wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
     SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                                        Mektup sahili

 

G�ne�e Mektuplar 1 Fujer Yurdanur' um Y�netmenin Mektubu Karadeniz K�y�c���ndan 1 Mektup Yazma Sanat�
Sana Mektuplar 1 ��retmenin Mektubu Mektup Sahili ve �i�e Y�netmenin Mektubu 1 Karadeniz K�y�c���ndan 2 �lkini SiZ g�nderin
Sevgili �ocuklar �lkini SiZ g�nderin �lkini Siz G�nderin �lkini SiZ G�nderin Karadeniz K�y�c���ndan 3 �lkini SiZ G�nderin
Tamamlanm�� Olacakt�k G... Gazetesine G�nderi Mucize �lkini Siz G�nderin Karadeniz K�y�c���ndan 4 �lkini SiZ G�nderin
Sevgi Yine Ye�erecek Mektup Bir Asker Mektubu �lkini SiZ G�nderin Karadeniz K�y�c���ndan 5 Adres Cennet
K�yasettin �lkini SiZ G�nderin Bir Te�ekk�r Mektubu �lkini SiZ G�nderin �lkini SiZ g�nderin �lkini SiZ G�nderin
�lkini SiZ G�nderin �ok Sevdi�imiz Aziz �lkini SiZ G�nderin �lkini SiZ G�nderin �lkini SiZ G�nderin �lkini SiZ G�nderin
�lkini SiZ Yaz�n Kurbanl�k Bir Mektup �lkini SiZ G�nderin �lkini SiZ g�nderin Bardak �lkini SiZ g�nderin

Not: Renkler, g�nderece�iniz mektubu kendi hanesine kapabilir. Aman dikkat l�tfen!...

Asla unutmamam�z gereken en g�zel duygu belgesi... �nsanla insan�n aras�ndaki en g�zel dokunu�a sahip en eski k���t par�as�... Olur mu hi�... duyabilen i�in umuda, �mide, t�m beklentilere yolculu�un en g�zel ve en eski bileti..

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz.. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n SiZedebiyat1@yahoo.com adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t