wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Alper TURNA

D�� BOZUMU

K�r�kt� ayna. Kenarlar� �atlak, etraf� pul pul d�k�l�p kararm��, �st�ndeki toz, beton art�klar�, kurumu� t�ra� k�p��� ve  sabun lekeleri, s�k�lm�� sivilcelerin kuruyan irinleri, bulan�kla�t�rm��t� i�indeki g�r�nt�y�, tam se�ilemiyordu y�z�; � silikti �
Sicim gibi akan muslu�un alt�nda tuttu bir s�re ellerini �shak, avu�lar�n� suyla doldurdu. Muslu�u a�mak g�ne ba�lamak demek; istemiyordu. Neyi istemi�ti ki hayat�nda? Do�may�, in�aatlarda �al��may�, s�va yapmay�, har� karmay�! Ellerindeki suyu aynan�n �st�nden ak�t�p, g�zya�� gibi a�a��ya do�ru patikalar �izen su damlalar�yla kirli aynay� ovdu ��kan sese ald�rmaks�z�n. Aynan�n temizlenen taraf�ndan, arkas�ndaki beton direklerin aras�na gerilmi� tellerin �st�nde d�n ak�am�st� serdi�i hayat�na ili�ti g�zleri. Dizleri yamal�, pa�as� y�rt�k, a�� diki� tutmayan, her taraf� boya badana lekeleriyle kapl� lacivert kot pantolonu, rengi atm�� beyaz k�lotu, yaz k�� giydi�i t�yleri v�cudunu ka��nd�ran y�nl�  fanilas�, koltuk altlar�
y�rt�k, har� bula�an yerleri  kaskat�, - giyince beton art�klar� d�k�l�yorlar - yakas� kay�� gibi olmu� �izgili  ye�il g�mle�ine bakt�. Ne kadar bo�tu oda! En ufak bir t�k�rt�, ses, konu�ma, hi� beklemeden bo� in�aat�n yeni �rd�kleri duvarlar�ndan geri d�nerek sebepsiz bir �amar olup patl�yordu �i�ek bozu�u y�z�nde. Bir tek yere d�k�len �imento bilirdi sessizli�i, ellerini i�ine sokar huzurla dolard�. Birka� ay sonra kaba in�aat bitecek, badana, tesisat�n d��enmesi, temizlik derken yeni ta��nan
insanlar�n mobilyalar�, hal�lar�, g�r�lt�leri aras�nda t�m yank�lar kaybolacak, onlarda yeni bir yaln�zl��a yol alacaklar. K��ede, sallanan ayaklar� alttan katlanm�� kartonlarla desteklenmi�, derme �atma tahta masan�n �zerinde k���k t�p, dibi lekeli su bardaklar�, kararm�� �ay ka��klar�, �inko �aydanl�k, y�rt�larak a��lm�� kesme �eker kutusu s�ralanm��t�. �ay� hep ona yapt�r�rlard� onca yorgunlu�un aras�nda. Kimi zaman demli s�cak �ayla bulu�an bardaklar �atlard�. Hayat s�cak gelmi�ti �shak� a; �atl�yordu. Ya tahta masan�n alt�ndaki peynir tenekelerinde s�nm�� kire�ler; s�nd�r�lm�� hayatlar�n �ahidi. �ok ge�meden yan�k, dertli bir �ark� e�lik etti tu�la k�r�klar�, beton art�klar�, sigara izmaritleriyle dolu  odaya. Hep b�yle i�te her zaman; ac�ya, h�zne, derde, tasaya, sevince �ark�. �ark�s�z hi� olur mu?

Ertesi g�n �shak,  yatt�klar� barakadaki dolab�n �st�nden yeni ald��� b�y�k�e �antas�n� �zenle yere indirdi. Tozlanan yerlerini elleriyle ��rpt�. Bug�n g�nlerden pazard�. �antan�n yan g�z�nden ��kard���  kremi ellerinin �atlayan, yar�k yerlerine - avu� i�leri nas�rlarla doluydu - iyice yedirdi. Yatarken giydi�i parlak kuma�l�, �slan�nca �abuk kuruyan �ort mayosunu, mavi atletini giyip, koyu ye�il  hamam havlusunu omzuna att�. Taban� y�rt�k, �st� boya lekeleriyle kapl� kunduras�n� dolab�n alt�na iterek, siyah, lastik terliklerini ge�irdi aya��na. Pantolonunun arka cebinden biraz para ve kahverengi ince di�li  tara��n� ald�, g�mle�inin cebindeki sigaras�n� ve �akma��n� �ortunun lasti�ine s�k��t�r�p bidondaki son kalan suyla sa�lar�n� �slatarak geriye do�ru tarad� sa�lar�n�. Parmaklar�n� t�k�r�kleyip ka�lar�n� d�zeltti.Ge�en sene i�portadan ald��� � beyaz k�p�klere tak�l�yd� - g�ne� g�zl���n� takt�.  Art�k haz�rd�, plaja gidebilirdi.

�ansl�yd� asl�nda, sahil k�y�s�ndaki in�aatlarda �al��mak herkese k�smet olmuyordu. Ortal�k s�caktan kavruldu�u vakit ustaba��ndan izin al�p denize giriyorlar, serinliyorlard�. Her yer kad�nd� sahilde. Bikinileri, mayolar�, yan�k tenleri, nemli ap�� aralar�yla onlarca kad�n; ate� gibi yan�yordu �shak� �n i�i. Gen�li�inin ate�i s�nmek bilmiyordu. Barakadaki herkes, ustaba�� dahil - ad� gibi biliyordu - in�aat�n her yerine geli�ig�zel at�lm�� eski gazetelerle hallediyordu i�ini. Y�rt�kt� gazeteler. Ayak�st� bak�lan gazetelerde, parlak ku�e ka��tl� hafta sonu eklerinde, herkes kendi umutsuzlu�unu unutturacak g�zelli�i bulup y�rtarak sahip oluyordu, o ak�am banyoda kendisine e�lik edecek kad�na. Bunun sebebini hi� anlam�yordu. Halbuki �shak �yle miydi? Herkesin bildi�i o � �ey �de de�ildi onun g�z�.

Malay� eline al�p harc� karmaya ba�lad��� vakit birde cigara yakar keyifle hayalindeki sevgiliyi d���n�rd�. �imdi nas�l anlatsa? Filmlerdeki gibi can�m. El ele tutu�salar, parka gitseler, beraber dondurma yeseler - sade ve �ikolatal� sever en �ok -, sonra K���k Emrah��n yapt��� gibi k�z�n sa�lar�n� arkaya do�ru taray�p aln�ndan �pse. Onu evine b�rak�rken � yar�n ak�am seni babandan isteyece�im � dese. O � yar�n �  ak�am bir gelse zaten. Duva�� bir a�sa� Y�llard�r hayat�n�n s�rr� olan o kokuyu bir duyabilse� �rd��� ka� duvar�n i�inde ka� sevgilisi sakl�yd�  kim bilir; kendi bile unutuyordu bazen. En �ok kad�n kokusunu merak ediyordu �shak. Bir kad�n�n nemli sa�lar�n�n, v�cudunun kokusunu duymak�.

Bir kere Hayri� yi yakalam��t�, gazeteden y�rtt��� bir kad�n�n resmini �p�yordu, oras�na buras�na s�rt�yordu, kendinden ge�mi�ti Hayri. Acaba nas�l bir duyguydu?  Mehmet� lerle kerhaneye o da gitse miydi? Bir kad�n nas�l kokard�? Sorular� hi� sevmezdi. Birisi bir �ey sordu�u vakit kafas� kar���r, allak bullak olurdu. Bir sigara yak�p, dar patika yoldan kumsala giden  dolmu� dura��na do�ru ad�mlar�n� s�kla�t�rd�.

Dolmu� �ok kalabal�kt�, s�caktan kavruluyordu i�i. Kenardaki tutamak yerlerinin madeni g�vdelerine dokunulmuyordu bile. Nerden baksan bir sekiz ki�i vard� ayakta. Kalabal���n i�inde ayakta durmaya �al���rken fark etti �shak, �ndeki kad�n�.Tam arkas�ndayd�. Birden nefesinin s�k��t���n�, soluk alamad���n� fark etti. Kad�n, bikinisinin alt�na bir bez par�as� ba�lam��t�. Omzunda naylon bir plaj �antas� as�l�yd�. �st�ndeki ask�l� penyeden memelerinin �st taraf� belli oluyordu. Titreyerek soluyordu �shak. �imdi bir kad�na ilk defa bu kadar yak�n, hayat�n�n s�rr�n� ��zmenin en ayd�nl�k an�nda. Hem �st� ba�� tertemiz, sa�lar� taral�. Biraz daha yakla�t�rd� burnunu, korkuyordu; sanki herkes ona bak�yor. Arka arkaya derin nefesler �ekti �shak. ��te sonunda bulmu�tu. Tarifsiz bir duyguydu bu. D��lerindeki kokuyla yan yana. Heyecandan biraz daha yakla�t� kad�na. Y�z�n� bile g�rmemi�ti hen�z. Ama o �shak� � be�enmi� olmal�yd�. Baksana, hem be�enmese, ho�una gitmese bu kadar yak�n durmas�na m�saade eder miydi hi�. Topraktan f��k�ran papatyalar�n, in�aata gelen m�hendisin kar�s�n�n, bay�rdaki �hlamurun kokusu halt etmi�ti bu kokunun yan�nda. �ndikleri vakit kolundan tuttu�u gibi g�t�recekti babas�n�n yan�na. Aynen �yle. Yoksa geldi mi o � yar�n �. Ama y�z��� takt�ktan sonra b�yle �eyler giymek yok! � K�rar�m bacaklar�n� �. Hemen bir y�ld�r�m nikah�. �ki g�z ev. Pencereleri naylonlu de�il caml�. Hem ge�ende ald��� k���k g�rg�r da haz�r �antan�n alt taraf�nda. Yere d��en k�r�klar� elle temizleme derdi yok. Sal�a, tur�u, eri�te, tarhana desen k�yde y���nla. Dolmu� durup kalkt���nda, virajlarda hafif�e savruldu�unda belli belirsiz dokunuyordu kad�n�n v�cuduna. Ho�una gidiyordu. Bir �m�r boyu o kokuyla birlikte ya�amak�

Sonra, ans�z�n bir �ey oldu, kad�n hafif�e geriye d�n�p iyice yumruk yap�p s�k�la�t�rd��� eliyle okkal� bir yumruk indirdi �shak� �n surat�na. Donup kalm��t� �shak, �aresizdi. � Allah belan� versin sap�k herif � diyerek �antas�yla vurmaya devam ediyordu kad�n. Hi�bir �ey anlamam��t�. Dolmu�takiler parlayan g�zlerle �shak� a bak�yor, yak�n taraftakiler elleriyle atletini �eki�tirip duruyorlard�. Herkesin g�z� d�nm��t�. Biraz sonra �of�r sa�a �ekip durdurdu dolmu�u. Kalabal���n aras�ndan ald��� gibi yolun kenar�ndaki bay�rdan a�a�� savurdu. � O... �ocu�u! utanm�yor musun lan sap�k herif � S�zc�kler beyninde eriyordu �shak� �n. Ne yapm��t�? Su�u neydi? Sorular� pek sevmezdi �shak. Geldi�i yolun kenar�ndan geriye do�ru ko�maya ba�lad�. Hi� durmadan ko�mak! Dursa pe�inden gelecek her �ey.  K�yden biri g�rse � �shak� �n anas�na,  ana avrat d�z gittiler dese � Adi kad�n. Halbuki dolmu�tan indikleri vakit gidecek, Allah��n emriyle babas�ndan isteyecekti. Bunlar hi� Emrah� �n filmlerini seyretmemi�ler miydi? Hi� bilmedi�i bir kokunun arkas�nda bir hayat g�rm��t� �shak. Hi� tan�mad��� bir hayat�n i�inde ��r�l��plak kalm��t�.

Duvarlar hep y�k�lmak i�in �r�l�r zaten! Kabuslar, korkular, tedirginlikler� Herkes kendi �st�rab�na benziyordu biraz. Bir an soluk solu�a yol boyunca ko�arken �shak, bir �ark� s�ylemek istedi. Her ac�ya bir �ark�. Sesinin titreyece�inden, a�layaca��ndan korktu; yapamad�. �shak, in�aat�n i�ine h�zl�ca girdi. Aln�nda boncuk boncuk biriken terleri havlusuyla sildi. Etrafa geli�ig�zel savrulmu�, nemli gazetelerin, parlak ku�e ka��tl� hafta sonu magazin eklerinin i�inden, yar�m yamalak g�rd��� o kad�na en �ok benzeyen resmi buldu, kenarlar�n� k�v�rarak �zenle y�rtt�.

Camlardan, etraf� kontrol edip kimsenin olmad���na emin oldu... 

:  Alper TURNA,                                                                                                                                                 Di�er Bir �yk� i�in

                             

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t