wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Vefa L�K

B�Y�K BAS�TL�K

 • G�zlerini her a����nda yeniden yarat�l�r evren. B�t�n o yery�z�, canl�l�k, milyarlarca y�ll�k olu�um, uzakl�klar, yak�nl�klar, bildiklerin, bilmediklerin... Her zerresiyle tamam olur. Hayat�n� yine bildi�in o �ekliyle bulur ve kald���n yerden devam edersin oynamaya. Ve bir an bakars�n ki, g�z a��p kapayana dek u�mu� �mr�n. Hayat boyunca asl�nda hep o an� ya�ad���n� anlars�n. On binlerce r�ya s��ar i�ine, son kapan���nda g�zlerinin.

 • G�nayd�n Bilge Kedi.

 • G�nayd�n Vefa.

En kusursuz O� dur her an
D�z �izgi yoktur evrende
Hep e�ridir �emberler, k�reler
Kanunlar, kaleler y�kacak olan

Daha nice gezgini k��if eder a�k

Duy beni der, sev beni, oku beni
Alemleri d�nd�r�r ilahi ses
Var olu�un her sahifesini
M�h�rler o gizemli nefes

Ne �iirde, ne �airde kal�r a�k

Yapra��n �eklini hayal et
Kopup d��me derdindeki damlay�
Hayal et o duda��n k�z�l izini
Mum alevini ve sevgili laleyi

G�ren g�zlere delil olur a�k

Daima var olmu� en k�sa yoldur
�ile ve dertlerin �z�nde bald�r
Pervaneden ders al, perdeyi kald�r
Yak, yok et sabr�n�, ya�arken �ld�r

Ne yenilgide, ne zaferdedir a�k

Bizi bizden uzakla�t�rd� bu �a�. �ehirde dola�an postac� say�s� kadar bile mektup olmayan g�nler mi gelecek? Say�sal d�nyadaki bu varl�klar�n kokusu, yumu�akl��� ve tad� da olacak m� bir g�n? Kim d���necek, Kim karar verecek, Kim ya�ayacak?

Ya do�a yava�lad� art�k, ya insanlar�n delice acelesi var. Gece boyu papatyan�n yapra��nda bir damla �i� olu�ana dek ka� kuyuya girip ��k�yoruz Allah bilir.

Seni seviyorum �hlamur a�ac�. Usul usul s�sleniyorsun haftalarca. Kimseye y�k olmuyor g�zelli�in. Seni seviyorum �hlamur a�ac�. Ve sen dans eder gibi bekliyorsun her �eye inat.

Kuca��mda bisikletle �st ge�ide ��k�yordum. Sa�da bir k�z �ocu�u ta� merdivene oturmu�, k���t mendil sat�yordu. Kuca��nda k�rm�z� kapakl� bir resim defteri vard�. D�rt be� saniye g�z g�ze bakakald�k. Bu kapal� defter onun muydu acaba? Bug�n bir �eyler �izmi� miydi? Dal�p gidecektim ki, kuca��mdaki bisiklet a��rla�t� ve merdiveni ��kmaya devam ettim.

�ehir, i�ine d��en herkesi ve her �eyi par�al�yor galiba. Ge�ip gidenler ve seyredenlere b�l�nd�k az evvel �ocukla ben.

 • Herkesin bilge kedisi var m� acaba?

 • Hay�r. Bir k�sm�n�n olmas� gerek en az�ndan. Fakat herkesin kendine ait bir gelece�i var. Asl�nda tek sahip olduklar�, okyanus misali t�m ve tek olan gelece�in say�s�z p�r�lt�s�ndan sadece biri.

 • B�yle acayip konu�may� kimlerden ��rendin bilmiyorum. �yi ki vars�n. B�yle beni �a��rtan ve merak i�inde b�rakan kimim var ki ba�ka?

Caddede yine yava� ilerleyen bir trafik vard�. Bekle�en ve ara s�ra hareket eden ara�lar�n aras�nda yol bulup a�a�� do�ru iniyordum. Bankan�n hemen �n�nde, ���klarda birka� arac�n ge�i�ini beklemek i�in durmu�tum. Kedi � D�nece�im hemen! � deyip ani bir s��ray��la �n�mden ge�en minib�s�n tepesine kondu, hemen sonra yine �evik bir hareketle daha �ndeki bir araca z�play�p kayboldu.

�ok uzak an�lar.. �ocuklu�umuz
�lk �p���n co�kusu.. Unuttu�umuz
Hayat bir aksi seda.. U�urumlarda
Da��l�r parampar�a.. Kar�� yarlarda

( Hayat�n ���nc� G�z� - �lhan �rem )

Hava g�ne�liydi, hi� bulut yoktu ve yine podyuma d�nm��t� kald�r�mlar. A�z�ndan sular akan erkekler i�inden ge�en bu s�sl� kad�n ve k�zlar�n akl�nda neler vard� kim bilir? Erkek bir adam say�yorsa kendini e�er neden b�t�n g�n �ylece a�a��l�k �ekilde ge�enleri seyreder durur? Erke�in akl� hep ayn� �eyle me�gulken, kendini sergileyen �u dilberin akl� ne hinliklerle dolu kim bilir?

 • Dondurmay� herkes sever de�il mi Vefa?

 • Tabii ki dostum, hele bu s�cakta! Yaln�z, sen nereye kayboldun �yle h�?

 • M�him mi bu? ��te hemen geldim ya! Bak ilerde, bu d�md�z caddenin en ucunda bir dondurmac� var. Neredeyse her �e�idinden sat�yorlar.

 • Evet g�rd�m. Ben �ikolata dondurmal� s�t i�ece�im. Haydi gidelim!

 • Benimle de�il de bir kad�nla olsayd�n nas�l da yaz�k olacakt� sana �imdi. Tam kar��daki hedefe d�md�z gitmek yerine, bir labirentte dola��rcas�na ara sokaklarda telef olacakt�n.

 • Az evvel ben de �u kalabal��� d���n�yordum. Dahil olmak m� yoksa seyretmek mi daha berbat bilmiyorum. �zeniyor muyum, i�reniyor muyum belli de�il. G�nler uzundu ve kendi derdindeydi hayat. Nereden icat oldu bu hatunlar? Bir kad�n soyunup yan� ba��ma ��r�l��plak uzan�nca m� ��z�l�r muamma! Adam oldu�umu nas�l ispat edece�im ki kendime. Oyuncaklarla m�!?! Geri d�n�p bakt���mda hep ayn� manzara; �ocuklar, oyunlar ve �ocuklu�um!

g�l�p ge�mi� nice dilber
cilve naz� vefa m� g�recek
yollara s��mazm�� o pabu�lar�n
bizler b�y�d�k, d��t�k yola
seninle pembede kar��la�t�k
her �eyin oyunca�� vard�
her �eyi sorduk usanmadan
aylarca t�rt�l gibi s�r�nd�k
gak yemek, gak su, gak anne
m���l m���l uyuduk g�nlerce
daha yeni do�mu� bebeklerdik
k�pr� ba��nda d��t���nde sen
pembe yaln�zl���n i�ine vefa

 • G�z�nde b�y�tme kad�nlar� art�k! Vakit de dahil, ayn� miktarda isteyip alamayaca��n hi� bir �eyi onlar i�in harcama. Sen ne s�ylesen s�yle o g�zel kafas�na girmez dilberin. Seksen be� ya��nda de�ilsin, masadaki s�rahi de�ilsin, sen konu�an bir g�r�nt� de de�ilsin Vefa! Akl�n� yitirdin uyan. Tutkular�n� biriktirecek kadar uzun de�il �mr�n. Ya keskinle�tirir seni bu yol veya k�relirsin...

G�ne� do�ar.. G�ne� batar
Ama insan Uyumaz bazen.. D���n�r

( Bazen - MF� )

 • Hakl�s�n Bilge Kedi. En az y�ld�zlar kadar dert duydum onlardan. Akl�ma ne geldi biliyor musun? Ne y�ld�zlar� seyrettim sessizce ba� ba�a, ne bir ortak �ark�m oldu sevdi�imle. �imdi nerdeyse �amur gibi yola y���laca��m. Durgun suya at�lan ta� olmaktansa, yay�lan dalgalar olmay� se�tim art�k. Senin ge�enlerde s�yledi�in � Bizleri ya�atan belirsizliklerdi hep � s�z�n� �ok sevdim Mavi Kedi. Koluma saat bile takm�yorum y�llard�r.

 • O s�z� ben s�ylemedim. Sen s�yledin veya hen�z s�ylemedin Vefa.

 • Akl�m kar��t� yine galiba, affet beni. Sana biraz olsa da yeti�mem m�mk�n m� Bilge Kedi?

 • ��renilen her bilgi, bir balon gibi �i�irir akl�. �zerindeki gizli harfler gittik�e b�y�r, b�y�r sonsuza dek. Tevazu g�steren herkesin kolayca okuyabilece�i bu harflerde hep ayn� �ey yazmaktad�r. � CAH�LL�K �.

 • Ve bir g�n balon patlay�nca, bilgiye mi dahil olur ak�l sahibi?

 • Evet Vefa. Zamanla her �ey i�inde akt��� �eye benzer. Her �ey bakt��� �eye d�n���r.. Sen elmaya bakars�n, elma topra�a, toprak bulutlara, bulutlar denize, deniz y�ld�zlara, y�ld�zlar akl�na bakar insan�n! Ne d���n�rsen osun!

 • Bir hayalim desene!

 • Evet Vefa! � Elma �y� tatsan da tatmasan da toprak olup gideceksin.

Ka� kez evinizin �n�nden ge�tim bayram giysileriyle
Siz dans ediyordunuz, d��ar�s� so�uktu
Bir pencere vard� aram�zda
I���� s�nd�r�p gezmelere gittiniz.
Ka� kez �i�ekler b�rakt�m kap�n�za, yoktunuz!
Kap�n�z� �ald�m ��r�l��plak, g�rmediniz!

�imdi siz, en ��lg�n sevi�melerin ate�li rakkasesi
D�n�yorsunuz, d�n�yorsunuz etraf�mda
Elleriniz varm��, ellerinizle g�ller sunarak
Derin bir sevda ile g�zlerinizde, d�n�yorsunuz
��r�l��plak teninizde, ���kl� t�ller u�arak

Ben, koridorun �teki ucunday�m, sizin yolunuz uzun lakin
Ben sevda r�zgar�nda, sizde, sessizlik hakim
Kavu�mam�z �ark� �ark� olacak, y�r�y�n �yle ��lg�n, �yle sakin

( Merhaba Koridor � �lhan �REM )

 • M�zik, �u dinledi�in m�zik var ya; Seni senden kopar�r, g�t�r�r uzaklara. Bilmedi�in �ehirlerin kalabal���nda kaybolursun. Belki de sava� vard�r o d��t���n meydanda. Par�a par�a olur etlerin. Belki ��lg�nca akan, koyu mavi bir nehre kap�l�rs�n. Sonra, son notan�n vuru�unda, o �ark� yine seni sana teslim eder. Ama bir ba�ka bi�imde. Sen se�emezsin m�zi�ini, o seni sevip al�r koynuna.

 • Yoksa, A�k da bir �ark� m� yoksa Mavi Kedi; B�t�n h�crelerimizi orkestra �efi gibi y�neten?

 • Yine d�n�p dola��p ayn� muammaya d��t�n. Bu yer, bu g�k aras�nda s�ylenmi� hangi s�z biraz olsun hakk�yla tarif olmu� A�ka?

 • Bu gezegende sevi�mekten �te ne dert var ki yemek, i�mek.. uyumaktan ba�ka? Akl�m oynad� yerinden yine bak. Bir yanda do�as� dengesiz varl�klar olan kad�n, di�er yandaysa akl� dengesiz olan ben. Aradaki her neyse yok olsun art�k! Be� duyumun be�ini birden ele ge�irsin a�k!

 • �syan�na kat�l�yorum. �nan�lmazd�r, anla��lmaz giz gibidir ki, var olan her �ey sevilmek ister! Da�, ta�, bulut, t�m b�rt� b�cek, saks�daki �i�ek ve g�rd���n bildi�in her �ey. Her �ey sevilmeye dair o b�y�k a�k�n izleridir yarat�l���n. Kimini g�l kokusu sarho� eder, kimini dikenler par�alar bu bah�eden ge�erken.

 • D�nya hi� adil de�il biliyor musun sen de h�?

 • �yle olsayd� var olur muydu y�ce terazisiyle Ahiret? D�nyay� doymak bilmez ejderha bil Vefa. Biraz�n� yakar, biraz�n� s�rt�nda gezdirir, biraz�n� pen�eler, biraz�n� ok�ar g�r�nse de hepsi sonunda bir ejderha sofras�nda bulur kendini.


Akl�m� �alan o k�vr�mlardas�n
Tendeki tuzdas�n sen a�k
Pembe g�llerle kapl� g��s�nde
Keman olsun g�vdem tel tel
Gel yap�� dudaklar�ma
D�nyan�n t�m tatlar�yla gel
Her ne varsa beni var eden
Bana ait her izi benden al

�arp�k evde d�zg�n insan olur mu? Masa, sandalye, duvar, kap� ve penceremiz e�ri. Sofradaki yemekler birbirine girmekte. Kom�unun b�rakt��� fasulyeye bir h�z�nd�r s�zm��, ekmek k�r�nt�lar�, tuz taneleri ve bir yudum su.. A��m. Beceriksiz ve a��m. Peynir ekmek yiyorum lokma lokma. Dolapta yar�m karpuz, sulu, tatl� ve so�uk. Bir tabak so�uk fasulye, ekmek, peynir ve b��ak. Ben ekme�i kopar�p peynirle yiyorum yine. Babam ge� geldi. Sanki yol boyunca geri geri y�r�m�� gibiydi hali. Bir �eyler s�yledi. Her �ey sallant�da, her �ey yamuluyordu. S�zler yan�mdan ge�ip duvara yap��t�. Karpuz dolaptayd� halen. Babam buldu�u so�uk fasulyeyi b��a��n ucuyla yiyordu. Babana s�yle, kessin karpuzu demi�ti annem.

Annemin sevdi�i �ark�lar aptalla�t�r�yor beni. �lhan �rem dinlemek istiyorum.. Dolanmay�n etraf�mda k�v�lc�m gibi ne olur. Perde �ekilsin.. Kap� kalmas�n a��k. A�lamay� bekliyorum.. A�lamay� bekliyorum son istasyonda ben. Kara tren ���l�klarla haber versin geldi�ini. O sesten ba�ka hi� bir �ey duymak istemiyorum. Pencere kenar�na oturup kalaca��m. Her �ey gri gri, �izgi �izgi olsun, h�zla ge�ip gitsin �n�mden. Kimseyle, hi� kimseyle y�z y�ze gelemem.

Dinamit y�kl� palya�oyum ben. �akaklar�mdan s�zmak i�in zorluyor b�t�n a��rl���yla k�inat. Dolanmay�n etraf�mda k�v�lc�m gibi ne olur.
 

�zin ver �ocuklar gibi �aresiz olsunlar,
��nk� g��s�zl�k muhte�em bir �eydir
ve g��, hi� bir �ey.
�nsan do�du�unda g��s�z ve uysald�r,
�ld���nde ise, kat� ve duyars�z.
Bir a�a� b�y�rken hassas ve esnektir,
ama kurudu�unda ve sertle�ti�inde �l�r.
Sertlik ve g��, �l�m�n refakat�isidirler.
Uysall�k ve g��s�zl�k, varl���n canl�l���n�n d��a vurumlar�d�r.
��nk� kat�la�an hi�bir zaman kazanmaz.

( Stalker � Film )

Saat �oktan ikiyi ge�mi�ti. Mutfa�a gidip biraz so�uk su i�tim. Odama sessizce d�n�p, yata��m�n ucundaki pencerenin t�m perdelerini sonuna dek a�t�m. Mavi Kedi t�m bilgeli�ine ra�men nas�l da m���l m���l uyumu�tu. Bu cahil akl� neden uyku tutmaz ki! D�nyaya bir g�n yine gelsem de bir kedi olsam ah!

E�ik evim, ip kadar d�z sokaklara bak�yor. �zenle �izilmi� �ehirde, �zenle hareket eden bir y���n uykuda �imdi. Ayn� yast�ktaki sevgililer bile geceleri b�yle habersiz birbirinden. Herkes o b�y�k yaln�zl�ktan alm�� pay�n�.

Dev bulut ge�iyor �ehrin �zerinden. Bir avu� insanla beraber titriyorum.

�ehirde bir avu� insan d���nda herkes onu bulut san�yordu. Neredeyse hepsi zaten uyuyordu. Yaln�zl��� bir avu� insan tan�yor, o bir avu� insan her gece lokma lokma �ehre ya��yordu.

Penceremde tan�d�k bir y�z odam� seyrediyor. �ki bin be� y�z bak��tan ne ka��rabilirim ki? Y�ld�zlar�n aras�ndaki karanl��a benziyorum. Beni de kucaklay�n, sevin ne olur. Her gece bir par�am� daha kendine kat�yor yaln�zl�k. Gel her kimsen, ad�na Leyla diyeyim. Gel her neredeysen, uzan yan�ma sevgilim. Ufal�p ufal�p, geceyi anlatan her sat�r�n sonuna �ak�lan iki k���k nokta olal�m seninle yan yana.

Devam etsin i�imde bir �eyler. Yeter! Nefes al���m� duyuyorum!...

Canavar geldi! S�rt�mdan ald� bu gece. Canavar geldi.. Uyumak istiyorum.. Uyumak istiyorum.. �ok ac�yor!! �ok ac�yor.. �ok.. �ok.. A-c�-yor.. ...-yor..

Y�llard�r veya belki de hi� olmad���m kadar mutlu oldu�um uzun ve tatl� bir r�ya g�r�yordum bu sabah. Uyanmak nas�l k�t� etti beni bilseydin, tuz buz olmu�tu tenim.

�nce bir parktayd�m. �� b�y�k kayd�rak hat�rl�yorum. Hani bilirsin, �ocukken merdivenle ��k�p a�a�� kayd���m�z. Yirmi metre y�ksekli�indeydiler san�r�m. Onlarla oynuyordum. Bir tanesi yerde yan yatm��t�. Onun kayd�rakl� yerine oturdum. Sonra bir veya iki tan�d�k k�z arkada� o kayd�ra�� d�zeltmek i�in alttan ittiler. Y�kseldim, aya�a dikildi kayd�rak, salland� ve ben de beraber h�zla �teki yana d��t�m. Topra�a �arpt�m. Kalk�p bir �eyler s�ylenerek ��kt�m oradan.

Sizin evde buldum kendimi. Bir odada bekliyordum. Sen ailenle mutfakta yemek yiyordun. �ki k�z daha vard� senin ya�larda. Biri epeyce �i�mand�. Karde�lerin oldu�unu d���nd�m. Yemekten sonra biraz da �ay i�mek i�in mutfakta oturdunuz. �ay� k�zlardan biri haz�rlam�� �nceden. Sonra yan�ma, bekledi�im odaya geldin. Sana �ylece bak�yordum ve sanki sen de �yle �a�k�n veya merakl�yd�n. Sa�lar�n de�i�ikti ��nk�. U�lara do�ru gittik�e siyahla�an, omuz hizas�nda, g�m�� renkli d�z sa�lar�n vard�. �ok so�uk g�r�n�yordun. Konu�tuk�a al��t�m bu yeni haline. Sana bazen � Prenses � bazen � Ya�mur � diyordum. Ara s�ra minik sar�l��lar ve �p��lerim oluyordu. Binlerce y�ld�r insan y�z� g�rmemi� gibi, seni buldu�uma seviniyordum. Sana dokunduk�a sanki damarlar�mdaki t�m kan de�i�ip tazeleniyordu. �yle mutluydum ki Ya�mur; anlatmak i�in burada yazaca��m her sat�r sanki titreyip d�k�l�yor utanc�ndan.

Sonra � ��kal�m � dedin.� ��kal�m, gezelim, bir yerlere gidelim. Daha rahat ve g�zel olur g�n�m�z.

Evden ��kt�k, yoldayd�k. Y�r�rken ayn� anda yelek gibi bir montu giyinmeye �al���yor fakat beceremiyordum. B�y�k metal ��t��tlar� olan, g�zel bir monttu. Yard�m�n� istedim. Sen ilk ve son ��t��t�, sonra di�erlerini de kolayca ben takt�m. Alt�mda bir kot vard�. Nedense pantolonumu arka kemer yerinden tutup yukar� �ektin s�k�ca. Popomu be�enmi� gibi bak�yordun. Kad�nlar�n erkeklerin poposuna neden bakt���n�, nas�l be�endi�ini falan soruyordum �a�k�nl�kla sana.

Bak�rk�y'deydik. �stasyon caddesinde yukar� do�ru y�r�yorduk. Hafif, �l�k bir ya�mur ya��yordu. Island�k�a vitrinleri yans�tan kald�r�mlara bak�yordum.

" Hadi gel, kar��da g�zel bir yer biliyorum.. Oraya gidelim " dedin.. Ne s�yledin �imdi hat�rlam�yorum ama bir kad�n ismi gibi zarifti mekan�n ad�. M�zikleri g�zel bir yer olmal�yd� ��nk� sen de bir �ark� s�yl�yordun.

H�l� caddede yukar� ��k�yorduk. Dedi�in yeri merak ediyordum ve bir t�rl� varamam��t�k.

"Ya�mur.. sen kar��da derken yoksa..... "

"Evet Vefa kar��.. Kar�� tarafa ge�ece�iz vapurla tabii ki " dedin. Saate bakt�m. Vakit ��leyi �ok az ge�mi�ti. Kolumu s�ms�k� tutuyordun bazen. Y�r�yorduk. Ben ise g�n i�inde yan yana olaca��m�z ne �ok vaktimiz oldu�unu d���n�yordum. Ne g�zel, gidece�imiz yer de uzakt�. Yol bile hemen bitmezdi. Saniyesini ka��rmak istemiyordum bug�n�n.

Ben bu d���ncelerle y�r�rken, y�z�ne bakarken, sen: " Bir g�n yine b�yle gideriz oraya beraber " dedin. O an s�ylenebilecek daha g�zel ne var ki? Yar�n bo� bir �uval de�ildi art�k. � Tabii ki Ya�mur � diyebildim.

En g�zeliydi seninle bir g�n�, seni bir g�n daha g�rece�imi bilerek ya�amak.

Cebimdeki para geldi akl�ma. Yirmi milyona yak�n bir �eydi sadece. S�k�nt�ya girmi�tim. H�l� caddedeydik ve bu para durumumu sana nas�l izah edece�im diye k�vran�yordum.

Neler u�up gitti birden o caddeye. Daha g�ne ba�lamadan.. �zah edemeden! Saat d�rd� ge�mi�ti. G�n a�ar�nca kaybolan y�ld�zlar gibi h�zla yok oluyordu r�yam�n izleri. Kalanlar� da k�yt�r�k kalemimle tarif etme gibi bir zavall�l�k yap�yorum �imdi Ya�mur. Bu g�rd���m en �ahane d��t�. Bana hi� s�ylenmemi� en g�zel s�zleri senden duymu�tum. Anlatmal�yd�m sana. Sahi, r�yamda sen hi� sigara i�medin, hatta sigaradan bahsetmedik bile.

Bunlar� yaz�p uyumu�um. Ya�mur� la ben internette be� y�ld�r yaz���yoruz. Hi� y�z y�ze gelmedik bunca zaman. Sabahki r�yam o kadar net anlat�yordu ki halimi bana.. Bir k�z� sevmeyi s�rd�rebilmenin en uzun yolunu se�ti�imi g�rd�m. Sadece yollad��� resimlerdi onun endam�n� bana anlatan. Resimler k�m�ldam�yordu ki hi�. G�zlerini nas�l k�rpar, konu�urken, g�lerken, a�larken hangi k�vr�mlarda bulurum onu bilmiyordum. Yaz���yorduk ve yar�n da yaz��mam�za �u an i�in bir engel yoktu.

Resimlerine bakt�k�a, i�ime her �eyini yitirmi� bir adam�n derin �z�nt�s� y���l�yordu.
 

Ayn� anda ayn� sessiz geceye do�ru i�im s�k�l�yor demi�izdir.
Ayn� sabaha uyan�rken kim bilir, ayn� d��� g�rm���zd�r.
Olamaz m�? Olabilir.

Onca y�l, sen burada
Onca y�l, ben burada
Yollar�m�z hi� kesi�memi�
�u eyl�l ak�am� d���nda

( Eyl�l Ak�am� � B�lent ORTA�G�L )

Bir hayalden gelip, bir hayale kat�l�yor ard�m�zda her �ey. Ya bu sis kald�r�lsayd� yolumuzdan? Herhangi y�ne bir ad�m bile devam eder miydik? Ne ak�l almaz bir haldeyiz. Bizleri ya�atan belirsizlikler oldu hep, ger�ekler de�il! Duda�� duda��ma de�meden �lece�imi bilseydim ne k�ymeti kal�rd� g�zelin?

Yoktan gelip yoklu�a d���yor bana �arparak her �ey. Ne yaparsam onu yap�yor ya, san�yorum ki Vefa var aynada. Hani d���nd���m an, ben de kat�l�r�m nefes al���ma. Ba�ka neler var b�yle fark edemedi�imiz? Musluk var, su var, di� macunu ve havlu var... Nas�l b�yle inand�r�c� olmay� ba�ar�rlar? Kim, nerede, ne zaman ve neden ba�latt� bu ger�ekli�i?

Hey be g�rkemli hayat! Jileti y�z�mde gezdirirken, nas�l da �al�nt�ym�� gibi titriyor ellerim. Benden kurtulmak i�in b�yle ��rp�n�r ya g�vdem; Ey g�rkemli hayat! �u �ak�l ta�lar�m da y�z�n� buland�rmasaym��, ne p�r�zs�z yans�t�rd�n o gazoz a�ac�n� be!

Y�z�mdeki �izgiler aras�nda sinsice k�m�ldan�yordu y�llar. Aynadaki hayalimden bile en az bir nefes geride ya��yordum hayat�.

Vazge�mek.. birden bire
Her �eyden.. vazge�mek

( Tepedeki �imenlik � Bulutsuzluk �zlemi )

 • G�nayd�n Vefa! Bir ad�m �ne ge�, bir ka� saniye ileride ya�amay� dene bug�n. B�t�n manzaray� ka��r�yorsun. Hayata dair her k�m�lt�da sen, �n�ne ��kan koca bir duvar gibi kendine �arp�yorsun. Kendine d�n, geride kalma, kendini takip etmeyi b�rak, hayata bak!

 • Sence bu kolay m�? Bedenimden uzanan iki kol, iki kolun ucunda iki el, ellerim on parmakla bitiyor i�te. Hepsi bu! D�nyayla ba�lant�m�n �o�u bu on noktadan ge�mekte. Ve yaz�k ki hayata uzanan �o�u duyargam ar�zal� biliyorsun. E�ri b��r� alg�lad���m bir gezegende, e�ri b��r� ve silik bir adam�n i�indeyim.

 • Karakterinde kusur olmas�n Vefa! Fiziksel kusurlar elbet a��l�r.

 • �lk on saniyede kaybedenler vard�r. ��te ben de o �rktay�m. Her sahaya benden �nce ar�zalar�m giriyor �stad�m. Her oyuna yenik ba�lamak, m�cadele, m�cadele ve insan �st� gayret. Herkes kocaman adamlar olup, kocaman oyunlar oynuyor. Sana u�urtmal� dede rol� verilmi�, �stelik bir de alk��lan�yorsun. Derdini anlatmaya kalkars�n, bazen isyan edersin ve �elik keskinli�inde ho�g�r�s�yle ge�ip gider insanlar. �ster prens kadar yak���kl� ve al�ml� ol, ister sevdi�ine en yak�c� bak��� at, ister �ehrin en tepesine ��k, ister bir sat�ra hayat� s��d�r.. Kim takar seni. Hepsi bo�! TV deki bozuk yay�n gibisin.. Etraf�ndaki parazitler her yeri kapl�yor.

 • Sus Vefa, sus, iyi biliyorum sen nesin
  Hi� kimse, ne k�z�l sa�l� ne sar�
  S�slenmedi bug�n aynada senin i�in
  Ne ellerin, ne dudaklar�n umursand�
  Hi� bir
  g�zel seni hayal etmedi bug�n
  Sus Vefa, sus, iyi biliyorum sen nesin
  Bazen aynada, bazen bendesin

  Maaoouv! dedi ve z�play�p aynada kayboldu Bilge Kedi!!

        : Vefa L�K, Eyl�l.2004                                                                                                                              Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t