wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
       SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                     K��E YAZILARI caddesi

 K��ELER�M�Z

G�lerken D���nenler �nsan Olman�n Lezzeti Periskop Kum Tanesi Bah�edeki Fener
Merdiven Orta Dalga Istanbul M�zik SiZ �yi Bir G�n Olsun Yar Anadolu' nun O�lu
A��k Kap�        

���NDEK�LER

G�LERKEN D���NENLER Ay�enur YAZICI Bir Yabanc�n�n... Sat�l�k Sevgiler        
�...�...�NSAN OLMANIN LEZZET�...�...�... Alp ARPAD A�latanlar da Ak�ll� Ev Akl� Kar���k Ak�ehir Anadilimiz Anadolu' n�n
  Alp ARPAD An�lar Biterse Aptal Kursu A�k Atam Avaz Avaz Susu Az�c�k A��m
�OL... I - CD Alp ARPAD Beraber D���n Bir K�pe�in Y�k� Bir Yazar�n Biraz �nce �a Bunal�yorum B�y�k �nsan
  Alp ARPAD Candan Er�etin' Cennet Vatan C�ce Oldum �ad�r�m�n �st�n �ekirdek ��tlar �iftlik
  Alp ARPAD �ok E�lendim �ok mu... De�erler De�i�ik Yazmak Dere Duygu Nas�l
  Alp ARPAD D��me D���n ve D���n�yorum da D�t D�t... Edal� Metin Edebiyat Koku
  Alp ARPAD Elektronik Beyin Elli gram Esas Adam Esenlik Dilek... Ge�i� D�nemi G�l�mse
  Alp ARPAD Hadi Gali Hamfendi Han�mefendi Hastalar Hayal Kap�m' �n Hikmet A�abey
  Alp ARPAD Il Silenzio �hanet �ki �l�m Bir �nce Bir �nceldi�i Yer �nsan Taraf�
  Alp ARPAD �nsan�n En G�zel Japon�m Kalbimdeki �ar Kar�nca Karmakar���k Kartondan D�n.
  Alp ARPAD Kay�p Aran�yor Kelimenin B�y Kendi Santral� K�zg�n Zek� K�zma Birader Kl�sikler
  Alp ARPAD K�rler ve Sa� Kum Torbas� K���k �eyler La Hayat... LCV Lo� Adam
  Alp ARPAD May I Help Metazori Mizah Yazan Mutluluk M�zi�im Tuttu Nas�l Derseniz
  Alp ARPAD Nas�l �sterseniz Ne Mutlu Ne Olur, Neol Baba O Sole Mio T�ren ve ��len
  Alp ARPAD Onlars�z Optimist Orda Bir K�y Otob�s �TM Pembeyaz�m
  Alp ARPAD Performans Prensipler P�f Noktas� Sahibinin Sesi Saka Ku�unun Sak�z Cikleti!..
  Alp ARPAD Sanatsever Sayg�dan Sekiz Bin �� Seksen Sekiz Sen ve Ben Seni Seviyorum
  Alp ARPAD Sensiz Sevgi �ehidi Sevin S�kt� Art�k Sis Da��'n�n Size Uyamam
  Alp ARPAD Sokakta S�r�ls�klam Sis Da��'n�n Size Uyamam Sokakta S�slenmi�
  Alp ARPAD S�slenmi� �ark�lardan Fal �ark�lar�m �ark�lar�n Ya� ��tak... ��tak �imdi Uzaklarda
  Alp ARPAD �imdi Ya da Take Care Of Tarif Eder Mi Tatl� Biber Teknolojik E�it Tempo Tempo
  Alp ARPAD Te�ekk�r Eder T�ren ve ��len Tarif Eder Mi Tatl� Biber T�rt Travma
  Alp ARPAD Trendekiler Ufkunu Kapayan Uy T�rkintere Uygarca Ba� Uzaktan �� Sil�h�or
  Alp ARPAD �� Ya��nda... ���nc� Sayfa �midim �sk�dar �ehir Vah�ete Vandalbarbar
  Alp ARPAD Venetian Vi�neli Kap�  Vi�neli Kap�  Vi�neli Kap�  Vi�neli Kap�  Vuhufuhut...
  Alp ARPAD Yabanc� Doktor Yakala Yang�n Yani... Yann�z Koyboy Yapamad�klar
  Alp ARPAD Yap�c�l�k Yap�c�l�k Yap�c�l�k Yap�c�l�k Yap�c�l�k Yap�c�l�k
  Alp ARPAD Yar Yar��ma! Yazar Oldum... Yazd�m ��te... Yaz� Ba�l�klar� Yaz�k Bana
  Alp ARPAD Yaz�yorum Yeni T�rk�e Yetinme Y�lmaz Yoku� Fm Yollara Git
  Alp ARPAD Yorumsuz Yumak Yumak Yumurtalar�m� Y�kselte� Y�rekli Dostum Y�r�yen Merdiv
  Alp ARPAD Y�z otuz alt� Zaman Durmal� Zaman Zaman Zarar Ziyan Zaten Belli Zeki M�ren'den
  Alp ARPAD Zift Zor Ama An Zor Dostum      
ANADOLU' nun O�LU Mehmet AYDIN Mehmet Bey          
KUM TANESi G�lten �. T�BET Ala�at�l� Dersimiz K Dersimiz M G�nl�m Ege  H�z�n Kap�m�  Turkuvaz
ORTA DALGA ISTANBUL YAYINLARI Mehmet �NVER Anneci�imi Kay Bir Berber An� Cenazenin David Copper Dilber Abla D�nyan�n En
ORTA DALGA ISTANBUL YAYINLARI Mehmet �NVER Eyl�l Ay� ve �ns          
ORTA DALGA ISTANBUL YAYINLARI Mehmet �NVER Jack WILD Kadriye'nin O�lu Kaptan Cook,Ar Kedi Mustafa Korku Filmleri Neleri Kaybet
ORTA DALGA ISTANBUL YAYINLARI Mehmet �NVER Roman Kahram Sare Han�m Siz De U�abilir Sobal� Evin Sobay� Yakt�k Suphi Kaner
ORTA DALGA ISTANBUL YAYINLARI Mehmet �NVER Yazan SiZlere Yorgan Ustas� Zarif ve Ac� Zarif ve Ac� Zarif ve Ac� Zarif ve Ac�
A�IK KAPI Mehmet UHR� Ac�mas�z �� Adal� Olmak Ard�� Ku�u A�k'a Dair At�n G�z�nde Bedelle�ebildik
A�IK KAPI Mehmet UHR� Binalar�n Bo�una A�art Bo�una A�art Bo�una A�art Bo�una A�art Bo�una A�art
A�IK KAPI Mehmet UHR� Cennetteki �er�evesiz Duygusall�k Fener Gemileri G�vur �zmirli Ger�ek Ac�t�yo
A�IK KAPI Mehmet UHR� G�n�l Borcu Grameri De G�n�m�z�n Harf Tamircisi Hayat Sema Hayat�n R�ht�
A�IK KAPI Mehmet UHR� �pek B�ce�i �yi Ki Sen Var Kaymakam De K�� Erken Kutsall���n K�sa K�reselle�
A�IK KAPI Mehmet UHR� Modernizmin Mor �k�z Neleri B�rakt�k Nergis ve Frez Oltan�n Ucun Pencere �n�
A�IK KAPI Mehmet UHR� Perdesiz Evler Sa�l��� da Sa�l�k ��let Sahipsiz Mak ehirliye Tutulma
A�IK KAPI Mehmet UHR� Yar�m Kalan Yasemin ve Yery�z�yle Ba Zaman Ne    
SAVARONA S.Kemal ERDE 19 May�s �zinde Mustafa Politikaya Girin    
PER�SKOP Mavi DEN�ZALTI Gizli Pen�e G�d�lenme Ki�ilik Sa� Elin D�nya T�yl� Dostlar�m  
�Y� B�R G�N OLSUN YARIN Nevzat TEK�N Bir Cinnet �ay�n Demi Duyguyu Bilgi Ergen G�z� K�r Erguvanla Sevi� Evcil �syanlar
�Y� B�R G�N OLSUN YARIN Nevzat TEK�N G�zya�� Tuzu Koridorda Ney �iirin Cinsiyeti Tutam Y�r T�lbentten Za  
�Y� B�R G�N OLSUN YARIN Nevzat TEK�N            
M�Z�K SiZ Yakup KIVRAK �ok Seslilik M�zik E�itimi ��� Bir Arada      
MERD�VEN �ahin TORUN �nmek Ya Da          
BAH�EDEK� FENER K. DALBUDAK Abdi �pek�i'          
                 

 

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz.. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n SiZedebiyat1@yahoo.com adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

                  

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t