wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

" ��RETMEN' E B�R �ANS TANI " S�REKL� KAMPANYASI

�retmen�m var; hocam yok!

" ��RETMEN' E B�R �ANS TANI " S�REKL� E��T�M KAMPANYASI' na Kat�lanlar�n listesi i�in t�klay�n�z

Gazi Mustafa Kemal Atat�rk� �n yolu bir g�n bir k�y okuluna d��m��t�. Tek s�n�fl� okulda bir gen� ��retmen ders veriyordu. Kap� �al�narak Atat�rk s�n�fa girince, ��retmen k�rs�den ayr�lan yerini, O� na b�rakt�. Durumu izleyen Atat�rk, ��retmene d�nerek ��yle seslenir: � Hay�r, yerinize oturunuz. Dersinize devam ediniz. E�er izin verirseniz, biz de sizden yararlanmak isteriz �. Bir an sustuktan sonra, s�zlerini ��yle noktalad�: � S�n�fa girdi�i zaman, Cumhurba�kan� bile ��retmenden sonra gelir. � ( Atat�rk' ten B.H., s. 40 )

�mam hoca,  Profes�r hoca, �niversite bah�elerindeki hitap �ekli hocam, kantinci hoca, bitirim hoca, sanayi sitelerindeki �a��rma �ekli " hocam "...

Ben rahats�z oluyorum. Herkesin de olmas�n� istiyorum. Engin bey olmu�: " Kolunu sallasan hocaya de�iyor " la ba�layan paragraf� okuman�z� rica ederim. Geni�letebilirsiniz bu paragraf�, her yere...

TDK' n�n g�ncel s�zl���nden...

hoca, isim, din bilgisi (ho'ca) Fars�a �v�ce

1 .    M�sl�manl�kta din g�revlisi.

2 .    ��retmen

3 .    Mecaz  Ak�l ��reten, ���t veren kimse.

4 .    Eskimi�:  Medresede ��renim g�ren sar�kl�, c�bbeli din adam�

Hakikaten, ni�in orta birinci s�n�fa kadar ��RETMEN�M diyoruz da daha sonra HOCAM demeyi benimsiyoruz? Mant�ki bir a��klamas� varsa bana s�yleyin. Ayd�nlanmak istiyorum hocam!

" ��retmenevi " yerine de " Hocaevi " der misiniz? Diyemezsiniz!...

" ��retim �yesi " yerine " Hoca " daha m� uygun? Hoca, Do�ent' den, Profes�r' den, ��retmen' den daha m� T�rk�e? 

 

TDK' n�n G�ncel S�zl���nden...

��retmen, isim : Mesle�i bilgi ��retmek olan kimse, muallim, muallime: " ��retmenimizin verdi�i konular� manzum yazard�m bazen." - Y. Z. Orta�

REHBER ��RETMEN: ��rencilerin �zel durumlar�yla yak�ndan ilgilenen ve ��renciye, zorluklar kar��s�nda yard�mc� olan ��retmen.

Ba���retmen: ( ilkokullarda ) Y�netimden sorumlu olan ��retmen, m�d�r, ba�muallim. ( ... ) Ancak, Atat�rk' �n kendisinin belki de en �ok benimsedi�i s�fat� " Ba���retmen "dir.

Gazi Mustafa Kemal Atat�rk' e g�re ��retmen, " yeti�tirici, e�itici, ��retici, yarat�c�, geli�tirici " olmas�n�n yan� s�ra ayn� zamanda, " �nc�, kurtar�c�, k�lavuzlay�c�, yenile�tirici, sava��mc� - devrimci, de�i�imci - d�n���mc�, �rnek olucu, y�kseltici, y�ksek hizmet verici, kutsal bir g�rev �stlenici " dir. B�t�n bunlarla Atat�rk' �n tan�mlad��� ��retmenlik tam anlam�yla ger�ek ��retmenliktir. ( Prof. Dr. Ali U�AN Gazi �niversitesi, Gazi E�itim Fak. ��retim �yesi )

B�t�n ilk��retim, orta��retim y�ksek��retim ve �st� ��retim kurulu�lar�n�n ilgili yerlerinde ge�en terim, " ��renci ". " ��renci ��leri, ��renciler i�in, vb. " dir.

��reniciye, yani ��renciye, en uygun olan�, hatta tamamlayan� da kan�mca " ��retmen " dir.

Bence " HOCA " diyerek hangi ��retim seviyesinde olursa olsun " ��RETMENLER�M�ZE " tam olarak ait olduklar� yeri vermiyoruz! ��retmen, ��RETEN demektir. Etimolojik s�zl�klere bakt���m�zda Sayg�, incelik, kendini adama ve bilgelik a��s�ndan " ��RETEN�N "  anlam�n� en iyi veren " ��RETMEN ", "��RETMEN�M " kelimesini kullanarak g�n�l kat�m�zdaki yerine de koymay� benimseyelim, benimsetelim ve destekleyelim.

�yle ya da b�yle, olumlu ya da olumsuz, kampanyaya kat�lman�z� y�rekten diliyorum. Bunun i�in ad�n�z� ve soyad�n�z�, ya��n�z�, yapt���n�z i�i, arzu ederseniz bu konudaki d���ncelerinizi ve kampanyay� ni�in destekledi�inizi veya ni�in desteklemedi�inizi belirten bir elektronik postay� a�a��daki elektronik posta kutusuna at�n�z. 

 Sayg�lar�mla,

M. Olgun BA�T�RK,

��RETMEN' B�R �ANS TANI S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI ���N ELEKTRON�K POSTA KUTUSU

KAMPANYALAR

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t