wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

M�TOLOJ� da��

MEVS�MLER

B�t�n bitkilerin anas� olan Aphrodite' in Adonis ad�nda bir o�lu daha vard�. Yunanl�lar Aphrodite' in o�lunu bizi �ar�abuk terk eden �i�ekli ve ne�eli ilk bahar�n sembol� olarak kabul ederlerdi. Adonis sakland��� a�ac�n kabuklar�n� yararak ��kt��� zaman g�zel g�nler ba�l�yor, �i�ekler a��yor, ilkbahar ba�l�yordu. Onun hayat� t�pk� �i�ekler gibi s�n�rl�yd�, bir ka� g�n s�r�yordu. ��nk� Adonis a��l�p g�ld���, gen�li�in en g�zel ve parlak �a��na ula�t��� g�n �l�yordu. Bu zaman yaz mevsiminin sonuna denk geliyordu. Yani sonbahar�n �i�eklerin soldu�u, yapraklar�n sarard��� d�nyaya h�z�nl� bir havan�n hakim oldu�u mevsimin. ��te bu mevsimde Adonis d�nyam�z� terk ediyor g�r�nmez bir aleme giriyordu. 

B�yle bir mevsim de Adonis yaban domuzunu kovalarken hi� beklemedi�i bir anda yaban domuzu birden bire geri d�nm�� ve ona sald�rm��t�. Aphrodite o�lunun ge�irdi�i kazay� haber al�r almaz Olympos da��ndan a�a�� inmi�ti, ancak yan�na vard���nda o�lu �oktan �lm��t�. Aphrodite a�layarak o�luna sar�ld�. Adonis' in �l�m�yle Aphrodite' in yan� s�ra periler ve bir �ok tanr��a g�z ya�� d�kt�ler, yas tuttular. O g�nden sonra Adonis' in �ld��� g�n'�n an�s�na Adonis' i sevenler do�du�u g�ne kadar yas tutmaya ba�lad�lar. Bu y�zden, ne�eli ve rengarenk ge�en ilk bahar ve yaz mevsiminden sonra kasvetli ve h�z�nl� sonbahar ve k�� gelir. Bu mevsimler Aphrodite ve perilerin Adonis' in yas�n� tuttuklar� d�nemdir.  

GECE, G�ND�Z, �AFAK, G�NE� 

G�n �����n�n parlak tanr�s� olan Apollon, Yunanl�lara g�re kendini g�ne� ile g�stermektedir. Babas� Zeus, �����n geldi�i yer olan g�ky�z�, annesi karanl�k gece Leto� dur. Eos ( �afak ) her sabah gecenin koynundan ��karak ; g�n�n parlak saatlerinin efendisi, g�ne�in tanr�s� Apollon� un geldi�ini m�jdeler. Apollon�un do�u�u ise ��yle olmu�tur: Keos ile Phoebe ( Par�lt� ) n�n Leto adl� g�zel bir k�zlar� vard�. Zeus ona g�r�r g�rmez a��k olmu�tu, Hera bu k�z�n kendi kocas�ndan �ocuk bekledi�ini ��renince k�zca��za yapmad���n� b�rakmad�. Yer tanr��as� Demeter� e Leto� ya do�um yapmas� i�in yer vermemesini rica etti. Ve do�um tanr��as� Eilethyia� n�n da Olympos� tan a�a�� inmesine izin vermedi. Zeus sevdi�i kad�na yard�mc� olabilmek i�in bir �ak�l ta�� olarak g�kten, y�zen bir adan�n k�y�s�na kumlar�n �zerine d��t� ve aday� denizin derinliklerinde bir kayaya ba�lad�. Leto yorgunluktan bitkin bir halde bu adaya ula�t���nda �unlar� s�yledi; � Ey ada bana ac� ve �ocu�umu d�nyaya getirmek i�in bana yer ver, e�er sen benim o�lumu g��s�ne basar, kayalar�n aras�nda bar�nd�r�r, ona bir tap�nak yaparsan, �enlenecek, zenginle�eceksin! ��nk� karn�mda ta��d���m tanr� i�in halk buraya ak�n ak�n kurban kesmeye gelecektir " Adan�n �zerinden eserek ge�en r�zgarda ona cevap vermi�: � Leto, i�in rahat etsin, senin o�lunu alaca��m. Yaln�z do�uraca��n �ocu�un daima bende kalmas� i�in onu kand�raca��na dair bana s�z ver.

� S�z veriyorum�  demi� Leto.

Do�um a�r�lar� ile k�vranan kad�n�n etraf�n tanr��alar sard�, onun bir an evvel kurtulmas�n� istiyorlard�. Bu s�rada �ris kindar Hera� n�n hilelerini alt �st edip, do�um tanr��as�n� Olympos� tan ka��rarak adaya indirdi. Apollon uzun bir sevin� ���l��� atarak, �����n i�inden do�du, Themis Olympos� tan a�a�� indi ve yeni do�an yavruya Amrosia ve Nektar sundu. Parlak Apollon il�hi i�kiyi i�er i�mez, annesinin sard��� kundak k�m�ldanmas� ile y�rt�ld�, g�m�� kemer par�aland�, alt�n i�lemeli ba�lar kendi kendilerine k�r�ld�lar, d��t�ler ve parlak y�zl� Tanr� hemen ba��rd�:

� Bana ahenkli sesler ��karacak bir Lir getiriniz. Bir elime de ok ve yay veriniz, mucizeler g�stermek istiyorum �
Bukle bukle sa�lar� olan Apollon bunlar� s�yleyerek kendi adas�n�n k�s�r topra�� �zerinde y�r�meye ba�lad�. Bat��� yerlerden ne�eli �i�ekler ba� kald�r�yor, otlar bitiyor ve ada ba�tan ba�a cennet kesiliyordu. Do�umundan d�rt g�n sonra tanr� Apollon kuvvetini g�stermek istedi. Parmossos da��nda bir ma�arada b�y�k bir y�lan ya��yordu. Bu yenilmez ba�a ��k�lmaz ejder o b�lgeyi kas�p kavuruyor, insanlar� par�al�yor, yiyor s�r�leri yok ediyordu. �yilik seven ve herkesin yard�m�na ko�an Apollon, memleketini bu beladan kurtarmak istedi. Bir g�n yanan bir me�ale ile yay�n�, okunu ald�. Sapa yoldan yava��a bu korkun� ejderin ini bulunan ma�araya do�ru ilerledi. Oraya gelince, elindeki me�aleyi havada sallad�ktan sonra inin tam a�z�na att�. Duman y�z�nden canavar ininden d��ar� ��kt�. APOLLON h�zla u�an ve her �eyi delip ge�en okunu f�rlatt�, havada u�an ok gidip ejdere sapland�.

Can ac�s�ndan korkun� sesler ��karan hayvan, kocaman g�vdesini s�r�yerek ormana dald�. Sonra k�vranarak �ld�. Fakat ejderi �ld�rmekle tanr�l���na leke s�rd���ne inanan Apollon kendini cezaland�rmaya karar verdi. Tanr�lar�n t�resine g�re bu kirden temizlenmesi gerekiyordu, bunun i�inde Apollon kendi kendini s�rg�n etti ve tam dokuz y�l boyunca tanr�lara �zg� �zelliklerinden vazge�erek, basit bir insan gibi Tesalya kral�n�n hizmet�ili�ini yapt�, atlar�n� otlatt�, �k�zlerini g�tt�. Bu s�rg�n senelerinde Apollon s�r�y� beklerken Lir �alar, �ark� s�ylerdi. O k�rlar�n saf, tertemiz havas�yla �yle g�zelle�ti ki tanr�lar bile onun �obanl���n� k�skan�r olmu�lard�. G�nderen: Seray KA�

    Di�er Bir Mitoloji i�in

       

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t