wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ye�im ESEMEN

ESMA' NIN KIRIK H�K�YES�
 

Esma.. Onu  dokuz ayl�kken tan�d�m.

Yeni ta��nd���m�z apartmanda hem bize hem de yeni do�an o�luma � Ho� Geldiniz � ziyaretine gelen ilk konu�umdu O.. annesiyle birlikte elbette.

O�lum do�al�, bir bir bu�uk ay olmu�tu san�r�m. Hayat�mdaki � yenilere � ve � ilk � lere uyum sa�lamaya �al��t���m zamanlar� ya��yordum, kar���k duygular i�inde.

Hem uzak hem yak�n bir ge�mi�te var olmu� bir duyguyu, bo�az�ma tak�lan bir yumruya d�n��meden yakalamaya kalk��t���m tam da �u anda, bunu ifade edebilmemin belki de en do�ru yolu �nce, yava� yava� yakla�arak b�y�yen imgeler s�ralamak ve sonra, her zaman dokunakl� bir y�n� oldu�una inand���m ayr�nt�lara odaklanmak�

 

Yeni bir semt, yeni bir mahalle..

Yeni bir site i�inde, on katl� bir apartman..

Giri� kat�nda, hen�z yazg�lara sahne olmam�� yeni bir ev..

Yeni do�an o�lum..

Do�um iznimin bitmesine �eyrek kala buldu�umuz yeni bir bebek bak�c�s�..

Kom�uluk ili�kisi kavram�n� belki de yeni ba�tan tan�mlayaca��m yeni kom�ular..

Ve... apartman kom�ular�mdan birinin dokuz ayl�k bebe�i Esma�

 

Kar�� dairede oturan K�bra han�m ile Salman beyin minik k�zlar�yd� Esma.

Dokuz ayl�k bir bebek i�in kulland���m bu � minik � s�fat�; her ne kadar nahif, minyon bir k�z �ocu�u gibi, g�r�nt�sel �a�r���mlar� da beraberinde getirse de bu �a�r���msal resmin, Esma bebe�in foto�raf� olmaktan �ok uzak olaca��n� s�ylemeliyim�

Ya��na g�re � asl�nda ay�na g�re demeliyim -, � tombul � s�fat�n�n zay�f kalaca�� bir bebekti Esma� Ba��, elleri, kollar�, bacaklar� ve bedeniyle, olduk�a iri ve a��r� kilolu bir bebek oldu�u s�ylenebilirdi. Ama bence yine de �minik� ti  Esma bebek�

Bir bebek, c�ssesi ne olursa olsun miniktir ��nk�� Savunmas�zd�r.. Korunmaya, �efkat, dikkat ve �zen g�sterilmeye, bak�ma muhta�t�r. Hassas ve k�r�lgand�r �stelik.. Ve s�z�n tam da buras�nda s�ylemeliyim ki kelimenin ger�ek anlam�yla da � k�r�lgan � bir bebekti Esma..

Onun bir � cam bebek � oldu�unu sonradan ��renecektim�

 

�lk kez, oturtuldu�u yerde y���l�p kalmas� ve, hem s�rt�na hem de iki yan�na yast�klardan destekler koydu�umuz halde, oturma pozisyonunda dik duramamas� dikkatimi �ekmi�ti.

Ye�enimin do�umunun �st�nden be� y�l ge�mi� olsa da bir bebe�in sa�l�kl� geli�imi ile ilgili evreleri an�ms�yordum yine de. �stelik hamileli�im s�ras�nda anne ve bebek sa�l���, bebek bak�m� ve geli�imi �zerine okudu�um kitaplarla, be� y�l i�inde de�i�en ekoller ve yeni uygulamalar konusunda da bir fikir sahibi olmu�tum az �ok.

Her �ey bir yana, g�z�me tak�lan k���k ayr�nt�lar bu minik k�z�n sa�l�kl� bir geli�im i�inde olmad���n� f�s�ld�yordu bana..

Tombul tan�m�n� fazlas�yla a�an �i�man bedenini, de�il ayakta, oturarak bile ta��yam�yordu. Ne yumu�ak, ne de sert bir zemin �zerinde!

Bu durum; a��r� �i�manl�ktan kaynaklanan bir denge problemi gibi de g�z�km�yordu. Daha �ok omurgas�n� dik tutamayan bir hali vard� sanki.

Normal geli�im i�inde olan bir bebe�in, desteksiz oturma becerisini alt� ayl�kken g�steriyor olmas� ve dokuzuncu ay�nda da ayaklar�n�n �st�nde dimdik durabiliyor ve tutunarak birka� ad�m s�ralayabiliyor olmas� beklenirdi en az�ndan.

Esma ayaklar� �st�nde duram�yordu. Oturdu�u yerde bile bo� bir �uval misali bir yana devrilir gibi oluyor ve ellerinin yard�m�yla bedenini, � kayd�rmak � s�r�klemek " aras� bir eylemle, geriye do�ru hareket ettirmeye �abal�yordu. Bunda da pek ba�ar�l� oldu�u s�ylenemezdi�

Bu, yana devrilmi� � C � harfi g�r�n�m�nde oturma pozisyonundayken, tam kar��s�na ge�ip, onun boyu hizas�na ��melip y�z�ne bakt���mda, bedenini do�rultmaya �al���p y�z�me bakmay� denese de g�z bebekleri ile bak��lar�m� yakalayacak kadar bir s�re boyunca bile bedenini dik tutam�yordu.

Annesi, babas�, durumun ciddiyetinin fark�nda olmal�yd�lar mutlaka... Fakat, Esma� n�n annesi K�bra han�m�n durumu hafife al�r bir hali bile vard� sanki.

Bir keresinde, � Ah bilseniz! Doymuyor bu �ocuk, doktorun verdi�i diyet mamas�yla. Gece uyan�p uyan�p a�l�yor. Ben de dayanam�yorum i�te, ana y�re�i..�  diye yak�nmas�n�n ard�ndan, biberonunu a�z�na dayam��t� bebe�in... Az �nce sarf etti�i s�zlerden sonra biberonun i�indekinin diyet mamas� olup olmad���ndan ku�ku duymu�tum...

� Hem can�m, boya gidince zay�flayacak nas�lsa, hen�z y�r�medi�i i�in tombul benim k�z�m. Y�r�meye ba�lay�nca hareketlenecek zaten. O zaman ne kilolar kal�r, ne ya�lar.. �yle de�il mi? �  diyen rahatl���na da �a��r�p kalm��t�m.

Bu sadece a��r� �i�manl�k sorunu gibi gelmemi�ti bana. Bu fazlas�yla g�ze batan tablonun a��r� �i�manl�k ve onun getirece�i sa�l�k sorunlar� bir yana, �ocu�un iskelet yap�s�n�, kemik geli�imini ilgilendiren bir y�n� de vard� sanki!

Konuyu derinlemesine d���nmemek bile bana tehlikeli bir hafiflik gibi geliyordu�

� K�bra han�m, doktor ne diyor bu duruma? � diye sormaktan kendimi alamam��t�m.

K�bra han�m, doktorun ona s�ylediklerini aktararak kemiklerinin zay�f oldu�unu, kemik geli�iminin ve kemik sertle�mesinin a��r seyretti�ini, k�r�lgan bir yap�s�n�n oldu�unu anlatm��t�

K�r�klara kar�� korunmas� ve dikkat edilmesi gereken bir bebekti.

Bol g�ne�, D vitamini ve bir tedavi k�r� e�li�inde kemikleri kuvvetlendirilirken, kontroll� bir diyet ile de kilo vermesi gerekiyordu Esma� n�n. Her g�n d�zenli olarak yapt�r�lmas� gereken basit beden hareketleri de vard�. K�r�lmalara kar�� �ok dikkatli ve korumac� olmak da esast�. 

Esma� n�n a��r bedeni, kol ve ayak k�r�lmalar� i�in kendili�inden tehlike arz ediyordu ve do�rulmak, emeklemek, yan d�nmek gibi en temel hareketlerini bile k�s�tl�yordu. �te yandan hareketsizli�i de kilo vermesini g��le�tiren bir unsur olarak olay� k�s�r d�ng�ye sokuyordu adeta; �i�manl���n hareket etme g��l��� do�urdu�u ve hareketsizli�in de �i�manl��� besledi�i bir k�s�r d�ng�ye...

Ve Esma ba�ka bebeklere c�mert�e sunulan �imdiki zaman� bu k�s�r d�ng� i�inde yitirmi� g�r�nse de gelecek zaman� yakalamak i�in �abal�yordu�

 

�lk k�r�kla tan��t���nda hen�z bir ya��n� doldurmam��t��

Annesinin s�yledi�ine g�re; salonda hal�n�n ortas�nda oyuncaklar�yla oynuyormu�. A�lama sesi duyup da yan�na ko�tu�unda, koltu�un kenar�nda yerde yatarken bulmu� Onu.

� Kay�p yere d��er korkusuyla, ne koltu�a, ne de kanepeye oturtmuyordum. Oturdu�u yerde kendini geri geri kayd�r�p s�r�kleyerek koltu�a ula�m��, tutunarak aya�a kalkmaya �al��m�� olmal� � demi�ti K�bra han�m.

Aya��n�n bilekten k�r�lm�� oldu�una bak�l�rsa, zaten k�k�rdak yumu�akl���nda olan kemi�i ayak bile�ine y�klenen bedeninin a��rl���n� ta��yamam��t�.

Al��ya al�nd� aya��, diz alt�na kadar. Doktorun s�yledi�ine g�re, tedavi ve t�bbi deste�e kar��n �ok yava� ilerleyen bir s�re� i�inde seyreden kemik geli�iminin bu c�ssedeki bir bedeni ta��r hale gelmesi uzun y�llar alacakt�. Daha da k�t�s�, bu s�re� i�erisinde yeni k�r�klarla kar��la�mak da ka��n�lmazd�. Uykusunda, yata��nda d�nmeye �al���rken kolunun k�r�lmas� i�ten bile de�ildi. �ok dikkat istiyordu bu bebe�in bak�m�...

Genelde g�ler y�zl� bir bebekti Esma. Hen�z iki bu�uk y�ll�k �mr�ne s��d�rd��� onca s�k�nt�ya ra�men ya�ama as�k suratla bakm�yordu. G�zel oldu�u pek s�ylenemezdi. Zaman zaman bak��lar�na onu ilk g�rd���m zaman rastlad���m o donukluk yerle�se de siyah sa�lar�n�n �evreledi�i esmer y�z� g�l�msedi�i zaman ayd�nlan�yor, tombul yanaklar�n�n s�k��t�rd��� kara g�zleri iyice kaybolup ince bir �izgi halini ald���nda sevimli bir ifade oturuyordu �ehresine.

�o�u zaman �ocuk park�nda rastl�yordum ona. � D � vitaminini do�al yoldan da alabilmesi i�in g�ne�li hi�bir g�n� ka��rm�yordu annesi.

Bebek, puseti i�ine neredeyse s��amayacak kadar irile�mi�ti. �� ay �nce k�r�lan kaval kemi�i kaynam��, aya��ndaki al�� ��kar�lm��t�. Tek bir santimetrekareyi bile de�ecek ���ndan mahrum b�rakmayacak �ekilde g�ne�e uzat�lm�� ��plak bacaklar�ndan birinin di�erinden daha ince ve daha a��k tenli oldu�una bak�l�rsa al��dan hen�z ��kan k�r�lan bacak o olmal�yd�. Kal�n olan di�er baca��n �zellikle dizden yukar� b�l�m�, sekiz dokuz ayl�k normal kilolu bir bebe�in bedeni geni�li�indeydi nerdeyse..

�imenlerin �zerine serilmi� bir �rt� �st�nde oturuyordu ve hi� destek almadan �st bedenini ta��yabilmesi, iki bu�uk y�l�n� alm��t�.

 

D�rt ya��na geldi�inde hem c�ssesi hem de a��rl��� nedeniyle bebek puseti art�k kullan�labilir olmaktan ��km��t� Esma i�in. Esma� n�n evden d��ar�ya ��kart�lmas� sorununu da beraberinde getirmi�ti bu durum. Son zamanlarda pusete bile ancak iki ki�inin yard�m�yla oturtulabiliyordu zaten. G��l�kle de olsa kucakta ta��nabildi�i zamanlar �ok geride kalm��t�.

Tekrarlayan k�r�klar ve al��larla, yatarak ya da uzanarak ge�irmek zorunda kald��� g�nler, haftalar d���nda, hava uygun oldu�u s�rece balkona s�k��t�r�lm�� bir koltuk �zerinde ge�iriyordu g�nlerinin �o�unu.

Birbirine benzeyen g�nlere a��lan darac�k balkonda oturup geleni ge�eni seyretmek, mevsimlerin d�n���n� izlemek, k���k keyiflerinden biriydi Esma� n�n.

Evet, avunulacak k���k keyifleri vard�. Bebek pusetinin yerini alan tekerlekli sandalyesi de bu keyiflerden bir di�eriydi.

Evin d���ndaki d�nyaya ad�m atmas�n�n tek yoluydu bu tekerlekli sandalye...

� Ad�m atmak � laf�n geli�iydi elbette.. Alt� ya��na gelmi�ti ve h�l� ayaklar�n�n �st�nde duram�yordu. �ki ki�inin yard�m�yla tekerlekli sandalyesine oturtulabiliyordu ancak. 

zellikle annesi K�bra han�m i�in, Esma say�s�z k�r�klar ve al��larla sekiz ya��na geldi�inde hayat biraz daha zorla�m��t�. K�r�k riskini biraz daha azaltmak d���ncesiyle, bir y�l erteledikleri e�itim ��retim d�nemi art�k gelip �atm��t�.

Esma ilkokula ba�layacakt�. Bir anlamda K�bra han�m da �yle...

Esma� y� her g�n tekerlekli sandalyesi ile birlikte okula g�t�rerek teneff�slerde bekleyip, tuvalet ihtiyac�n� gidermesine yard�m edip, okul ��k���nda tekrar eve getirece�i g�nler ba�l�yordu K�bra han�m i�in. Hatta haftalar, aylar, belki de y�llar�

Normal geli�imini tamamlayan sa�l�kl� bir �ocu�un ailesi i�in sevin� ve heyecan ile kar��lanacak bu yeni d�nem, yeni s�k�nt�lar�n ba�lang�c� anlam�na geliyordu Esma� n�n ailesi i�in. Esma i�inse, daha az korunakl� olaca�� bir ortam demekti bu. Kemikleri biraz daha g��lenmi� olmakla beraber Esma, k�r�k riskini halen �zerinde ta��yordu. �i�manl�k s�n�r�n�n hayli �tesinde olan kilolar�n� da.

Avunduklar� tek �ey, hen�z y�r�yemiyor olsa da ayaklar�n�n �st�nde k�sa bir s�re durabiliyor olmas�yd�. Koltuk de�neklerine dayanarak ayakta bekleyebiliyor olmas� tekerlekli iskemleye oturup kalkmas�n� nispeten kolayla�t�rm��, en az�ndan tek bir ki�inin yard�m� yeterli hale gelmi�ti.

 

O g�ne kadar adeta bir kavanoz i�inde b�y�m��t� Esma. Site s�n�rlar�, anne ve babas�n�n �zeniyle �evrili, korunakl� k���k bir d�nyada b�y�m��t�. �nceleri puseti, sonralar� tekerlekli sandalyesiyle gezdirildi�i zamanlarda ba�l�ca �� u�rak yeri s�z konusuydu. Apartman�n az ilersindeki �ocuk park�, iki blok �tedeki spor sahas� ve arkadaki piknik alan�. Bu �� yerin de ortak �zelli�i, �ocuklar�n oynad��� alanlar olmas�yd�. �e�itli ya�larda, boy boy �ocuk. Esma, �ocuklarla konu�up onlara yak�nla�mak istese de �ocuklar ona yakla�m�yorlard�. Annesinin ona okudu�u masal, �yk� kitaplar�n�n �ocuk kahramanlar� d���nda ger�ek arkada�� yoktu. �ocuklar onu kendilerinden biri gibi g�rm�yorlard�. Hatta onun da bir �ocuk oldu�u fikrini benimsedikleri bile s�ylenemezdi..

Esma gerek bedeni, gerekse y�z hatlar� itibariyle, ya��n�n �ok �zerinde g�steriyordu.. S�rd�rd��� �ileke� ya�am�nda erken olgunla�t��� bile s�ylenebilirdi..

Esma� dan yedi ay k���k o�lum bir g�n ��yle demi�ti:

� Anne, Esma teyzeyi balkonda g�rd�m, bana yavru kedisini g�sterdi. N� olur biz de bir kedi alal�m, H���? olmaz m�? � 

�nce isimleri kar��t�rd���n� d���nm�� ve � K�bra teyze demek istiyorsun, �yle de�il mi? � diye sormu�tum. � Hay�r, hay�r Esma abla, hani baca�� al��da olan � d�zeltmesiyle bile Esma� y� kafas�nda ya��t� olarak konumland�ramad���, en yak�n � abla � s�fat�n� yak��t�rabildi�i anla��l�yordu..

 

Esma i�in korunakl� d�nyas�nda o g�ne kadar s�rd�rd��� korunakl� ya�am�ndan ayr�lma ve tekerlekli sandalyesiyle  bir s�n�f dolusu �ocu�un aras�nda yerini alma zaman� gelmi�ti..

Art�k ger�ek arkada�lar� olaca�� i�in sevin�li ve heyecanl�yd� Esma, K�bra han�m ise tedirgin g�r�n�yordu.. Yeni bir k�r�k endi�esiydi ��phesiz, bu tedirginli�inin g�r�nen, bilinen sebebi. Bir de dillendiremedi�i bir endi�e dola��yordu g�zlerinde..�ocuklar�n saf ve masum olduklar� kadar, ac�mas�z da olabilecekleri ger�e�iyle, Esma�n�n nas�l ba� edece�i endi�esi� Kemik k�r���yla �ok kez kar��la�m��t� Esma, k�r�k ac�s�n� biliyordu ama can k�r���yla hi� tan��mam��t�� K�r�k bir kol, k�r�k bir bacak al��yla kaynard� da, ya g�n�l k�r���, i� k�r���.. o nas�l kaynard�?...

 

Ve Esma, ilkokula ba�lad�. Semtteki en yak�n ilkokuldu. On on be� dakikal�k y�r�me mesafesindeydi. Yar�m g�n ��retim uygulanan bu devlet ilkokulunda, Esma� n�n sabah�� olmas�n� tercih etmi�lerdi annesyle babas�. B�ylelikle, sabah i�e gitmeden �nce tekerlekli sandalyesiyle birlikte Esma� y� ve annesini okula b�rakabilecekti Salman bey.

Salman bey bir bankada m�d�r muavini olarak �al���yordu. Aslen Adanal�yd�, Kar�s� da �yle. Uzaktan akraba olduklar�ndan s�z etmi�ti K�bra han�m bir seferinde. K���k ya�ta evlendirmi�ler. On alt�s�nda ya var, ya yokmu�. �lk k�zlar� orada do�mu�. �kinci o�lu da. Ne var ki ya�amam�� her ikisi de. ���nc� o�lan do�du�unda, aileden kalma birka� mal� m�lk� sat�p �stanbul� a yerle�mi�ler y�llar �nce. Taha �stanbul� da b�y�m��. Sa�l�kl� bir �ocukmu�, �stelik �ok da zeki. Ondan sonra birka� d���k yapm�� K�bra han�m. Ama vazge�mek istememi� bir �ocuk daha do�urma sevdas�ndan.

� On yedi sene sonra do�urdum Esma� y� � demi�ti K�bra han�m, buruk bir sesle�

Taha, Esma� n�n do�du�u y�l liseyi bitirip, Ortado�u Teknik �niversitesi' nin �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi Siyaset Bilimi ve Kamu Y�netimi b�l�m�n� kazanm��t�. Babas�yla birlikte Ankara� ya gitmi�ler, yurda yerle�tirmi�ti Salman bey o�lunu. K�bra han�m� ve Esma� y� yeni tan�d���m zamanlard�.

 

K�bra han�m Esma� y� okulda bekleyip ders aralar�nda bir �eye ihtiyac� olup olmad���yla ilgileniyordu. ��len son dersten sonra,  eve birlikte d�n�yorlard� .

Hen�z sonbahar�n yaza yak�n durdu�u g�nlerdi ve tekerlekli sandalyeyi iterek, y�r�yerek eve d�nebiliyordu K�bra han�m. Ya���lar ba�lad���nda, havalar so�uyup k��a d�nd���nde her g�n taksiye binmeleri gerekecekti. Bu hem masrafl�, hem de daha zahmetli g�r�n�yordu.

Esma� y� tekerlekli sandalyesinden kald�r�p tekerlekli sandalyeyi ve Esma� y� taksiye bindirmek, evin �n�ne gelince arabadan ��kart�p tekrar tekerlekli sandalyesine oturtmak.

Ger�i, Esma� n�n a��rl���yla y�kl� bir tekerlekli sandalyeyi itmenin de daha az zahmetli olaca�� s�ylenemezdi. Hele bedensel engelliler i�in en k���k bir kolayl���n d���n�lmedi�i, �stanbul� un y�ksek kald�r�mlar� boyunca y�r�rken k��e ba�lar�, ��p konteyn�r cepleri, garaj ya da park yeri giri�leri hatta park eden ta��tlar ile b�l�nen, daralan kald�r�mlardan caddeye inmek ve tekrar kald�r�ma ��kmak s�z konusu oldu�unda de�il kilolu bir engellinin ta��nd��� tekerlekli sandalyeyi itmek, bebek pusetini bile indirip ��kartmak meseleydi.

� Allah� tan okuldan eve d�n�� yolumuzda tek bir kez kar��dan kar��ya ge�mem gerekiyor ve ���kl� bir yaya ge�idi var � demi�ti onlarla yolda kar��la�t���m�z bir g�nde  K�bra han�m.

Yolda durup biraz nefeslenirken, s�zlerine ��yle devam etmi�ti:

� Ya kar��dan kar��ya ge�mek i�in bir �st ge�ide t�rmanmak ya da bir alt ge�idin merdivenlerinden inmek zorunda kalsayd�k? �

Avuntuyu �are sayan bir kabulleni�e al��t�r�l�yordu insanlar bu �lkede. Ya�l�lara, engellilere, evlerinin d���nda ya�ama alan� tan�nmadan tasarlanm�� birimleriyle, bu mega kentte� 

Bir g�n K�bra han�mla sohbet ederken, s�z okuldan a��lm��t�. � Allah raz� olsun m�d�r beyden � demi�ti. � Esma� n�n s�n�f�n� giri� kat�na ta��d�. Asans�r yok. Esma� y� tekerlekli sandalyesiyle her g�n birinci kata ��kartmak ve sonra indirmek, hademenin yard�m�yla da olsa g�� oluyordu. �stelik, giri� kat�ndaki ��retmenler tuvaletini de kullanmam�za izin verdi m�d�r bey. ��rencilerin tuvaleti bir �st katta asl�nda. Orada da tek bir tuvalet alafranga, di�erleri alaturka, laf aram�zda... �

K�bra han�m�n anlatt�klar�n� dinlerken, bir an dalm��t�m. � elimde bir sihirli de�nek olsayd�... � diye d��lemi�tim. � Bu �ehrin y�neticilerini bir g�nl���ne, evet evet sadece bir g�nl���ne Esma� n�n konumunda bedensel engelli bir vatanda� haline �eviriverseydim ve bu bir g�n�, evlerinin d���nda g�nl�k hayat�n i�inde ge�iriyor olsalard�, bir g�n�n�n sonunda da tekrar eski kimliklerine, makamlar�na ve sa�l�kl� bedenlerine d�nd�klerinde bu kentte ne gibi de�i�iklikler olurdu acaba? Kald�r�mlarda, caddelerde, ge�itlerde, parklarda, okullarda, tuvaletlerde, otob�slerde, minib�slerde, taksilerde, okul servis ta��tlar�nda.. Bedensel engelli insanlar�n ya�amlar�n� kolayla�t�r�c� d�zenlemelere, yeni uygulamalara tan�k olabilir miydik? �  diye, ger�ek �tesi bir d���nceye kap�l�vermi�tim�

�nsanlar�n umuttan medet uman bir yoksunlukla ya�amaya al��t�r�la geldikleri bu �lkede, gizli kalm�� hesapla�ma i�tah�m ortaya d�k�l�vermi�ti bu hayalle birlikte.

 

Esma okula ba�layal� iki ay kadar olmu�tu san�r�m.

Bir sabah apartman kap�s� �n�nde rastlad�m onlara. Annesine okula gitmek istemedi�ini s�yl�yordu, h�r��n ve a�lamakl� bir sesle. Hi� arkada�� olmad���ndan, �ocuklar�n onu oyunlar�na katmad���ndan yak�n�yordu.

� Sen �i�ko ve sakats�n, oynayamazs�n! � demi� bir tanesi. Onlar gibi ko�turup oynayamayaca��n� �oktan kabullenmi� zaten. Ama, � sessiz film � oyununa bile katm�yorlarm�� onu. Hatta izlemesine bile izin vermiyorlarm��, Onun tekerlekli sandalye ile inip ��kamayaca�� yerleri se�iyorlarm�� oyun alan� olarak.

� Anne benim hastal���m bula��c� olabilir mi? � diye soran sesine, nedeninin bu olmas�n� dileyen ince bir umut gizlenmi�ti sanki�

Anla��lan ilk can k�r���yla tan��m��t� Esma! Bu k�r��� kendince al��ya almaya �al���yordu�

Bir k�r��� onarman�n bildi�i ve denenmi� tek yolu buydu ne de olsa. Onu korunakl� bir k�l�f ile sarmak ve ihtiyac� olan zamana b�rakmak.

� Ona ihtiya� duydu�u zaman� tan�, annesinin bu soruyu yan�tlamas�na f�rsat verme! � diyordu i�imdeki ses ve bir ��rp�da kuruverdi�im, � G�nayd�n Esma, annen bana �ok g�zel resimler yapt���n� s�yledi. Bana ne zaman g�stereceksin? � c�mlesiyle iyi ki sezgilerimin s�z�n� dinlemi�tim. � Aaaa, bug�n resim dersi var � diyen heyecanl� sesiyle, ruh hali de�i�ivermi�ti bir anda.

H�l�, avunulacak k���k keyifleri vard� Esma� n�n. Resim yapmak da bunlardan biriydi.

Ve resim onar�c� i�levini bu kez de k�r�lgan bir an� boyay�p, �rt�vermekle g�stermi�ti�

 

Yar�y�l tatiline bile giremeden, korkulan ba�a geldi. Bu hepsinden de ciddi bir k�r�kt�.

Kal�a kemi�i k�r�lm��t� bu kez. ��retmen ders saatinde, k�sa bir s�re i�in s�n�ftan ayr�l�nca olan olmu�, s�n�fa geri d�nd���nde Esma� y� tekerlekli sandalyenin dibinde yerde yatarken bulmu�. �ocuklar�n g�r�lt�c� bir a��zdan anlatt�klar�, s�n�f�n i�inde ko�u�tururlarken, Esma� n�n sandalyeden kayarak d��t���ym��. K�bra han�m, g�z� ya�l� ve bir yandan kendini su�layarak anlat�yordu olanlar�:

� Yak�ndaki markete kadar gitmi�tim. Evin eksi�i bir iki par�a bir �ey almak i�in. Teneff�se kadar �oktan d�nerim diyordum. D�nd�m de ama, okula geldi�imde beynimden vurulmu�a d�nd�m. Ke�ke gitmez olayd�m! �

Ambulans �a��rm��lar,  Esma� y� i�ine koymu�lar, M�d�r bey de birlikte, do�ruca hastaneye Acil� e gitmi�ler. O an� tekrar tekrar ya�ar gibi anlat�yordu K�bra han�m.

Bu kez Esma� n�n da, ailesinin de i�i zordu. �zellikle annesinin�

Ameliyat olmu�, platin tak�lm�� ve belden a�a��s� bir aparatla birlikte al��ya al�nm��t�. Hi� k�m�ldamadan yatmas� gerekiyordu uzunca bir s�re. Tuvalet ihtiyac�n� gidermesi i�in bile k�p�rdat�lamazd�. S�rg� koyuluyordu alt�na.

Esma� n�n y�z�ne, yine o donuk bak��lar yerle�mi�ti. Uysal g�r�n�yordu ama bu tedirgin eden, �l�mc�l bir uysall�kt�. F�rt�na �ncesi sessizlik gibi...

Okul hayat� da al��l� alt bedeni ile birlikte ask�ya al�nm��t�...

 

Pencerenin kenar�na ta��nan yata��nda �ylece uzan�rken, d��ar�y� seyretmek ya da televizyon izlemek d���nda yapabilece�i pek bir �ey yoktu. Bir de kitaplar�n resimlerine bakabilirdi ancak. Okumay� hen�z s�kemeden gelmi�ti bu kaza ba��na. Onu biraz olsun oyalamak, e�lendirmek i�in K�bra han�m, f�kralar, resimli �yk� kitaplar� okuyordu k�z�na. O g�ne kadar okulda ��rendiklerini unutmamas� i�in de okuma fi�lerini tekrar ettirmeye �al���yordu. Ama Esma, eskisi gibi ilgilenmiyordu bunlarla. Okuldan da �ocuklardan da kitaplardan da ��retmeninden de so�umu�tu sanki. Bir grup s�n�f arkada�� ile ��retmeninin ziyarete geldiklerinden s�z etmi�ti K�bra han�m. Ama Esma �ok so�uk, hatta k�r�c� davranm�� onlara. Konu�malar�ndaki tonlamalar, k�sk�nl��� ve ac�mas�zl��� birle�tiren kavgac� bir tonlamayd�. Annesine, hatta babas�na kar�� da huysuz ve h�r��nd� tav�rlar�. Davran��lar�nda ve s�zlerinde  sevecenlik ve �efkat izlerine rastlayabilecek tek canl�, kedisi Kakt�s� t�.

Bu ismi Esma takm��t� kedisine. Babas� bir ak�am eve geldi�inde getirmi� beraberinde.

Salman bey, i� ��k��� arabas�n�n �n tekerle�inin dibinde titrerken bulmu� onu. Ya�murdan sucuk gibi �slanm�� ve derisine yap��m�� simsiyah t�yleri aras�ndan kemikleri say�lan bu yavru kediyi g�r�nce, orada �ylece b�rakmaya g�nl� elvermemi�, al�vermi�. Hem Esma i�in, biraz oyalanabilece�i bir de�i�iklik ve zamanla bir arkada� olaca��n� d���nm��. �nce do�ruca bir veterinere u�ram��, gerekli kontrolleri, bak�m� yap�ld�ktan ve nas�l besleyeceklerini ��rendikten sonra eve getirmi�.

� Benim derdim ba��mdan a�k�n zaten, bir de bu kedi ��kt� ba��ma � diye dert yanm��t� K�bra han�m ayak�st� Kakt�s� �n eve geli� �yk�s�n� anlat�rken.

� ( ... ) Esma �yle sevindi, �yle sahiplendi ki hayvan�, raz� oldum ben de! Ne diyeyim... � diyen sesinde, k�z�n�n k���k mutluluklar�na vesile olabilmenin buruk avuntusu hissediliyordu�

Esma bana kedisini tan��t�rm��t� bir g�n.

� Ad� Kakt�s � demi�ti. � Ben koydum ad�n�. Babam onu kuca��ma verdi�inde o kadar zay�ft� ki onu tutmaya �al���rken kemikleri elime batm��t� � diye de eklemi�ti ard�ndan.

Alt� yedi ya�lar�ndaki bir �ocu�un yapt��� bu, tuhaf oldu�u kadar da anlaml� benzetme, beni �a�k�nl��a s�r�klemi�ti. Ya, annesinin ona okudu�u �ocuk kitaplar�ndan ya da televizyondan ��renmi� olmal�yd� kakt�s bitkisini ve tutmaya �al���rsa dikenlerinin ellerine bataca��n�. Nerdeyse d�rt duvar aras�nda ge�en, annesinin ihtimam� ile �evrelenmi� hayat�nda, bu deneyimi bizzat ya�am�� olmas�, �ok d���k bir olas�l�kt�. Ayr�ca, bir kakt�s� ger�ekten tutmu� eller, ele gelen kemiklerin hissettirece�i duyguyu, � batma � olarak tan�mlamazd�.

Belli ki Esma, hayal g�c�n� kullanm��t� bu ili�kilendirmeyi yaparken.

Peki ama, ele gelen kemiklerle, ele batan dikenleri nas�l �zde�le�tirmi�ti acaba?

Belki de kemiklere dokunman�n onun deneyimindeki kar��l���, � k�r�k ve ac� � �a�r���m�yd� sadece. Aynen kakt�s�n � dikenli, ac� � �a�r���m�nda oldu�u gibi.

Ve ne tuhaf ki bir ba�ka benzetme y�n� itibariyle de kendi �ileke� ya�am�n�n dibinde b�y�yen kedisi i�in, bundan daha uygun bir isim d���n�lemezdi. Kakt�s... �ileke� bir bitki... En sert topraklarda, ��l�n kuru havas�nda s�rd�r�r ya�am�n��

Esma y�re�inde zaten hep ta��d��� dikenli ac�s�n�n yan� ba��nda Kakt�s� e de yer a�m�� oluyordu b�ylelikle.

Yata��na ba��ml� ge�en �� ay�n sonunda k�smi al��l� da olsa tekerlekli sandalyesine terfi edebilmek biraz y�z�n� g�ld�rm��t� Esma� n�n. Ne var ki okuldan da derslerinden de epey geri kalm��t�. Arkada�lar� okumay� yazmay� s�km��ler, aritmetikte ilerlemi�lerdi. Hen�z al��dan tamamen kurtulmad��� i�in okula devam etmesine izin vermiyordu doktoru. Risk almaya gelmezdi. Anla��lan bu sene b�yle ge�ecekti. Fakat bu Esma� n�n seneye 1.s�n�f� tekrar okumas� anlam�na geliyordu. Okula yeni ba�layacak bir ya� k���k �ocuklarla birlikte. Oysa Esma seneye dokuz ya��n� s�r�yor olacakt�. Yani di�erlerinden iki ya� daha b�y�k ve �lkokul 1.s�n�fta�

Zaten iri yar� bedeni ve ya��ndan b�y�k g�steren y�z hatlar�yla �u anda bile, sekiz ya��nda bir �ocuk oldu�una kimse inanmazd�. Ayr�ca bir �st s�n�fa devam edecek olan arkada�lar�ndan ve ��retmeninden de ayr�lmas� gerekecekti. Yeni arkada�lar edinme s�recinin yine dikenli, k�r�kl� ve sanc�l� ge�mesi de b�y�k ihtimaldi�

K�bra han�m, Esma� n�n e�itimi, beden sa�l��� ve ruh sa�l��� aras�nda �mitsiz bir ��kmazda bocal�yordu. ��retmeni ve okul m�d�r� ile b�t�n bu ayr�nt�lar� konu�up �ocu�un kaybetti�i bu �� ay� ve ders y�l� sonuna kadar da kaybedece�i zaman� eve gelecek bir �zel ��retmen e�li�inde  yerine koymas� ve sene sonunda Esma� ya, s�n�f�n� ge�mek i�in bir s�nav hakk� tan�nmas� ��z�m yolu olamaz m�yd�?

Bunu K�bra han�ma s�yledi�imde, � Olur mu dersin? Okul bunu kabul eder mi? Uygun bir ��retmen bulabilir miyiz ki? � sorular�n� bir gayret pe� pe�e s�ralayan yorgun sesinde, zay�f da olsa bir umut k�p�rt�s� seziliyordu. 

 

Sevtap  ��retmen, haftada �� g�n gelmeye ba�lam��t�, K�bra han�mlara. Salman beyin i� yerinden bir arkada��n�n k�z� oldu�unu s�ylemi�ti K�bra han�m. �ocuklar� �ok sevdi�inden g�ler y�zl�, sevecen ve sab�rl� oldu�undan s�z etmi�ti. Babas� Kenan bey, Esma� n�n durumundan bahsetti�inde, � hem ��retmenlik deneyimi kazan�r, hem de �al���p har�l���m� ��kartm�� olurum � demi�, kendisi talip olmu� bu i�e. �stanbul �niversitesi, Hasan Ali Y�cel E�itim Fak�ltesi� nde, S�n�f ��retmenli�i b�l�m�nde son s�n�f ��rencisiymi�. Okulunun ders saatleriyle �ak��mayacak �ekilde ayarlam��lar, geli� gidi� g�n ve saatlerini.

� Sevtap ��retmeni �ok sevdi Esma. Gelece�i g�nleri sab�rs�zl�kla bekliyor. Verdi�i �devleri hemen yap�p bitiriyor. Okumay� �oktan s�kt�. Art�k kendisi okumak istiyor �yk� kitaplar�n�. Allah kar��m�za b�yle birini ��kartt�, �ok ��k�r � diyen sesinden, onun da Sevtap ��retmeni sevdi�i anla��l�yordu.

O�lu Taha� n�n da y�ksek lisans�n� tamamlamak �zere oldu�undan s�z etmi�ti laf aras�nda. � Bu g�ne kadar Esma� n�n rahats�zl���yla u�ra�maktan, Taha ile neredeyse hi� ilgilenemedik. Ankara� larda bi ba��na kald�. Kendi kendine bakt� yavrum. Y�z�ne hasret ge�ti seneler... Tatildeeen tatile g�rd�k y�z�n�. Esma� y� kime b�rak�p, nas�l yan�na gideyim! � s�zlerinde ve sesinde h�z�n, ac�, �aresizlik, �zlem ve o�luna kar�� annelik g�revini yerine getirememi� olman�n su�luluk duygusu birbirine kar���yordu.

Taha ile Sevtap� � birbirine yak��t�r�yordu sanki. Belki de o�lu i�in bundan sonra bir �eyler yapabilmek arzusu ve �midiyle.

Ders y�l� bitmek �zereydi. May�s sonlar�yd� san�r�m. Esma� n�n alt� ay �nce k�r�lan kal�a kemi�i kaynam��, al��dan ve aparattan kurtulmu�tu ama hala y�r�yemiyordu. Sevtap ��retmen, Esma� y� ders �al��t�rmaya devam ediyordu. Esma, ��retmeninin gelmedi�i g�nlerde, �devlerini yap�yor, kendi kendine �al���yordu iyice yakla�an s�nav�na. Balkona ta��nan koltuk yine k��esindeki yerini alm��t�, �zerindeki Esma ile birlikte�

�yice semirmi� g�r�n�yordu Kakt�s, miskin miskin bir k��ede g�ne�e uzatt��� bedeniyle. Esma hi� y�z vermiyordu ona bu aralar. Kuca��ndaki beyaz tahtaya bir �eyler yaz�p �iziyordu s�rekli. Kakt�s, d��man olmu�tu o kuca��ndaki kocaman beyaz �eye. Oras� Kakt�s� �n yeriydi; Esma� n�n kuca�� yani. Uyuklad��� yerden do�rulup �n ayaklar� �zerinde iyice bir gerindikten sonra siyahlar aras�na geli�ig�zel serpilmi� ve g�d�s�nda par�a lekeler halinde konumlanm�� beyaz�yla, uzun, parlak, siyah t�ylerini kabartarak pervas�z bir nadanl�kla sal�nd��� anlar, b�r�nd��� heybetli g�r�n�m�n fark�ndal���n� ta��yan bir sayg�nl�k ilan�yd� sanki� Esma� n�n kuca��ndaki o beyaz �eye, g�zda�� vermeye �al���r bir hali oldu�u bile s�ylenebilirdi�

 

Haziran ortalar�nda, s�cak ve rutubetli bir Cumartesiydi. K�bra Han�ma semt pazar�nda rastlam��t�m, ilk kez yaln�z g�r�yordum onu. � Esma� y� evde abisiyle b�rakt�m. Taha d�nd� Ankara� dan. Ben de f�rsattan istifade, �ar�� pazar i�imi halledeyim dedim. Hem Esma�ya biraz �st ba� da almam laz�m. K�yafetleri olmuyor �st�ne. Ahh, biraz olsun zay�flayabilseydi� Doktor denize girmesini, su i�inde hareket etmesini tavsiye...�  zembere�i bo�alm�� gibiydi kurdu�u c�mlelerin.

� Esma da s�nav�n� ge�mi�, eh Taha da burada demek, �ifte g�z�n�z ayd�n �yleyse! �  demeye g��l�kle f�rsat bulabilmi�tim.

O, huzursuz bir ruh hali i�inde, anlatmaya devam ediyordu.

Salman bey emekli olmay� d���n�yormu�. G�neyde bir yer alabilirlerse, Bodrum�da ya da Marmaris� te �rne�in. Oraya yerle�ebilirlermi� �stanbul� daki evlerini sat�p. Orada k���k bir turistik e�ya d�kk�n� a�may� da hayal ediyormu�. B�ylelikle, hem bir ek gelir kap�s�, hem de emeklili�inde oyalanacak bir i�i olurmu�. � En fazla, Esma� n�n sa�l��� i�in istiyor babas� bunu. Hakl� da. �klimi g�zeldir oralar�n. Bol g�ne�, temiz hava. S�k s�k denize girme f�rsat� olur b�ylelikle. Belki y�r�meye ba�lar art�k! Ama, yeni bir �evreye al��mak, kom�ular�mdan ayr�lmak fikri �ok zor geliyor bana. Hadi bahar, yaz mevsimi neyse, ya koca bir k��? Bir ba��na nas�l ge�er oralarda? Hem Esma s�n�f�ndan, ��retmeninden geri kalmas�n diye bunca u�ra�t�k. S�n�f�n� ge�ti �ocuk. �imdi ba�ka bir �ehirde, yeni bir okul? �

S�zleri, duygu ve d���ncelerindeki gel-gitleri ta��yordu. Belli ki, �stanbul� dan temelli ayr�lmak istemiyordu K�bra han�m. Ama ne baba ne de koca evinde, �stelik Esma eksenli ya�amlar�nda kendi arzu ve isteklerini dile getirmek, bunlar� y�ksek sesle s�ylemek gibi bir l�ks� olmam��t� hi�...

 

Salman bey Haziran ay� sonunda emekli olmu�tu. Taha� n�n da �stanbul� da olmas�ndan faydalanarak K�bra han�m� ve Esma� y� �stanbul� da b�rak�p, kendisi Marmaris� e gitmi�ti. Sat�n alabilecekleri bir ev bulmak, hatta denize ve b�t�esine yak�n duran bir evi hemen ba�lamak �zere. Oturmakta olduklar� evlerini de sat��a ��kartm��lard�.

K�bra han�m h�l� temelli ta��nma fikrine al��amam��t�. Sat��a ��kartt�klar� evlerini g�rmeye gelenlere, isteksiz bir �ekilde gezdiriyordu evi. Gizliden gizliye bir umut b�y�t�yordu i�inde evin sat�lmayaca��na dair. Bu umudu beslemesinin bir de dayana�� vard� asl�nda. Hen�z Salman bey bilmiyordu ama, Taha ile Sevtap aras�nda bir yak�nla�ma olmu�tu. Taha Ankara� dan d�nd���nde tan��m��t� Sevtap ��retmenle. Sevtap ��retmenin, Esma� ya ders �al��t�rmak i�in haftada �� g�n eve gelmeye devam etti�i zamanlard�. Dersi bitirip ��kmas� genellikle ak�am� buluyordu. O s�ralar Sevtap� �n kendi s�navlar� da oldu�u i�in daha ge� geliyordu Esma� ya ve ��kmas� da ge� oluyordu haliyle. Onu evine Taha b�rakmaya ba�lam��t�. Bu tan���kl�k, arkada�l��a do�ru yol almaya ba�lam��t� zamanla. Bir yak�nl�k do�mu�tu aralar�nda. K�bra han�m �ok sevinmi�ti bu i�e. O zaten Sevtap� � k�z� gibi seviyordu. Esma da Sevtap ablas�n� dilinden d���rm�yordu hi�. � �ocuklar ilerde evlenecek olurlarsa, bu evde otururlar. Kendi arzular�na g�re dayay�p, d��erler. Ev sat�lmas�n istiyorum � demi�ti K�bra han�m.

 Salman bey hen�z d�nmemi�ti Marmaris� ten. K�bra han�m�n s�yledi�ine g�re birka� uygun ev alternatifi bulmu�tu Salman bey ama karar veremiyordu. Kar�s�n�n da birka� g�nl���ne Marmaris� e gelmesini ve birlikte karar vermelerini istiyordu. Hem evin adresi belli olduktan sonra en yak�n ilkokula Esma� n�n kayd�n� da yapt�rmak, en az�ndan �stanbul� dan kayd�n� ta��mak i�in neler istenece�ini ��renmek gerekiyordu. Nerdeyse Temmuz ay� bitmek �zereydi. Ta��nma ve yerle�me fasl�n� okullar a��lmadan �nce halletmeleri �artt�. Zaman gitgide daral�yordu.

�nce, � Esma� y� abisine b�rak�p, birka� g�nl���ne gitsem mi?, ne dersin? � diye sormu�tu K�bra han�m. Sonra da, � G�nl�n�n be�endi�i evi tutsun Salman Bey. Benim zaten hi� gidesim, yerle�esim  yok oralara...� diye de�i�tirir gibi olmu�tu fikrini.

Asl�nda Taha� n�n, Esma� y� ve evi birka� g�nl���ne de olsa idare edip edemeyece�i endi�esini ta��d��� g�zlerinden okunuyordu K�bra han�m�n.

� K�bra han�m, sen atla otob�se git, hem oturaca��n evini kendin g�r be�en, hem de �stanbul� daki evi satmaktan vazge�irirsin belki Salman beyi. Taha ile Sevtap� tan s�z edince, o da evi elde tutma fikrine s�cak bakabilir. Hem sen burada, �ocuklar�n ne yiyip ne i�ece�ini hi� dert etme. Ben bir �eyler yapar b�rak�r�m onlara. Her g�n de u�rar�m. Taha senelerce, tek ba��na kendine bakmad� m�?, Esma� y� da idare eder birka� g�n, sen hi� merak etme!�  s�zlerimin ard�ndan, ertesi g�n gitmeye karar vermi�ti.

Be� g�n sonra d�nd�ler birlikte. K�bra han�m�n y�z� g�l�yordu.

Salman beye �ocuklar�n durumundan s�z edince evi satma fikrinden vazge�mi�. �ok da sevinmi� bu duruma. �Desene, bizim bankadaki Kenan� la d�n�r olaca��m � diye de �imdiden havaya girmi� hatta. Ev konusuna gelince mevcut alternatifler aras�nda fiyat� en uygun olan�nda karar k�lm��lar. � Biraz elden ge�irilmek ister ama olsun,  zamanla yapar�z, yava� yava�. �o�unu pe�in �dedik. Gerisini de birka� vadede �demek �zere anla�t�k. Elimizdeki t�m nakdi nerdeyse t�kettik ama �stanbul� daki ev sat�lmayacak hi� olmazsa � diye heyecanla anlat�yordu K�bra han�m. � Annemden kalan birka� par�a yer vard� Adana� da. Onlar� da sat��a ��kartt�k. Allah kerim! � diyen sesinden, yeni bir hayata ba�lama fikrini art�k kabullendi�i, hatta benimsedi�i anla��l�yordu.  

Salman bey A�ustos ay�n� da Marmaris� te ge�irmi�ti. Olaylar�n ak��� do�rultusunda, �stanbul� daki evin sat�lmas�ndan vazge�ilince turistik d�kkan a�ma fikrini de ertelemek durumunda kalm��t�. Harcama �nceliklerini de�i�tirmek gerekmi�ti.  Bu s�re zarf�nda, evin boya badana i�lerini halletmi�, ta��nmaya haz�r hale getirmi�ti. Hatta, �stanbul� daki evde kalacak olan Taha� ya b�rakacaklar� e�yalar� da d���nerek, yeni eve yeni beyaz e�yalar ve bir oturma tak�m� alm��t�. Perdeleri bile halletti�ini s�ylemi�ti K�bra han�m. Ta��nd�ktan sonra yap�lacak fazla i� b�rakmamaya �al��m��t�; ��nk�, Esma� n�n okul hayat�na adapte olmak gerekecekti yine. Bu arada Esma� n�n okul kayd� da yap�lm��t�. Eyl�l ay� i�inde okullar a��ld���nda Esma, ilkokul 2.s�n�fa ba�layacakt�.

Ve Eyl�l gelip �att�. �ki ay i�inde bunca �eyi halletmi� olmalar� inan�l�r gibi de�ildi.

� E�er zaman olaylar�n s�ralan���ysa,...�  der J. L. BORGES, � Ne kadar �ok olay ya�an�rsa, o kadar �ok zaman ge�ece�ini kabul etmeliyiz...�.  

Bir kitab�nda okudu�um bu s�z�n i�indeki anlam� o zamanlar, � ne kadar olay, o kadar zaman � form�l�yle alg�lam��, olaylar�n s�ralan��� ile zaman�n ger�ekten ak��� aras�nda, - ge�en s�re anlam�nda - do�ru orant�sal bir korelasyon olaca��n� d���nm��t�m. Oysa, bu �nermenin i�indeki ger�ek anlam� �imdi daha iyi kavr�yordum. O kadar �ok olay ya�anm��t� ki bu iki iki bu�uk ay i�inde, daha �ok zaman ge�mi� olmal� duygusuna kap�l�yordu insan�

Evden eve nakliyat firmas�n�n kapal� uzun arac�, apartman�n �n�ne boydan boya park edinceye kadar, ta��nma ger�e�i bana bu kadar yak�n durmam��t�, nedense.

E�yalar� sar�p paketlemeye, mobilyalar� ta��maya ba�lad�klar�nda bo�almaya ba�layan evle birlikte ger�e�in ��plak y�z� de g�r�nmeye ba�lam��t��

Bah�eye ��kart�lm�� tekerlekli sandalyesinde oturan Esma, o b�y�k beyaz �eyi sonunda yerinden etmi� olman�n �al�ml� edas�yla kuca��na kurulmu� olan Kakt�s ve tekerlekli sandalyeye dayal� bir �ift koltuk de�ne�i, bu hareketli resmin dura�an tek karesi gibiydiler�

 

 

Esma o anda zihnimde deklan��re bas�lm�� sekiz bu�uk ya��ndaki bu foto�rafla, dokuz ayl�kken bana � Ho� Geldiniz � ziyaretine geldi�inde onu ilk kez g�rd���m foto�raf aras�nda gelip gidiyordu belle�imde�

�imdi on dokuz ya��nda olmal�yd�; o�lumla ya��t.! Demek ki, bu kadar �ok zaman ge�mi�ti! Ama ben, daha az zaman ge�mi� gibi, hatta sanki d�n gibi bir alg�lama i�indeydim h�l�.

��te yine BORGES, hakl� ��k�yordu �nermesinde; Tam tersine �evirdi�imizde, ��yle de denebilirdi; � E�er zaman olaylar�n s�ralan���ysa, ne kadar az olay ya�an�rsa, o kadar az zaman ge�ece�ini kabul etmeliyiz �

Anahtar s�zc�k buydu i�te: � ya�an�rsa ��

 

G�zlerim, elimde tuttu�um gazetenin i� sayfalar�ndan birine s�k��t�r�lm�� bir il�na kilitlenmi�ti�

 

Esma� y� ve ailesini yolcu ettikten sonra, birlikte ya�anm��l�klar sona ermi�ti. SARIKAYIN ailesiyle herkesin kendi hayatlar�na da��ld��� o kav�akta ayr�lm��t�k. Sevtap ile Taha� n�n nik�h t�renlerindeki k�sa birlikteli�imizi ve telefonla konu�arak payla�t�klar�m�z� � ya�anm��l�k � kapsam�na ald���m� varsaysam bile onlar� kendi hayatlar�na yolcu ettikten sonra ya�anm��l�klar�m�z azalm��t��

Zamana yay�lm�� telefonlar�n ta��d��� ya�anm��l�klar, � ya�anm�� az olay � tan�m�na girerdi ancak... ve az zaman ge�mi� olmal� duygusuna kap�lm�� olmam da i�te bu y�zden do�ald��

 

Bu kadar �ok zaman ge�mi� olamazd��

�imdi on dokuz ya��nda olmal�yd�� Olacakt�� O l m a l � y d ��

 

V E F A T  

Merhum Ferit ve Merhume M�beyyin SARIKAYIN� �n,

Merhum Hayrullah ve Merhume Rana TA�DELEN� in torunlar�,

Merhum S�ha ve Merhume Esra SARIKAYIN� �n,

Taha SARIKAYIN� �n  k�z karde�leri,

K�bra ve Salman SARIKAYIN� �n k�zlar�

Dilan SARIKAYIN� �n  halas�

Esma  SARIKAYIN 

vefat etmi�tir.

 

Cenazesi 26 Temmuz 2003 Cumartesi g�n�

Adana Buruk Mezarl���� nda topra�a verilmi�tir.
Vefat �ncesinde ve sonras�nda bizleri yaln�z b�rakmay�p destek olan,

t�m akraba ve dostlar�m�za, te�ekk�r� bor� biliriz.
                   Allah Rahmet eylesin.
 

A�LES�

 

 

Esma� n�n vefat ilan�; kal�n, �ift �izgili bir �er�eve i�ine al�nm��t�� Korunakl�yd��

: Ye�im ESEMENNisan' 2004                                                                                                               Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t