wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Hale Ero�lu OKURER

KADIN ve A�A�

29 Kas�m 1950 tarihli Zafer gazetesinde yay�nlanm��t�r.

Kad�n m�temadiyen okuyordu. Ayn� kitap defalarca okunmaktan parampar�a olmu�tu. Fakat bu kitap kad�na doyulmaz bir zevk veriyordu. Zaman zaman i�indekileri pek g�zel anlayabiliyor, mazideki hat�ralar�n� renksiz bir tablo gibi seyredebiliyordu. 

Bug�n i�inde bir s�k�nt� vard�. Bir elinde kitap, di�er eliyle cama vurdu. Cam�n k�r�k ucu bu darbeyle titredi. Neden parmaklar�n� bu ince cam �zerine vuruyordu? Birini mi �a��rmak istiyordu? G�rd��� herhangi bir �eye orada oldu�unu mu fark ettirme�e �al���yordu? 

S�k�nt�s� biraz da havadan olmal�. Bulutlar al�alm��, neredeyse damlara ��k�verecekler. Arada bir ya�mur at��t�r�yor ve i�te �urac�ktaki o kal�n g�vdeli a�ac� esmerle�tiriyor. Bu a�a� soka��n tek a�ac�d�r. 

Bir zamanlar gen�ti ama, sonra o da bu soka��n evde kalan k�zlar� gibi ya�land�. �imdi bi�imi biraz bozuk, ba�� yana e�ik, elleri ayaklar� buru�uk. Sesi gen�li�indeki gibi ne�eyle dolu de�ildi. Hem art�k dallar� alt�nda randevu verenlere dikkat etmiyordu bile. Bu i�i o kadar kan�ksam��t� ki... Vaktiyle bu sokakta kendi ya��nda gen�ler pek �oktu. Hepsi de g�zeldiler. Sar���nlar�, esmerleri, kumrallar�, neleri yoktu ki... Hey gidi g�nler hey diye esen r�zgara kendini b�rakarak �rperdi. Kad�n titreyen a�aca bak�yordu. Heyecanl� g�z�k�yordu. Ate� gibi kavrulan dudaklar� i�eri k�vr�lm��, iri g�zleri parlam��, hatta y�z�nde pek nadir g�r�len bir tebess�m dalgalanm��t�. Kendi kendine m�r�ldan�yordu. Belli belirsiz i�itilen bu seslerde bir mazi vard�.  

Fakat bu mazi elindeki kitab�n sayfalar�nda ezberlenen kelimelerle naklediliyordu. Birdenbire �fkelendi. Evet, ni�in d�nmeli, ni�in d�nmeliydi bu k�fl� senelere! Her �ey ayn�, ev, sokak, a�a� hepsi eski yerlerinde. 

Kad�n kendini pencerenin yan�ndaki koltu�a att�. Elini tuhaf bir i�aretle oynatt�. G�zlerini kapad�. Bir m�ddet bayg�n bir halde uzan�p kald�. Odaya kararan hava ile birlikte bir siyahl�k ��kt�. Renkler korkun�la�t�lar. Bir kap� �iddetle kapand�. Duvar�n k��esinde �rd��� kocaman a��n� bitirmeye u�ra�an zay�f �r�mce�in hareketinden ba�ka bir hareket olmad�. 

Ya�mur h�z�n� artt�rd�. A�ac�n kollar�ndan sular olukla�t�. Ya�l� g�zleriyle evin demirli �lg�n pencerelerine do�ru ba��n� uzatt�. 

Kad�na ben de senin gibiyim, sana benziyorum diye dert yanmak istedi, istedi ama �teki duymad�. �at�rdayan sesiyle kad�n i�in ac� duydu. Ne g�zel k�zd�n dedi. Ya�murdan bo�ulan bir sesle s�zde g�ld�. Sonra elini karn�na do�ru g�t�r�p derin yaralar�n� i�aret etti. G�sterdi�i yerlerden ya�mur sular� s�zarak ayaklar�n�n dibine kay�yorlard�. Bunlar bir zamanlar ufak bir �ak� ile onun karn�nda a��lan iki ayr� ismin ba� harfleriydi. A�a� o g�n duydu�u b��ak yaras�n� yeniden duyar gibi oldu. Sonra iki gencin o g�nk� ne�elerini d���nd�. Ac�s�na ra�men b�yle mesut bir �iftin hat�ralar�n� g�vdesine g�mmelerinden duydu�u gururu da asla unutamazd�. Ne yaz�k ki hi� bir �ey a�ac�n d���nd��� gibi olmam��t�. Gen�lerin maceras� k�sa s�rm��t�. Birden �at�rdad�. Neden dedi, neden siz insanlar b�ylesiniz? Neden daima yekdi�erinizi k���c�k beyinlerinizle aldatmay� d���n�rs�n�z? �imdi �u evde mesut bir yuva kurulamaz m� idi? 

Adeta korkarak yeniden y�k�k duvarlar aras�ndaki eve bakt�. Cama dayal� ba�� yine orada buldu. Fakat onun seneden seneye ��kt���ne, bozuldu�una inanmak istemedi. Birden g�zlerinde sar� sa�l�, p�r�l p�r�l tenli, ���l ���l g�zl� k�z�n hayali belirdi. Y�r�rken sa�lar� ahenkle omuzlar�nda nas�l da sal�n�rd�. Ya o mavi elbise �ylesine yara��rd� ki... A�a� bu sayfay� d�nd�rd�.

Bir su arabas�n�n sesiyle �b�r tarafa k�vr�ld�.  Kad�n hala pencere �n�ndeydi. Hep b�yle ayak �st�nde saatlerce a�aca bakar, bir �eyler f�s�ldar, bir �ey beklerdi. �ok defa hareketsiz durmas�ndan ayaklar� uyu�ur, �zerlerine basamazd�. Bir kahkaha att�, memnundu. �imdi �u kar��ki beli b�k�k a�a� ba�tanba�a onlar�n hat�ralar�yla doluydu. Sevgilisi, o haz�r olup da ��k�ncaya kadar a�a� alt�nda az m� sab�rs�zlan�rd�. Bir sigara yakar, o biter, �b�r�n� yakard�. Hele geceleri �sl���na b�t�n kom�u k�zlar� bay�l�rd�. En g�zel �ark�lar� p�r�zs�z �alar, gece veda�n� bir serenatla kapard�. Bunlar �u s�r�ls�klam �slanan a�ac�n dibinde olup biterdi. Kad�n i�ini �ekti, sonra g�l�msedi. Hani sen de o zaman ince v�cudunla pek zariftin dedi. 

A�a� bu s�zleri duymu� gibi biraz �fkeyle ses verdi. Sonra m�tevekkil bir insan haliyle ba��n� �n�ne e�di, dald�. Hi� bir �eyde tat yoktu. Hani o kukla oynayan pis �ocuklar. Ne olmu�tu onlara? Bu sokak neden b�yle ya�l�, hastal�kl� kimselerin yata�� olmu�tu? Hani o bacalara zevkle yuvalar�n� oturtan leylekler, onlar bile bu sokaktan ba�ka mahallelere ta��nm��lard�. Hani o sabah kahvesine, �e�me ba��na ne�� eyle gidip gelen gen� han�mlar... Onlardan ve �ocuklar�ndan  do�an g�r�lt�. Gen�li�inde o bu g�r�lt�den zevk al�r, hatta b�yle bir sokak a�z�nda a�a� olmakla gururlan�rd�. �imdi ihtiyarlad�. Gurur kim, o kim! Her �ey gen�likte. O ya�ta; gurur, izzetinefs, gen�lik h�rriyeti, kuvvet, kudret ne b�y�k kelimelerdir. �nsan ya�land� m� hepsinin birer s�fat oldu�unu anlay�verir. Hayatta �yle �eylerle kar��la�t�, o gururu izzetinefsi i�in �yle m�cadele etti ki, sonunda ne oldu sanki! 

Bunlar� d���n�rken ya�murla kar���k bir r�zgar ortal�kta ne var ne yoksa temizliyor. Bir teneke par�as�, oradan buradan esen deli r�zg�r�n �n�nde �a�k�n, z�playa z�playa yuvarlan�p gidiyor. A�ac�n bak�r renkli yapraklar� iniltiyle kopuyor, savrulup u�uyor. R�zgar �iddetini artt�rd�. �htiyar a�a� b�yle havalara pek fazla tahamm�l edemiyordu. Buna ra�men k�� tehlikesiz ge�ti. �lkbahar bereketli ya�murlar�yla g�z�kt�.  

A�a� hat�ralar�yla �mr�n� tamamlarken pencerede kad�n� g�remez oldu.

Bir g�n a�ac�n y�pranm�� v�cudunu s�y�rarak soka�a bir otomobil sapt�. Kad�n�n kap�s� �n�nde durdu. Bir adam d��ar� f�rlad�. Tela�la ��ng�ra�� �ekti. Kap� a��ld�. Sonra bir kad�n kahkahas� duyuldu. A�a� �imdi o evin i�inde bitmi� olmay� �yle arzuluyordu ki!... Pek fena merakland�. Sonra bu ya�ta bu halini g�l�n� buldu; t�pk� ya��n� ba��n� al�p, �oluk �ocuk sahibi olmu� bir adam�n, gen� bir aile reisini seyretmesi kadar. Kap� yeniden a��ld�. Adam a��r, bezgin ad�mlarla d�n�yordu. Az sonra dallar� alt�na yakla�t�. A�a�, o vakit gen�li�inde hayran� oldu�u g�zel k�z�n sevgilisini tan�d�. 

Onu yakalay�p konu�mak istedi. Adam�n �akaklar�ndan sa�lar�n�n a�ard���n� anlad�. A�a�, kulaklar� eski hassasiyetini kaybetti�i i�in ancak �u kadar�n� i�itti: � En nihayet ��ld�rm��... �  Bu sesi g�nlerce kulaklar�ndan silemedi. Art�k bu sokaktan nefret ediyordu. 

Bu hadiseden sonra pek fazla g�n ge�medi. Tatl� bahar ya�murlar� aral�ks�z ya�maya ba�lad�. Fakat a�a� bu bereketten ho�lanm�yordu. Bir zamanlar bahar gelirken v�cudunda hafif hafif �rpermeler duyard�. Halbuki �imdi eskiyen g�vdesi bu co�kun ya�murlarla harap oluyordu. 

Yine bir g�n, f�rt�nal�, bi�imsiz mi bi�imsiz bir bahar g�n�nde bulutlar al�al�verdiler. �im�ek b�t�n kiniyle �akt�. G�k derinden derine g�rledi. Dolu ya�d� ve nihayet bir y�ld�r�m d��t�. B�t�n mahalleli bu ma�rur a�ac�n, kalp sektesinden giden bir adam gibi, boylu boyunca sokakta uzand���n� g�rd�ler.

    

 Not: Metnin do�al haline dokunulmam��t�r. Yap�t oldu�u gibi, d�zeltme i�lemi g�rmeden sayfas�na yerle�tirilmi�tir. Baz� kelimelerin 1950 y�l�ndaki s�yleni�i, yaz�l��� aynen muhafaza edilmi�tir. " ne�� eyle..., izzetinefs.., " gibi...

       :  Hale Ero�lu OKURER, Ankara, 1950                                                                                                                          Di�er Bir �yk� i�in

                             

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t