wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Vefa L�K

 

BE� DAKKADA BE��KTA�

Sen h�zla ge�tin ya �ehrin i�inden

Hem �stanbul'u seyrettim, hem seni ben

S�yle mavi mart�, sen ne g�rebildin? 

G�nlerdir ya�an �iddetli ya�mura nispet yaparcas�na masmaviydi g�ky�z� bug�n. Yorgunlu�umu  g�zelce alm��t� �ay bah�esinde demlenme vaktimiz. Neden bilmiyorum, tam kar��mda bir an�ttaki d�rtl��� belki bir saatte ancak okuyabildi�imi g�rd�m. Kocaman siyah saks�lar ve y�z seksen yedi  g�vercin vard� Be�ikta�'taki bu parkta. Hay�r, tabii ki saymad�m! Ne fark eder? 

Ablas� gideli bir saate yak�n s�re ge�mi�ti. Gitmeden, d�rt be� sigara i�mi�ti o yar�m saatte. Buse de d�rt be� �ay i�ip ufak bir sahil keyfi yapt� g�zelce.  Ablas�yla g�lmek de g�ld�rmek de daha kolayd�. Tabii ki y�r�mek de... 

Minib�sle gidelim dedim. O yolu tekrar y�r�yemezdim. Tamam dedi Buse ve kalkt�k o minik tahta oturaklardan. O dev siyah saks�lar�n birinde Bilge Kedi kar��lad� beni. Keyifle yay�lm��,  manzaray� seyrediyordu: 

-     Bak Vefa, i�te k�sac�k bir �yk� sana
Bir kenara sakla bu g�n�n an�s�na
Bilirim gezmeyi pek sevmezsin sen
Hem yorulursun uzun uzun y�r�sen
Vaktiyle dost olmu� bir tatl� ser�ecik
Ve yavru bir �ahin kanad� k�r�k
Seke seke gezer ser�e ��nk� ad�m atamaz
Bu gezintiler civcive benzetir �ahini biraz
Ser�e bazen u�ar, uzaklar� gezer ve gelir
Bizim �ahinin akl�na sanki bir kanca tak�l�r
Neden bazen ac�k�nca akl�nda ser�e var
Neden u�amaz, ve bu pen�e neye yarar

G�ren iki g�z anlard� be� dakikada hik�yemin asl�n�. Ben kimseyle b�yle gezinti yapt���m� hat�rlam�yorum. S�ylememe bile gerek kalmazd� ama s�ylesem de hani bir olur, en  fazla iki.. Herkes ayak uydurur birbirine. Buse y�llar oldu �unu tekrar eder: � H�zl� y�r�yorsam uyar beni Vefa! �.. Ve yine �o�u insandan h�zl� y�r�r. 

Onunla gezerken, daha do�rusu ko�tururken, sanki hep �u vapura yeti�meye �al���lan son be� dakikan�n i�inde kaybolur t�m ayr�nt�lar� manzaram�n. Onunla gezerken sanki bir eklenti gibiyim..  Onunla  gezerken daha muhta�, daha �yoksul� hissediyorum kendimi. Bari bir foto�raf makinesi olsayd�m da, bir ara g�z ucuma ili�en k�z kulesini falan kaz�sayd�m akl�ma.

�� ki�iydik sonra Be�ikta��ta. Ablas�, Buse ve ben.. O fark etmemi�tir, ablas� s�k s�k ayarlad� h�z�n� y�r�y���n ve yak�n y�r�d� bana.

O fark�nda de�il ve belki fark edemeyecek. Hangisi daha bilgedir, hangisi daha bilir i�inden ge�ti�i mek�n�; Akrep mi, yelkovan m� yoksa tela� i�inde tik tak eden saniye mi? Kendimi bir yana koyup, bu y�r�y��te g�zel bir ders ald�m. Bu kadar umars�z bir insana bir zamanlar nas�l tutulmu�um.  Daha yolda y�r�yecek kadar bile hissedememi� veya sindirememi� varl���m�. Bilemiyorum..

�ki bilardo topu kadar bile temas etmedi belki bedenlerimiz. Ak�am oldu ve bana bir el sallad� sadece. Zehirli �i�ek gibi hem �ekici hem dokunulmaz oldu�umu s�ylemek isterdim.. Ama olsa olsa ho� bir iltifat olurdu bu bana.  

Ak�am oldu ve bana bir el sallad� Buse. El sallayamayacak kadar yak�nd�m oysa.

     :  Vefa L�K, 10.10.2004                                                                                                                                                Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t