyip ge�meyin; her �ey ve hepimiz �ekirdek de�il miyiz?

 

�nsan Olman�n Lezzeti... DX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, nefes almak demenin ya�am�n devam ediyor demek oldu�unu d���nd�n�z?

 

 

:  Alp ARPAD, �stanbul, 05 May�s 2012 Cumartesi, 00:42                                             Di�er bir  �OL... "   i�in

 

 

    

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t