wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Vefa L�K

 

KAYIP G�N " O PER�EMBEY� BEN �ALDIM "

07:00 � UYANI� 

mutlulu�umu

bir �atoya saklar�m hep

yol kenar�ndaki zirvesine

iskambil ka��tlar�n�n

 

ordular�n�z�n r�zg�r�ndan

y�k�l�verir birden

hi�bir zaman uzun s�rmez

say�s�z imparatorluklar�m

 

kral ben

veziri ben

halk ben

askeri ben

ve her sefer

beni tahttan indirip

yine beni kral ilan eden  ( Kelebek �mparatorlu�u ) 

Bir ku� vard� r�yamda. Tekerlekleri olan, k�rm�z� bir ku�. Kanad�n�n biri yukarda, biri a�a��da d�nerek u�uyordu. D�rt bulut vard�, biri k��eli.. Di�er ikisinin aras�ndan bir kalem ge�iyordu. Sar� sa�l� bir �ocuk boyarken g�lgesini ta�lar�n...Uyand�m.. 

Uzun s�redir tasarlad���m bu k�sa g�ne g�zlerimi her zamanki gibi odamda a�t�m. Tabii ki b�yle olmal�yd�. Asya�n�n y�ksek bir yamac�nda olmak da g�zel olabilirdi ama bu benim hayat�m. �Kedili Kad�n��n h�l� sindiremedi�im bir s�z�ndeki gibi �Ger�ekler daima g�zeldir�.. 

Vakit ge�irmemeliydim.. Hemen do�rulup y�z�m� y�kamaya gittim.  

Bu �zel g�n� daha sonras� i�in bir zarfa koyup kendime tekrar tekrar yollamak isterdim. Hayat bizi h�zla s�k�len ipi ka�m�� bir kazak gibi hat�ralar�m�zla ��r�l��plak b�rakm�yor muydu hep? Ge�mi�i d���nd�m de birka� saniye i�in,  d�n de b�yle uyan�p i�e gittim mi ben, ger�ekten y�llar evvel ki o tatl� k�z �ocu�u ya�ad� m�, Zeki M�ren var m�yd�, acaba babam�n bana nerdeyse yirmi y�l evvel ald��� o Amstrad markal� bilgisayar�m nerede �imdi? �lk bir ka� hafta, o bilgisayar� odan�n ortas�na koyup, bir yast�k �zerinde put gibi saatlerce neler yapm��t�m ben� Off.. Annem bana dikti�i o ilk tulumu neden saklamad� ki; Herhalde ancak avu�lar�ma s��ard�.. Bunlar�n par�as� bile kald� m� hi�!!?  Hay�r, sadece puslu hat�ralar vard�. 

Yahu ben ne bo� adam�m.. Aynada tra� olurken ��ringer� in kedisi �rne�indeki kuantum felsefesini and�racak hayallere dald�m.  B�rak bu bo� d���nceyi �imdi Vefa. Bak ayna kar��s�nda kendini nas�l da unuttun, ve ne yaz�k ki seni yormayan bu t�ra��n tad�n� alamad�n!..  

Evet.. Bu ka��rd���m tek zevk olmal�yd� g�n i�inde. Zaman ge�iyordu. Odama d�n�p bug�n ne giyece�imi kesinle�tirmeliydim. Sevdi�im a��k mavi kotumu giydim bir ��rp�da.  �zerine de pamuklu koyu gri bir k��l�k ald�m. Spor tarz� giymek istemi�tim yine.. S�rt �antam� kontrol ettim. ��inde bir defter, kitap, kalem, telefonum, suyum ve Bora� dan �d�n� ald���m dijital foto�raf makinesi gibi e�yalar�m vard�. Makine biraz pahal� bir �eydi. D�n Bora�n�n onu bana verirken duydu�u tedirginli�i y�z�nde bir an hissetmi�tim.. Hakl�yd� tabii ki. Sakarl���n�n s�n�r� olmayan birine b�yle narin bir e�yay� emanet etmek kolay de�ildi. Ama o iyi bir �ocuk. ��nk� teredd�t� fazla s�rmedi.  � Zaten ben pek kullanmayaca��m, daha �ok kendi foto�raflar�m� �ektiririm birilerine..�  dedi�imde, Bora kocaman g�lerek � Senden �nemli mi be Vefa, bizim i�in bunlar, neden ald�k ki bu e�yalar� zaten? �  deyip �antama koymu�tu makineyi. Bug�n ruhuma resmedilecek �ok �zel hat�ralar vard�. Ve baz� karelerini �al�p yar�na da g�t�rebilecektim.  

Kendimi bir h�rs�z gibi hissettim mutfa�a do�ru giderken. S�radan bir yirmi d�rt saati ters y�z edip, kimseye �akt�rmadan ya�ayaca��m gizli maceram ba�lam��t�.  

B�rak yava��a d�k�ls�n ete�indekiler ey g�zel hayal perisi!

�rkek olma sak�n..

O �ak�l tanelerini fazla bilen yok. 

Ben onlar� yine tek tek

B�y�k �a�layan dibine yat�raca��m s�z.

B�rak o mesut ta�larla yolum serinlesin.

 

07:15 - MUTFAK 

 

Baz� g�mlek d��melerini neden bu kadar ufak yaparlar ki sorar�m? Vay be!.. Neredeyse �� d�rt g�mlek d��mesi iliklenebilecek s�rede, kalkt�m, t�ra� oldum, �zerimi giydim ve mutfa�a giden koridordayd�m. Etraf� iyice bir seyredebilece�im vaktim de olacak bug�n. Ne g�zel. �nceki  g�nlerdeki kadar vurdumduymazl�kla koridoru ge�ip mutfa�a girdim. Ama mesela soka�a d��en izim yine farkl�yd� tabii ki d�n.  

Neyse.. G�zelliklere �o�unlukla b�yle te�et ge�en  sanc�l� bir �mr� sorgulama zaman� de�ildi o an.  

Annem uyanm��t� ama hen�z mutfa�a gelmemi�ti. B�y�k ihtimalle benim h�l� banyoda t�ra� oldu�umu d���n�yordu. Bug�n O�nun i�in eksiksiz ve g�zel bir kahvalt� sofras� haz�rlam�� olmay� herhalde bu d�nyada benim kadar kimse istemezdi.  Bir g�n bile ona hizmet eden birinin oldu�unu sanm�yorum. Hasta iken bile dinlenmeyip, bu evi �eviren tek ki�idir o. Ooff.. Bari bir �ay demleyeyim hi� de�ilse.. Nas�l yap�ld���n� �ocuklu�umdan beri biliyordum. G�zlerimi silip, yava� ve sessizce bu i�e koyuldum. Annemin akl�n� fazla kar��t�rmadan sevindirecek en kolay yoldu bu belki. Do�ru ya, her g�zelli�e b�yle sevinip ge�meliydik asl�nda.. Sorguya �ekmeden, �n�n� ve ard�n� hesap etmeden! Tamam, ucubeyiz, nafileyiz, kabul�md�r.. Ama �ay demlemeyecek kadar da de�il! 

Ufak televizyonu a�t�m. Ekranda bir �ocuk rengarenk misketlerle oynuyordu. Kahvalt� ederken veya yemek yerken bir yanda onun �al��t���n� bilmeliyim en az�ndan. Aileye kendini sinsice dahil eden bu yemek arkada��m�za nas�l da sad�kt�k. �o�u insan annesine, karde�ine, dostuna ve sevgilisine bile kolayca k�ser de.. Televizyona k�smek nadirdir.. Hele gazete okumuyorsan�z, d�nyan�n bir �yesi bile say�lmazs�n�z. Nereye gidiyoruz biz? 

Annem : - Ne yap�yorsun sen sessizce burda bakay�m ha? Aaa? �ay m� demliyorsun? .. Haydii.. Demlemi�sin bile yaa� Hahahaa.. Ben de diyorum bu �ocuktan neden ses ��km�yor

- Evet anne.. Bak bakal�m olmu� mu? 

Annem : - Allah Allaah..  

Neyse ki konuyu fazla derinle�tirmeden, anneme tostlar� da haz�rlamas�n� rica ettim. Yoksa biliyorum, fazla konu�ursam kendimi ele verirdim. ��i ��mar�kl��a vurup tostlar�m� yedim. Ve eskisi gibi �ay�m� avu�lar�m�n i�inde s�ms�k� kavray�p s�cak s�cak i�tim. Saat sekize geliyordu. Anneme te�ekk�r edip, �pt�m. Montumu giyip, botlar�m� al�p ��kt�m.  

Annem kap�ya ��kt�.

- Aaa! Yahu gene mi benden �nce ba�lad�n o botlar�n�? Dedi g�lerek.

- Ge� kal�yorum anne, o y�zden acele ediyorum. Hadi Allaha�smarlad�k. Ak�am ge� gelece�im merak etme. Hee ��len de yeme�e gelmeyece�im. 

Annem : - Yavrum? Ne yiyeceksin.. Nereye gideceksin s�yle? Sak�n a� kalma haa�  

- Ya arkada�la sinemaya felan gidece�iz.. Merak etme sen..  

Annem : - Dur yedek su koyay�m �antanaaa! 

- Gerek yok annee, gerek yok.. Allaha�smarlad�k� 

H�zla merdivenlerden inip bisikletimi ��zd�m. Soka�a ��kt���mda annemin balkondan yine beni u�urlad���n� duydum. Anne i�te.. Sa��n� s�p�rge etmi� derler ya.. Bu s�z �o�u anne i�in benzetmeden daha ger�ektir. Benden �� ya� k���k karde�imi de ayn� hizmetten eksik etmez. O koca adam da bazan �yle h�mb�lla��r ki �a�ars�n�z.  Ne yapars�n.. O hem bir kad�n hem de anne!  

En az�ndan koku ve rengini yitirirdi kad�n, annelik ihsan� verme�eymi� Allah ona..  

Bir gaml� haz�n�n seherinde,

Isr�ra ne h�cet yine b�lb�l?

 

Bil, kalbimizin bah�elerinde,

C�n verdi senin s�yledi�in g�l.

 

Savrulmada g�l �imdi havada,

G�n do�mada bir ba�ka ziy�da.   

( Ahmet HA��M )

�nsanl�k da�� yerinden oynat�r ama bir anneyi yolundan �eviremez! ��nk� o bir kad�nd�r.. �nceden her yana b�rakt��� k�r�nt�lar� koklayarak ilerler yolunda sanki.. Yapaca�� her i� olup bitmi�tir akl�nda. Biz erkekler gibi i�i yaparken d���nmezler san�r�m.  Biz i�imizi  ba�arana dek yapar bozar�z, yapar bozar�z... Oyun oynayan ufak �ocuklar gibi.

08:10 � KISA MESA� 

Sanki be� on kilo hafiflemi�tim. Kaslar�m ve tenim aras�nda tatl� bir esinti geziniyordu. R�zg�r gibi �abucak �al��t���m fak�ltenin �n�ne gelmi�tim. D�rt y�ld�r belki iki bin defa yapt���m gibi bisikletimi giri�in hemen yan�ndaki dire�e ba�lad�m. �yi hissediyordum kendimi. Hem de �ok iyi.  

Yay gibi �ekil al�p �yle bir zevkle gerindim ki, t�m g�ky�z� ci�erlerime doldu sand�m. Sonra,  kollar�m� iki yana sal�p unutabilmenin zevkiyle y�r�m�yor, adeta savruluyordum. T�rt�l kelebe�e d�n���ndeki o �a�k�nl���n� ve muhte�em duygular� anlatabilseydi bizlere ke�ke.. Ya bir ka� saat, ya bir ka� g�n �mr� varm�� kelebeklerin.. Hangisi do�ru emin de�ilim. �mr� hissettiklerini anlatmaya asla yetmezdi herhalde.  

Bu benimki, her an mucizelerle d�nen �u d�nyada ne kadar da basit bir de�i�imdi. Benim gibi kim bilir ka� insan�n s�radan d��lerini s�sl�yordu bu b�y�k basitlik? Hi� s�ylenmemi�, s�ylense de kalabal�k aras�nda yitip giden nice parlak hikayenin ilk s�z�yd� �Merhaba� ?� 

Hey siz garip insanlar!

D�n yine g�n boyu muhalifimle sava�t�m.

Ben d�n gece de yaln�z gittim odama.

�zleyenim olmad�.

D�n de bir bir ���k yoktu -sevildi�ime dair-.

Siz y�r�yen u�ultular hey..

Selamla�maktan bile mi acizsiniz?

Ya �srarla bakt���m o surat�n�z

Nerede ��r�d�?

G�l�n biraz.. Ne olur g�l�n!

Bu g�lgeyi bula�t�rmay�n bana..

Sizin y�z�n�zden,

Sanki..  ya�lan�yorum. 

- G�nayd�n.. G�nayd�n.. G�nayd�n Saffet Abi.. 

Yine herkese g�lerek bir i� g�n�ne ba�lad�m.Yeni bir aya girdi�imiz i�in g�nl�k imza dosyalar�m�zdaki �izelgeler de de�i�mi�ti. Dosyay� buldum ve yava� yava� sayfalar�n �zerinde kendi ismimi arad�m. Yine en alta koymu�lard� benim sayfam�. Usulca imzam� atmaya koyuldum. 

Maymun a�a�� tepeg�z

Maymun a�a�� tepeg�z

Kalemim k�r�lmad� hayret

Duvarlar buru�mad�

 

Sol elim defterlere

Sa� elim duvarlara

Korkular�m�n �st� komik

�iz maymun a�a�� tepeg�z    

Saffet Abi: - Gene mi seni en alta koymu�lar yahu? Sen imzan� at da ben �ste koyup z�mbalar�m onu. Eziyet olmas�n sana her sabah .. 

- Sa� olas�n Saffet Abi.. Haydi kolay gelsin.. 

Saffet Abiyi severim. Selamlar, g�l�mser, hat�r sorar O.. Rahmetli karde�ini hat�rlad�m �imdi. O da burada �al���yordu. Yirmili ya�larda sevimli bir insand�. Ak�l ve zeka seviyesi d�rt ya��nda bir �ocuk kadard� belki. Sabahlar� elinde �ay barda��yla oca�a gidip gelirken g�r�yordum onu. Her zaman t�ra�l�yd� y�z�. Temiz ve d�zg�n giyimi, cana yak�n edas�yla �rnek bir memur gibiydi. Personel ara� giri�indeki kap�y� a��p kapamakt� g�revi. Ge�en y�lki odam�zda arka taraftaki bu kap�y� g�ren bir pencere vard�. Bazen ona bakard�m. Her ara� geli�inde ayn� �ocuksu ko�uyla kap�y� a�ar, arac�n giri�ini sayg�yla bekler, kap�y� kapat�r ve sonra gene ko�ar ad�m k���k bekleme kul�besine giderdi.  Bir defas�nda kul�bede oturdu�u sandalyede kendinden ge�mi� gibi s�rekli salland���n� g�rm��t�m. Bu durum epey uzun s�r�nce sorup ��rendim ki karde�imiz sorunluymu�. O an anlam��t�m, baz� arkada�lar ona yapt�klar� tuhaf �akalarla, kendilerine g�lecek sebep ar�yormu�. Moralim bozulmu�tu o g�nlerde.  

�ki y�l evveldi san�r�m. Bir kazada �ld���n� ��rendik. Servisi ka��r�nca, kendi akl�nca  i�yerine do�ru y�r�yerek yola ��km��. Gelece�i yol arabayla bile yakla��k k�rk be� dakika s�rerdi. Otoyolda belki saatlerce y�r�m��, y�r�m��.. Bu hayatta son duydu�u ses bir ac� fren ���l��� olmal�..  

�al��t���m odaya girdim. Ferhat bilgisayara bir ek olmu�tu yine. A�z�ndan g�nayd�n ��kt� m� ��kmad� m� ikimiz de anlamam��t�k. K�sa s�rede ben de kurulmu� bir kukla gibi ekran�m�n kar��s�na ge�tim.  Buz gibi suyumu yan�ma koydum. Odada t�k�rt�l� klavye sesleri ve radyoda Bar�� Man�o : 

..�u kar�� yaylada g�� katar katar / Bir yi�idin derdi serinde t�ter� 

�ay�n� i�ip, i�indeki kafein ve �eker beynine ula�ana dek Ferhat sabahlar� b�yle komaya girmi� halde bir s�re otururdu. �ok acil durum olmad�k�a hayat� monit�rden izler, tepkisini veya ya�am belirtisini de sadece tu�lar� t�k�rdatarak verirdi. O� nun odam�zda b�yle adeta bir Japon a�ac�na d�n��mesine zor al��m��t�m.  

Ferhat �ay almak istedi�ini s�yleyip ��kt�. Taa iki kat yukar�daki oca�a gitti. Nerdeyse kaynar kaynar suyu barda�a doldurdu. Hem de �u incecik plastik bardaklar var ya, hani azc�k s�ksan yamulup d�k�lecek olan! Sonra yine iki merdiven indi, iki uzun koridoru ge�ti. Odaya girip, masaya oturdu. Sallama �ay� haz�rlay�p, be� on dakika boyunca monit�r kar��s�nda bir �eyler okurken �ay�n� yudumlad�. Ne inan�lmaz �eyler oluyor hey Allah�m! O be� dakikal�k �ay keyfi i�in sanki da�� delmi�ti benim g�z�mde Ferhat. G�rd���m bu garip d�nyadan haberi yok muydu acep? 

Tan�nmad���m bir yerde denemeliyim bug�n ya�amay�. Daha �nce hi� g�r��medi�im biriyle ve onun da haberi olmadan al�p g�t�rmeliyim �nemsenmeyen o �ak�l ta�lar�n�. ��te bug�n ��leden sonras�n� birlikte ge�irece�im �ok uygun biri vard�. Uzun zamand�r internette yaz��t���m�z Ya�mur�du bu. G�r��meyi y�llard�r �ok istesem de buna yetecek sebep ve cesaretim yoktu.   

Biri geldi sonra. Tan�m�yorum ama buralarda �al��an bir elemand�. Ferhat� a bir �eyler soruyordu san�r�m. Ben g�nl�k e-postalar�m� okumaya dalm��t�m. Adam sonra bana d�n�p konu�maya devam etti. 

Adam : - Ya Vefa.. Sen TV deki o �ocu�un arkada��s�nd�r.. Tan�yorsun de�il mi? 

- Hangi �ocuk abi?  

Adam  : - Tan�rs�n sen onu tan�rs�n.. Hani �ark� s�yl�yor ya..   

- Ha �u BOPZITAR yar��mas�n� m� diyorsun sen abi? 

Adam : Evet,  dedi g�c�k bir �ekilde g�lerek. 

-Ben o �ocu�u tan�mam. Abi senin ad�n neydi? 

Adam muhabbeti sevmi�ti san�r�m.. Bana bakarak � Tevfik � dedi. 

- Abi ben her sabah bir ilk okulun �n�nden ge�iyorum. Orda seninkinin ayn� renk kravat takan, mendil ta��yan ve �stelik ayn� sen gibi nezle olan birka� �ocuk g�rd�m. D�nerken sorar�m seni tan�rlar okuldan mutlaka h�? Sen  her g�rd���n sakall�y� deden san�rsan ohoooo� ��in zor. Okula d�n.. S�n�fta kalacaks�n.  

Adam tuhaf oldu san�r�m. E�er anlayamad�ysa da sustu en az�ndan. Ben ise �oktan e - postalar�ma d�nm��t�m. ��i �akaya vurup, buna da g�l�p ge�tik. 

Ne yapay�m ki var b�yle insanlar.. Ne kendiyle ne hayatla bir denge kurma �abas� yoktur onlarda. Kaba kuvvet, zek�, galibiyet, para vs..  Kendinden zay�f sand�klar� birini g�rd�ler mi �ahsi tatmini u�runa neler yaparlar ahh. Hayat�m boyunca t�rl� mekanlarda rastlad���m o bombo� kafalar� da��tmak isterdim bazen. Dalga ge�ildi�inin fark�nda olup tepkisizce kar��daki surata g�l�mseyebilmek dayan�lmaz derecede zor.. ��k�rler olsun ki �o�u sefil durumda g�l�msemek kolay ve zahmetsizce d�k�l�yor y�z�me..  

Bir kucak dolusu etiketle soka�a ��kt�k

�o�u i� yar�m kald� hep

Bir el hareketine

Bir merhabaya

Bazen y�zdeki

O can�m gamzeye bile paha bi�tik 

Bir kucak dolusu etiketle meydana ��kt�k

�i�ko..

    Kibirli..

       Yoksul..

           Zengin...

               S�ska..

                   Zeki..

                      Sakat..

                          Fiyakal�..

                              Ucuz...

                                   Gudubet..

                                        Afet..

Bu koca tezg�h� kim gezer

Nas�l kurulur her g�n bu pazar

Kim kimi neden  satar anlamad�k

 

Bir kucak  etiketle ��kt�k yola hep

�zerimize yap��anlarla bo�u�tuk

D�n�p uykuya dal�nca gece   

 

11:30 - YA�MURLA BULU�MA

  

Ya�mur :  - Sahi Vefa, �u internette kulland���n kanatl� t�rt�l ad�n� �ok mu arad�n? �lk ba�larda de�i�ik bir isim kullan�yordun sanki.. 

- Kelebekleri seviyorum. 

Ya�mur : - Senin i�in k�sa bir cevapt� bu. 

- Hehhehhe.. �yle olmal� Ya�mur.. Yava� yava� kalkal�m istersen h�? �imdi sana bunu anlatmaya kalkarsam hem vaktimiz azalacak hem sen s�k�lacaks�n.. Bu �una benziyor.. Otuz iki y�ld�r kelebe�e d�n��ece�ini uman bir t�rt�l�n sanc�s�.. Vaktinden �nce kozas�ndan ��km�� bir ucube diyelim.. 

Ya�mur : - Abart�yorsun Vefa! K�rd�rtma bana �imdi kafan�.. 

- Evet.. �yledir.. Ya ben abart�r�m, ya insanlar hafife al�r.. Ger�e�i nas�l konu�ulacak bunun? 

Ya�mur : - Yahu, neyin var ki senin? Bu a�a��l�k duygusu sana yak��m�yor hi�. Hor g�rme kendini. �ok az�m�z senin ba�ar�lar�n� elde edebilirdik. - Ba�ar�� O ba�ar� dedi�in her �ey belki de beceriksizli�imi, ac�yan y�z�m� �rtme �abas�yd�. Veya var g�c�nle ��rp�nmakt� kafesinde.  

Masam�z toparlanm��t�. Bir tek benim hen�z i�medi�im bir plastik �i�e su ve ters �evrilmi� bir bardak vard�. G�n� kurtarmam gerekiyordu. Gergin bir �ekilde �i�eye uzand�m. Hareketlerim �yle �iddetli bir heyecan ve teredd�t i�eriyordu ki, �i�ede o binay� yok edecek patlay�c� falan var san�rlard�. Elim �arpt� ve �i�e yere d��t�.. Ben iyice tel��a verdim kendimi. �i�eyi al�p masaya tekrar koymak istiyordum.. Yan masadakilerin de bu heng�meyi izledi�ini g�rd�m. �i�eyi masada dik ve hareketsiz vaziyette b�rak�p g�l�msemeye �al��arak.. 

- Ba�ar� belki de �u �i�edeki suyu barda�a bo�alt�p i�ebilmektir.. Evet.. Herhangi bir g�n i�inde nas�l oldu�unu  d���nmeden yap�lan buna benzer bir s�r� s�radan i�� 

K�z�n y�z�ndeki kimya de�i�mi�ti. Belki k�zg�nd� da bana biraz. �stemeden O� nu su�layabilecek tav�rda konu�mu�tum. Belki de sadece �zg�nd�. Bu kasten yapt���m ufak kaza ve a��r� heyecanl� hareketler, bug�nl�k var olmayan rahats�zl���n (cerebral palsy) kontrol�m alt�nda sahnelenme �abas�yd�. Rahatlay�p s�ze devam ettim. 

- Mazur g�r nolur beni.. Bug�n biraz doluyum. �ok konu�uyor ve hata yap�yorum. 

Ba�armak neydi? Bug�n evden hi� ��kmasayd�m ve g�n boyu salonda domino ta�lar� dizip ertesi g�n bunun art�k ne derece zor bir i� oldu�unu mu d���nseydim? Bunca y�ldan sonra art�k �oktan birer kad�n olmu� k�zlar�n kaprisleriyle yaln�zl���ma yeni anlamlar m� katsayd�m? Ne yapsayd�m bug�n?  

Ya�mur : - Bir bardak suda k�yamet koparmak buna derler herhalde. Olaylara biraz daha olumlu baksan?

 - �eyy.. Galiba bu binlerce y�ll�k bir �det. Engelli, �irkin, ��lg�n, ucube, deha.. Her neyse.. Toplum farkl� olan� d��l�yor. Daha yak�n �a�larda milyonlarca kad�n� cad� ve b�y�c� diyerek yakmad� m� toplum? Sen hay�r desen de.. Konu�tu�um di�er bir insan da senin gibi s�ylese..  Toplum farkl� d���n�yor. Kim ki bu toplum? Sen, ben, o mu?..  De�il.. �o�unlu�a uymak b�t�n mesele. Oysa �ocukken hi� fark�m�z yoktu ki. Kendimi a�a��lamay�, eksik ve hor g�rmeyi nerden ��rendim san�yor insanlar? B�y�klerden!! Arkada� grubumda hi� olmad� bu t�rde bir durum. Hat�rl�yorum da.. �lkokul ikinci s�n�ftayd�m. D�rd�nc� s�n�flardan tan�mad���m bir �ocuk bana sakat diyerek dalga ge�mi�ti. Boyu benden uzundu. Sinirlenmi�tim. Z�play�p y�z�ne, tam burnuna vurmu�tum. ��nk� sakat deyince o zamanlar benim hayalimde kolu, baca�� veya  belirgin bir noksan� olan ki�iler canlan�yordu.    

Ya�mur : - Nesin sen Vefa ya? En ak�ll�lardan biri misin yani? Tozlar� �ylece �zerinden at�p temizlendin mi san�rs�n? San�yorsun ki sen ve senin gibilerden ba�ka herkes gaflet i�inde a�la��p duruyor h�? Ac�lar� �yle basite alma sak�n.. Y�llard�r yaz���yoruz senle internette bak. �imdi ise tan��t���m�z g�n bu masada neler konu�uyoruz.. Biliyorsun ki aylarca �st�rap  i�indeydim. Son birka� ayd�r ��k�r �ok iyi oldum� 

- Benim de bir sevgilim olsayd� ke�ke.. Bir ka� saat veya bir ka� g�n i�in sevilseydim. Ayr�l�k, yaln�zl�k daha bir anlaml� olurdu. 

Ya�mur : - Hehhehe.. Vefa.. Bu konu kapanm��t�r! Az evvel ��k�yoruz demi�tin. Saat bire geliyor. Haydi bakal�m ge� �ne.. Bana ait olan k�s�m bitti. Yanl�� hat�rlam�yorsam sinemaya gidecektik. G�n�n geri kalan�n� merak ediyorum. �n�allah se�ti�in film de bu konular gibi  s�k�c� olmaz.  

Neredeyse k�t� bir �ekilde tart��acakt�k. Toparlan�p caddeye ��kt�k  On be� yirmi dakikal�k bir yol vard�. Hava olduk�a so�umu�tu hafta boyunca. ���m�yorsan yava� yava� gidelim sinemaya dedim. Hem yolda da muhabbet ederiz.. Olur dedi hemen. 

- Peki Prenses. Tak�l bakal�m �imdi pe�ime.. Kelo�lan��n da�lar�, yollar� ve  mevsimleri a�arak g�zel Prensesle bulu�ma maceras� bu film.   

Ya�mur : - Hahhahaa, alemsin Vefa yaa! Sahi eskiden sevdi�in o k�z ile g�r���yor musun h�l�? 

- Kar��la��yoruz arada bir, evet..  

Ya�mur : - Sen onu seviyor musun h�l�?� 

- Hay�r.. Onu sahip oldu�um her �eyimle istemi�tim bir ara ben. Bir erke�in bir kad�n i�in hissedebilece�i her arzuyu besliyordu bu.. Bu s�n�rlara kimse ula�mas�n dilerim. O uzakl�klardan kendime sa� salim  geri d�nmek ola�an�st� derecede zor oldu. Benden kopup kopup d��en o par�alar� le� yiyicilere b�rak�p geldim o cepheden.  

Ya�mur � Ya gene akl�m kar��madan y�zeye gel.. Yazd���n baz� �iirlerden mesela bir �ey anlam�yordum yahu. Bilmem ki, san�r�m b�ylesine sevilme ve arzu edilmenin hi� de�ilse gurur ok�ayan bir yan� olur bir kad�n i�in. 

- Neyse.. Neyi, neden hissedip hissetmedi�ini burada sorgulayamay�z. Buse burada de�il.  Bu konuyu da burada kapatal�m. Sen de ona benziyorsun bu tavr�nla.. O da derin konu�malar� anla��lmaz ve s�k�c� bulurdu. O haliyle beni birden tutup y�zeye �ekmesi �ok g�zel bir �ey inan. Ben taa en diplerdeki kumdan �lkelerin anla��lmaz masallar�n� anlat�p duruyorum. Ara s�ra yukar�  ��k�p nefes almal�y�m. Bana benzer �zellikte birinin faydas� olmaz bana.. �kimiz de bo�ulup gideriz. Tabii O�nun gibi birinin de ara s�ra derinliklere seyahat etmesi laz�m. Ben dipteki midyeyim.. Y�re�imde bir inci var veya yok.. O ise yukarda bazen dalgalara de�en mavi mart�yd�.. U�tu gitti.. 

�antamda �nceden ald���m iki s�tl� �ikolata vard�. En tatl�, lezzeti en yumu�ak olan� alm��t�m zevkime g�re. O�nun da bu markay� sevdi�ini biliyordum. Ya�mur �ikolatay� g�r�nce ellerini sevin�le ��rparak te�ekk�r etti.

Tombul avu�lar�nda ya�mur toplasan

Bulutlara kurdele taksan da Leyla

Bu g�zelliklere kanmaz ellerim

Alk��lamak bile zahmet olurdu bana  

Durmu� �ylece onu seyrediyordum. �nce uzun parmaklar� ka��t ambalaj� itina ile a��p, parlak muhafazay� da yar�s�na dek s�y�rd�. Tam tad�na bakacakt� ki onu izledi�imi fark edip durdu.  

Ya�mur : - Neden �yle bak�yorsun yaa?  Dedi, g�zlerini her �eyin merkezine koyup bir anda. 

Aniden b�yle durup sormasayd� ke�ke. Verecek bir cevap, s�yleyecek bir s�z�m yoktu. Bedenimdeki b�t�n su �ekilip al�nd� sanki.  Elimde h�len a��lmam�� �ikolatam ile kala kalm��t�m kuru yaprak gibi.   

Bir r�zg�r esti, bir ses duydum, bir �ey oldu.. Birden arkam� d�nd�m.. Giysilerim buz kesilmi�ti sanki. ���d�m. Etrafta her �ey aynen devam ederken, ben k�m�ldayam�yordum.
 

Ufak sar� sa�l� �ocuk e�ilmi� y�z�me bak�yordu. Elindeki �ikolata yan�ma d��m��t�. 

�ocuk : Abi, abi, uyan.. Uyan abi ne olur! Abi sen kan�yorsun... 

Sar� sa�lar�ndan g�ne� s�z�yordu �ocu�un. G�zlerimi k�sarak do�ruldum. Sa� yana��m s�zl�yordu.  

�ocuk : Galiba bilyelerime  tak�ld�n abi... Dedi a�layacak gibi.. 

A�a��ya do�ru giden, toprakl�, kumlu, yer yer ye�il bir patikadayd�m. �ocu�un bana yard�m etmesine izin vererek aya�a kalkt�m. Ufak bir ormanl�kt� buras�. A�a��da s�rt�n� g�rd���m yemye�il g�l� tan�r tan�maz her �eyi hat�rlad�m. Hem ben bu g�l�n kar�� k�y�s�nda b�y�d�m. Ah neler ya�am��t�k o zamanlarda biz. Y�lanlardan ka�t�m, b���rtlen yedim, elma toplad�m,  Bizans' tan kald���n� sand���m ta�lar g�rd�m. Mart�lardan nas�l da korkmu�tum bir ara ben iskelede. Mart�larla ilgili �rk�t�c� hikayeler anlatan bir arkada��m vard� o zaman.  

Ko�ar ad�m gidiyordum ki yine g�l k�y�s�na... D��m���m. �antam� g�rd�m yerde. �ocuk san�r�m misketleriyle oynuyordu burada. Misketler ve misket oynayanlar varm�� demek ki h�l�..  Biraz ilerdeki grupta �ocu�un annesi olmal�yd�. Bizim tarafa bak�yorlard�.. Gelecek gibi olduklar�nda �ocu�a gidip onlardan ka��t mendil getirmesini s�yledim. �antamda kolonya vard�. �ocuk usulca  onlar�n yan�na gitti. Ara s�ra d�n�p bana bak�yordu yerimde miyim diye belki.  

Annesi oldu�unu sand���m bir bayanla beraber geldi yan�ma �ocuk. Durumu izah etmeye �al��t�m. Kazaya neden oldu�unu d���nerek �ocu�a belki k�zm��t�. Kendi ihmalim oldu�unu s�yledim onlar kolonya ve mendille silerken y�z�mdeki ufak �izi�i.   

Usulca devam ettim yola ben. Ah o patikada.. o patikada �z�nt�lerim, dertlerim ufal�p ufal�p adeta �ak�l ta�lar�na d�nm��t�. Hoyrat�a, sersem gibi y�r�medik�e d��mezdi kimse. 

Bahar beni bekliyordu, k�y�s�nda yemye�il g�l�n,  �ocuklu�umun...................

Ben ben olamam art�k

Ben bulutum

R�zg�r�m

Papatyay�m sar� beyaz

Kelebe�im art�k ben

Seni seviyorum 

Seviyorum seni bahar kadar

Not:: Bu �yk�mdeki b�t�n noktalar ger�e�in tam i�inden, ortas�ndan ge�mektedir.. Sadece isimlerle oynam���md�r, o kadar..

        :  Vefa L�K, ( Ben Asl�nda Bahar�m ) 26.02.2004                                                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t