wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Sibel ER�ZDEN

 KANATLAR

Baba K�rlang��, g�ky�z�nde gururla s�z�l�yordu. A�a��ya, Sezgin' e g�z k�rpan k�vr�lmalarla bir o yana bir bu yana kollar�n� a�m�� y�z�yordu sanki. Hayranl�kla bakt� Sezgin;

 

- � U�urtmam..  " dedi,  " Hakikaten �ok g�zel oldu! �

 

Sezgin, babas� Nurcan beyle K�rlang�� u�urtmas� yapabilmek i�in bir s�r� resim taram��t�. U�urtmaya en uygun modeli, k�rlang�� fig�r�n� bulana kadar bir haftalar� ge�mi�ti birlikte. �d� kopuyordu r�zg�rlar gidecek diye. � Bir giderse var ya.. � diyordu annesine, � Bir giderse r�zgarlar?.. � susup odas�na gidiyor, babas�n�n eve geli�ini bekliyordu. Babas�ndan ba�ka kimse yapamazd� K�rlang��' �n�. �yle demi�ti babas�; " Sezgin bunun ismini K�rlang�� koyal�m m�? Havada en uzun kalabilen ku�tur? " O biliyordu K�rlang��' �. Yap�ma ba�lad�klar�n�n alt�nc� g�n�n�n sonunda, yemeklerini yemi�, odalar�na gidip bir s�re daha �al��m��lard�. Ge� bir vakitte Sezgin, tel��l� bir heyecan i�inde Nurta� han�m� a ko�mu�tu.

- � Aaannnee! Anneee! Bitti, bitti! Ko�, gel bak anneee!! � Nurta� han�m televizyonun �n�nde uyukluyordu. Sesi duyunca irkildi, bakt� ki Sezgin tozu dumana katm�� �st�ne geliyor� Uykuyu derhal kovalamas� gerekti�ini fark edip, hi� vakit kaybetmeden kollar�n� kocaman a�arak, � Ya�aaa benim o�lum! � diye hayk�rd�. � Hadi g�ster.. �

 

K�rlang��, yata��n �st�nde tak�lgan bir �ekilde yat�yordu. Ger�ekten canl� gibiydi. Sanki z�play�p u�maya ba�layacak, ne�eli kahkahalarla havada daireler �izip gelecek, Sezgin' in kuca��na konacak! Ama o kadar kocamand� ki, olsa olsa Sezgin' i kuca��na al�rd�.

 

- " Yar�n sabah bay�r�n orada  bir deneriz de�il mi o�lum? Yar��tan �nce? "

- � Ya�a benim g�zel annem! � diye ���l��� bast� Sezgin.

- � Benden bu kadar. Ama b�t�n olup biteni  anlatacaks�n�z ha � dedi Nurcan bey, i�aret parma��n� o�lunun g�z�ne do�ru sallayarak�" Esnedi, ensesi a�r�d��� i�in ba��yla havada bir daire �izdikten sonra � Off�� dedi.  Ellerini dizlerine koyup, s�rt�n� dikle�tirdi. Omurgas� ��t�rdad�. " Ben yat�yorum. Hadi yeter! Siz de gidip yat�n art�k � Karn�n� ka��ya ka��ya  lo� ���kl� koridorda kayboldu.

 

Gecesi sanki durmu� bir saatti. Sezgin i�in o gece  her �ey durmu�tu. Bir tek u�urtmas� d�n�yordu odan�n tavan�nda. Yata��n i�inde sa�a d�n�yor olmuyor, sola k�vr�l�yor bir t�rl� uyuyam�yordu. Kafas� bir buru�an �ar�afa tak�l�yor, bir dizine, s�yr�lan pijamas� rahats�z ediyordu. Oysa b�yle tak�nt�lar� yoktu daha �nceleri. Yata��na yatt� m� g�zleri kendili�inden  �rt�l�rd�. Sabaha dek deliksiz, bir g�zel  uyurdu. Ama bu gece, i�te o geceydi. Bin t�rl� hayale dal�yordu ister istemez� Bir bak�yor yar��ta birinci gelmi�, sevin�le �ampiyonlu�unu kutluyor. Bir bak�yor  r�zgar kesilmi�, yar��ma iptal edilmi�, babas�na sar�lm��, beraber a�l�yorlar.. Bu sahneyi unutmak istedi� ��i ac�m��t�. Hayalden hayale atlaya z�playa, neden sonra, k���c�k bedeni dayanamam�� uykuya dalm��t�.  

 

�te �imdi K�rlang��, �u r�zgar� bile maviye d�nm�� olan civelek g�ky�z�nden ona bak�yordu. 

- � Hakikaten g�zel oldu � diye i�inden gururla yineledi;

- " Anne, K�rlang��' �n ad�n� Baba K�rlang�� olarak de�i�tirebilirim de�il mi? Anlar de�il mi? " Annesi ona o arada hayret ve heyecan dolu bir bak�� att�. Toparlanarak, heyecanl� direktiflerine devam etti;

- � R�zgar K�rm�z� S���t tepesinden esiyor. Sezgin sola d�n, sola ko��  �imdi!...  Kavaklar� izlemeyi unutma Sezgin! Sana r�zgar� anlat�rlar. Dallara bak o�lum, dallar� unutma. � Sezgin annesini can kula��yla dinliyor, r�zgar ne zaman kuvvetli, ne zaman zay�f dikkatle g�zlemliyor, ince hesaplarla Baba K�rlang��' � y�nlendiriyordu. � Bay�rdan  a�a�� ko�ma, o tarafa sak�n gitme Sezgin. �

 

��lene do�ru g�ne� veriminin doru�unda g�nl�k g�revini yar�lam��ken, Sezgin ve Nurta� han�m, gittik�e kalabal�kla�an alan� izleyerek bir �eyler at��t�rmak i�in �ak�ll� �e�me' nin yan�na ba�da� kurdular. Sezgin, daha dal ve toprak kokan tuzlanm�� domatesli taze ekme�inden koca bir �s�r�k al�p, g�z�n� alandan ve Baba K�rlang��' tan ay�rmaks�z�n;

- � Neden anne? � diye sordu merakla.

- � Ne neden? �

- � Bay�r.. Niye bay�rdan a�a�� ko�mayaca��m ki? �  

- � Basit � dedi annesi. � Hava ak�m� bay�r�n a�a��s�na indik�e yava�lar burada. Bak kar��s�n� g�r�yor musun? ��te bu g�rd���n y�kselti r�zgar� perdeler. Oraya inersen r�zgar� bitirmi�sin demektir o�lum �

Bunu kendine s�k� s�k� tembihledi Sezgin. � Bay�rdan a�a�� ko�mayaca��m. Sen de bay�ra do�ru u�ma Baba K�rlang��,  tamam m�? �

 

Yar��man�n saati yakla�t�k�a herkesin heyecan� art�yordu. En �ok heyecanlanan Baba K�rlang��' t� asl�nda. Nurta� han�ma �yle gelmi�ti. Ne vard� bu u�urtmay� bu kadar ger�ekmi� gibi  yapacak! Canl� m� canl�, g�zleri f�ld�r f�ld�r bir u�urtma olmu�tu  bu! Nedenini bildi�i o tan�d�k i� s�k��mas�yla kavruldu i�i. U�urtmaysa  hi� durmadan g�l�yordu.

 

Annesi o�luna bakt�. Sezgin hayret uyand�ran bir so�ukkanl�l�k i�indeydi. Yaln�zca r�zg�r� izliyordu. Nurta� han�m g�l�msedi. � Hesapl�yor�� diye d���nd�. � Aferin o�luma! � Ba�lang�� �izgisinde yatan u�urtmalar, bekle�iyordu. B�t�n �ocuklar yar��ma kurallar�n� hat�rlatan hakemi dinliyorlard�. Ba�lang�� m�zi�i duyulur duyulmaz ko�acaklard�. U�urtmalar havalanacak, herkes g�kte yere d��meden kalan son u�urtmay� g�rene dek s�recekti yar��ma. Di�er bir deyi�le u�abilen son u�urtma, yar��� kazanacakt�. A�a�lar dikkat kesilmi�ti. K�rm�z� S���t tepesi merakla izliyordu. �ak�ll� �e�me muslu�unu uzata uzata bir u�urtmalara, bir �ocuklara bak�yordu. G�ne�, ���nlar�n� seyreltti yard�m olsun diye. Bulutlar r�zg�ra buyur edip yerlerinde kald�lar. Sonunda o h�zl� ritimli m�zik ba�lad�. Ku�lar notalar� duyar duymaz dansa u�tular. T�m �ocuklar ko�maya ba�lad� sonra� Hevesle, co�kuyla ta��yorlard� iplerinin makaralar�n�. Sezgin �ok dikkatliydi. �lk on dakika i�inde baz� u�urtmalar�n kavaklara tak�l�p kald���n� g�r�nce onlar ad�na �z�ld� ama sonra kendini Baba K�rlang��' a ve r�zg�ra b�rakt�.

 

Ne kadar zaman ge�ti�ini bilmiyordu. Alandaki �ocuk say�s� gittik�e azalm��t�. Ama Sezgin oradayd� i�te. B�y�k bir kararl�l�kla ipi s�rekli kontrol ediyordu. K�rm�z� S���t tepesinin sesini duydu sonra;

- � R�zgar � dedi. � Uzaklarda a�a�lar�n dalgalanmas� durdu, dikkat! Birazdan bitecek! �  Uyar�y� duyunca kayg�land�. Bay�ra bakt�. Bay�ra ko�mayacakt�. Kavaklar� hareketlendirmeliydi.. Dallar? Dallar sal�nmal�yd�.. Bir �eyler yapmal�yd�..  Nefes alabilseydi e�er, �fler �flerdi r�zg�r yapmak i�in. Aniden ku�lara g�z� tak�ld� bir ara. Kanatlar� vard� ku�lar�n. Kanatlar..

 

Kimse olan bitene inanam�yordu...

 

 

- � Ya babac���m, i�te b�yle, bir g�rseydin olanlar� o g�n! Tam bir mucizeydi. R�zgar �yle ani dindi ki�Ben dallar� izlerken, r�zgar olmadan nas�l olur da b�yle savrulurlar bu u�urtmalar, hi� d���nmedim. Kendimi �yle kapt�rm���m yani�  B�t�n di�er u�urtmalar oldu�u gibi a�a�� �ak�ld�. Sonra  annemle bir de bakt�k ki Baba K�rlang��' �n etraf�n� bir s�r� ku� sarm��, kanatlar�n� habire ��rp�yor! O kadar �oktular ki.. Sanki bir �ey onlar� y�nlendiriyordu. Sonra, kanatlardan do�up akan o k���k yel, Baba K�rlang��' �n havada kalmas� i�in ve elbette kazanmam i�in yetti! �nanmayacaks�n ama baba, ku�lar g�l�mseyen Baba K�rlang��' � ald�lar kanatlar�na. Sonra sana ko�tum anlatmak, payla�mak i�in! Ah bir g�rebilseydin babac���m...� 

 

Nurta� han�m u�urtma yap�m�n�n bitti�i gece, yani bundan tam bir hafta �nce, e�inin u�urtmay� yapan titrek ellerine, art�k renkli olmayan y�z�ne sitemli ama umars�z bir bak�� atm��t�.

 

Sezgin elindeki bir demet �i�e�i yere, babas�n�n sessiz bak��lar�n�n hizas�na b�rak�rken annesinin elini s�ms�k� tuttu. Ona �imdi anlams�z gelen zaferinin verdi�i ac�yla huysuzland� elleri.. Baba K�rlang��' �n ipini s�k� s�k� tuttu�u halde gitmesine engel olamayan ama ayn� ipin par�alad��� elleri �. H��k�rd�, h��k�r�klara bo�uldu..

 

K�rm�z� S���t tepesinde serseri esiyordu o ak�am r�zgar. �ok da hoyratt��. 

:  Sibel ER�ZDEN, �stanbul, Haziran 2004,                                                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t