wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Sibel ER�ZDEN

 K�REM�TTEK� YAKAMOZLAR

" Yakalay�n �u iti! �...

- � Yakalay�n bu iti! � dedi nefes nefese ve di�lerinin aras�ndan�

 

Ko�arken savrulan bedeninin r�zgar� yanaklar�n�  ac�t�yordu.

 

� Dur ulan e��o�lusu! �...

- � Dur ulan e��o�lusu � dedi nefes nefese ve di�lerini s�karak�

 

Bacaklar� otomati�e ba�lanm��t�, kontrol� d���nda birbirini koval�yorlard� ve ci�erlerinde kesik bir ac� ba�lam��t�. Ko�uyordu. ��lg�nca ko�uyordu! G�zlerini bile kapatm�� ko�uyordu. H�z�n�n silkeleyi�inden y�re�i kabarm��t�. Bir ���l�k yard� binalar�n uzanan ellerinden kirlenmi� karanl�k g���. Dayanamam��, ilerden sa�a, ��kmaz soka�a saparken hayk�r�vermi�ti.

 

� Ka�ma leeyn! �...

- � Ka�ma len!� dedi kendi kendine. Nefesi t�kanm��t�. Durdu. Ellerini dizlerine koyup g�zlerini a�t�. Dinledi. Pe�inden belli ki kendisinden daha h�zl� ko�an k�f�rleri dinledi. �yle olmasayd� �teden yank�lan�p gelmezdi o k�f�rler.

 

Sesler uzakla��yordu.

- � S�y�rd�k � dedi sessizce. � �imdilik s�y�rd�k �

Bu bo�, pis ve yo�un alkol kokan sokakta nereye sokulabilece�ini d���nd�. G�z� yang�n merdivenine tak�ld�. D���nmeden t�rmanmaya ba�lad�. T�rman�rken de d���nmeye.

- � �imdi nolcek len? � dedi.

- � Naapcen len, naapcen he, nereye gitcen? � 

Hi�bir mazereti yoktu. Tamamen bilin�li, isteyerek yap�lm�� bir b��akl� sald�r�.

- � Pi�man bile diyilsin olum. Sen bitmi�in��

 

 

Bir kafede garsonluk yap�yordu. Her �eyi ba�latan o kad�n olmu�tu.Masalarda yer alan �u � M��teri Memnuniyeti � ni  �l�meye y�nelik mini anket kartlar�ndaki se�eneklerden, SERV�S: a) iyi b) yeterli c) k�t� aras�ndan  her geli�inde c� yi i�aretleyen o i�g�zar.. Her Per�embe u�ray�p � bir a��k �ay bir �iyzkeyk l�tfen! � emrini kumandan edas�yla veren o a��fte.

 

Patron o g�ne kadar bu kartlar� g�z �n�nde bulundurup ne bir d�zeltmeye gitmi�, ne de yaz�lan �nerileri okumu�tu. Haval� kafelerde modaym�� diye tutup her masaya bir tomar kart koydurmu�tu. Nerden estiyse o g�n geli�ig�zel �� kart se�mi�ti tomardan. ��� de 24 nolu kart, ��� de birer hafta aral�kla per�embe g�n� kartlar�. ��� de onun servis yapt��� o kad�n�n doldurdu�u kartlar�

 

- � Bu ne lan? � demi�ti patron. Kartlara k�s�lm�� g�zleriyle bak�p, � Bu kadar olur mu lan? � demi�ti elinin tersiyle kartlara vura vura. Sigaras�ndan bir nefes �ekip   

- � Yar�n gelme o�lum sen �...

 

Zihninde yank�land� durdu. Hi� dinlememi�ti, hi� sormam��t�.;

- � Yar�n gelme sen �... , � Yar�n gelme sen "...

 

Ne olurdu a��fte sinsi sinsi g�l�msemeseydi!.. 

 

 

Yang�n merdiveni bitmi�ti. Kar��s�na, �at�ya uzanan k�r�k d�k�k birka� basamak  ��kt�. Kiremitler..  �iselemeye ba�layan ya�murla, kendine �zg� kokusunu salan kiremitleri koklad�. G��e bakt�. Y�ld�zlar� tan�d�. Bunlar �ocukken ��kt��� o �at�da, kiremitlere uzanarak  seyretti�i y�ld�zlard��G�l�msedi.

- � Siz hala orda m�s�n�z len! � diye babaannesinin yapt��� sub�reklerinden hat�r� say�l�r miktarlarda a��rd���nda, ortal�k durulana kadar t�rman�p sakland��� �at�daki, � Kayd�m kayaca��m � heyecan�n� garip  bir sevin�le ya�ad��� �at�daki y�ld�z arkada�lar�na seslendi. Aya��n� att�. �lk kiremit her zamanki gibi gev�ekti. Bunun i�in ilk ad�m� �� ya da d�rd�nc� s�raya  atmak daha ak�ll�ca olurdu. �yle yapt�. Eliyle d�rt be� s�ra yukardan destek almay� da unutmad�. Hava so�uktu, ensesine d��en damlalar �rpertiyordu ama yine de ���m�yordu. �ocukluk heyecan� geri gelmi�ti. Kiremit ilk d��en damlalar� g�zeneklerine �ekince, kayganl�k �ncesi o taze ar�l��� hissedince, elleri �ocuk olmu�tu yeniden. Bir ��rp�da ilerlemeye ba�lad�. Tam tepeye ula�t�. En yukardayd� �imdi. Eskiden daha uzun s�rerdi t�rman���. B�y�d���n� an�msad�. Art�k bacaklar� daha uzundu. �� d�rt ad�mda tepeye ula�m��t�. O zamanlar babaannesinin s�ylenmelerine e�it bir �l�� zamand� tepeye ula�ma vakti. Oraya vard� m� susard� babaannesi. �imdi olsa demek hala m�r�l m�r�l s�yleniyor olacakt�. Burnunda bir s�z� duydu. Duymazdan geldi.

 

Ortal�k sessizle�ti�i zaman o da �evreyi seyre ba�lard�. Kar��da ordu arazisi uzan�rd�, g�z alabildi�ine geni�. G�z alabildi�ine ye�il. Uzaktan ana binan�n ���klar� g�r�n�rd�. Ne binas�yd� oras�, bilemezdi. Kimler var, askerler mi, komutanlar m�? Yemekteler mi? Dinleniyorlar m�? �u can�m g��� nas�l ka��r�rlar? I��l ���l y�ld�zlar�? Bir kom�usu vard� b�y�kannesinin, G�lizar. G�l bah�esi demekmi�; dedesine  sormu�tu. Sonra bir beyit s�ylemi�ti dedesi i�inde lalezar ge�en. � O da lale bah�esi mi demek dede? � diye sormu�tu. �imdi bu y�ld�zl� g��e de y�ld�zar m� demeliydi? Y�ld�zlar da ay gibi �ylesine haleliydi ki yoksa halezar m� demeliydi? Nas�l ka��r�rd� insanlar bu ���lt�y�?  Hele bir de y�ld�zlar a�larsa? ��p�r ��p�r damlarsa kiremitlere? Sonra  bir g�vercin, gelip de �at�n�n bir kuytusuna sokulursa ve en yak�n arkada��n olursa bir  geceli�ine�Arkada�l�klar�ndan utan�rlard� belki oradaki insanlar o zaman. G�vercinler onu dinlerdi. Belki zorunlu belki de�il, dinlerdi g�vercinler onu�.Her ya�murda bir g�vercin onu dinlerdi. Islanmak tela��nda bir g�vercinin karars�z, yuvarlak g�zlerinde eritirdi �zlemlerini. G�vercin bazen g�zlerini yumard�. Bir k�z�lderili reisinin bilgece oturu�una benzetirdi onu o zaman. Arada kabar�r, bir gurultu ��kar�r, susard� sonra. Kendisi �at�dan inmeden u�up da gitmezdi. Ya�mur dinse bile gitmezdi. Bir  gece orada s�z�p uyudu�u i�in t�m aile seferber olmu�, her yerde onu aram��lard�. Sabah babas� gelip onu �at�n�n  tepesinde buldu�unda verip veri�tirmesini duymam��t� bile. ��nk� �at� arkada��n� g�rm��t� birden. Hala orada, yan�ndayd�. U�up gitmemi�ti. Onun i�in belki de �imdi �urac�kta g�zleri bir g�vercin arad�. Ya�mur dinse bile u�up gitmeyecek bir g�vercin i�in bak�nd� etrafa heyecan i�inde. Sonra hat�rlad� ki bu koca kentte g�vercinler art�k kiremitlere sokulmuyor. ��nk� kiremitler o zamanki gibi korumuyor art�k. Bir tek y�ld�zlar var �imdi. Neyse ki hala bekle�iyorlar.

- � Bakmay�n len ��le! � dedi utanarak. � Oldu i�te, hak etmeseydi! Son umudumu �ld�rtmeseydi o da! �

 

 

- � Nas�l bir ac� kaplad� g���s kafesini, baksana! � dedi y�ld�z�n biri �b�r�ne.

- � G�r�yor musun bak tam orada, kaburgalar�n�n ortas�nda bir ac� halesi yanmakta �

- � Sessiz ol! � dedi di�eri ona. � Biz de dinlemezsek e�er, ihanetin b�y�klerinden savurmu� oluruz. Sessiz ol ve dinle ne olur, g�r�yorum evet. Ama dinle� �  

 

A�lamaya ba�lad�. Son derece duru, son derece kat�ks�z, son derece i�ten bir a�lay��. Son derece son bir umudun sona eri�ini anlatt� y�ld�z karde�lerine. Halini arz etti �zetle. Belki kendinden �z�r diliyordu bilmeden. Dinlendi anlatt�k�a. Ya�mur ya�d�k�a ya�d�.

 

�leride, �� apartman �tede, sedyedeki kad�n kald�r�ld���nda, ambulans�n ���klar� y�ld�zlar�nkini k�sarken ya�mur ya�d�. Y�ld�zlar k�skanmad�lar. Onurlu insanlar�n kendini bilir duru�lar� gibi onlar da kendilerini biliyorlard�. Ne yapt�klar�n� iyi biliyorlard�.

 

�lerde iki apartman �tede polis otomobilinin mavi ���klar� y�ld�zlar�nkine bask�nken ya�mur da h�zland�. Y�ld�zlar yine k�skanmad�lar. Fark etmediler bile. Zira yayd�klar� ���lt� dikkatlerdeydi. Yaln�z arada f�s�lda�t�lar. O zaman �at�daki ses susuyor, onlara bak�yordu. Y�ld�zlar dinlemeyince ���klar�n�n azald���n� anl�yordu �ocuk� Bekliyordu o zaman. G�zleri polis otosuna kay�yordu, sabaha ne olaca�� merak�yla bak�yordu. Nereye gidece�inin kasvetiyle bak�yordu.

 

- � Ne yapabiliriz sence? � dedi b�y�k y�ld�z k���k olana. � Hi�bir �ey � dedi, k���k y�ld�z kararl�l�kla; � Ya�amlar biraz da se�imden ibaret, se�ecek��

 

Ya�mur ya�d� b�t�n gece. Y�ld�zlar b�t�n gece dinledi. �ocuk �at�dan hi� inmedi. Kendi ya�am kart�nda kendi se�eneklerini anlat�rken bir yandan da i�aretliyordu sanki; a, b, c...

 

Sabah do�ru, do�udan ilk ayd�nl�k serpintileri g�kte sanki yakamozlan�nca ya�mur azald�. Ama �at� �slak, kiremitler fazlaca kaygand�. �ocuk hi� sevmezdi kiremitlerin kuru halini. Tozlu gibi gelirdi ona. Kaygan halini de sevmezdi. En g�zeli suyu ilk i�tikleri and�. �ocuk bunu d���nd�.

- � Gidiyonuz len di mi?� dedi y�ld�zlara. Hi� ses gelmedi. Ya�mur dindi. Polis otosu gitmi�ti. Kad�na kim bilir ne olmu�tu, bilmiyordu. Ama �nemi yoktu art�k. O ilk an� d���nd�. Ka��p da gidecek  sand�.

 

G�zlerini kapatt�. �st� ba�� s�r�ls�klam, kendini �at�n�n tepesinden di�er yana, a�a��ya b�rakt��

 

" Hi� beklemiyordum. Beni g�r�r diyordum.. G�n a�ard� m� beni g�r�rd� nas�lsa. B�t�n gece orada kald���m�, ya�mur dinse bile u�up da gitmedi�imi g�r�r diyordum. Sakland���m kuytudan ��kt�m. Kanatlar�m�n derman� kalmam��t�. U�abilece�im kadar kuruydu teleklerim. Ama sanki tonlarca y�k vard�. ��rpmaya �al��t�m. Son gayretimle kendimi g��e sald�m. ��im yine de rahatt�; o �at�dan inmeden  u�up da gitmemi�tim yine de. Ya�mur dinse bile gitmemi�tim ki..." diye d���nd�, kiremitteki g�vercin.

: Sibel ER�ZDEN, �stanbul, 25.08.2004, 01:20                                                                                               Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t