wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�
 

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... DX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

YAPICILIK

�nsan�m� �ok severim. Hepsi yan�n�zdad�r. Ellerinden gelenleri artlar�na komazlar; yeter ki siz anlay�n! B�rak�n size daha �ok yakla�s�nlar. Daha �ok sar�ls�nlar� Anlatay�m; y�llar �nce�

Bir han�m arkada��m�z var. Olduk�a sosyal. Kimse k�ram�yor. Bu y�zden olsa gerek sosyal tesisler de ona sonuna kadar a��k. Biraz geni��e bir salon bulmaya g�rs�n, hemen bir etkinlik d�zenliyor. �o�u da �ark� t�rk� etkinli�i ama Allah var, hep kendini bilen dostlar bir arada�   

Cumartesiydi san�r�m, yine �a��rd�. Gittik ki akordeon, gitar, keman ve bateri arkada�lar� onu k�ramam��, gelmi�ler. Hepsi haz�r ama en �ok baterist seviyor onu herh�lde ��nk� o koca �eyleri ��enmemi� y�klenmi�, ayarlar�n� yap�yordu. �lk defa orada g�rd�m ki baterinin akordu san�r�m, � bir sol verir misin � �eklinde olmuyor; g�m pata kata pata k�t �eklinde oluyor! Salon tam olarak bo�almadan baterist ayarlar�n� yapt� Allahtan!

Ne�emsin d���n salonundan tek fark�m�z pasta ve limonatan�n kaliteli olmas� de�ildi tabii; servisi kendimiz yap�yorduk. Bir de �ark�lar� da bize s�yletiyorlard�! Ben de heves ettim!..

Bana y�z milyon ki�i gibi gelen ki�ilerin �n�nde s�yledi�im �ark�, be� ya��mdan bu yana bildi�im, babam� kaybetti�im an akl�ma ��kmayacak �ekilde yerle�en bir �ark�: Zeki M�ren ve bestesi �imdi Uzaklardas�n� Ta� plak h�lini, oradaki saz heyetinin icras�n� hat�rlar�m. Bamba�kad�r. Do�ald�r. Bizdendir� �ok g�zel bir beste ve insan�n i�ine i�leyen s�zleriyle �ok da g�zel yorumlar Sanat G�ne�imiz. Onun kadar g�zel yorumlayan�n� da �u ana kadar g�rmedim. S�ylerken gereken yerlerde sesini bir dalgaland�r�r da o dalgac�klar�n hepsi ta cennete kadar gider...

Ba�lad�m s�ylemeye. San�r�m okuldan sonra ilk �ark� s�yleyi�im. Ara s�ra �e�itli yerlerde, ka�amad���mdan s�yledi�im bir �ark�n�n sadece bir sat�rlar�n� saymazsan�z! Hissediyorum hem Zeki Bey� i hem babam� hem �ark�y�� Bay�lmadan bitirdi�imi hat�rl�yorum!

� �ok g�zel okudunuz � dedi orkestran�n idarecisi. Bu bana yetti. Sanki Frank Sinatra, bilemediniz Dean Martin gibi yerime ge�tim. Ge�tim de halk�m�n deste�i an�nda ba�lad�:

� Alp �ok g�zel s�yledin. A�z�na sa�l�k! Ni�in iki ayr� sesten s�yledin? diye sordu bir han�m dost. � Sesim yetmedi de ondan � demeyi gereksiz g�rd�m ��nk� o an �ok mutluydum�

� Sesini ni�in titrettin? dedi bir di�eri. Gel de dalgalanmay� anlat, Zeki M�ren� i anlat; o zaman da dinlemedi�ini ya da dinledi�ini akl�nda tutamad���n� y�z�ne vurmu� olaca��m ki vazge�tim...

� Biraz daha inceden okusayd�n�z �ok iyi olacakt�! dedi ilk defa g�rd���m sad�k bir dinleyicim! �imdi o inceden dedi�i acaba nazik anlam�n� m� ta��yor yoksa ince ses mi? Kal�n� nas�l oluyor ki operac� gibi mi? Onu da d���nceleriyle ba� ba�a b�rakma karar� ald�m o an�

� Sesiniz �ok ho� ama biraz daha karizmatik olamaz m�yd� acaba? sorusu, �ok ho� bakan bir han�mdan geldi. � �ok hakl�s�n�z � yan�t�n� karizmatik bir sesle vermeye �al��t�m; �ok mutlu oldu. Ben de�

� S�ylerken ni�in yan d�nd�n�z? salvosunu, � � ��nk� profilden burnum Fatih Sultan Mehmet� inki gibi g�r�n�r. B�ylece burnumun ihti�am�na kap�larak �ark�daki falsolar�m� fark etmezsiniz umuduyla �   diyerek atlatmay� �ok isterdim ama sesim art�k ��km�yordu. Yorulmu�tum�

Konservatuar mezunu profesyonel bir sanat�� olsam bu sorular� daha rahat yan�tlayaca��m ama o tarihte i�imden geldi�i i�in �ark� s�ylemeye yeltenmi� s�radan bir ya�am sanat��s�yd�m!

�u sorular�n yan�t�n� da ben merak ediyorum; hadi bakal�m! A) Ya �ngilizce s�yleseydim ne olacakt�? B) Ya da hi� bi �i mi olmayacakt�? C ) Aman Allah�m, ya bir de �ark�y� do�ru d�r�st s�yleseydim?..

 

�nsan Olman�n Lezzeti... DXI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, sadece, bulundu�unuz yerde oldu�unuz i�in Allah� a ��krettiniz?

 

 

:  Alp ARPAD, �stanbul, 12 May�s 2012 Cumartesi, 00:14                                             Di�er bir  �OL... "   i�in

 

 

    

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t