wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

MZK SiZ

Telif Hakk� Sahibi: Yakup KIVRAK

M�Z�K E��T�M� �ALGILARIMIZ

Metin � marka mandolinleri bilir misiniz? Ya��n�z k�rk ve �zeri  ise onlar� bilmemeniz olas� de�il. D�nyaya a��lm�� bir mandolin markas�yd� � Metin �. �imdi yok. Mandolinin m�zik e�itimimizde yo�un bi�imde kullan�ld��� y�llarda �lkemizde bir ihtiya� olarak ortaya ��kan � mandolin �retimi �, giderek geli�mi� ve sonunda d�nyaya a�il�n ve kendini kabul ettiren d�zeye ve kaliteye ula�m��t�. Bu m�kemmel mandoline, belki K�y Enstit�s� ya da ��retmen Okulu mezunu bir ka� e�itimcinin evinde nadiren de olsa rastlayabilirsiniz.  

Mandolin, lavta ile akraba, k���k, telli bir �alg�d�r. 18. Y�zy�lda geli�ti ve �e�itli �talyan kentlerinde de�i�ik bi�imleri �retildi. Bunlardan Napoli� de yap�lan modeli, mandolinin temel tipi haline geldi. Perde d�zeni kemanla t�m�yle ayn� olan, � tezene � ve � m�zrab � � and�ran, � pena � s�yla ses �retilmesi ve ��renilmesi son derece kolay olan bir �alg�d�r mandolin. Okul �ark�lar�n� ya da t�rk�lerimizi �alarken bir taraftan da s�yleyebilmenin verdi�i b�y�k haz bu �alg�yla m�zik e�itimi alm�� olan ku�a��n �ok uzaklarda kalm�� an�lar� aras�nda  �nemli yer tutmaktad�r. � Mandolin, 1960 lara de�in T�rkiye� de m�zik e�itiminde pilot �alg� g�revi yapm��, daha sonra bu i�levi blokfl�t �stlenmi�tir.( Ana Britannica, Cilt 15, Sayfa 275 )  

Ve sonra unutuldu / unutturuldu, gitti... M�zik ma�azalar�n�n vitrinlerinde tek t�k birer �rnek  olarak kald�.  

� ( ... ) Mandolini ��retmek gibi, mandolini ��renmek de kolayd�r. Bunun sonucunda ��retmeni de �ok, ��rencisi de �ok olacakt�r. Perdeleri, metodu, her �eyi standartt�r. �alg�ya kolayca �s�nan mini mini mandolinci pek seviliyor. Yetene�i �abuk geli�iyor. Topluca oynar gibi birle�ip �al�veriyorlar. Bir �e�it konser oyunu haz�rlanabiliyor: Yar��malar, g�steriler, ana - baba umutlanmas�, m�zikli ev toplant�lar� m�mk�n oluyor... K�saca mandolin bir � etap aleti �, bir �ocuk �alg�s�d�r. Bir iki y�l mandolinle u�ra�an yavru, erkenden �alg� nosyonu ediniyor; parmak refleksleri geli�iyor, el kaslar�  yumu�akken bir �l��de uysalla��yor ve notay� ilk solfej dersinde oldu�undan daha ayr�nt�l� bi�imde s�k�yor.  Hatta iki sesli m�zi�e �s�n�yor... Ama hepsinden �nemlisi, �ald��� �ark�lar� en ge�erli diapozomda olarak, dilerse ses ve s�zleriyle de s�sleyebiliyor... K���k mandolinci pek k�sa bir s�re sonunda art�k � doyum almayan � bir m�zik be�enisine ula�m�� bulunur. Mandolinden b�karak keman ya da piyano gibi klasik bir �alg�ya ge�mek gere�ini �iddetle duyar. �yi m�zik onu �ekmeye ba�lar. M�zi�i sevdiren ve �ocu�u do�ru seslerle i�e ba�latan bir �alg� olarak mandolin, k���k m�zik�inin en g�zel arkada�� olur... Bug�n i�in biricik kolay ve ucuz ' �ocuk �alg�s� ' mandolindir... ( Mahmut Rag�p GAZ�M�HAL, M�zik G�r��leri, Say� 42, Sayfa 4, Mart 1951, Kaynak: Ahmet Say, M�zik ��retimi, Sayfa 78 ) �   

M�zik e�itimimize mandolinin ard�ndan blokfl�t geldi. Hepimiz yak�ndan tan�yoruz. Bin dokuz y�z altm��l� y�llardan itibaren m�zik e�itimimizde temel �alg� olarak mandolinin yerini ald�. �lkemizde bin dokuz y�z seksenli y�llarda yay�nlanan M�zik Ansiklopedisi, " mandoline 7 - 8 sat�rl�k minik bir s�tun ay�r�rken, blokfl�te dolu dolu tam 7  sayfa ay�rm��. � ( ... ) ger�ekte Anadolu� nun her yerinde rastlanan � dilli kavallar � �n ayn�d�r. Ba�ka bir deyi�le � blokf�l�t �, standartla�t�r�lm�� dilli kavald�r. Bu �alg�, �zellikle orta�a� m�zik hayat�nda s�k kullan�lan etkili bir aletti. M�zikli toplant�lar�n renkli bir �yesiydi. Bu etkinli�ini on  sekizinci y�zy�l�n sonlar�na kadar s�rd�rd���n� biliyoruz ( ... ) Yirminci y�zy�l�n ba�lar�nda okul m�zik e�itiminde g�zel bir e�itim arac� olarak yeniden ortaya ��karil�n blokf�l�tler, yurdumuzda 1953 y�l�nda Gazi E�itim Enstit�s� M�zik B�l�m�� nde a�il�n bir kursla okullar�m�zda kullan�lmak istenmi�se de, o d�nemde okullar�m�za yayg�n olarak girememi�tir. Bu kurumun y�neticilerinden Saadettin �nal� �n 1960 larda ba�latt��� uygulamalarla, g�n�m�zde y�zbinlerce ��renci blokf�l�t �almaktad�r... (M�zik Ansiklopedisi, sayfa 199 ) �  

Bu �alg�n�n ��retilmesi, �al�nmas� ve kullan�m� son derece kolay ve rahatt�r. T�m �alg�lar i�inde en ucuzu ve ta��nmas� en kolay olan�d�r. Bu a��lardan bak�ld���nda m�zik e�itimi �alg�s� olarak �nemli �st�nl�klerinin oldu�u d���n�lebilir. Ne var ki onu �alarken �ark� s�yleyemezsiniz. Ya blokfl�t �alacaks�n�z, ya da �ark� s�yleyeceksiniz. �kisini ayn� anda yapmak fiziksel olarak m�mk�n de�ildir. �ark� s�ylemeden / s�yletmeden yap�lan m�zik e�itimi ise � eksikli � m�zik e�itimidir.  

Mandolinin b�y�k bir akort sorunu bulundu�u ve bu �alg�n�n akorduyla u�ra�maktan m�zik dersi yapmaya zaman kalmayaca��, blokfl�tte ise b�yle bir sorun olmad��� s�ylenegelmektedir. Asl�nda s�ylenenlerin aksine blokfl�tte de �ok ciddi bir akort sorunu vard�r. Ba� b�l�m�n�n uzat�l�p k�salt�lmas�yla bir tam ses kadar tiz ya da pes akort sa�lanabilse de sesler - t�m nefesli �alg�larda oldu�u gibi - nefes �iddeti ile ba�lant�l� olarak tizle�ip pesle�mektedir. Dolay�s�yla �alg�lar�n akordu tek tek yap�lsa bile ��renme a�amas�ndaki ��rencilerin nefes kontrol�n� sa�layamad�klar� g�z �n�ne al�nd���nda blokfl�t ile toplu �almada ciddi bir ses temizli�i sorununun ya�anaca�� ( ya�anmakta oldu�u ) a��kt�r. Bunun m�zik e�itimi i�inde getirdi�i zorluklar� ve ��renen / ��reten a��s�ndan ya�anan �st�rap dolu anlar� en iyi anlay�p de�erlendirecek olanlar benim gibi son otuz y�lda blokfl�t arac�l���yla m�zik e�itimi alm�� ya da blokfl�t arac�l���yla m�zik e�itimi vermeye �al��m�� e�itimcilerdir.   

Mandolinin ard�ndan blokfl�t T�rk M�zik E�itiminde saltanat�n� il�n ettikten sonra dizi dizi metotlar� yay�nland�. Mahalle bakkallar�nda bile satil�n, �ok ucuz ve �ok kalitesiz, oyuncak d�d�kleri and�ran blokfl�tler �retildi. Bir �ok okulumuzdaki � m�zik � dersleri, m�zik dersi niteli�inden ��k�p � blokfl�t � derslerine d�n��t�.  

Ve son y�llarda hi�bir zorlama olmaks�z�n m�zik e�itimimizde � kendine, kendili�inden bir yer edinen � Kl�sik Gitar geldi.  �nce gen�lerin, sonra da gen� m�zik e�itimcilerinin g�nl�nde taht kurdu. Kl�sik gitar� uzun uzun anlatmaya gerek duymuyorum. Ad�n� sayg�yla and���m de�erli e�itim m�zi�i bestecisi ve m�zik e�itimcisi hocam Ziya AYDINTAN� �n ve daha ilerideki y�llarda de�erli dostlar�m Ahmet KANNEC�, Bekir K���KAY gibi gitar sanat��lar�m�z ve onlar�n ��rencilerinin �abalar�yla m�zik e�itimimizde ve m�zik d�nyam�zda haketti�i yerini alan bu �alg� � ta��nabilir piyano � olarak nitelendirilmektedir. Piyano ile �al�nabilen pek �ok eser onunla �al�nabilir. Okul  �ark�lar� i�in ola�an�st� g�zellikte bir e�lik �alg�s�d�r. �ok pahal� bir �alg� de�ildir. Daha �nemlisi �ocuk ve gen�lerin b�y�k ilgi g�sterdi�i g�n�m�z pop�ler m�ziklerinin g�zde �alg�s�d�r.  Bir Akdeniz �alg�s� olarak mandolinle yak�n akrabal��� ve y�zy�llara dayal� dostlu�u vard�r. 

Kl�sik gitar T�rk M�zik E�itimi� nde  hi�bir zorlama olmaks�z�n kendine kendili�inden bir yer buldu. Blokfl�t, saltanat�n� s�rd�r�yor. Bir zamanlar m�zik e�itimimizin ba� tac� mandolin ise hen�z biraz uzakta duruyor. Biraz k�sk�n, onurlu bir sessizlikle sadece izliyor... Onurlu, ��nk� d�nyan�n alk��lad��� e�itim harikas� K�y Enstit�lerimizde de ba� tac� idi. Bu okullar�m�zda ��renim g�ren her ��renci mandolin �ald�, �ald��� mandolin e�li�inde t�rk�ler, mar�lar, okul �ark�lar� s�yledi. � ( ...) �lk g�nlerde alt� mandolin geldi enstit�ye. Antalya 10. Y�l ilkokulu ba���retmeni Necmi DARICIO�LU haftada iki g�n bisikletiyle gelerek mandolin ��retiyordu bize. �ki ki�iye birini vererek iki ders grubu yapt� �nce. ' Daha mandolin gelecek, �z�lmeyin' dedi �tekilere. K�zlardan Ormana� l� Sadiye YA�IZ ile beni ald� gruba. �kimize bir mandolin verdi. D��te bile g�remeyece�im bir m�zik aleti verilmi�ti elime. ��retmen dersini verip gidiyor, ikinci geli�ine kadar delicesine �al���yor, �al���yorduk hepimiz... Bir s�re sonra atanan e�itimba��m�z  Hakk� RODOP, Gazi E�itim Enstit�s� Pedagoji B�l�m� ��k��l� olup ek bran�� m�zikti. B�t�n �alg�lar� yetkinlikle �al�yor, Bat� m�zi�ini profesyonelce biliyordu. Onun gelmesiyle enstit�de b�y�k bir m�zik �rg�tlenmesi ve �al��mas� ba�lad�. Mandolinler �o�ald�. Akordeon, keman gibi ba�ka �alg�lar al�nd�. Hakk� RODOP, bizim gruptan mandolinde birinci metodu bitirip ikinci metoda ge�enlere birer grup verdi yeti�tirmemiz i�in. Kendi bize ders veriyor, biz de gruplar�m�z� �al��t�r�p yeti�tiriyorduk. �al��malar�m�z� denetliyordu. Zaman� gelince yeti�tirdi�imiz gruplarda bizi de ge�enler oluyor, onlara ba�ka gruplar veriliyordu. Bu y�ntemin TONGUǒ un �nerileri aras�nda yeri vard�. M�d�rlere yazd��� 2 Ekim 1940 tarihli mektupta iyi yeti�en ��rencilerden, k���k s�n�flar�n yeti�tirilmesinde yararlan�lmas�n� istiyordu. �lerleyenler ikinci, ���nc� metotlar� bitiriyor, kemana, akordeona ge�iyordu. Notalar�, kl�sik bat� m�zi�i par�alar�n�, halk t�rk�lerini ve oyun havalar�n� �ok g�zel �al�yorduk hepimiz. ��retmen aday� olarak birer �alg� ��renmek zorundayd�k. Okul �alg�s� olarak en uygunu mandolindi o d�nemde.  Kimse yap�lan �al��malarla kalmaz, mandolinini al�p bir k��eye,  bir a�ac�n alt�na �ekilerek istedi�i kadar �al���r, �alard�. B�ylece bir �ok bat� m�zi�i par�as�n� ve halk ezgisini, okul �ark�lar�n� �al�p s�ylemeyi ��renmi�tik...� ( Pakize T�RKO�LU, Tongu� ve Enstit�leri, Mart 2000,  Sayfa: 305

K�y enstit�lerinin kapat�lmas� �lkemize onulmaz zararlar verdi. Kapat�lma s�recinin ard�ndan bu okullarda yer alan iyiye, do�ruya, g�zele ve �retime y�nelik hemen hemen t�m uygulamalar zaman i�inde birer birer yok edildi. Ve bundan Mandolin de pay�na d��eni ald�.

 

Toplumsal de�i�meler do�al s�re� i�inde ortaya ��kt���nda toplumsal uyumu sorunsuzdur. Ancak toplumsal de�i�me ad�na yap�lan dayatma ve zorlamalar, de�erlerin yok olmas�na neden olurlar. Bu da toplumsal tarihte kopukluklar�n, toplum belle�inde unutkanl�klar�n olu�mas�na yol a�ar. Bu ba�lamda Mandolin, sadece bir �alg� olarak de�il, ayn� zamanda m�zik e�itimimizde bir d�nemin simgesi  olarak de�erlendirilmeli ve m�zik e�itimimizdeki �nemli yerini, olabildi�ince �abuk yeniden almal�d�r.

:  Yakup KIVRAK, Ekim 2003, Malatya                                                                        Di�er bir  k��e yaz�s� i�in "   i�in

  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t