wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ye�im ESEMEN

 YARIM KALMI� B�R �LET���M

........

Telefondaki ses, son olarak ;

-          ..........peki ama Neden?

Dedi ve sustu.

O da sustu.

Sessizlik ve suskunlukla ka� adet c�mle kurduklar�n� bilmiyordu�

Telefonunun � bitti � tu�una dokunamad�...

Telefon elinde �ylece kald�.

Eli � bitti � tu�una gitmedi...

� Neden? � diye sordu kendi kendine, yan�t�n� bildi�i halde..

 

��nk�, insan�n en bilin�li organ�yd� eli.

Fark etmeden ya da istemeden,

Bir ses kula��na,

Bir g�r�nt� g�z�ne,

Bir koku burnuna,

Hatta bir tat dama��na ula�abilirdi.

G�rme, duyma, koku ve tat alma eylemleri, edilgen de olabilirdi.

� Ama, dokunmak �yle mi ya ? � diye d���nd�.

� Elinizi uzat�p dokundu�unuzda, bu bilin�li bir harekettir, etkendir.

Siz istedi�iniz i�in olmu�tur, sizin d���n�zda de�il ! �

Alan, veren, iten, �eken, kald�ran, koyan,

Dokunan, fark�ndal�k sahibi olan, insan�n kendi eliydi..

 

��te bu y�zden eli, � bitti � tu�una dokunamad�, �ylece havada kald��

Telefonu kapatan kar�� taraft�.

Eli, son arayan numaran�n kay�tl� oldu�u tu�a uzand�.

Geri �ekti, tekrar uzand�.

Numara ekranda belirdi.

Hen�z � ara � tu�una dokunmam��ken ve dokunmakla dokunmamak aras�nda gidip gelirken,

Telefonun �arj� biti� sinyali verip, ekran� karard�.

Bir �eyler ya da birileri, sanki i�ini kolayla�t�rmaya vesile olmak ister gibiydi...

Yapmas� gerekti�ini bildi�i ama yapamad��� bir �eyi, onun ad�na yapmak ister gibiydi..

Bilgisayar�n ba��na oturdu, yazmaya ba�lad�.

1 �ubat, saat 18:46��

Yine bir cumayd�... Ve, klavyenin tu�lar�ndan ekrana ula�an,

Adresine hi�bir zaman ula�mayacak bir mektubun i�ine yerle�en �u sat�rlard�..

 

Bir vard�r, bir yoktur.. hem vard�r, hem yoktur..

Zamanlardan birinde, ya�am�n bir kara ikliminde.. bir masal�n i�ine d��ersiniz�

Bildik, tan�d�k, g�rd�k bir masal de�ildir bu.

Hi� tan�mad���n�z, daha �nce hi� duymad���n�z size yabanc� bir masal..

Merak�n pe�ine d���r�r sizi �yle ki; okuduk�a �ekillenir, renklenir, sayfalar�na �nce ses, sonra g�r�nt� eklenir�

Ne en gen�, ne en ak�ll�, ne en cesur, ne en yak���kl�, ne de ba�ka bir � en � olan bu masal kahraman�,

Bir�ok � ra�men � e ra�men, fark etmeden sar�verir benli�inizi sadece k�lkedisine uyan bir ayakkab� gibi...

Cebinizde bir ba�ka hikayenin pasaportu, vizesi, oturma m�saadesi... bir masal�n i�inde buluverirsiniz kendinizi�

Daha i�ine d��erken bunu bilirsiniz.. bilirsiniz de, yer�ekimini engelleyemezsiniz...

Masal� terk etmeyi denersiniz� Sayfalardan, sat�rlardan, s�zc�klerden, g�zlerinizi , parmaklar�n�z� �ekersiniz...

Uzakla�t�k�a yak�nla��r, hem yoklu�u hem �oklu�u hissedersiniz...

Saati uyanmamaya kurup, sanki �nceden de oradaym��, hep orada kalacakm�� gibi tan�d�k bildik bir g�venle,

Masal�n koynunda uyumak, uyumak, uyumak istersiniz...

Alarm �alar.. ertelersiniz� tekrar �alar.. yine ertelersiniz�

�almaktan hi� vazge�meyece�ini pek ala bilirken, ertelemeye devam edersiniz...

Ancak, � erteleme � d���nda ba�ka hi�bir susturucusu olmayan bu �alar saatin, � uyanmaya � kurulu oldu�unu bilirsiniz�

��nk� o saatin alarm�, susturucusu, hatta ta kendisi, sizden ba�kas� de�ildir� Bizzat siz, yani kendiniz!

Kendinize ra�men masalda kalmay�,

Zaten beceremezsiniz�

��.. 

Telefonunu �arja takt�, � pin � kodunu girip �ylece b�rakt�.

Ding ding dingdong dongding dongggggggggggggggg��.

����

Bu kez,

Telefonu kapatan kendi parmaklar�, kendi eliydi...

Bu kez biten,

Asl�nda hi� ba�lamam�� bir ileti�imdi...

 

Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 19. hafta, 31.01.2005 - 06.02.2005, haftan�n konusu: �HANET' in hat�rlatt�klar� �zerine...

:  Ye�im ESEMEN, �stanbul, 05 �ubat 2005                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t