wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Alper TURNA

HESAP

" San�r�m cerrahi bir m�dahale gerekecek. Riskli ama ba�arabilirim. T�m masraflar topland���nda, maddi a��dan sizi bir hayli y�pratabilir. Karar sizin. Fakat bu ameliyat ger�ekle�mezse y�r�y��� t�m hayat� boyunca aksayacakt�r.�

Tanr�m t�pk� o. Mutfaktan ekmek b��a��n� al�p balkondaki en uzun �ama��r ipini kesti�i an kadar duru, o kadar berrak her �ey... Evin i�ini y�rtan, devaml� gidip gelen o bo�uk, anla��lmaz ses:

� Merkez dinlemede kal...�

� Dur yapma baba! Yemin ederim ezan�n sesini duymad�m. Yemin ederim! �

�nsan ya�ar. �nsan biriktirir. �nsan unutmaz. Hangi renktir umut? Baban�n kuca��nda, a�z�n�n sular� akarak uyuyakalabilir mi bir �ocuk? Hava karar�r, gece olur, Nas�rl� ellerin �apla�� surat�mda kavrulur.

� Allahuekber, Allahuekber �

� Dur nereye gidiyorsun? Hala nerede kalaca��na karar vermedik. � � Eve ge� kald�m. Ezan okunuyor. Ko�mal�y�m. � Sokak lambalar�, sokak lambalar� �oktan yanm��. Surat�m yan�yor... ��aret ve orta parma��n aras�na s�k��m�� parlak ate� yalazlar sa��yor. Misafir odas�ndaki k��eli koltu�un arkas�na saklan�yorum. Bir deve taban� yapraklar� kocaman. Babam�n elleri de. Sevmeye de�il vurmaya ayarl� en ba�tan. Sokak lambalar� yan�yor. Y�z�mde nas�rl� ellerden ��kan ate� parl�yor... Sesler, bo�uk sesler. Buyurucu, k�sa konu�malar.

� Gerekli tedbirler derhal al�ns�n �
� ...D�ttttttt. Anla��ld� tamam �

Ayaklar�m ��plak. Evin i�i s�cak. Ayak tabanlar�m ���yor. Mevsim k��. Terliklerim, terliklerimi giymeliyim. � Uyuz itler gibi burnunu �ekiyorsun sonra. Giy lan terliklerini. �

Kuzgun siyah, dikd�rtgen, ba� taraf�nda uzun ince bir siyah �ubuk. K�rm�z� bir ���k yan�p s�n�yor. Balkondan ba�ka bir ses.. �ekirdek sesleri. �itlenen �ekirdekler bir �ark�. Ruhlar� s�nnet edilmi� kad�nlar�n isyan �ark�lar�... Bir �m�r etek d�zeltmekle, masaya �ay getirmekle ge�mi� kad�nlar. Annem, y�z� donuk. Hi�bir �ey duymuyor. Duysa ne olacak ki? G�zlerinin sokak lambalar� s�nm��. Ruhu sa��r olmu�.

G�mlek kollar� s�vand�. O hayvani deh�et. Bir kilit sesi yank�lan�yor. �zin alarak girdi�imiz � kutsal � misafir odam�z; kap�s�nda pasl� kilit. Sa�lar� birbirine kar��m��. Siyah kuzguni ses masan�n �st�ne konuyor, parlak yalazlar sa�an ate� k�l tablas�nda �ld�r�l�yor. �ld�rmek; ailemiz ge�imini bununla sa�l�yor. Av k�pe�i �ullu�un kokusunu ald�. G�ne�i g�ren sa�aklar�n alt�ndaki buzdan sark�tlar ne yaparsa bende onu yap�yorum; teslim oluyorum... Ne olur sus art�k. Kar�� koyamam. Seni koruyamam.

� Bir sigara ister misin? �
� �yi d���nd�n m�? �ki k�r�kta ayr� ve zor yerlerde.Adama bu kadar umut verici konu�man endi�elendirdi beni. � Yapmal�y�m. O paraya ihtiyac�m var. �ocuklu�umu geri almal�y�m.�
� Ne �ocuklu�u? U�tun yine. Neler d�n�yor kafanda. �

G�z bebeklerimde eski bir foto�raf y�rt�l�yor. Zifiri karanl�k. Susku parmaklar�n aras�nda dilimleniyor. Yast�k y�zlerim hep �slak. �ok �al���p veteriner olaca��m. Sevgim d�n�p dola��p temizleyecek lekeyi. Camlar�n bu�usunu yeminlerim s�k�yor. Sesler belirginle�iyor.

� O�lum belediye k�pekleri zehirlemi�. Adi herifler mahallede hayvan b�rakmad�lar. �
� Senin baban belediyede �al��m�yor mu? Yaz�k o�lum hayvanlara, s�yle de �ld�rmesinler �


Kalbimin a�r�s� halkala�arak �o�al�yor. ���l���m� yuttum. K���k �ak�l ta�lar�n� ayaklar�mla e�eliyorum.� �lkokulun bah�esinde anneleri �lm�� d�rt tane encik var. S�tten bile kesilmemi�ler daha.Bir �eyler yapmazsak �lebilirler. A�l�k tamam ama, gece
nerede kalacaklar? �

��imin atlar� rahvan ge�iyor aram�zdan. Ayaklar�ma yeti�emiyorum. Soluk solu�a buzdolab�n�n kapa��n� a��yorum. Her �eyin, t�m olanlar�n sorumlusu oymu� gibi a��r bir sorumluluk kapl�yor bedenimi. Ev siyah, a��rd���m s�t beyaz. Annem renksiz. �ekirdekler, sesleri... ��t, ��t.... Her �ekirdek kabu�unun i�inde ac�, korku, �z�nt� sakl�.

� Nas�lda ac�km��lar. Patilere baksana, ufac�k, �ok tatl� o�lum bunlar. T�yleri yumu�ac�k. Ellerimi di�liyor �
� S�t� kaptan i�emezler. Al �unu karde�imin biberonu. E�ek kadar oldu art�k �


Havlamay� bile beceremiyorlar. K�s�k g�zleri, uyu�ukluklar�. B�rak�p gitsek... Bak��lar� bir s�cakl�k i�in, �lmemek i�in. Bir �m�r boyu ta��namayacak kadar a��r. Uzun uzun inliyorlar, tek yapabildikleri. Hi� susmadan t�m d�nyaya �ks�zl�klerini, �aresizliklerini... Hayk�r��....

� Kar�nlar� doydu, nerede yatacak bunlar? �

Yuvas� y�k�lm�� k�rlang��lar�n tela�� gelip ��rekleniyor omuzlar�m�za. S�zc�kler, olmayacak fikirler u�u�uyor aram�zda. K�m�rl�k bo�. Babam�n e
lleri a��r. Belki inlemeleri ge�se, sabaha kadar saklayabilece�im. Susmuyorlar. So�uktan c�l�zla�an yakar��lar� kulak zar�mda eriyor. G�ne� yuvas�na �ekilmek �zere. �mam minarenin merdivenlerine t�rman�yor. Ezan geliyor.

� �imdi ezan okunacak. Bir yer bulmal�y�z.�
� Bizde hayatta olmaz. �
� Bizde de �
� Bizde de �
� Annesini �ld�r�p azab�n� bize �ektiriyorlar.�
� Dur nereye gidiyorsun? Hala nerede kalaca��na karar vermedik. �
Umutsuzluk bir diken gibi etimize bat�yor.

� Tamam buldum �

� A��r bir ameliyat olabilir. Anestezi i�in gerekli tedbirleri alal�m. �

Kap�dan sahibinin kuca��nda ilk i�eri giri�i. G�zleri kulaklar�, boynunun alt�ndaki yuvarlak beyazl�k. Onu kurtarsam, �ocuklu�umu kurtaraca��m. Beynimin i�indeki yakar��lar�n tasmas� kopacak. Sesler ��z�lecek.�ama��r ipi. Beyaz, uzun...

� Ne oldu y�z�n sarard� birden? �
� Ezan m� okunuyor?�
� Evet, ben ��k�yorum. Sen iyisin de�il mi? �
� �yiyim. Biraz kal�p �al��aca��m. K�s�rla�t�rd���m�z k�peklerin dosyalar�n�
haz�rl�yorum. ��karken ���klar� kapatsana. �


Radyo. Ka�acak delik yok. �ocuklu�umun k�lleri g�zlerimi yak�yor. �ark�, dinmek bilmeyen na�me.

� Aman aman yand�m aman. Ac� y�zler, kur�un gibi izler, son bak��taki o g�zler kald� akl�m�zda �

I����n �i� beyazl��� yok art�k. G�zlerim karanl��a al���yor. �al��ma masam�n �zerine kapaklan�yorum. G�vdemde k�klenen ac�y� budayaca��m. K�k� hala orada. K�m�rl���n, i�indeki o bitik ve yaral� bak��ta. Baz� yaralar zamanla ge�iyor. Dizim kan�yor, etim yar�l�yor; kabuk ba�l�yor,u�up gidiyor yara. Kanats�z yaralar�m,u�am�yor. Oradan oraya, g�vdeme �arparak can �eki�iyor. Beyaz �ama��r ipi beyaz kalam�yor. K�sk�nl���m odaya yay�lm��. �nliyorlar, seslerini duyuyorum.


� Madem �� ki�iyiz ve �� encik var. Herkes birini alacak. �tiraz yok. Yar�n okul ��k��� bir �aresini bulaca��z. �imdi herkes ald��� yavruyu korumak i�in erkek s�z� verecek. Tamam m�? �

Ac� kuyu suyu i�mi� gibi a��rla��yor bedenim. Misafir odas�n�n beyaz t�lleri u�u�uyor g�zlerimin �n�nde. Zaman daral�yor, imam�n mikrofondaki h�r�lt�s� belli belirsiz i�itiliyor. Her �eyi bir kenara b�rak�p son defa bak�yorum. Boynundaki alacal� beyazl��a tak�l�yor g�zlerim. D���nmeden al�yorum. Ko�mal�y�m. S�rekli. Durmadan. Arka arkaya h�r�lt�l� nefesler yutuyorum.
So�uktan g�zlerim ya�lan�yor, r�zgar olacaklar� �nceden anlam�� olmal�. Kalbimin �arp�nt�s�n� duyuyor kuca��mda. O da korkuyor, onun ac�s� benimkinden ya�l�. Ne bilir h�zn� �uncac�k hayvan. Bilir, hepimizden kal�c� onun ac�s�. Hayvan�n huzursuzlu�u bana ge�iyor. �elimsiz g�vdesine ald�rmadan �st�mden atlamaya �al���yor.Gitmek ister gibi bir hali var. Kendi
ellerimle onu so�u�un kuca��na b�rakamam. S�z verdim, erkek s�z�. Heyecandan k�pek gibi soluyorum. Soluklar�m�z, a�z�m�zdan ��kan dumanlar birbirine kar���p g�ky�z�n�n puslu karanl��� ile birle�iyor. �mam�n davetkar, i�li sesi kat�l�yor ko�umuza. Ak�am�n bulutlar� �st�me ��km��. K�m�rl�k; darac�k, karanl�k, eski battaniyeyi �rtsem, biraz ekme�i s�tle kat�k etsem. Bunlar kolay ya gece; vakit inceliyor. B��r�me karanl�k bir lokma saplan�yor. Sesler hen�z s�z olmu� de�il. Kap�n�n demir s�rg�s� ellerimin s�ca��n� ald���nda, iste�in karara d�n��t��� o t�yler �rperten ana yaln�zca tan�kl�k etti�imin fark�na var�yorum. K���k asma kilit direniyor. K�m�rl�k... �r�mcek a�lar�, pas, kir rutubet. Otomatik s�n�yor. ��erisi karanl�k. �nce bir odun par�as�n� zemin kattaki apartman otomati�inin kenar�na ni�anl�yorum. �stedi�im kadar yanacak. Titrek bir ses duyuluyor. G�zlerinin i�ine bak�p k�sa t�yl� s�rt�n� ok�ayarak yalvar�yorum. Her yan�mdan ate� f��k�r�yor. �Ne
olur sus art�k. Kar�� koyamam. Seni koruyamam.

� Hayrola geceyi muayenehanede ge�irmi�sin anla��lan. �u baca�� k�r�k hayvan geldi�inden beri bir haller oldu sana �
� Sesler... Bu ameliyat benim i�in �ok �nemli. Herhangi bir sorun olmamal� �

Battaniyeyi �zerine �rt�yorum. Sol tarafta d�zenli istifler halindeki odunlar� al�p, �zerinde odun kesmekten onlarca balta izinin bulundu�u b�y�k k�t��� kenara s�r�kleyerek k���k bir ev yapmal�y�m. Tela�lan�yorum. Ezan �oktan bitti. Kap�y� �rt�nce arkas�na dayan�p derin bir nefes alaca��m. Ezberimdeki dualar merdivenleri benden �nce t�rman�yor.

Birinci perde bitti. Birazdan masan�n �zerindeki siyah kuzguni sesten k�sa, anla��lmaz, buyurgan sesler dolacak i�eri. Sahnedeyim. Evin i�indeki sis. �rk�yorum. Anasonun bo�az�n i�inden ge�ip akl� par�alad��� an� ya��yoruz. Annem i�eride. G�zlerine uykunun perdesi inmeye ba�lad��� vakit siyah kuzguni sesten konu�malar doluyor i�eri.

� Bug�n itibari ile imha edilen k�pek say�s� on yediye y�kseldi. �al��malar devam edecek amirim �
Sigaras�ndan arka arkaya nefesler �ekerek cevap veriyor:
� Anla��ld�. Tamam �

��kiden k���lm�� g�zlerinin i�inde bir ���k demeti beliriyor. �lkokulun bah�esi... Un ufak oluyorum. Duvarlar bembeyaz. K���k �ak�l ta�lar�n� ezmeliyim. Bu leke nas�l ��kacak anne? Annem balkonda, y�z�nde munis bir ifade, balkonun her yan� �ekirdek kabu�u. Eve geldi�imi hala anlamam�� olmal� diye d���n�rken, o bildik suskunlu�a b�r�n�yor ev. Olacaklar ezberimde. Umurumda de�il. Akl�m k�m�rl�kte. Sesimi duyacakm�� gibi i�imden tekrarlayarak susmas�n� sal�k veriyorum.

� Nerdesin lan sen it o�lu it. Burnun ak�yor bak. Hem ezan okunal� ne kadar oldu?Ak�llanmayacak m�s�n sen lan. �


�lk darbe elinin tersiyle geliyor. Birazdan kulaklar�mdan s�r�kleyerek misafir odas�na gidip ba� ba�a kalaca��z. �kircikli bir suskunluk oluyor aram�zda.Meleklerin kanatlar�, �eytanlar�n kuyruklar� var.

� �ok uzun s�rd�. Daha yapacak �ok �ey var m�? �
� �kinci platini takaca��m. K�r�klar ger�ekten �ok zor yerdeymi�. Y�z�m�z�n ak�yla ��kaca��z in�allah. Sen paray� ald�n de�il mi? �
� Nereden geliyor bu ses? �

Nefesim d���mleniyor. Evin i�indeki g�r�nt�ler bulan�kla��yor. Bir tekme savurup kasna��n �zerindeki sofray� devirip sese do�ru yol al�yor. S�ylemi�tim, � Seni koruyamam� demi�tim. Bir batakl��a d�n���yor her �ey. Ses... Renk.. Koku... Ekmek b��a��, balkondaki en uzun ip; rengi beyazd�. Y�z� k���l�yor. Etrafa anlams�z bak��lar savuruyor. Erkek s�z� verdim. Kula�lar at�yorum. Dizlerine kapan�yorum. Tekmesi yere savuruyor. Sa�lar�m�n dibinden enseme do�ru sular bo�an�yor. Beyaz �ama��r ipi lavanta kokusunu unutuyor. �p boynunda art�k. Bo�uluyorum. R�zgar yas tutuyor. Ac� bir tebess�m bula��yor babam�n y�z�ne. �ocuklu�um parampar�a. �ld�rmek �lmenin �o�u...

� Soyunuzu kurutaca��m lan sizin yemin verdim lan. Yemin �

Sesler s�z oldu, erkek s�z� :
� �imdi herkes ald��� yavruyu korumak i�in erkek s�z� verecek. Tamam m�? �
� Sonunda bitti. G�z�n ayd�n. Amma da terlemi�sin. G�ren uzun mesafeli bir ko�udan geldi�ini sanacak. Ellerine sa�l�k. Kendini nas�l hissediyorsun? �
� Kabuk ba�lamayan bir yaram vard�. O kan�yor galiba. �
� Nerende? Hemen pansuman yapal�m. �
� Bo� ver. �nemli de�il. �u paray� versene �

Baba, ameliyat�n i�in gereken paray� yat�r�yorum.
O�LUN

� Neredesin ka� saattir? �
� �ocuklu�umdan kalan bir hesap vard�.Onu bankaya yat�rd�m.

:  Alper TURNA,  Ankara, 18.06.2003                                                                                                                  Di�er Bir �yk� i�in

                             

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t