wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 Mektup sahili  

Telif Hakk� Sahibi: Ayla �ZG�

SEVG� Y�NE YE�ERECEK

Sevgili dostum;

Hani ayr�l���n ac�s�n� azaltmak i�in baz� teselli s�zleri vard�r:  �� Sanki �nceden o mu vard� pek�l� mutluydun �� gibi. Niyetim b�yle s�zler sarf etmek de�il. Sadece bu beraberlikte benimle payla�t���n ve sana uymayan, �zen inciten olaylar� hat�rlataca��m. Sab�r barda��n�n nas�l doldu g�rmeni istiyorum. 

Biliyoruz ki o sana g�re birisi de�ildi, ayr�ca yan�na da hi� yak��m�yordu. Senin kadar da d�r�st ve sevgi dolu olamad�. �deallerini mahvetti. Seni nas�l da k�s�tl�yordu unuttun mu? ��inde yapmak istediklerini s�rekli s�n�rl�yordu. Art�k �zg�rs�n kendi istediklerini rahatl�kla ger�ekle�tirebilirsin. 

         Sen ona hi� yalan s�ylemedi�in h�lde ka� kez yalanlar s�yledi, g�rmezden geldin. Bir defas�nda onun i�in yemekler yapm��t�n deliler gibi haz�rlanm��t�n da �� Toplant�m var �� deyip birka� saat oturup bir iki lokma bir �ey at��t�r�p �ekip gitmi�ti. Ne kadar �z�lm��t�n!  �ylece kalakalm��t�n� Sonradan arkada�lar�yla yeme�e ��kt���n� ��rendi�inde nas�l da y�k�lm��t�n? 

         Hat�rlasana ne �ok i�i oldu�u bahaneleriyle seni hep ihm�l ederdi. Sen biraz sitem etmeye kalksan son derece y�ksek ba��r�rd� telefonda. Duyard�m. �ncindi�ini k�r�ld���n�� O an g�zlerinden ya�lar akt���n� hi� g�rebildi mi? Ben �ok tan�k oldum. Onun i�in dualar ederdin, �stelik etti�i te�ekk�rlerin sahte oldu�unu bilerek! Sevgi s�zleri ne kadar yapmac�kt�. O s�zleri duymaya ihtiyac�n vard�, yalan da olsa inan�rd�n. 

Yapt��� bencillikleri ne �abuk unuttun. Seni ziyarete geldi�i saatlerde salonda en geni� koltukta bedenini misafir etmedi mi? Ne kadar hasta oldu�unu bildi�i h�lde eline defalarca �ay barda��n� tutu�turdu de�il mi? 

         Yolculuklar�nda meraklan�rd�n gitti�inde aramas�n� rica ederdin, ka� kez haber verdi? Hatta aramayas�n diye telefonlar�n� kapat�p da seni sabaha dek da� ba��ndaki evinde uykusuz bek�i etmedi mi? 

Ak�ll� insand�� Ta�lar� yerine oturtmay� iyi bilirdi. Yetti mi sana? Hay�r! A�kta ak�l ve mant�k de�il sadece duygular vard�r. Sevgiyi hissettirdi�in kadar kendini ortaya koyabilirsin. Ne kadar hissettirdi s�ylesene? Hadi sana tek bir g�l getirmi� olsa git onu at diyece�im ama �yle bir nezaketi de olmad�. �stelik her kad�n gibi sen de seversin g�lleri. Verdi�i tek hediye ac� oldu sadece. Sen de git onu ��pe at! ��kar y�re�inden s�k, verdi�i en ger�ek hediyeyi. ��p sepetini aya��n�n ucuyla basarak a� ve elini bile kirletmeden at! Kendi kendine kapans�n. Kapa�� bile de�mesin, kirlenmesin� 

Yoklu�uyla neden yaln�zl�k hissediyorsun ki? Yan�ndayken birlikte miydiniz sanki? Sen kahve yap�p getirdi�inde o bilgisayar�nda oyun oynard�. Oysa a�kta kar��l�kl� oturup i�menin doyumsuz tad� olur. Hani, hayat�nda i�ti�i � En g�zel kahve �� oldu�u masal� da su�luluk duygusundand�. Benim masum arkada��m, bu s�z bile susturuverirdi o an ki h�zn�n� de�il mi? 

Hep yalanlar�yla s�sledi�i beklentileri vard�. Oysa o yalanlar� hi� ger�ekle�tirmek gibi bir niyeti olmad� ve sana yine duymak istediklerini s�yledi ��nk� senin ne istedi�ini ��zm��t�.  Vaat ettiklerinin hi� birisini ger�ekle�meyecekti ama inand�n! Asl�nda inanmad�n da inanmak istedin� 

Ger�ek niyetinin ne oldu�unu ba�kalar�ndan ��rendin. Onlar� zavall� korkak ki�ili�inin birer s�zc�s� yapmad� m�? Mert bir erkek gibi ��k�p seninle y�zle�ebildi mi? Ak�ll� kad�ns�n sen! O akl�n, ya�ad���n bu duygu s�m�r�s�n�n yaratt��� hasar� tamir etmeye yard�m edecek. Zaman da destek verecek sana. �� Ne zamand�r gitmedi�in tek ki�ilik yolculuklara ��k �� demeyece�im. �� Ya da sen okumay� da �ok severdin epeydir zaman bulam�yordun �� da demeyece�im. �� Sinemaya gidelim a��l�rs�n �� ya da �� Gel tavlada seni g�zelce yeneyim �� hi� demeyece�im. ��inden geleni yap! A�lamak istiyorsan saatlerce a�la. Evden ��kmak istemiyorsan odana kapan. Kimseyle konu�mak istemiyorsan telefonlar�n� a�ma. Ya da tamamen kapat. Bir an gelecek � Yeter � diyeceksin. Biliyorum, seni tan�yorum. ��te o zaman kalk yatt���n yerden, elini y�z�n� y�ka! Bu g�n yeni bir hayat ba�layacak de! 

Unutma ki �u an kurudu�unu sand���n duygular�n bir g�n yine ye�erecek. Yine seveceksin ama bir dahaki sefere ak�ll�ca seveceksin! Kap�lmadan! Arkana d�n�p bakt���nda, sadece ac� duydu�un anlara ac�yacaks�n. �� Bu da ya�anacakm�� �� diye d���neceksin. K�t� tecr�belerine bile olumlu taraf�ndan bakmay� �oktan ��rendin. Yine bulacaks�n bir yan; � Olgunla�t�m art�k �� gibi. �Bende �yle bir y�rek var ki ac�tan� affeder, kendisine sahip olamayan ruhlaraysa sadece ac�r �� diyeceksin. �nan bana sevgili dostum, ger�ek sevgi ba�ka sevgilere yer b�rakmayacak kadar g��l�d�r; bir g�n onu mutlaka bulacaks�n�

 

:  Ayla �ZG�, Bal�kesir,                                                  Di�er Bir Mektup i�in   

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t