wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 K��E YAZILARI caddesi

Telif Hakk� sahibi: Mehmet �NVER

ORTA DALGA ISTANBUL YAYINLARI...

ROMAN KAHRAMANLARI YARATMAK

Sevgili dostlar.

�nsanin kendi bedeninden, kendi kan�ndan olan �z evlad� yumuk, yumuk, minicik bir bebek olarak kuca��na ilk kez verildi�inde o ki�i anlat�lamayacak, anlat�lsa da kelimelere s��mayacak hisler i�indedir. O minicik varl���n d�nyaya gelmesine vesile olmak bir yana, bundan b�yle yasad��� m�ddet�e onun annesi, ya da babas� olarak an�laca��n� bilmek de tarif edilmez bir heyecand�r. �yle ki daha ilk saniyelerden itibaren ya�am�n�z� ona adamaya yemin eder, onun i�in mutlu ve sa�lam bir gelecek haz�rlamak i�in pl�nlar yapmaya ba�lars�n�z. Fakat bazen ne yaz�kt�r ki, d�nyaya gelmesine vesile oldu�unuz o mucizevi canl�lar zaman ge�tik�e sizin d���nd���n�z ve d��ledi�inizden farkl� davranmaya, kendi bildiklerini okumaya, kendi bildikleri yoldan gitmeye ba�larlar, hatta bazen g�n� gelir sizi hi� iplemezler. Onlar i�in kurdu�unuz gelecek d��leri, yava�, yava� tuz, buz olmaya ba�lar, hayal k�r�kl���na u�rars�n�z. G�n gelir yorgun ve buruk bir ifadeyle art�k sizden olmayan bu varl��a bak�p: � B�yle mi olacakt� � dersiniz.  �ok ana, baban�n ba��na gelmi�tir bu. Bir roman yazarken de buna benzer bir bozgun ya�ars�n�z. B�t�n vaktinizi ay�r�p kurgusal kahramanlar yarat�rs�n�z. Onlara, cinsiyet, ak�l, duygular ve ki�ilik verirsiniz, bir hayat yolu �izersiniz, ger�ek d�nyadan farkl� olarak kaderleri de sizin elinizdedir. Onlar�n yarat�c�lar� siz oldu�unuz i�in, ya�amlar�n�n da �l�mlerinin de sizin elinizde oldu�unu d���n�rs�n�z. Oysa har�l, har�l d�rd�nc� roman�m� yazmakta oldu�um �u g�nlerde bunun ne yaz�k ki hi� de �yle olmad���n� bir kez daha anlad�m. Roman�n ilk sayfalar�nda benim belirledi�im kader �izgisinde ilerleyen iki kahraman�ma oldu�u gibi yazd���n�z sayfalar ilerledik�e onlardan baz�lar� sizi dinlemez hatta iplemez olurlar. �izdi�iniz yoldan ��karlar, onlara art�k s�z ge�iremezsiniz. Parmaklar�n�z tu�larda t�k�rdad�k�a, onlar sizin kurgunuzda de�il kendi bildikleri yollarda ilerlemeye ba�larlar. Roman� yazmaya ba�lad���n�zda burada olan kahramanlar, sayfalar ilerledik�e sizin ilk ba�larda d���nd���n�z yerden �ok ama �ok farkl� yerlerde olurlar. ��in k�t�s� bu kitab�n yazar� olan siz nereden nereye geldi�inize �a��p kal�rs�n�z. Yazan siz olsan�z da, kan, can, cinsiyet, karakter verdi�iniz sanal kahramanlar�n�z sanki ger�ekten ya��yorlarm���as�na size inat, ve nispet yapmaya, sizin istedi�inizden �ok farkl� yerlere gitmeye ba�lam��lar, hatta �st�ne �stl�k bir de size kars� isyan ��kartm��lard�r. ��nk� sanal da olsalar onlara bir ki�ilik, duygular, umutlar vermi�sinizdir. Onlar da insanlar gibi iz b�rakmak pe�indedirler art�k. Roman geli�tik�e onlar da geli�ti�i i�in art�k kolay, kolay s�z ge�iremezsiniz. Sizin �nceden pl�nlad���n�z konuya, kurguya, roman�n geli�mesine m�dahale etmeye ba�larlar, �st�n�zde bask� kurarlar. Bu durum d�rd�nc�  kez ba��ma geliyor. �yle ki kendi yaratt���m sanal kahramanlar yak�nda benimle dala�maya, hatta boy �l���meye ba�layacaklar diye korkuyorum. Bu yolu se�en iki roman kahraman�m� asl�nda �ok sevdi�im halde affedemiyorum ve ciddi bir �ekilde cezaland�rmay� d���n�yorum. Hatta intikam almak i�in kulaklar�na ne kadar bo�lukta olduklar�n�, bensiz bir hi� say�lacaklar�n�, asl�nda sadece birer kuru g�r�lt�den ibaret olduklar�n� s�ylemeden �nce canlar�n�n istediklerini yapmalar� i�in bir m�ddet serbest b�rakaca��m onlar�. Belki de �yk�n�n sonlar�na kadar ba�lar�na buyruk davranacaklar. Kendi se�tikleri yanl�� yolda bildiklerini okuyarak iz b�rakacaklar�n� sanacaklar. Ama �nceki romanlar�mda oldu�u gibi bu iki deli�men kahraman�ma da korkun� bir son haz�rlayarak onlardan intikam�m� alaca��mdan hi� ��pheniz olmas�n. Bunlar� size neden mi yazd�m? Belki de baz�lar�n�z evvelce bir edebi eserin yarat�l�� s�recine direk tan�k olmad�n�z. B�yle bir s�recin i�ine girmediniz. Do�rusu benim de b�ylesi bir zevkten sizleri mahrum etmek i�imden gelmedi ve yaz�verdim i�te. ��nk� yazmak ��k ilgin� bir macera. Ba�larken bir yerdesiniz. Sonra kalemler, tu�lar, parmaklar sizi �yle bir yerlere g�t�r�yor ki, yazd�k�a kendi yaratt���n�z  kahramanlara s�z ge�iremez oluyorsunuz. Hatta kendi yaratt���n�z ki�iliklerin akl�na uyup onlar�n size empoze ettirdikleri gibi, bu sanal insanlar�n olmak istedikleri gibi yazmaya ba�l�yorsunuz. Ama di�er �� roman�mda da oldu�u gibi son noktay� koyarken g�zlerim biraz nemlenmi� de olsa son s�z� kesinlikle ve kesinlikle yine ben s�yleyece�im.

Sevgiler

:  MEHMET �NVER, �stanbul, 15.Temmuz.2005                                                               Di�er bir  k��e yaz�s� i�in "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t